Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Landbouw op kamervragen over biologische boeren

Datum nieuwsfeit: 03-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.721 biologisch boeren

Gemaakt: 9-3-2000 tijd: 11:45

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 maart 2000

Onderwerp:

Biologische boeren.

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u het antwoord op de vragen van het lid Vos (GroenLinks) inzake de Regeling Stimulering Biologische Productiemethode (kenmerk 2990006770).


1

Ja.


2

Met de RSBP beoog ik de omschakeling naar de biologische productiemethode te ver-groten. Gezien de grote belangstelling voor de RSBP en het beperkte budget wil ik prioriteiten aangeven op grond waarvan de toekenning van de subsidie kan plaatsvinden. Ik zal dit doen op basis van het stadium van omschakeling waarin het bedrijf zich bevindt. Hierbij krijgen zowel de bedrijven die nog met de omschakeling moeten beginnen, als bedrijven die in omschakeling zijn, de hoogste prioriteit. Een lagere prioriteit wordt gegeven aan bedrijven die al omgeschakeld zijn, maar het areaal uitbreiden en bedrijven die de biologische productiemethode voortzetten (en de omschakelingsperiode al voltooid hebben). De regeling zal dan ook van toepassing zijn voor zowel bedrijven die in om-schakeling zijn, als bedrijven die nog met de omschakeling moeten beginnen.


3

De situatie kan zich inderdaad voordoen dat een bedrijf op het moment van de vorige openstelling nog wel in omschakeling verkeerde, maar bij een volgende openstelling niet meer in aanmerking komt voor een subsidie wegens omschakeling, omdat die omschake-ling is voltooid. Het zou daarbij dan gaan om bedrijven die al begonnen zijn met de biolo-gische productiewijze, maar met het indienen van een aanvraag hebben gewacht tot de nieuwe, gunstiger regeling begin 1999 in werking was getreden.

Omdat de aanspraak op subsidie van meet af aan gebonden is geweest aan een subsidie-plafond, acht ik het feit dat de ondernemer thans niet meer in aanmerking komt, het resultaat van een in vrijheid genomen ondernemersbeslissing waarvan de gevolgen voor rekening van de ondernemer moeten worden gelaten.


- Overigens -

Overigens wijs ik erop dat het feit dat deze aanvragers bij de vorige openstelling niet in aanmerking zijn gekomen niet zozeer het gevolg is van de bekorting van de inschrijf-termijn, maar van het bereiken van het subsidieplafond; ook een langere inschrijftermijn had deze ondernemers niet gebaat.


4

In totaal verwacht ik bij de openstelling van de RSBP ongeveer 250 aanvragen. Dit is inclusief de mogelijk opnieuw ingediende aanvragen die in 1999 niet in aanmerking zijn gekomen voor subsidie (120).


5

Het budget voor de RSBP in 2000 is het resultaat van enerzijds de afweging van de priori-teiten op de landbouwbegroting en anderzijds de omvang van het budget dat nodig is om de biologische landbouw te stimuleren.

Zoals aangegeven in mijn brief d.d. 29 november 1999 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 8000 XIV, nr. 63) heb ik de RSBP op een aantal punten aangepast. Deze aanpas-singen resulteren in een daling van de gemiddelde hoogte van het subsidiebedrag, het-geen een belangrijke verklaring vormt voor het verschil met het door Platform Biologica voor-gestelde budget. Het beschikbaar gestelde budget sluit in grote mate aan bij de te verwachten omvang van de aanvragen.

De RSBP is slechts één van de instrumenten waarmee ik de biologische landbouw wil stimuleren. In het nieuwe Plan van aanpak dat ik u heb toegezegd zal ik ingaan op de instrumenten die ik zal inzetten om de groei van de biologische landbouw te bevorderen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie