Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota van Wijziging aanpassing boek 3 en 6 Burgerlijk Wetboek

Datum nieuwsfeit: 01-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26693000.006 nota van wijz aanpassing boeken 3 en 6 van het burgerlijk wetboek

Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 11:32

Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen

Nr. 6

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 maart 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel A komt te luiden:

A

Artikel 305a wordt als volgt gewijzigd:


1. Aan lid 2 wordt een tweede zin toegevoegd, luidende:
Een termijn van twee weken na de ontvangst door de gedaagde van een verzoek tot overleg onder vermelding van het gevorderde, is daartoe in elk geval voldoende.


2. Lid 3 komt te luiden:


3. Een rechtsvordering als bedoeld in lid 1 kan strekken tot veroordeling van de gedaagde tot het openbaar maken of laten openbaar maken van de uitspraak, zulks op een door de rechter te bepalen wijze en op kosten van de door de rechter aan te geven partij of partijen. Zij kan niet strekken tot schadevergoeding te voldoen in geld.
B. Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel B komt te luiden:

B

In artikel 241 wordt na lid 5 een lid ingevoegd, luidende:


6. Tot kennisneming van vorderingen in kort geding strekkende tot veroordelingen als bedoeld in lid 3, ingesteld door rechtspersonen als bedoeld in artikel 240 lid 3, is de president van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd. Lid
5, alsmede de artikelen 4 onder 13, 9 lid 3, 1003, 1005 en 1006 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Algemeen

Met deze nota van wijziging wordt beoogd ook nadrukkelijk in de wet uitvoering te geven aan artikel 2, eerste lid, onder b, van richtlijn nr. 98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 mei 1998 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (PbEG L 166). Dit bepaalt dat een bevoegde instantie de veroordeling kan vorderen van de volledige of gedeeltelijke bekendmaking van de beslissing of publicatie van een rechtzetting. In een aantal specifieke gevallen is de mogelijkheid van een rectificatie of publicatie van een uitspraak uitdrukkelijk in de wet geregeld. Men zie de artikelen 167, 196 en
241, derde lid, onder c, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Maar aangenomen kan worden dat de publicatie van een vonnis ook mogelijk is buiten de gevallen die door deze artikelen bestreken worden. Zo aan de daaraan gestelde vereisten is voldaan kan een veroordeling tot publicatie van een vonnis daarbij gebaseerd worden op artikel 296 van Boek 3 BW, of op artikel 162 jo artikel 103 van Boek 6 BW. Ingevolge artikel 305a van Boek 3 BW kan ook een belangenorganisatie een dergelijke veroordeling vorderen. Desalniettemin is het om iedere onduidelijkheid op dit punt weg te nemen bij nader inzien toch raadzaam de door de richtlijn vereiste veroordeling tot publicatie van een vonnis nadrukkelijk in de wet te noemen.

A

Teneinde de door de richtlijn vereiste veroordeling tot publicatie van een vonnis nadrukkelijk in de wet op te nemen wordt in het derde lid van artikel 305a Boek 3 BW deze mogelijkheid expliciet genoemd. De redactie daarvan is gebaseerd op die van de hierboven genoemde artikelen. Deze redactie brengt tot uitdrukking dat de rechter op grond van de omstandigheden van het geval een publicatie kan weigeren. Indien hij evenwel een publicatie zinvol acht is de rechter vrij om te bepalen op welke wijze de publicatie moet geschieden en voor rekening van welke partij de kosten komen. Vergelijk HR 16 mei 1997, NJ 2000,
1. Opgemerkt zij nog dat ook in de artikelen 305b en 305c Boek 3 BW het derde lid van artikel 305a overeenkomstige toepassing is verklaard, zodat ook voor publiekrechtelijke rechtspersonen en bevoegde buitenlandse instanties nadrukkelijk geregeld is dat zij een veroordeling tot publicatie van de uitspraak kunnen vorderen.
Voldoende was geweest de mogelijkheid van een veroordeling tot publicatie alleen te laten gelden voor consumentenorganisaties c.q. bevoegde instanties die de naleving vorderen van de in de richtlijn bedoelde omgezette bepalingen. Een dergelijke beperking is echter vanuit het oogpunt van eenheid van regelgeving niet wenselijk, waarbij
- zoals hierboven aangegeven - bovendien bedacht moet worden dat ook thans belangenorganisaties een dergelijke veroordeling kunnen vorderen. Een beperking als genoemd zou mogelijk ten onrechte tot het oordeel kunnen leiden dat andere belangenorganisaties dan consumentenorganisaties en bevoegde instanties deze mogelijkheid missen.

B

Het aanvankelijk voorgestelde zesde lid van artikel 241 van Boek 6 BW bevat een limitatieve opsomming van veroordelingen die een consumentenorganisatie of bevoegde instantie ter zake van de preventieve toetsing van bedingen in algemene voorwaarden in kort geding bij de president van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage kan vorderen. Daarbij is in afwijking van het derde lid van artikel 241 niet opgenomen de veroordeling tot publicatie van de uitspraak. Strikt genomen zou dit betekenen dat een dergelijke veroordeling in kort geding gevorderd zou moeten worden bij de president die volgens de gewone regels van competentie bevoegd is. Dit is uiteraard onpraktisch omdat dit in veel gevallen een andere president is dan de president die de uitspraak heeft gedaan. Daarom wordt de veroordeling tot publicatie van de uitspraak alsnog in het zesde lid van artikel 241 opgenomen, en wel door te verwijzen naar de veroordelingen die in het derde lid van dit artikel zijn opgesomd. Omdat in dit laatste lid de vorderingen zijn opgesomd die in de bodemprocedure ingesteld kunnen worden, en het in kort geding wel om vergelijkbare vorderingen gaat, is er in de nieuwe redactie van het zesde lid vanaf gezien deze vorderingen uit te schrijven, en wordt volstaan met de woorden «strekkende tot veroordelingen als bedoeld in lid 3».

Overigens zij opgemerkt dat de richtlijn niet verplicht tot de mogelijkheid om in kort geding een veroordeling tot publicatie van de uitspraak te vorderen, maar omdat deze mogelijkheid ook thans bestaat is het om bovengenoemde reden praktisch de vordering te concentreren bij de president van de arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage. Zie hierover ook L.J.H. Mölenberg en Y.M.P. Ritzen, Wetsvoorstel implementatie EU-Richtlijn grensoverschrijdende collectieve acties, Tijdschrift voor Consumentenrecht 1999, p. 305, die evenwel ten onrechte aannemen dat het in zaken als deze niet mogelijk is om in kort geding een veroordeling als genoemd te vorderen. Genoemde auteurs bepleiten in dit artikel ook in zaken als deze de president de bevoegdheid te geven om een dwangsom op te leggen. Ingevolge artikel
611a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beschikt evenwel (ook) de president over deze bevoegdheid. Het limitatieve karakter van artikel 241, zesde lid, Boek 6 BW, doet daaraan niet af. Vergelijk ook Parl. Gesch. Boek 6 (Inv.), p. 1786, onder 3.

Tenslotte wordt in de tweede zin van het nu voorgestelde zesde lid van artikel 241 van Boek 6 BW bij deze nota van wijziging ook het vijfde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing verklaard. Hierdoor worden geschillen die kunnen rijzen ter zake van de tenuitvoerlegging van de door de president van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage uitgesproken veroordelingen of geschillen ter zake van van een eventuele veroordeling tot betaling van een dwangsom, bij deze president zelf geconcentreerd. De president zal immers zelf het beste in staat zijn om te beoordelen of zijn uitspraak is overtreden. Vergelijk ook Parl. Gesch. Boek 6 (Inv.), p. 1784.

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...