Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Oosterhout: ombuigingspakket van 13 miljoen

Datum nieuwsfeit: 02-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

B. en w. willen met pakket trend doorbreken

College stelt ombuigingspakket van 13 miljoen voor

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben vandaag een pakket ombuigingsmaatregelen gepresenteerd, dat structureel ƒ 13 miljoen moet opbrengen. Dat is bijna tien procent van de totale begroting (ƒ 155 miljoen). De ombuigingen hebben betrekking op (bijna) alle posten binnen de gemeentebegroting. Ze treffen zowel subsidies, investeringen, personeel als gemeentelijke belastingen.

Grote gevolgen

In de nota "Basis in balans" tonen burgemeester en wethouders zich bewust dat de ombuigingsvoorstellen iedere Oosterhoutse inwoner of organisatie direct zal treffen. De voorstellen in de nota zullen her en der grote gevolgen hebben. "We hebben ons steeds de vraag gesteld of die gevolgen nog maatschappelijk en politiek aanvaardbaar zouden zijn", schrijft het college. "Die vraag hebben we in alle gevallen met `ja' kunnen beantwoorden. Niet in de laatste plaats omdat het niet structureel oplossen van de financiële problemen pas echt maatschappelijk onaanvaardbaar zou zijn".

Volgens burgemeester en wethouders is "de kille werkelijkheid dat het gemeentebestuur deze ombuigingsoperatie moet uitvoeren, omdat er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt". "Die trend moet koste wat kost worden doorbroken. Gebeurt dat niet, dan zullen de gevolgen op termijn voor de Oosterhoutse samenleving vele malen erger zijn dan nu wellicht het geval blijkt", aldus de nota.

Tegelijkertijd constateert het college ook dat met het ombuigingspakket "niet zozeer een periode wordt afgesloten, maar vooral een nieuwe gestart". "De ombuigingsoperatie moet de basis zijn voor verdere ontwikkeling, zowel van de gemeente in haar geheel als van de gemeentelijke organisatie", schrijven b. en w. "Het gemeentebestuur zal, in samenspraak met de direct betrokken organisaties, op een aantal terreinen van gemeentelijk beleid voortvarend aan de slag gaan".

Over de oorzaken voor de financiële situatie willen b. en w. niet al te veel uitweiden, omdat dat bij eerdere gelegenheden - bijvoorbeeld de begroting 2000 - al voldoende gebeurd is. In het algemeen geven burgemeester en wethouders drie oorzaken aan:

* een onvoldoende financieel beheer van de gemeente, waardoor te verwachten inkomsten en uitgaven onvoldoende goed zijn geraamd en bewaakt;

* een onvoldoende financiële vertaling van de groei van de stad en de groei in dienstverlening. Er is veel beleid ontwikkeld, dat onvoldoende financieel is vertaald en onderbouwd;
* een aantal financiële tegenvallers is de gemeente overkomen (lagere uitkering gemeentefonds, hogere lasten onderwijshuisvesting, tegenvallende inkomsten).

Financieel beeld op hoofdlijnen

Het Oosterhoutse college zag zich bij aanvang van de ombuigingsoperatie geconfronteerd met een "gat" in de begroting, oplopend van ƒ 6,3 miljoen in 2000 tot

ƒ 12,5 miljoen in 2004. Voor een deel was dat tekort al voorzien in de door de gemeenteraad aangenomen meerjarenbegroting 2000-2004. Nieuwe tegenvallers aan de inkomsten- en uitgavenkant hebben ervoor gezorgd dat het gat nog fors is gestegen.

De opbrengst van het pakket ombuigingsvoorstellen loopt op van ƒ 4,6 miljoen in 2000 tot ƒ 13 miljoen in 2004. Dat betekent dat er in 2000, 2001 en 2002 nog sprake is van een tekort op de begroting. Dat tekort zal, zoals in de meerjarenbegroting al is voorgesteld, worden gedekt via beschikking over de saldi-reserves. In het jaar 2004 is er sprake van een buffer van ruim ƒ 1.000.000.

Nieuw beleid en niet honoreren van wensen

Burgemeester en wethouders hebben besloten bestaande wensen voor nieuw beleid in de regel niet te honoreren. Het gaat dan om wensen die zijn ingebracht in het kader van het Meerjarenbeleidsplan 2000-2003 en bij de voorbereiding voor de begroting 2000. De totale financiële betekenis van de niet-gehonoreerde wensen bedraagt

ƒ 2,6 miljoen. Dit bedrag hebben b. en w., omwille van de zuiverheid, niet meegenomen bij de financiële taakstelling.

Wel hebben b. en w. het verstandig gevonden in de ombuigingsvoorstellen ruimte te maken voor nieuw beleid, op basis van het collegeakkoord 2000-2002. De ruimte voor nieuw beleid loopt op tot ƒ 2.000.000 in 2004.

Personele kosten

Het aandeel personele ombuigingen in het totale pakket bedraagt ƒ 3,2 miljoen. De werkelijke bezuiniging op personeelskosten is groter, omdat, vanwege afname van de investeringen, ook de mogelijkheid afneemt ambtelijke uren ten laste te brengen van0 investeringsprojecten. Daardoor zullen extra formatieplaatsen komen te vervallen.

Op dit moment is nog niet exact aan te geven langs welke weg alle personele ombuigingen gerealiseerd zullen worden. Voor het gemeentebestuur als werkgever staan zorg, zorgvuldigheid en maatwerk voorop. Het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad zullen nauw bij de uitwerking worden betrokken. Een eerste verkenning van de personele voorstellen levert de indruk dat er geen gedwongen ontslagen hoeven vallen, hoewel daarover geen absolute garantie valt af te geven.

Bij de verdere uitwerking van de personele voorstellen zal het college bezien welke algemene en specifieke begeleidende maatregelen nodig zijn. Te denken valt dan aan instrumenten als natuurlijk verloop, flexibele inzet dan wel bundelen van zittende werknemers, maatwerk met behulp van seniorenbeleid/specifieke mobiliteit en het hanteren van een wervingscode. In het bijgesloten informatiebulletin wordt meer gedetailleerd ingegaan op de ombuigingen in personele sfeer.

Lastendruk

Het pakket bevat een voorstel om de onroerende-zaakbelasting in 2001 en 2003 met twee keer drie procent te verhogen. Naar de mening van het college is mag een dergelijke verhoging "realistisch gezien plaatsvinden om een aantal redenen". De eerste is dat de ombuigingen niet alleen bedoeld zijn om het financiële gat te dichten, maar ook om nieuw beleid mogelijk te maken. Bovendien moet in achtertand worden ingelopen omdat in de afgelopen jaren geen verhoging heeft plaatsgevonden. "Ook", zo besluiten b. en w. hun rij argumenten, "is er bij de ombuigingen sprake van een totaal pakket aan maatregelen, waarbij iedereen de lasten naar evenredigheid moet dragen, een deel van de ombuigingen gehaald uit een verhoging van de gemeentelijke belastingen".

Doorkijk naar de toekomst

B. en w. zien overigens, zo blijkt uit het slothoofdstuk, de ombuigingsoperatie vooral als (nieuwe) start voor het ontwikkelen van beleid. "Met oog voor de in het politiek akkoord 2000-2002 geschetste gewenste verhouding tussen overheid, organisaties en marktpartijen, zullen wij op dat punt een aantal belangrijke beleidsterreinen visies (moeten) ontwikkelen", aldus het college.

Daarbij kijkt het college in eerste instantie naar de Stadsvisie, die een totaalbeeld schetst van de gewenste ontwikkeling van Oosterhout in de periode tot en met 2015. Uit die Stadsvisie, waarvan het eerste concept begin april zal verschijnen, zal blijken dat het college voorstander is van een permanente dialoog met de (sociaal-culturele) instellingen in Oosterhout. "Op die manier willen wij samen het beleid voor deze sector vorm geven. Haast is hiermee geboden, omdat een aantal knelpunten - bijvoorbeeld de huisvestingsproblematiek van de culturele instellingen - dringend om een bestuurlijke oplossing vraagt", aldus b. en w.

Het college merkt verder op dat het op het gebied van personeel en organisatie tot doorontwikkeling wil komen. Met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat is daaraan geen einde gekomen; het ontwikkelen van de organisatie is juist veel meer een continu proces.

Procedure

Over het pakket ombuigingsvoorstellen heeft het college inmiddels de gemeenteraad,

de medewerkers en de betrokken instellingen en organisaties geïnformeerd. De commissie Algemene Zaken en Middelen zal in zijn vergadering van woensdag 15 maart en - eventueel - donderdag 16 maart over de maatregelen met het college discussiëren. Bij deze vergadering is er ook gelegenheid tot inspreken.

Vervolgens gaan b. en w. met de opmerkingen van de raadsfracties en de inspekers aan de slag. Dat resulteert in een definitief voorstel, dat dinsdag 28 maart - en eventueel woensdag 29 maart - besproken wordt in een extra vergadering van de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders zien zich gedwongen een dergelijke korte procedure te volgen, omdat ze uiterlijk 10 april een aangepaste meerjarenbegroting aan het provinciebestuur moeten aanbieden. Dat heeft te maken met het instellen van het provinciaal toezicht. Oorspronkelijk zouden de ombuigingsvoorstellen, pas als onderdeel van de Voorjaarsnota, in een extra raadsvergadering op 23 mei worden behandeld.

Oosterhout, 1 maart 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie