Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatie gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 1 maart 2000.

AANLEG VERKEERSVEILIGE FIETSOVERSTEKEN VAN START

Op 6 maart 2000 zijn wij voornemens te starten met de werkzaamheden ten aanzien van de verkeersveilige fietsoversteken. De fietsoversteken zijn gelegen ter plaatse van:
1. Kruising Parklaan-Stadslaan

2. Kruising Hezenbergerweg-Fietspad

3. Kruising Beukenlaan-Fietspad

4. Kruising Apeldoornseweg-Novalieweg

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma van Gelder b.v. te Elburg en zullen circa 4 weken duren, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Gelijktijdig met de werkzaamheden zal de voorrangssituatie worden aangepast. Dit houdt in dat alle fietsoversteken in de voorrang komen, e.e.a. conform de beleidsuitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP).
Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hattem: Dhr. Zuidema, 038-443681 (dagelijks opzichter); Dhr. Veenstra, 038-4431656 (projectbegeleider).

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van de heer en mevrouw Van Winsum, Hof van Blom 52 te Hattem, hebben besloten een invalidenparkeerplaats te realiseren nabij hun woning middels de plaatsing van een bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Dit verkeersbesluit ligt met ingang van heden gedurende zes weken ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.
Tegen dit besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum verzending besluit een bezwaarschrift bij ons college indienen. Indien tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt, kan gedurende de bezwaartermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de President van de Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL


1. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van de Commissie Hanze 2000

2. hebben besloten verkeersmaatregelen te treffen voor het organiseren en houden van de manifestatie

3. 'Dinner on the bridge" op 24, 25 en 26 mei 2000 op de IJsselbrug. De volgende

4. verkeersmaatregelen worden getroffen:

5. de Zuiderzeestraatweg, vanaf de kruising Geldersedijk-Zuiderzeestraatweg tot het midden van de IJsselbrug (gemeentegrens), wordt op 24, 25 en 26 mei 2000 voor motorvoertuigen afgesloten;

6. de hoofdrijbaan blijft op 24 mei, op 25 mei tot 10.00 uur en op 26 mei beperkt toegankelijk voor de buslijndienst, tractoren en hulpdiensten;

7. het noordelijk fietspad geheel en het zuidelijk fietspad, vanaf de Geldersedijk tot aan de brug, worden niet afgesloten en blijven altijd open voor voetgangers, fietsers, bromfietsers, hulpverleningsdiensten en gemotoriseerd langzaam verkeer dat geen gebruik mag maken van autosnelwegen;

8. op het gedeelte van het noordelijk fietspad, te weten op de IJsselbrug zelf, wordt tweerichtingsverkeer ingesteld.
9. desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

VERKOOP OPENHAARDHOUT

Als inwoner van de gemeente Hattem wordt u de mogelijkheid geboden om openhaardhout te betrekken van de gemeente.

Er ligt een hoeveelheid hout op de locatie Oranje Nassaulaan 13 (stortplaats) vanwaar u het kunt halen. Er is op voorhand 1m3 per gezin beschikbaar en de prijs die u hiervoor betaalt bedraagt f 50,- per m3.
De mogelijkheid om af te halen is enkel op dinsdag, vrijdag en zaterdagmorgen (openingstijden stortplaats).
Samen met een van de medewerkers op locatie wordt de door u meegenomen hoeveelheid geschat, en vastgelegd, waarover u later een nota krijgt toegestuurd. Aangezien er niet voldoende is voor elk huishouden binnen de gemeente Hattem is de stelregel van kracht "wie het eerst komt het eerst maalt" en "op is op".
Reservering is niet toegestaan, er wordt niet thuisbezorgd en zelf laden.
De eerste verkoopdag zal zijn dinsdag 7 maart en de laatste dag zaterdag 18 maart.

ONTWERP RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSMODEL

In het ontwerp van het Ruimtelijk Ontwikkelingsmodel (ROM) is aangegeven in welk gebied van Hattem de toekomstige woningbouw en industriële ontwikkeling wordt voorgesteld
In begin 1999 is daartoe inspraak verleend en is op 9 februari 1999 een informatie-/inspraakavond georganiseerd. De ontvangen inspraak- en overlegreacties zijn inmiddels verwerkt.
Thans wordt gelegenheid geboden de zienswijze op het huidig ontwerp naar voren te brengen.

Het ontwerp-ROM ligt met ingang van 2 maart 2000 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging van het ontwerp-plan kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijk dient dat te geschieden bij de gemeenteraad van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.
Mondelinge zienswijzen kunnen - tijdens openstellingtijden - ter gemeentesecretarie, bureau Ruimtelijke Ordening, naar voren worden gebracht bij de heer Roetert, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerk(st)er van het bureau Ruimtelijke Ordening. In dat laatste geval dient nadrukkelijk te worden vermeld dat het een mondelinge zienswijze betreffende het ontwerp-ROM betreft.

De indieners van een zienswijze zullen te zijner tijd door de Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening in de gelegenheid worden gesteld de zienswijze nader mondeling toe te lichten.
Aansluitend zal de raad een voorstel worden gedaan tot vaststelling van het Ruimtelijk Ontwikkelingsmodel (ROM) als beleidsregel.

BOUWVERGUNNINGEN

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van:
- een verzoek om bouwvergunning in het bestemmingsplan "De Hilst 1998" voor het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel De Reest 52 te Hattem;

- een verzoek om bouwvergunning in het bestemmingsplan "De Hilst 1998" voor het uitbreiden en veranderen een woning op het perceel Oude Kerkweg 16 te Hattem.
Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van de Algemene Verklaring van geen Bezwaar d.d. 22 april 1997 van Gedeputeerde Staten van Gelderland met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunningen te verlenen.
De aanvragen bouwvergunning liggen met ingang van 2 maart 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, bij de receptie van de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging van de stukken, schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem.

VRIJSTELLING/BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling/bouwvergunning voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw op het perceel De Hunze 23 te Hattem. Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

1. met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "De Hilst 1998";

2. bouwvergunning te verlenen met toepassing van de Algemene Verklaring van geen Bezwaar d.d. 22 april 1997 van Gedeputeerde Staten van Gelderland met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Het vrijstellingsverzoek/verzoek om bouwvergunning ligt met ingang van 2 maart 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, bij de receptie van de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging van de stukken, schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:


1. het uitbreiden van een berging en het oprichten van een garage/berging, De Dinkel 12 (VZ 16-02-2000);

Sloopvergunning is verleend voor:


1. het slopen van een deel van een bedrijfspand, Burgemeester Moslaan 3-5 (VZ 16-02-2000);

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval

van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:


1. het uitbreiden en veranderen van een woning, Grote Gracht 81;
2. het oprichten van een woning, Vijzelpad 51;
3. het oprichten van een garage/berging, Dorpsweg 116;
4. het veranderen van een winkel, Kerkstraat 24 en 26;
5. het uitbreiden van een kas, Zuiderzeestraatweg 34;
6. het uitbreiden van een kassencomplex, Zuiderzeestraatweg 21a;
7. het uitbreiden en veranderen van een woning, Nieuweweg 93;
8. het uitbreiden en veranderen van woningen met bijgebouwen, Allershoeve 2, Rademakershoeve 2
en 4 en Van Lingenshoeve 2 en 6;

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bureau Ruimtelijke Ordening van de sector R.O.B.

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op donderdag 9 maart 2000 om 09.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk woensdag 8 maart 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op het perceel:

* Sparrenlaan 3 (VZ 17-02-2000)

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Libanonweg 10, 1 boom.

* Konijnenbergerweg 6, 1 boom

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

Hattem, 1 maart 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...