Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Verkeer over voorziening beton- en metselzand

Datum nieuwsfeit: 02-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.246 brief sts vw inzake voorziening beton- en metselzand
Gemaakt: 3-3-2000 tijd: 15:18

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie

voor Verkeer en Waterstaat van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal


2 maart 2000

Onderwerp

Antwoord op brief NVTB van 17 januari 2000.

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat op de hoogte te stellen van mijn antwoord op de brief van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) inzake de voorziening beton- en metselzand 2000-2004 van


17 januari 2000, treft u bijgaand een afschrift aan.
Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

BIJLAGE

Aan

Nederlands Verbond Toelevering Bouw

t.a.v. de heer drs ing G.J. Westra

Postbus 84077


2508 AB DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer

ir B. de Jong 351 93 66

Datum Bijlage(n)


2 maart 2000 2

Ons kenmerk Uw kenmerk

HKW/AKO-4118 RG/LH/00.9267

Onderwerp

Voorziening beton- en metselzand 2000 - 2004.

Geachte heer Westra,

In uw bovenvermelde brief heeft u mij deelgenoot gemaakt van uw zorg voor een tijdige en voldoende voorziening van beton- en metselzand voor de korte termijn (periode tot 2005). Uit de door u verstrekte gegevens, die in grote lijnen worden bevestigd door een in LCCO kader uitgevoerde inventarisatie , blijkt dat er inderdaad op korte termijn een aanzienlijk tekort dreigt (zie bijlage).

U haalt in uw brief enkele oorzaken aan die naar uw mening leiden tot deze tekorten:

a) er blijkt onvoldoende zicht op een tijdige en voldoende bijdrage aan de vervanging van beton- en metselzand door de mogelijke alternatieven die in het kader van het project implementatieplan alternatieven voor beton- en metselzand (PIA) zijn beschouwd;

b) het niet voldoen aan de taakstellingsafspraken door enkele provincies en het rijk;

c) het niet nakomen van de afspraken om in voorbereiding zijnde vergunningen niet op te schorten;

d) het niet nakomen van de afspraak dat vergunningsinstanties zonodig voor elkaar inspringen bij stagnerende voorzieningsmogelijkheden;

e) de meest recente behoefteprognoses geven een hogere behoefte aan dan waarmee bij de vigerende voorlopige taakstellingsafspraken, gemaakt in 1997, rekening is gehouden.

Ik heb mij er daarom op beraden welke stappen moeten worden ondernomen om de dreigende tekorten te voorkomen. Daarbij staan mij een aantal maatregelen voor ogen die onderstaand zijn vermeld, gerelateerd aan de bovengenoemde punten a t/m e.

Ad a.

Het is correct dat de bijdrage vanuit alternatieven voor de korte termijn nog gering zal zijn. De gezamenlijke inspanningen van bedrijfsleven, provincies en Rijk in PIA-kader zullen daarom met kracht voortgezet moeten worden. Ik vraag daarvoor nadrukkelijk ook de medewerking van u en uw leden.

Het vigerende beleid om de (relatief beperkte) voorraden beton- en metselzand (en grind) op de Klaverbank op de Noordzee vooralsnog niet aan te spreken zal in het kader van de totstandkoming van het tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen worden heroverwogen.

Ad b.

De taakstellingsafspraken die het Rijk en de provincies onderling maken zijn afspraken die er toe moeten leiden dat voldoende gebied wordt aangewezen waar door het bedrijfsleven vergunning kan worden aangevraagd. Met betrekking tot het al dan niet voldoen aan de vigerende voorlopige taakstellingsafspraken door de provincies en het Rijk (V&W/RWS) merk ik op dat hier sprake is van een verschillende situatie. In de praktijk zijn door het bedrijfsleven bij verschillende provincies formele ontgrondings- vergunningaanvragen ingediend dan wel verzoeken gedaan om medewerking aan (voor-bereiding van) vergunningverlening. Ik constateer dat voor de rijkswateren er geen verzoeken om medewerking danwel vergunningensaanvragen ingediend zijn. Wel zijn er contacten met V&W/RWS over onderzoek, proeven en dergelijke.

Taakstellingen kunnen slechts dan gerealiseerd worden als daar vergunningsaanvragen aan ten grondslag liggen. In dat verband roep ik u op om uw leden aan te sporen hier aandacht aan te besteden.

Specifiek met betrekking tot het zandwinproject Maasbommel in de provincie

Gelderland kan ik u meedelen dat ik daarover in gesprek ben GS Gelderland. Afgesproken is dat de provincie Gelderland nog enkele alternatieven onderzoekt en dat daarover uiterlijk 1 april 2000 uitsluitsel zal worden gegeven. Met de provincie is afgesproken, voor het geval dit onderzoek niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, het toepassen van de NIMBY procedure door Gelderland gezamenlijk (Gelderland en V&W) nu reeds voor te bereiden. Ik ben van mening dat de NIMBY procedure moet worden toegepast indien op 1april 2000 onvoldoende zicht is op een alternatief waarbij tijdig voldoende zand beschikbaar komt. Als bekend impliceert het toepassen van NIMBY door

Gelderland het met toepassing van artikel 40 en 41 van de WRO overrulen van de gemeente door de provincie.

Ik heb aangegeven dat de oplossing in ieder geval tijdig voldoende zand moet opleveren. Voor het geval dit onderzoek niet tot een aanvaardbare oplossing leidt ben ik van mening dat NIMBY moet worden toegepast. Met Gedeputeerde Staten van Gelderland is afgesproken dat V&W Gelderland zal ondersteunen bij de voorbereiding van de

NIMBY procedure. Inmiddels is die voorbereiding gestart.

Ad c.

Ik heb de provincie Noord-Brabant verzocht om, in het kader van de afspraak om voor elkaar in te springen ten behoeve van de landelijke beton- en metselzandvoorziening en de afspraak om in voorbereiding zijnde vergunningen niet te stoppen of te vertragen, positief te beschikken over de aanvraag van de ontgrondingsvergunning voor het project "Uitbreiding Beers-Oost Noord".

Ad d.

Ik heb alle provincies met een voorlopige taakstelling voor beton- en metselzand zoals afgesproken in november 1997, verzocht mij op korte termijn aan te geven in hoeverre de betreffende vergunningsinstantie zijn (voorlopige) taakstelling verwacht te realiseren en in hoeverre men daarenboven verwacht in te kunnen springen voor het opvangen van de tekorten. Ik heb voorgesteld dit onderwerp van gesprek te laten zijn op het afgesproken bestuurlijk overleg tussen V&W en IPO medio mei 2000 over onder meer de eventuele aanpassing van de vigerende voorlopige taakstellingen beton- en metselzand 1999-2008 (zie bijlage).

Ad e.

Gelet op de recente behoefteprognoses en de voor de korte termijn geringe bijdrage van alternatieven voor beton- en metselzand zal ik, met inachtneming van de uitkomsten van bovengenoemde acties, dit tevens bespreken in het voornoemde bestuurlijk overleg met het IPO overleg. Daarbij zal ik ook de eerder gemaakte afspraak om, als voor elkaar wordt ingesprongen compensatie te bieden, aan de orde stellen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

BIJLAGE

Aan

de College's van Gedeputeerde Staten van de Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen

===============================

Contactpersoon Doorkiesnummer

ir B. de Jong 070 - 351 93 66

Datum Bijlage(n)


2 maart 2000 2

Ons kenmerk Uw kenmerk

HKW/AKO-4114

Onderwerp

Knelpunten beton- en metselzandvoorziening.

Geacht College,

Meerdere partijen, waaronder de NVTB, hebben mij recentelijk deelgenoot gemaakt van hun zorg voor een tijdige en voldoende voorziening van beton- en metselzand voor de korte termijn (periode tot 2005). Uit de dezerzijds verkregen gegevens blijkt dat er inderdaad op korte termijn een aanzienlijk tekort dreigt.

Met verwijzing naar het overleg op 27 november 1997, tussen de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat en het IPO, over de voorlopige taakstellingen beton- en metselzand voor de periode 1999 t/m 2008 vraag ik uw aandacht voor een aantal van de aldaar gemaakte afspraken:

? het gezamenlijke uitgangspunt dat er tijdig voldoende beton- en metselzand danwel beton- en metselzand vervangende secundaire grondstoffen voor de bouw beschikbaar dienen te zijn;

? de afspraak dat vergunningsinstanties zonodig voor elkaar zullen inspringen; waarbij uiterlijk in de volgende taakstellingsperiode compensatie plaats vindt;

? de afspraak dat in voorbereiding zijnde winningen niet gestopt of vertraagd zullen worden.

Ik verzoek u op korte termijn na te gaan in hoeverre in uw provincie naar verwachting zal worden voldaan aan de in 1997 voorlopig afgesproken winbaar te maken hoeveelheid beton- en metselzand. Tevens verzoek ik u na te gaan in hoeverre uw provincie mogelijkheden ziet om in te springen ten behoeve van de dreigende tekorten. Voor wat betreft winning uit de rijkswateren verwijs ik u kortheidshalve naar de bijgaande kopie van het antwoord aan de NVTB.

Ik stel voor dat onder meer het bovenstaande onderwerp is van het, in mei 2000 afgesproken bestuurlijk overleg tussen V&W en IPO over beleid ten aanzien van de bouwgrondstoffen-voorziening.

In verband met de voorbereidingen van voornoemd overleg ontvang ik uw reactie graag voor 15 april 2000.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...