Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Buitelandse Zaken Belgie over diamanthandel uit Afrika

Datum nieuwsfeit: 03-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse zaken België

Diplobel News

Back to News

PERSMEDEDELING VAN HET BELGISCHE MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

DIAMANTEN en BELGIE

(Gezamenlijk persbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en van het Ministerie van Economische Zaken )

Brussel, 3 maart 2000

De diamanthandel uit Afrika staat de laatste maanden in de internationale belangstelling. Twee recente gebeurtenissen hebben hiertoe bijgedragen :

Het VN-sanctieregime tegen UNITA dat onder meer voorziet in een verbod op uitvoer van diamanten ontgonnen op door UNITA gecontroleerd gebied en niet voorzien van een certificaat van oorsprong uitgegeven door de Angolese overheid.
Een rapport van de Britse NGO Global Witness dat zich toespitste op het verband tussen diamantsmokkel en financiering van oorlogsactiviteiten, meer bepaald rond UNITA. Het PAC-rapport (Partenariat Afrique Canada) nam daarnaast meer bepaald de situatie in Sierra Leone onder beschouwing.
Vermits België, en met name Antwerpen, het wereldcentrum is voor de in- en uitvoer van ruwe diamant, is ons land sterk betrokken bij deze problematiek en werd het in voormelde context vaak ter sprake gebracht.
De Belgische regering heeft van bij de aanvang zijn verantwoordelijkheid opgenomen en zowel het VN-sanctieregime als de vermelde rapporten ernstig genomen. Een inter-ministeriële task force werd opgericht waaraan verschillende betrokken departementen deelnemen. Alhoewel dit proces nog maar in de beginfaze zit en de toekomende maanden nog aan intensiteit zal winnen, kunnen nu reeds enkele vaststellingen en maatregelen aangekondigd worden.

1. Als een verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap en van de Verenigde Naties hecht de regering het grootste belang aan dit dossier. Alles moet bijgevolg in het werk gesteld worden dat de VN-sancties worden toegepast en dat algemeen het lijden van de bevolking van landen in burgeroorlog, zoals Angola en Sierra Leone, wordt verlicht. België wenst zich hierbij uitdrukkelijk aan te sluiten en is ervan overtuigd dat de in ons land aanwezige expertise van o.m. de private sector kan bijdragen om het probleem aan te pakken. Ambassadeur Fowler, voorzitter van het VN-sanctiecomité inzake Angola, kan in België op de volle en actieve medewerking rekenen van de Overheid en van de Hoge Raad voor Diamant en hij werd volledig gebriefd over de toepassing van de sancties in België. Ambassadeur Mollander die voor het sanctiecomité het expertenpanel inzake financiering (dus tevens diamant) volgt, werd eveneens recent nog in België ontvangen.


2. Het VN-embargo inzake Angola is gebaseerd op de VN-Veiligheidsraad resoluties 964 (1993), 1127 (1997) en 1173 (1998). Conform de Europese praktijk, werden de betreffende resoluties van de Veiligheidsraad omgezet in een reglement van de Raad nr. 170 5/98 voor wat betreft de aspecten die afhangen van de gemeenschappelijke eerste pijler. Dit reglement is direct van toepassing in België. Het strafrechtelijk aspect voor voor wat betreft goederen wordt gedekt door de algemene wet douane en accijnzen.

Economische zaken zal nagaan welke (wetgevende) initiatieven kunnen worden genomen in het kader van het KB van 23 oktober 1987, Koninklijk Besluit betreffende de statistiek van de voorraden en van de in- en uitvoer van diamant ; regelend de aangifteplicht van de diamanthandelaar.


3. Een goede organisatie van de diamanthandel is een essentiële voorwaarde om controle mogelijk te maken. Alle handelaars in diamant zijn in België verplicht geregistreerd bij Economische Zaken en de inklaring van diamant geschiedt in het douanekantoor van het Diamond Office in Antwerpen. Binnen de Europese Unie is België verder het enige land dat een wettelijk vergunningsstelsel kent inzake diamant. Dit stelsel is gebaseerd op een wet van 1962, een koninklijk besluit van 1993 en ministeriële besluiten van 1995 en 1997. De hele diamanthandel met landen buiten de Europese Unie is aan dit systeem onderworpen. Er wordt zowel met individuele vergunningen (op naam van een individuele firma, voor één specifieke herkomst of bestemming en voor één diamantsoort) als met Diamond Office-vergunningen (zendingen van meerder diamantairs van één bepaalde herkomst of bestemming) en deelvergunningen (voor één zending) gewerkt. Het opzet is op basis van afgeleverde vergunningen statistische gegevens in te zamelen inzake de in- en uitvoer van diamant. Op die wijze wordt ook een toezicht gerealiseerd en kunnen de ontwikkelingen betreffende de in- en uitvoer van diamant opgevolgd worden.


4. Een essentieel element in de hele discussie vormen de controle op de oorsprong en de herkomst van diamanten en een sluitend systeem van certificaten van oorsprong (met opgaven van het land waar de goederen gewonnen werden). Voor wat Afrika en diamant betreft is het systeem van oorsprongscertificaten evenwel onbestaande. Enkel Angola en Zambia kennen dit systeem. Het invoeren van certificaten van oorsprong vormt geen gemakkelijke opgave in Afrika. Het vergt heelwat middelen, structuren en mensen en in conflictgebieden vormt het wellicht een haast onmogelijke opgave om aan de oorsprong tot een waterdicht systeem te komen dat vervalsingen uitsluit. Het optreden van de Belgische Overheid en de privé-sector zijn beperkt tot eigen grondgebied en tot onderzoek van de documenten (echt of vals ?) die het voorgelegd krijgen. Slechts op langere termijn en op basis van multilaterale en nationale krachtenbundeling kan er op dit vlak vooruitgang geboekt worden.


5. De mogelijkheid om door middel van identificatie-onderzoek met zekerheid de oorsprong van diamant te achterhalen, wordt momenteel door specialisten beschouwd als een quasi onmogelijke opgave. Op gemmologisch vlak is men met dit onderzoek nog niet zeer ver gevorderd en het blijft zeer moeilijk het onderscheid tussen diamant van verschillende, vaak grensoverschrijdende exploitatiegebieden te onderscheiden. Identificatie door middel van micro-tags is gelet op het volume aan te verhandelen diamant quasi uitgesloten. België is er echter van overtuigd dat sluitende identificatieprocedures een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot controle van de diamanthandel en het zal het onderzoek daartoe aanmoedigen.

6. De Overheid heeft echter niet gewacht om ondertussen reeds een aantal stappen te ondernemen om de controlemaatregelen inzake oorsprong te verscherpen :

Eén ervan betreft de beperking van het gebruik van de vermelding van "onbepaald land van oorsprong" (code 958) op de invoervergunning. Deze notie vindt haar ontstaan bij het feit dat van zodra diamanten van verschillende origine gemengd worden (een gangbare praktijk om kwalitatief homogene edelstenen te bekomen), niet langer één land van oorsprong kan opgegeven worden. Het aanbrengen van de code 958 zal voortaan vermelden dat deze vergunning niet geldig is voor landen die onder een sanctieregime vallen (Angola of Irak). Van zodra de experten van het Diamond Office vaststellen dat een partij diamanten homogeen van oorsprong is, geen mengsel is en zeker niet overeenstemt met het opgegeven land van oorsprong, zal voortaan onmiddellijk de douane ingeschakeld worden om de nodige vaststellingen te doen en eventuele vervolgingenen in te stellen. Samen met de introductie door de Angolese overheid van een nieuw, betrouwbaarder systeem van certificaten, werd een systeem uitgewerkt om de in België aankomende ladingen te controleren door middel van een systeem van uitwisseling en controle van documenten. Het gebruik van individuele vergunningen (op naam van een individuele firma) wordt uitgebreid voor invoer van diamant uit die Afrikaanse landen die in de conflictgebieden liggen. Dit biedt het voordeel dat de individuele zendingen per firma beter kunnen opgevolgd worden en dat het gebruik van de code 958 beter aan banden kan gelegd worden. Opdracht werd gegeven aan de douane en andere betrokken overheidsdiensten om meer en strengere controles uit te voeren. Andere maatregelen zullen onderzocht en voorbereid worden en hiervan zal ten gepaste tijde melding van gemaakt worden.
7. De Belgische regering is ervan overtuigd dat de Hoge Raad voor Diamant zelf verdere inspanningen zal moeten leveren teneinde de interne werking te verbeteren. Na kontakten met de Hoge Raad voor Diamant is er besloten tot de oprichting van een werkgroep die de departementen Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Buitenlandse Handel en de Hoge Raad voor Diamant zal verenigen. Deze werkgroep heeft als opdracht een actieprogramma op te stellen voor verder te nemen maatregelen. De mogelijkheid om VN-waarnemers te plaatsen in de Hoge Raad zal daarbij onder meer ter sprake komen.
8. Vermeende "Belgen" die opereren vanuit het buitenland worden in verklaringen en persartikels soms in verband gebracht met illegale diamanthandel. Dit gebeurt vaak zonder enige geloofwaardige bewijsvoering. De Belgische bevoegde autoriteiten zullen alle verdere informatie hierover inwinnen. Verder zal overwogen worden of een werkzaam wetsvoorstel op extraterritorialiteit voor misdrijven inzake illegale diamanthandel kan uitgewerkt worden.

9. Activiteiten van kleinere privé-luchtvaartmaatschappijen worden vaak in verband gebracht met diamant- en/of wapentrafiek. De luchthaven van Oostende werd daarbij vaak in de pers vermeld. Acties van douane en parket hebben echter geen indicaties gevonden van trafiek in Oostende zelf. Deze controles worden verdergezet.
10. Tot slot nog dit : men dient er absoluut over te waken niet de volledige handel in diamant in een kwaad daglicht stellen. Slechts een klein deel kan in verband gebracht worden met heersende conflicten en wapenhandel. Voor vele Afrikaanse landen vormt de diamanthandel een belangrijke en vaak essentiële sector voor de ontwikkeling van de nationale economie. Landen zoals Zuid-Afrika, Botswana en Namibië hebben grote belangen in de sector die men niet lichtzinnig in gevaar mag brengen. Ook voor België vertegenwoordigt de diamanthandel en nijverheid een belangrijke economische en sociale sector. Daarnaast vormen diamanten slechts een deel van het verhaal wanneer men spreekt van conflicten. Wapenhandel, geldstromen uit andere economische sectoren en drugstrafiek verdienen terzake ook nadere aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie