Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 05-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Mededelingen week 09 2000

Van 6 t/m 11 maart collecteert Terre des Hommes. Collectanten kunnen zich legitimeren

Afscheid wethouder G.J. ten Thij
Donderdag 16 maart vanaf 17.00 uur
De heer G.J. ten Thij RA wethouder Financiën, Grondzaken en Cultuur heeft te kennen gegeven zijn raadslidmaatschap na een periode van bijna 22 jaar te willen neerleggen. Met een onderbreking van vier jaar heeft de heer Ten Thij gedurende 13 jaar het wethouderschap vervuld, met een wisselende portefeuille.

Het gemeentebestuur biedt de wethouder een receptie aan. U bent hierbij van harte welkom op donderdag 16 maart van 17.00-19.00 uur in de burgerzaal van het stadhuis.

Koopzondagen 2000
Volgende week zondag 12 maart is het koopzondag in de binnenstad. Aanstaande zondag 5 maart geldt als een koopzondag voor winkels in de overige wijken.

Regionaal Bedrijventerrein Twente
De Reactienota, de Richtlijnen voor de MER en de Gebundelde reacties in het kader van het Regionaal Bedrijventerrein liggen op verzoek van de Provincie Overijssel ter inzage in De Gemeentewinkel.
Marktverordening
De gemeenteraad heeft op 25 januari 2000 de Marktverordening gemeente Hengelo 2000 vastgesteld.

Ter inzage
De Marktverordening ligt gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Bedrijfsondersteuning, kamer 413 van het stadskantoor.

Belastingverordening

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2000 het bekostigingsbesluit baatbelasting Enschedesestraat (Westzijde)/Wemenstraat vastgesteld.

Ter inzage
Genoemd besluit ligt ter inzage bij de afdeling Belastingen en Verzekeringen (balie bij kamer 112) in het register van vastgestelde belastingverordeningen. De inzage is kosteloos. U kunt op verzoek en tegen vergoeding van leges een afschrift van genoemd besluit verkrijgen.


- veranderen en vergroten woonhuis, Mesdagstraat 8
- veranderen en vergroten kantoor/berging/garage, M.A. de Ruyterstraat 50

- oprichten duivenhok, Parallelweg LS 24

- veranderen en vergroten woonhuis, Veluwestraat 30
- veranderen en vergroten woonhuis, Piet Muyselaarstraat 75
- oprichten berging, Floris Versterstraat 21
- oprichten een reinwaterkelder, Kuipersdijk 40
- oprichten tuinhuisje, Anthony van Leeuwenhoeklaan 8
- veranderen en vergroten woonhuis, Irisstraat 13

Bouwaanvragen


- veranderen en vergroten woonhuis, Klaverstraat 47
- oprichten erker, Kotmansweg 12

- plaatsen dakkapel, Theodora Versteeghstraat 18
- oprichten berging en tuinmuur, Drienerbeekweg 11
- veranderen en vergroten woonhuis, Mr P. J. Troelstrastraat 52
- verbouwen bedrijfsruimte en oprichten opslagruimte t.b.v. gasflessen, Anninksweg 50

- veranderen en vergroten woonhuis, Wim Sonneveldstraat 16
- oprichten winkelruimte en kantoren, Marskant 10
- oprichten erker, Breemarsweg 113

- oprichten diverse kunstwerken, Retentiegebied Woolderbinnenbeek

- vergroten dakkapel, Tollensstraat 5

- veranderen en vergroten praktijkruimte, Pythagorasstraat 2
- verbouwen winkel en een lunchroom tot 1 winkel, Enschedesestraat 20-24

- oprichten school, Luxemburgstraat 90

Ter inzage
Nadat het College van B & W over deze meldingen en bouw- aanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

In de week van 21 t/m 25 februari is ingestemd met:
- veranderen en vergroten woonhuis, Louis Davidsstraat 26
- plaatsen dakkapel, Johannaweg 9

- plaatsen dakkapel, Maanstraat 19

Bouwvergunningen
In de week van 21 t/m 25 februari 2000 is vergunning verleend voor:
- oprichten woonhuis, Fleminghof 58

- oprichten bedrijfsgebouw t.b.v. afvalbeheer, Europalaan 202
- oprichten wasstraat/hobbywas, Zilverstraat 10
- oprichten woonhuis, Cronjéstraat 30

- veranderen en vergroten woonhuis, Kor Kuilerstraat 42
- oprichten GSM-mast + installatie, Markt 15
- veranderen en vergroten woonhuis, Klaas de Rookstraat 35
- oprichten stalling t.b.v. kermisattractie (wijziging vergunning 1998/117), Robijnstraat 10-12

- veranderen en vergroten sportcentrum, Lage Weide 2
- oprichten bedrijfsverzamelgebouw, Wegtersweg 22-2, 22-4, 22-6, 22-8 en Hassinkweg 31, 33 en 35,

Reclamevergunningen
In de week van 21 t/m 25 februari is vergunning verleend voor het


- een lichtbak en kleurband op de gevel, Emmaweg 14
- een neonlichtreclame en gevelbelettering, Pasmaatweg 36
- 2 lichtbakken, Diamantstraat 18

Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 21 t/m 25 februari 2000.

Vrijstellingen als bedoeld in artikel 18a WRO
Onderstaande bouwaanvragen zijn ingediend om vrijstelling als bedoeld in artikel 18a WRO te verlenen.


- veranderen/ vergroten woning, Mesdagstraat 8
- veranderen/ vergroten woning, P. Muyselaarstraat 75
- oprichten berging, Floris Versterstraat 21
- oprichten tuinhuisje, A. van Leeuwenhoeklaan 8
De verzoeken zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmings- plannen. De verzoeken voldoen aan het bepaalde in het Besluit Meldingsplichtige Bouwwerken. Op grond hiervan zijn Burgemeester en Wethouders van plan om vrijstelling te verlenen van de voor- schriften van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en bedenkingen
De verzoeken liggen van 7 maart tot 21 maart 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele bedenkingen tegen deze plannen dienen van 7 tot 21 maart 2000 schriftelijk bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo te worden ingediend.

Binnenplanse vrijstellingen, art. 15 WRO
Onderstaande aanvraag om bouwvergunning is ingediend met het verzoek om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepaling te verlenen:

Turbinestraat 91

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid aan deze bouwaanvraag mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen
De bouwaanvraag ligt van 7 maart tot 21 maart 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen/bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstelling kunt u van 7 maart tot 21 maart 2000 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.  

Toepassing art 19/19a WRO
Er is een bouwplan ingediend voor een hotel aan de B.P. Hofstedestraat, gelegen op de hoek van het Schouwburgplein en het Van de Dussenplein.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmings- plan, maar stemt overeen met de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn voor- nemens de benodigde verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij het college van Gedeputeerde Staten om medewerking te kunnen verlenen aan het hierboven omschreven bouwplan.

Ter inzage en bedenkingen
Het bouwplan ligt van 7 maart 2000 tot 21 maart 2000 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het aanvragen van de benodigde verklaring van geen bezwaar kunt u van 7 tot 21 maart 2000 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo

Toepassing art 19/19a WRO en art 50, lid 5 WW
Er is een bouwplan ingediend voor:

- oprichten schuur aan de Dorperhoekweg 9;

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmings- plan maar stemt overeen met de in voorbereiding zijnde herziening van dit plan. Burgemeester en wethouders zijn van plan de benodigde verklaring van geen bezwaar (als bedoeld in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet) aan te vragen bij het college van Gedeputeerde Staten om alvast mede- werking te kunnen verlenen aan het hierboven genoemde bouwplan.

Het bouwplan ligt van 8 maart tot 22 maart 2000 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijke Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het Stadhuis.
Eventuele bedenkingen tegen de voornemens tot het aanvragen van de benodigde verklaringen van geen bezwaar kunt u van 8 maart tot 22 maart 2000 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo

Ontwerp-vergunningbesluit
Op de afdeling Milieu ligt vanaf maandag 6 maart tot dinsdag 4 april a.s. ter inzage het ontwerpbesluit inzake de aanvraag van:
- Maatschap G.H. en R.M. Asbroek te Hengelo voor een revisie- vergunning voor een vleesstieren-en vleesvarkenshouderij gelegen aan de Sluitersdijk 40-42 te Beckum.

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning, welke strekt tot wijziging van de stalruimten (o.a. plaatsing GroenLabel-stallen) en tot gedeeltelijke omwisseling van diersoorten binnen het verleende emissierecht, kan worden verleend, nu het mogelijk wordt geacht hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming c.q. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Bedenkingen, openbare zitting en beroep
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen, zowel schriftelijk als mondeling, tot 4 april a.s. bij ons worden ingebracht.

Schriftelijke bedenkingen richt u aan burgemeester en wethouders van Hengelo en stuurt u naar de afdeling Milieu. Aan deze afdeling richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen.
Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u daarnaast om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking. Tegen het later op de aanvraag te nemen vergunningbesluit kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de mededeling van het besluit in de krant wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.

Melding art. 8.41
Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 Wm gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van: - M. Veldhuis voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Wolfkaterweg 85 (Besluit Melkrundveehouderijen milieubeheer);

- Slagerij Leo Lammertink voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op de slagerij aan het Wilderinksplein 10;

- Schouwstra Poetsstation voor het uitbreiden of wijzigen van een autopoetsstation aan de Slachthuisweg 141 (Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer);

- Het Ichtus College voor het van toepassing worden van het Besluit woon- en verblijfgebouwen milieubeheer op het schoolgebouw aan de Paul Krügerstraat 49.

Ter inzage
Deze inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften in bovengenoemde besluiten. Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen kunnen worden ingezien tijdens kantooruren bij de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33, telefoon 2459655.

Melding art. 8.19
Op grond van artikel 8.19, lid 2 van de Wet milieubeheer zijn bij ons meldingen gedaan van verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat er geen gevolgen zijn voor aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen veroorzaken, door: - G. ten Dam , voor het uitbreiden van een varkens- en stierenhouderij met een schuur, gelegen aan de Schalmedenweg 21;

- De Jong transport, op- en overslagbedrijf v.o.f, voor het verwijderen van een tussenwand tussen het oude en nieuwe gedeelte van het bedrijfspand, gelegen aan de Granaatstraat 38;
- Antoon Heerbaart Transporten Hengelo, voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein , gelegen aan de Saffierstraat 18;
- Norit Process Technology B.V., voor het bijplaatsen van porto cabins als noodvoorziening voor kantoorruimte aan de Opaalstraat 22.
Ter inzage
Tegen bovenvermelde meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.De meldingen liggen vanaf maandag 6 maart ter inzage bij de afdeling Milieu.

Haaksbergerstraat: Bij besluit van 23 februari 2000, kenmerk: SBO1338, is door de directeur SBO, namens het college van Burgemeester en Wethouders van Hengelo, besloten om aan de gemeente Hengelo een kapvergunning te verlenen voor het kappen van berken en eiken staande in een bosperceel van 820 m2 aan de Haaksbergerstraat in Hengelo.

De besluiten liggen tot 15 april 2000 ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot genoemde datum een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders postbus 18, 7550 AA in Hengelo.

Werk aan de weg
Spoorwegovergang Beldersweg
Vanaf zaterdag 4 maart , 23.00 uur tot zondag 5 maart 7.00 uur is de spoorwegovergang Beldersweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer in verband met onderhoudswerkzaamheden door de NS.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...