Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over Ahmadi-moslim gemeenschap

Datum nieuwsfeit: 02-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.719 de ahmadi-moslim gemeenschap

Gemaakt: 7-3-2000 tijd: 11:53


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 2 maart 2000

Betreft

Beantwoording vragen van het lid Hoekema

over de Ahmadi-moslim gemeenschap

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar mijn brief van 2 februari jl. en naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 5 januari jl., kenmerk 2990004890, waarbij gevoegd waren de door het lid Hoekema overeenkomstig artikel
134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de heer Korthals, Minister van Justitie, op vragen van het lid Hoekema (D66) over de Ahmadi-moslim gemeenschap

Vraag 1

Herinnert u zich uw antwoorden op de Kamervragen van de leden Albayrak en Middel over de Ahmadi-moslimgemeenschap?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Bent u bereid, nu legalisatie van Ahmadi-moslim-huwelijksdocumenten in Pakistan onmogelijk is, het in uw antwoord op vraag 4 genoemde Noorse model te volgen te weten: een zogenaamde inhoudelijke verificatie van deze documenten. Of laat de Nederlandse 'huwelijks-wetgeving' een dergelijke de facto in plaats van de jure legalisatie niet toe?

Antwoord

De Noorse autoriteiten verifiëren de Ahmadi-huwelijksakten inhoudelijk. In het geval dat de uitslag van dat onderzoek positief is, wordt door de ambassade van Noorwegen te Islamabad een rapport opgesteld dat het huwelijk naar Ahmadi-gebruik inderdaad voltrokken is. Het huwelijk wordt dan de facto door Noorwegen erkend.

In mijn antwoord op vraag 2 van de leden Albayrak en Middel heb ik aangegeven dat een buiten Nederland gesloten huwelijk uitsluitend voor erkenning en registratie in Nederland in aanmerking komt indien het overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 van de Wet Conflictenrecht Huwelijk, in het land waar het huwelijk is gesloten rechtsgeldig is. Deel IX par. 3 van de Grondwet van Pakistan biedt weliswaar bescherming aan de 'personal laws' van niet-Moslims, doch de bepalingen in de Fiqh


-zijnde de eigen regelgeving van de Ahmadi's- worden niet erkend in Pakistan.

De huwelijken die door de Ahmadi-moslims in Pakistan voltrokken worden zijn daar niet rechtsgeldig en kunnen derhalve in Nederland niet erkend worden. De Ahmadi's worden in Pakistan namelijk als niet-moslims beschouwd.

In overleg met het Ministerie van Justitie is besloten om de Ahmadi-huwelijksakten inhoudelijk te verifiëren, d.w.z. nagegaan zal worden of de plechtigheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Indien uit onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk een huwelijk naar Ahmadi-gebruik heeft plaatsgevonden en de identiteit van de betrokkenen (huwelijks-partners) is vastgesteld, zal de Nederlandse Ambassade een individueel ambtsbericht opstellen. Hierin zal worden vermeld dat de plechtigheid heeft plaatsgevonden, echter dat het geen rechtsgeldig huwelijk betreft. Deze verklaring zal aan de originele Ahmadi-huwelijksakte worden gehecht.

Het Ministerie van Justitie gaat ervan uit dat bij overlegging van een dergelijke verklaring sprake is van een duurzame relatie. Op grond hiervan bestaat de mogelijkheid om voor verblijf in Nederland in aanmerking te komen, gelet op het bestaande partnerbeleid.

Een aanvraag om verlening van een verblijfs-vergunning voor verblijf bij partner wordt voorts getoetst aan de overige terzake geldende voorwaarden zoals neergelegd in hoofdstuk B 1/3 van de Vreemdelingencirculaire.

Tenslotte merk ik voor de goede orde op dat met deze handreiking uitsluitend problemen met betrekking tot de toelating van de partner kunnen worden ondervangen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie