Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Roozemond op conferentie Genootschap Burgemeesters

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht FNV

Inleiding Lochemconferentie van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Inleiding door Kitty Roozemond, vice-voorzitter van de FNV, op de Lochemconferentie van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. 1 maart 2000

Dames en heren,

Het is mij een genoegen om met u van gedachten te wisselen over dualisme in de politiek.

Als er een "partij" ervaring heeft met dualisme, dan is dat de FNV misschien wel. In het veelgeroemde overlegmodel zijn wij gewend te opereren binnen tegenstellingen om toch tot overeenstemming te komen met elkaar. Dat betekent laveren tussen enerzijds identiteit en herkenbaarheid en samenwerking en draagvlak aan de andere kant. Hoe blijf je herkenbaar in de polder, het moet geen moeras worden waarin je wegzakt. Dat gevaar dreigt ook voor de politiek. En dat brengt de commissie Elzinga tot haar pleidooi voor meer dualisme in de politiek.

Tja, dualisme in de politiek. Wat heeft de FNV eigenlijk met de politiek? Op sociaal economisch beleid voeren wij continu overleg met de politiek. Tijdens de jubileumbijeenkomst van de SER vorige week, de SER bestaat dit jaar 50 jaar, omschreef een van de sprekers de SER als de schaduwregering. Veel van onze adviezen leiden tot Kabinetsbeleid. Zo stond de SER aan de wieg van de AOW.

Als STAR ontmoeten wij het Kabinet twee keer per jaar tijdens het zogenaamde voorjaar- en najaarsoverleg Waar we afspraken met elkaar maken over het te voeren sociaal-economisch beleid. Opvallend is de verbreding die daar plaats vindt: de vertegenwoordiging vanuit het Kabinet wordt steeds groter. Naast de ministers van Sociale Zaken, Economische zaken en Onderwijs, schuiven daar tegenwoordig ook Verkeer en vervoer aan, Gezondheidszorg en Milieu, BZK. Overleg met de FNV brengt de politiek geen windeieren!

Op lokaal niveau zijn onze contacten met de politiek minder intensief. Wij merken ook in onze contacten op lokaal niveau dat gemeentebestuurders vaak onbekend zijn met de vakbeweging. Terwijl onze organisatie een kweekvijver is van politici, van wethouders en burgemeesters, zelfs van de premier. Binnen onze organisatie zijn veel medewerkers politiek actief en wij stimuleren dat ook. Zo is er in onze CAO een regeling vastgelegd waarmee medewerkers die tevens gemeenteraadslid zijn, 10 extra verlofdagen per jaar krijgen.

In het SER-advies over het grootstedenbeleid hebben wij gepleit voor centraal overleg op lokaal niveau, zoals we dat landelijk ook hebben. Het overlegmodel moet lokaal ook handen en voeten krijgen. In sommige steden lukt dat ook. Zo heeft de gemeente Rotterdam met werkgevers en werknemers uit de bouw een convenant afgesloten. Bij de aanbesteding van bouwopdrachten wordt nu de voorwaarde gesteld dat van de werknemers die bij de uitvoering betrokken zijn, 5% uit langdurig werklozen moet bestaan.

Ons pleidooi voor dat lokale overleg gaat eerlijk gezegd ook met enige huiver gepaard. Het is voor ons niet te doen om met 530 gemeenten afzonderlijk rond de tafel te gaan zitten. We beperken ons noodgedwongen tot de grotere gemeenten of zelfs tot het provinciale niveau. En dat is jammer. Op het terrein van uitvoering van beleid zou er veel beter samengewerkt kunnen worden door gemeenten en sociale partners. De knelpunten op de arbeidsmarkt verschillen nogal in de bouw, het onderwijs of de horeca. En dus moeten de oplossingen en het beleid primair ook op dat sectorale niveau ingekleurd worden. Dat gebeurde ook tot nu toe met Arbeidsvoorziening. Landelijke afspraken, die vertaald werden naar 18 regio's. Dit Kabinet legt echter de regie voor het arbeidsmarktbeleid op het lokale niveau en daarmee wordt de verbinding met branches los gelaten. Gemeenten zijn vooral gericht op hun bijstandsgerechtigden, maar weten ze eigenlijk wel wat er speelt in bedrijven? Maar de regionale inkleuring en uitvoering willen we wel degelijk met gemeenten productief maken: in de nieuwe regionale platforms.

De arbeidsmarkt bevindt zich op dit moment in een bizarre positie. Nog nooit is het aantal moeilijk vervulbare vacatures zo hoog geweest, terwijl er 700.000 mensen op korte termijn beschikbaar kunnen zijn. Naar ons idee komen de aansluitingsproblemen van dit moment voor een deel voort uit het eenzijdige aanbodgerichte arbeidsmarktbeleid, waar men het contact met de vraag is kwijt geraakt.

Bijvoorbeeld de problematiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die los je niet alleen op met gesubsidieerde arbeid. Wij pleiten al jaren voor scholing, binnen de erkende kwalificatiestructuur, waarmee mensen een duurzame plek op de arbeidsmarkt krijgen. Een inzet die tijd vergt - de scholing duurt een paar jaar - en die geld kost. Nu de tekorten de economische groei dreigen te beperken, gaat de overheid met onze inzet op scholing aan de slag. Men had eerder kunnen anticiperen op deze ontwikkeling, bedrijven roepen al jaren dat het vakmanschap aan het verdwijnen is!

Elzinga gaat niet over de arbeidsmarkt. Terug naar het onderwerp van vandaag. Dualisme in de politiek, wat is dat eigenlijk? Scheiding van bevoegdheden, lees ik in het rapport. De gemeenteraad en het college hebben ieder eigen bevoegdheden en zijn nevengeschikt aan elkaar. De navelstreng tussen fractie en wethouder wordt terecht doorgeknipt. Ontvlechting van raad en college, als hefboom voor cultuurverandering.

Het klink niet echt spannend, het inspireert niet meteen. Het kan aan het formele taalgebruik liggen, maar of deze voorstellen nu meer mensen naar de stembus trekken? Ik denk het niet.

Elzinga signaleert een aantal problemen in ons politiek bestel van dit moment, die ik wél heel spannend vind. De commissie zoekt de oplossingen vervolgens vooral in de vormgeving. Terwijl de inhoud misschien wel een groter probleem vormt.

Wat zijn die problemen dan? Als belangrijkste probleem wordt de afname van betrokkenheid onder burgers bij de politiek genoemd. De dalende opkomst bij verkiezingen leidt tot een oproep tot revitalisering van de politiek.

"Terecht" zeg ik dan en ik zal daar een paar opmerkingen over maken.

Het rapport lezende krijg ik toch de indruk dat de commissie Elzinga met haar voorstellen ter versterking van het lokale bestuur begonnen is aan de kant van het college. Ik wilde voor deze gelegenheid eens beginnen bij de Raad. Wat zegt Elzinga daarover?

De Raad moet een andere rol aannemen. Op hoofdlijnen. Een meer controlerende taak. Met een pleidooi voor een Rekenkamer. Een Raad die vooraf kaders aangeeft en achteraf controleert.

De Raad, dat gevoel krijg je toch bij dit rapport, dat blijven de goedwillende amateurs. Die er vaak een baan naast hebben. Die van alle markten thuis moeten zijn. Die nauwelijks aan eigen initiatieven toekomen.

De kwaliteit van bestuurders, en dat geldt zowel voor het landelijke als voor het lokale niveau, laat ook wel te wensen over. Is het eigenlijk niet vreemd dat politiek besturen niet als vak gezien wordt? Voor het simpelste beroep vragen we een kwalificatie. Voor een beroep waarin beslissingen worden genomen die de continuïteit en kwaliteit van ons bestaan raken zijn kennelijk alleen democratische spelregels voldoende.

Hoe kun je die Raad dan versterken? Een lokale Rekenkamer lijkt mij een prima voorstel. Budgetten voor onderzoek per fractie, met de mogelijkheid om budgetten samen te voegen, maakt meer mogelijk. Een budget ambtelijke ondersteuning per fractie voor uitwerking van eigen initiatieven.

Naar mijn idee gaat het echter om meer. En ik wil drie punten noemen.

