Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinst van Wessanen stijgt in 1999 met 16,2%

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Amstelveen, 1 maart 2000
(13.00 uur)

Nettowinst van Wessanen stijgt in 1999 met 16,2%

Algemeen
Gedurende het eerste jaar waarin Wessanen weer louter als voedingsmiddelenbedrijf heeft geopereerd, is een belangrijke verbetering van de nettowinst gerealiseerd, werden markt- posities versterkt en is de organisatie weer gericht op de realisatie van aandeelhouders-

waarde. Binnen een jaar nadat Wessanen afscheid heeft genomen van de gedistilleerd en wijn activiteiten, heeft de winststijging van onze voedingsmiddelenactiviteiten de bijdrage van deze desinvestering ruimschoots gecompenseerd.

Over geheel 1999 behaaldeWessanen een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening van EUR 81,6 miljoen (1998: EUR 70,2 miljoen), een stijging van 16,2 %, iets hoger dan de verwachting zoals aangegeven in december 1998. Exclusief de bijdrage van het minderheidsbelang in Campari was de groei van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening met 23,5% nog sterker, met een toename van EUR 49,8 miljoen naar EUR 61,5 miljoen.

Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen bedroeg de winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening over geheel 1999 EUR 0,95 (1998: EUR 0,82).

Alle productcategorieën droegen aan deze verbetering bij. Wessanen profiteerde van positieve ontwikkelingen op een aantal van haar belangrijkste markten, waar de winstgevendheid in 1998 onder druk had gestaan, en boekte tevens goede vooruitgang bij het bevorderen van groei middels acquisities. Het duidelijkst kwam dit tot uiting in de ontwikkeling van Tree of Life, marktleider in de Verenigde Staten als marketing- en distributiebedrijf van natural en specialty foods, dat nu met een aandeel van 42% van de jaaromzet van Wessanen onze grootste activiteit is geworden.

Het bedrijfsresultaat steeg in 1999 met 25,4% naar EUR 120,5 miljoen (1998: EUR 96,1 miljoen). Van deze stijging is 19,3% toe te schrijven aan autonome groei, is 1,7% het saldo van acquisities en desinvesteringen , en 4,4% aan positieve valutaresultaten. Exclusief het bedrijfsresultaat van de in 1998 verkochte drankenbedrijven ten bedrage van EUR 12,4 miljoen, realiseerde Wessanen 44% groei van het bedrijfsresultaat.

De netto-omzet steeg met 15,1% naar EUR 3.016 miljoen (1998: EUR 2.620 miljoen). 1998 is inclusief EUR 196 miljoen netto-omzet van de in dat jaar verkochte drankenbedrijven. Op jaarbasis is circa EUR 640 miljoen omzet geacquireerd.

Vooruitzichten
De structurele verbeteringen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, zullen ook in 2000 positief bijdragen aan de resultaten. Zonder rekening te houden met verdere acquisities en mogelijke desinvesteringen, en op basis van de wisselkoersen per ultimo 1999, verwachten wij voor 2000 een stijging van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening met 10-15%.

Deze verwachting is gebaseerd op een verdere verbetering van het bedrijfsresultaat van alle drie de groepen, een gelijkblijvend resultaat bij Campari, stijgende rentelasten als gevolg van de extra financieringslasten voortvloeiende uit acquisities en een licht dalende belastingdruk.

Dividend
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend over het boekjaar 1999 onveranderd vast te stellen op EUR 0,58 per aandeel.

Voorts zal worden voorgesteld het slotdividend vanaf 26 april 2000 betaalbaar te stellen naar keuze: volledig in contanten danwel 1% in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve en een bedrag in contanten; dit laatste bedrag zal op 6 april 2000 worden bekendgemaakt.

Operationele gang van zaken

Natural & Specialty Foods

De sterke groei van Tree of Life in de afgelopen jaren is vooral gestimuleerd door haar successen bij de consolidatie van de natural en specialty foods branche. Naast het versterken van haar regionale posities middels aanvullende acquisities, is Tree of Life in staat om de marges van geacquireerde bedrijven te verbeteren middels het benutten van operationele schaalgrootte en klantennetwerken. In 1999 acquireerde Tree of Life de specialty foods bedrijven Hagemeyer Foods USA en A-1 International Foods. Op jaarbasis dragen deze bedrijven USD 600 miljoen omzet bij en versterken daarmee de positie van Tree of Life over de gehele Verenigde Staten aanzienlijk. De acquisitie in 1999 van Ashley Koffman in Toronto betekende de eerste uitbreiding van Tree of Life buiten de Verenigde Staten.

De netto-omzet van de Natural & Specialty Foods groep bedroeg in 1999 EUR 1.275,7 miljoen (1998: EUR 820,9 miljoen), terwijl een bedrijfsresultaat werd behaald van EUR 39,1 miljoen (1998: EUR 28,0 miljoen).

De vooruitzichten voor het jaar 2000 zijn wederom positief. Het integratieproces zal worden voortgezet en de uit de acquisities van 1999 voortvloeiende synergetische effecten zullen worden gerealiseerd. Verder zal autonome groei resulteren in een toename van het bedrijfsresultaat bij globaal gelijkblijvende marges.

Zuivel
Zuivel Verenigde Staten
Marigold Foods breidde in juli 1999 haar positie als marktleider in het middenwesten verder uit met de acquisitie van Gillette Dairy of the Black Hills en Nebraska Dairies, geheel in lijn met onze strategie om onze bestaande sterke regionale posities uit te breiden en te verbreden. Dit zelfde geldt voor de op handen zijnde acquisitie van Oak Grove Dairy welke vandaag in een apart persbericht is aangekondigd. Crowley Foods versterkte haar positie in het noordoosten. De acquisitie van Norbev, Salem, Massachusetts, in april1999, betekende een aanzienlijke versterking van de reeds sterke positie van ons drankenbedrijf ABC op de markt voor vruchtendranken voor kinderen in de gehele Verenigde Staten.

De netto-omzet van de zuivelactiviteiten in de Verenigde Staten bedroeg in 1999 EUR 1.036,8 miljoen (1998: EUR 897,0 miljoen), terwijl een bedrijfsresultaat werd behaald van EUR 41,4 miljoen (1998: 29,8 miljoen).

Gegeven stabiele botervetprijzen wordt in samenhang met volumegroei in het jaar 2000 een verdere groei van de winstgevend heid verwacht.

Zuivel Europa
Het resultaat van het Europese zuivelbedrijf Baars International verbeterde dank zij de gestegen verkopen van Leerdammer en lagere melkprijzen. Het versneld introduceren van een reeks Leerdammer variëteiten verliep succesvol en de introductie van Leerdammer smeerkaas in Duitsland, onze belangrijkste markt, overtrof de verwachtingen. In de komende jaren zal de strategie gericht zijn op de verdere versterking van het Leerdammer merk.

De netto-omzet van de Europese zuivelactiviteiten bedroeg in 1999 EUR 311,0 miljoen (1998: EUR 315,6 miljoen), terwijl een bedrijfsresultaat werd behaald van EUR 18,1miljoen (1998: EUR 14,9 miljoen).

Naar verwachting zal 2000 een stijging van omzet en bedrijfsresultaat te zien geven als gevolg van de focus op Leerdammer.

Convenience Food en Cereals
Convenience Food
De gehele vleessector in West-Europa heeft in 1999 te kampen gehad met de negatieve effecten van met dioxine besmet veevoer. Dank zij jarenlange investeringen in kwaliteit, goede voorzorgsmaatregelen en alert reageren, kon de schade voortvloeiend uit de dioxine-affaire voor ons beperkt blijven tot praktisch nihil.

De Convenience Food groep heeft zich goed hersteld van de verliezen van onze Thaise operatie in 1998 en Beckers vervolgde de opgaande lijn van haar resultaten middels verbeterde marges en de introductie van nieuwe producten.

De netto-omzet van de convenience food activiteiten bedroeg in 1999 EUR 164,7 miljoen (1998: EUR 167,3 miljoen), terwijl een bedrijfsresultaat werd behaald van EUR 5,8 miljoen (1998: minus EUR 4,1 miljoen).

Op grond van de structurele maatregelen, die wij hebben genomen, in samenhang met de introductie van innovatieve producten zijn de vooruitzichten voor het jaar 2000 gunstig. De positie in vlees- en kipspecialiteiten in de Duitse horeca is versterkt met de acquisitie van Karl Kemper en Vegeta, welke bedrijven onder meer gespecialiseerd zijn in vegetarische producten. De omzet van Kemper en Vegeta tezamen bedraagt EUR 30 miljoen op jaarbasis.

De Convenience Food Groep heeft zich voortreffelijk hersteld na het slechte jaar in 1998. Dramatische veranderingen in de grondstofprijzen worden niet voorzien. Verwacht wordt dan ook dat het bedrijfsresultaat zal verbeteren, mede als gevolg van een verdere stijging van de marges.

Cereals
Als gevolg van de focus op speciaalproducten verbeterde Dailycer haar resultaten zowel in Frankrijk als in het Verenigd Koninkrijk in een markt die langzamer groeide dan voorheen.

Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar speciaalproducten zijn aanzienlijke investeringen gedaan om de productiecapaciteit uit te breiden hetgeen volledig verantwoord is gezien de voortdurend tevredenstellende marges.

De netto-omzet van de cereals activiteiten bedroeg in 1999 EUR 227,8 miljoen (1998: EUR 223,8 miljoen), terwijl een bedrijfsresultaat werd behaald van EUR 16,1 miljoen (1998: EUR 15,1 miljoen).

Voor het jaar 2000 wordt een bescheiden stijging van het bedrijfsresultaat verwacht.

Campari
Het afgelopen jaar was wederom een goed jaar voor Campari en werd met alle merken verdere vooruitgang geboekt. Het resultaat op onze deelneming in Campari bedroeg in 1999 EUR 20,1 miljoen tegenover EUR 20,4 miljoen in het jaar daarvoor. De belastingdruk nam iets toe. Wij beschouwen het rendement op ons 35% belang in Campari als uiterst bevredigend, maar zien het nog steeds als een niet-strategisch minderheidsbelang.

Financiële resultaten
De netto rentelasten namen per saldo licht af tot EUR 20,1 miljoen (1998: EUR 24,5 miljoen). De lagere financieringslasten als gevolg van de opbrengst van de gedistilleerd en wijn activiteiten eind 1998 vielen grotendeels weg door acquisitiefinanciering in 1999 voor een totaalbedrag van EUR 258,9 miljoen.

De rentedragende schuld bedroeg per ultimo 1999 EUR 437,9 miljoen (EUR 148,5 miljoen in 1998), waarvan ongeveer 80% in USD.

Concerndirectie
Koninklijke Wessanen nv

Belangrijke data
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 12 april 2000 Publicatie halfjaarcijfers 2000 30 augustus 2000 Publicatie jaarcijfers 2000 22 februari 2001 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 4 april 2001

Profiel van de onderneming
Koninklijke Wessanen nv is een in Nederland gevestigd multinationaal voedingsmiddelenbedrijf met haar belangrijkste activiteiten in de Verenigde Staten en Europa.

Tree of Life is in de Verenigde Staten marktleider in de marketing en distributie van natural en specialty foods.Natural foods omvatten onder meer reform- en biologische producten, vitaminesupplementen en kruiden. Onder specialty foods worden delicatessen en etnische voedingsmiddelen uit de hele wereld begrepen.

De zuivelactiviteiten van Wessanen in de Verenigde Staten richten zich op de distributie en marketing van een volledig assortiment zuivelproducten, geproduceerd door Marigold Foods in het middenwesten en door Crowley Foods in het oosten. De belangrijkste merken zijn Kemps en Crowley. American Beverage Corporation (ABC), dat zich richt op de productie, marketing en distributie van vruchtendranken en cocktailmixen over de gehele Verenigde Staten, is bij de Amerikaanse zuivelactiviteiten ingedeeld.

De zuivelactiviteiten van Wessanen in Europa opereren onder de naam Baars International en richten zich uitsluitend op de productie, distributie en marketing van merkkaas. Leerdammer is met 90% van de omzet het belangrijkste merk van Baars en het grootste kaasmerk in Europa.

De Convenience Food Groep (CFG) van Wessanen produceert, distribueert en verkoopt een groot assortiment diepvriessnacks en maaltijdcomponenten. De belangrijkste merknaam van de groep is het Beckers merk.

Dailycer is Wessanen’s ontbijtgranenbedrijf dat zich toelegt op de productie, distributie en verkoop van een volledig assortiment ontbijtgranen, vrijwel geheel onder private labels.

Koninklijke Wessanen nv
Bijlage bij persbericht 1 maart 2000

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
x € mln
1999 1998
Netto-omzet 3.016,0 2.620,1
Bedrijfskosten 2.895,5 2.524,0

Bedrijfsresultaat 120,5 96,1
Financiële baten en lasten 20,1 -24,5

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 100,4 71,6 Belastingen -39,0 -28,6

61,4 43,0
Resultaat deelnemingen 20,5 21,2
Aandeel van derden -0,3 6,0

Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 81,6 70,2 Buitengewone baten en lasten na belastingen 0,0 69,1

Nettowinst 81,6 139,3

Geconsolideerde balans
x € mln
31-Dec-99 31-Dec-98
Materiële vaste activa 661,2 535,9
Vlottende activa 829,5 575,0

1.490,7 1.110,9

Groepsvermogen 561.8 583,7
Voorzieningen 39,3 52,5
Langlopende schulden 253,9 145,9
Kortlopende schulden 635,7 328,8

1.490,7 1.110,9

Kerncijfers

ROS*) 4,0% 3,5%
Groepsvermogen in procenten van het totale vermogen 37,7% 52,5%

Gegevens per aandeel
Nettowinst 0,95 0,82
Slotdividend (voorstel) 0,58 0,58
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 85.947.600 85.470.612


*) Bedrijfsresultaat (huidige activiteiten) als percentage van de omzet

Met vriendelijke groet,
Annette Keur
Public Relations
Koninklijke Wessanen nv

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...