Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Buitelandse Zaken Belgie over diamanthandel uit Afrika

Datum nieuwsfeit: 03-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse zaken België

Diplobel News

Back to News

PERSMEDEDELING VAN HET BELGISCHE MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

DIAMANTEN en BELGIE

(Gezamenlijk persbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en van het Ministerie van Economische Zaken )

Brussel, 3 maart 2000

De diamanthandel uit Afrika staat de laatste maanden in de internationale belangstelling. Twee recente gebeurtenissen hebben hiertoe bijgedragen :

Het VN-sanctieregime tegen UNITA dat onder meer voorziet in een verbod op uitvoer van diamanten ontgonnen op door UNITA gecontroleerd gebied en niet voorzien van een certificaat van oorsprong uitgegeven door de Angolese overheid.
Een rapport van de Britse NGO Global Witness dat zich toespitste op het verband tussen diamantsmokkel en financiering van oorlogsactiviteiten, meer bepaald rond UNITA. Het PAC-rapport (Partenariat Afrique Canada) nam daarnaast meer bepaald de situatie in Sierra Leone onder beschouwing.
Vermits België, en met name Antwerpen, het wereldcentrum is voor de in- en uitvoer van ruwe diamant, is ons land sterk betrokken bij deze problematiek en werd het in voormelde context vaak ter sprake gebracht.
De Belgische regering heeft van bij de aanvang zijn verantwoordelijkheid opgenomen en zowel het VN-sanctieregime als de vermelde rapporten ernstig genomen. Een inter-ministeriële task force werd opgericht waaraan verschillende betrokken departementen deelnemen. Alhoewel dit proces nog maar in de beginfaze zit en de toekomende maanden nog aan intensiteit zal winnen, kunnen nu reeds enkele vaststellingen en maatregelen aangekondigd worden.

1. Als een verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap en van de Verenigde Naties hecht de regering het grootste belang aan dit dossier. Alles moet bijgevolg in het werk gesteld worden dat de VN-sancties worden toegepast en dat algemeen het lijden van de bevolking van landen in burgeroorlog, zoals Angola en Sierra Leone, wordt verlicht. België wenst zich hierbij uitdrukkelijk aan te sluiten en is ervan overtuigd dat de in ons land aanwezige expertise van o.m. de private sector kan bijdragen om het probleem aan te pakken. Ambassadeur Fowler, voorzitter van het VN-sanctiecomité inzake Angola, kan in België op de volle en actieve medewerking rekenen van de Overheid en van de Hoge Raad voor Diamant en hij werd volledig gebriefd over de toepassing van de sancties in België. Ambassadeur Mollander die voor het sanctiecomité het expertenpanel inzake financiering (dus tevens diamant) volgt, werd eveneens recent nog in België ontvangen.


2. Het VN-embargo inzake Angola is gebaseerd op de VN-Veiligheidsraad resoluties 964 (1993), 1127 (1997) en 1173 (1998). Conform de Europese praktijk, werden de betreffende resoluties van de Veiligheidsraad omgezet in een reglement van de Raad nr. 170 5/98 voor wat betreft de aspecten die afhangen van de gemeenschappelijke eerste pijler. Dit reglement is direct van toepassing in België. Het strafrechtelijk aspect voor voor wat betreft goederen wordt gedekt door de algemene wet douane en accijnzen.

Economische zaken zal nagaan welke (wetgevende) initiatieven kunnen worden genomen in het kader van het KB van 23 oktober 1987, Koninklijk Besluit betreffende de statistiek van de voorraden en van de in- en uitvoer van diamant ; regelend de aangifteplicht van de diamanthandelaar.


3. Een goede organisatie van de diamanthandel is een essentiële voorwaarde om controle mogelijk te maken. Alle handelaars in diamant zijn in België verplicht geregistreerd bij Economische Zaken en de inklaring van diamant geschiedt in het douanekantoor van het Diamond Office in Antwerpen. Binnen de Europese Unie is België verder het enige land dat een wettelijk vergunningsstelsel kent inzake diamant. Dit stelsel is gebaseerd op een wet van 1962, een koninklijk besluit van 1993 en ministeriële besluiten van 1995 en 1997. De hele diamanthandel met landen buiten de Europese Unie is aan dit systeem onderworpen. Er wordt zowel met individuele vergunningen (op naam van een individuele firma, voor één specifieke herkomst of bestemming en voor één diamantsoort) als met Diamond Office-vergunningen (zendingen van meerder diamantairs van één bepaalde herkomst of bestemming) en deelvergunningen (voor één zending) gewerkt. Het opzet is op basis van afgeleverde vergunningen statistische gegevens in te zamelen inzake de in- en uitvoer van diamant. Op die wijze wordt ook een toezicht gerealiseerd en kunnen de ontwikkelingen betreffende de in- en uitvoer van diamant opgevolgd worden.


4. Een essentieel element in de hele discussie vormen de controle op de oorsprong en de herkomst van diamanten en een sluitend systeem van certificaten van oorsprong (met opgaven van het land waar de goederen gewonnen werden). Voor wat Afrika en diamant betreft is het systeem van oorsprongscertificaten evenwel onbestaande. Enkel Angola en Zambia kennen dit systeem. Het invoeren van certificaten van oorsprong vormt geen gemakkelijke opgave in Afrika. Het vergt heelwat middelen, structuren en mensen en in conflictgebieden vormt het wellicht een haast onmogelijke opgave om aan de oorsprong tot een waterdicht systeem te komen dat vervalsingen uitsluit. Het optreden van de Belgische Overheid en de privé-sector zijn beperkt tot eigen grondgebied en tot onderzoek van de documenten (echt of vals ?) die het voorgelegd krijgen. Slechts op langere termijn en op basis van multilaterale en nationale krachtenbundeling kan er op dit vlak vooruitgang geboekt worden.


5. De mogelijkheid om door middel van identificatie-onderzoek met zekerheid de oorsprong van diamant te achterhalen, wordt momenteel door specialisten beschouwd als een quasi onmogelijke opgave. Op gemmologisch vlak is men met dit onderzoek nog niet zeer ver gevorderd en het blijft zeer moeilijk het onderscheid tussen diamant van verschillende, vaak grensoverschrijdende exploitatiegebieden te onderscheiden. Identificatie door middel van micro-tags is gelet op het volume aan te verhandelen diamant quasi uitgesloten. België is er echter van overtuigd dat sluitende identificatieprocedures een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot controle van de diamanthandel en het zal het onderzoek daartoe aanmoedigen.

6. De Overheid heeft echter niet gewacht om ondertussen reeds een aantal stappen te ondernemen om de controlemaatregelen inzake oorsprong te verscherpen :

Eén ervan betreft de beperking van het gebruik van de vermelding van "onbepaald land van oorsprong" (code 958) op de invoervergunning. Deze notie vindt haar ontstaan bij het feit dat van zodra diamanten van verschillende origine gemengd worden (een gangbare praktijk om kwalitatief homogene edelstenen te bekomen), niet langer één land van oorsprong kan opgegeven worden. Het aanbrengen van de code 958 zal voortaan vermelden dat deze vergunning niet geldig is voor landen die onder een sanctieregime vallen (Angola of Irak). Van zodra de experten van het Diamond Office vaststellen dat een partij diamanten homogeen van oorsprong is, geen mengsel is en zeker niet overeenstemt met het opgegeven land van oorsprong, zal voortaan onmiddellijk de douane ingeschakeld worden om de nodige vaststellingen te doen en eventuele vervolgingenen in te stellen. Samen met de introductie door de Angolese overheid van een nieuw, betrouwbaarder systeem van certificaten, werd een systeem uitgewerkt om de in België aankomende ladingen te controleren door middel van een systeem van uitwisseling en controle van documenten. Het gebruik van individuele vergunningen (op naam van een individuele firma) wordt uitgebreid voor invoer van diamant uit die Afrikaanse landen die in de conflictgebieden liggen. Dit biedt het voordeel dat de individuele zendingen per firma beter kunnen opgevolgd worden en dat het gebruik van de code 958 beter aan banden kan gelegd worden. Opdracht werd gegeven aan de douane en andere betrokken overheidsdiensten om meer en strengere controles uit te voeren. Andere maatregelen zullen onderzocht en voorbereid worden en hiervan zal ten gepaste tijde melding van gemaakt worden.
7. De Belgische regering is ervan overtuigd dat de Hoge Raad voor Diamant zelf verdere inspanningen zal moeten leveren teneinde de interne werking te verbeteren. Na kontakten met de Hoge Raad voor Diamant is er besloten tot de oprichting van een werkgroep die de departementen Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Buitenlandse Handel en de Hoge Raad voor Diamant zal verenigen. Deze werkgroep heeft als opdracht een actieprogramma op te stellen voor verder te nemen maatregelen. De mogelijkheid om VN-waarnemers te plaatsen in de Hoge Raad zal daarbij onder meer ter sprake komen.
8. Vermeende "Belgen" die opereren vanuit het buitenland worden in verklaringen en persartikels soms in verband gebracht met illegale diamanthandel. Dit gebeurt vaak zonder enige geloofwaardige bewijsvoering. De Belgische bevoegde autoriteiten zullen alle verdere informatie hierover inwinnen. Verder zal overwogen worden of een werkzaam wetsvoorstel op extraterritorialiteit voor misdrijven inzake illegale diamanthandel kan uitgewerkt worden.

9. Activiteiten van kleinere privé-luchtvaartmaatschappijen worden vaak in verband gebracht met diamant- en/of wapentrafiek. De luchthaven van Oostende werd daarbij vaak in de pers vermeld. Acties van douane en parket hebben echter geen indicaties gevonden van trafiek in Oostende zelf. Deze controles worden verdergezet.
10. Tot slot nog dit : men dient er absoluut over te waken niet de volledige handel in diamant in een kwaad daglicht stellen. Slechts een klein deel kan in verband gebracht worden met heersende conflicten en wapenhandel. Voor vele Afrikaanse landen vormt de diamanthandel een belangrijke en vaak essentiële sector voor de ontwikkeling van de nationale economie. Landen zoals Zuid-Afrika, Botswana en Namibië hebben grote belangen in de sector die men niet lichtzinnig in gevaar mag brengen. Ook voor België vertegenwoordigt de diamanthandel en nijverheid een belangrijke economische en sociale sector. Daarnaast vormen diamanten slechts een deel van het verhaal wanneer men spreekt van conflicten. Wapenhandel, geldstromen uit andere economische sectoren en drugstrafiek verdienen terzake ook nadere aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...