Ten eerste moeten politici meer naar de mensen toe. Van raad naar daad zou ik zeggen. Laat niet de commissie en raadsagenda leidraad zijn van je werkzaamheden, maar zoek de burgers op, al dan niet in georganiseerd verband en laat hun vertellen wat er leeft, hoe beleid in de praktijk uitpakt. Pik problemen op en voer zelf de agenda van commissievergaderingen.

Loop niet alleen brandjes te blussen maar ben er op tijd bij. Ik heb soms het gevoel dat er teveel incidentenpolitiek gevoerd wordt en dat er te weinig vooruit gekeken wordt en onvoldoende geanticipeerd wordt op sociaal-economische en culturele ontwikkelingen.

Ten tweede stel ik vast dat veel vraagstukken gewoon beleidskwesties zijn die onnodig gepolitiseerd worden. Een voorbeeld. Onlangs werd in een van de grotere gemeenten in Nederland een plan besproken over het minimabeleid van die

gemeente. Daarin stond de volgende zinsnede: in de huidige arbeidsmarkt geldt, wie wil werken, kan ook werken. Eerlijk gezegd vind ik dat geen professionele zinsnede. Het is toevallig mijn portefeuille, het arbeidsmarktbeleid, vandaar ook de keuze voor dit voorbeeld. Uit alle cijfers blijkt dat de werkzoekenden niet passen op de vacatures. Daar zijn allerlei legitieme redenen voor aan te geven.

De conclusie luidt echter wel dat die kwalitatieve mismatch tijd vergt en dat dat op de korte termijn geen oplossing biedt voor de tekorten in sectoren. Nogmaals, het was dus geen professionele opmerking. Maar in de discussie schaarde de wethouder zich daar wel geheel achter en ging de discussie dus niet meer over het minimabeleid, maar over de politieke correctheid van die zinsnede. Want hield die zinsnede geen rechtstreeks verwijt in aan het adres van de werklozen? Maken zij op dit moment dan geen onrechtmatig gebruik van de uitkering als er toch werk voor ze is?

Een zinloze discussie, die nergens toe leidt. Terwijl de beleidskwestie van armoedebestrijding voorlag. Maar daar kwamen de heren en dames politici nauwelijks aan toe.

Ten derde ontbreekt het de politiek aan lef. Colleges zijn zo breed samengesteld dat de politieke herkenbaarheid vervaagt. Op provinciaal niveau vormen al twintig jaar PvdA, CDA en VVD gezamenlijk het provinciaal bestuur. Dan mag je nog blij zijn met een opkomst van 45%. De reactie van de voorzitter van Groen Links sprak mij dan ook wel aan. De politiek krijgt de kiezer die ze verdient, was de kop van haar artikel.

Laat Oostenrijk een waarschuwing zijn: waar twee partijen selbstzufrieden 40 jaar regeren. Tot in de haarvaten van de maatschappij de macht hadden. Waar die twee partijen zich nauwelijks vernieuwen en wel de baantjes verdelen. Waar geen alternatief leek te bestaan. Versta me goed: ik heb 10 dagen geleden meegedemonstreerd tegen Haider in Wenen. Maar in mijn hoofd zat wel steeds de zin die Heinrich Mann tussen de 1e en de 2e Wereldoorlog schreef - wegens het gebrek aan openheid en vernieuwing: "Wir haben den Krieg nicht gewollt, wir haben nur so gelebt, dass er kommen musste". Daarom moeten politiek en vakbeweging ook de discussie voeren met hun kiezers en achterban over de waarde van de uitbreiding van de EU: anders kunnen "Haiders" inspelen op irrationale angsten.

De politiek heeft meer baat bij duidelijke uitspraken en standpunten, bij dualisme binnen een partij waarbij niet van tevoren de besluitvorming door collegeschragende partijen vastgelegd wordt. Doorgeschoten collegiaal bestuur kan dodelijk zijn! Dat leidt immers tot politieke eenvormigheid en dus tot depolitisering. Waarmee de burger dus terecht het gevoel krijgt dat het er niet toe doet op wie je stemt, ze doen toch hetzelfde.

Dan kom ik vanzelf op het voorstel van de gekozen burgemeester. Met een zaal vol burgemeesters voor me zou het ook vreemd zijn om daar niets over te zeggen.

De Gemeenteraad benoemt en ontslaat wethouders, waarom ook niet de burgemeester? De huidige gang van zaken heeft toch de schijn van coöptatie, vaak zijn het mensen met voldoende gezag en staat van dienst binnen een politieke partij die naar voren worden geschoven. In de voorstellen van de commissie Elzinga gaat een aantal bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college. En dus moet het college versterkt worden. Mijns inziens moet er vooral een professionaliseringsslag gemaakt worden.

De commissie Elzinga ziet de burgemeester als procesbegeleider, teamleider, stuurman van besluitvorming. In de reacties op het voorstel voor de rechtstreeks gekozen burgemeester wordt gewaarschuwd voor een politisering van het burgemeesterschap. Kandidaten zouden meer dan nu getoetst worden op hun stellingname in lokale kwesties.

Persoonlijk ben ik niet voor de rechtstreeks gekozen burgemeester. Bovendien vind ik dat als je daar wel voor kiest, zoals de meerderheid van de commissie Elzinga dat doet voor de grote steden, dan moet je ook consequent zijn, dan ook in alle gemeenten, dan ook de commissaris van de koningin, en zelfs ook de minister president.

Terecht wordt er echter gewaarschuwd voor polarisering. De burgemeester heeft het mandaat van de bevolking dus wat zou hij of zij zich nog gelegen laten liggen aan de raad?

Mij is gevraagd door de organisatie om twee aanbevelingen van de commissie Elzinga te schrappen en twee nieuwe daarvoor in de plaats te stellen. Welnu, duidelijk mag zijn dat ik aanbeveling 7 over de rechtstreeks gekozen burgemeester wil vervangen door een ander voorstel. In mijn nieuwe voorstel benoemt de gemeenteraad de burgemeester. Daarmee voorkom je dat iemand puur op lokale kwesties gekozen wordt, terwijl je wel recht doet aan de gekozen burgemeester. De burgemeester komt van buiten de raad, dan kom je ook aan die andere kwaliteiten toe, zoals de commissie Elzinga die terecht beschrijft. Overigens ondersteun ik diezelfde knip tussen raad en wethouders. Als je kiest voor dualisme, vloeit die keuze daar logisch uit voort. Wat mij betreft zou de burgemeester verder best een inhoudelijke portefeuille erbij mogen hebben. Wij ervaren dat zelf binnen ons Federatiebestuur, waar Lodewijk de Waal internationale zaken en levensbeschouwing doet.

De voorzitter als meewerkend voorman, waardoor hij ook voeding houdt met het vakbondsbedrijf, in uw geval het politieke bedrijf.

Dan kom ik op de tweede aanbeveling. Ik schrap aanbeveling 10 waarin gepleit wordt voor implementatie van de voorstellen. Het is een flauwe aanbeveling en misschien even flauw om die te schrappen, want eigenlijk gaat die nummer 10 nergens over. Hij is overbodig. Wat stel ik voor als nieuwe tiende aanbeveling? Een initiatiefrecht voor burgers om zaken op de agenda van de Gemeenteraad te krijgen. Iedere burger, al dan niet in georganiseerd verband, kan een voorstel indienen bij de Gemeenteraad ter bespreking en besluitvorming door die Raad. Als tenminste 1/3 van de Raad dat voorstel voor raadsbehandeling steunt, krijgen burgers ambtelijke ondersteuning voor verdere uitwerking en eventuele doorrekening van dat initiatiefvoorstel. Zodat het voorstel op een professionele manier door de Raad besproken kan worden.

Met dit voorstel beogen we het dualisme een stap verder door te voeren dan de commissie Elzinga doet. Bovendien komen we zo op een belangrijk punt van de analyse, namelijk hoe kunnen we de betrokkenheid van burgers bij de politiek vergroten. Met dit initiatiefrecht voelen burgers zich wellicht ook meer serieus genomen door de politiek! Laten we de Abeltjes onder onze burgers eens wat meer uitdagen, daarmee kan de politiek voor interessante uitdagingen komen te staan! Wie van u pakt deze handschoen op?

Voor meer informatie:

FNV Voorlichting, 020 5816 550

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...