Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 05-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Mededelingen week 09 2000

Van 6 t/m 11 maart collecteert Terre des Hommes. Collectanten kunnen zich legitimeren

Afscheid wethouder G.J. ten Thij
Donderdag 16 maart vanaf 17.00 uur
De heer G.J. ten Thij RA wethouder Financiën, Grondzaken en Cultuur heeft te kennen gegeven zijn raadslidmaatschap na een periode van bijna 22 jaar te willen neerleggen. Met een onderbreking van vier jaar heeft de heer Ten Thij gedurende 13 jaar het wethouderschap vervuld, met een wisselende portefeuille.

Het gemeentebestuur biedt de wethouder een receptie aan. U bent hierbij van harte welkom op donderdag 16 maart van 17.00-19.00 uur in de burgerzaal van het stadhuis.

Koopzondagen 2000
Volgende week zondag 12 maart is het koopzondag in de binnenstad. Aanstaande zondag 5 maart geldt als een koopzondag voor winkels in de overige wijken.

Regionaal Bedrijventerrein Twente
De Reactienota, de Richtlijnen voor de MER en de Gebundelde reacties in het kader van het Regionaal Bedrijventerrein liggen op verzoek van de Provincie Overijssel ter inzage in De Gemeentewinkel.
Marktverordening
De gemeenteraad heeft op 25 januari 2000 de Marktverordening gemeente Hengelo 2000 vastgesteld.

Ter inzage
De Marktverordening ligt gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Bedrijfsondersteuning, kamer 413 van het stadskantoor.

Belastingverordening

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2000 het bekostigingsbesluit baatbelasting Enschedesestraat (Westzijde)/Wemenstraat vastgesteld.

Ter inzage
Genoemd besluit ligt ter inzage bij de afdeling Belastingen en Verzekeringen (balie bij kamer 112) in het register van vastgestelde belastingverordeningen. De inzage is kosteloos. U kunt op verzoek en tegen vergoeding van leges een afschrift van genoemd besluit verkrijgen.


- veranderen en vergroten woonhuis, Mesdagstraat 8
- veranderen en vergroten kantoor/berging/garage, M.A. de Ruyterstraat 50

- oprichten duivenhok, Parallelweg LS 24

- veranderen en vergroten woonhuis, Veluwestraat 30
- veranderen en vergroten woonhuis, Piet Muyselaarstraat 75
- oprichten berging, Floris Versterstraat 21
- oprichten een reinwaterkelder, Kuipersdijk 40
- oprichten tuinhuisje, Anthony van Leeuwenhoeklaan 8
- veranderen en vergroten woonhuis, Irisstraat 13

Bouwaanvragen


- veranderen en vergroten woonhuis, Klaverstraat 47
- oprichten erker, Kotmansweg 12

- plaatsen dakkapel, Theodora Versteeghstraat 18
- oprichten berging en tuinmuur, Drienerbeekweg 11
- veranderen en vergroten woonhuis, Mr P. J. Troelstrastraat 52
- verbouwen bedrijfsruimte en oprichten opslagruimte t.b.v. gasflessen, Anninksweg 50

- veranderen en vergroten woonhuis, Wim Sonneveldstraat 16
- oprichten winkelruimte en kantoren, Marskant 10
- oprichten erker, Breemarsweg 113

- oprichten diverse kunstwerken, Retentiegebied Woolderbinnenbeek

- vergroten dakkapel, Tollensstraat 5

- veranderen en vergroten praktijkruimte, Pythagorasstraat 2
- verbouwen winkel en een lunchroom tot 1 winkel, Enschedesestraat 20-24

- oprichten school, Luxemburgstraat 90

Ter inzage
Nadat het College van B & W over deze meldingen en bouw- aanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

In de week van 21 t/m 25 februari is ingestemd met:
- veranderen en vergroten woonhuis, Louis Davidsstraat 26
- plaatsen dakkapel, Johannaweg 9

- plaatsen dakkapel, Maanstraat 19

Bouwvergunningen
In de week van 21 t/m 25 februari 2000 is vergunning verleend voor:
- oprichten woonhuis, Fleminghof 58

- oprichten bedrijfsgebouw t.b.v. afvalbeheer, Europalaan 202
- oprichten wasstraat/hobbywas, Zilverstraat 10
- oprichten woonhuis, Cronjéstraat 30

- veranderen en vergroten woonhuis, Kor Kuilerstraat 42
- oprichten GSM-mast + installatie, Markt 15
- veranderen en vergroten woonhuis, Klaas de Rookstraat 35
- oprichten stalling t.b.v. kermisattractie (wijziging vergunning 1998/117), Robijnstraat 10-12

- veranderen en vergroten sportcentrum, Lage Weide 2
- oprichten bedrijfsverzamelgebouw, Wegtersweg 22-2, 22-4, 22-6, 22-8 en Hassinkweg 31, 33 en 35,

Reclamevergunningen
In de week van 21 t/m 25 februari is vergunning verleend voor het


- een lichtbak en kleurband op de gevel, Emmaweg 14
- een neonlichtreclame en gevelbelettering, Pasmaatweg 36
- 2 lichtbakken, Diamantstraat 18

Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 21 t/m 25 februari 2000.

Vrijstellingen als bedoeld in artikel 18a WRO
Onderstaande bouwaanvragen zijn ingediend om vrijstelling als bedoeld in artikel 18a WRO te verlenen.


- veranderen/ vergroten woning, Mesdagstraat 8
- veranderen/ vergroten woning, P. Muyselaarstraat 75
- oprichten berging, Floris Versterstraat 21
- oprichten tuinhuisje, A. van Leeuwenhoeklaan 8
De verzoeken zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmings- plannen. De verzoeken voldoen aan het bepaalde in het Besluit Meldingsplichtige Bouwwerken. Op grond hiervan zijn Burgemeester en Wethouders van plan om vrijstelling te verlenen van de voor- schriften van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en bedenkingen
De verzoeken liggen van 7 maart tot 21 maart 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele bedenkingen tegen deze plannen dienen van 7 tot 21 maart 2000 schriftelijk bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo te worden ingediend.

Binnenplanse vrijstellingen, art. 15 WRO
Onderstaande aanvraag om bouwvergunning is ingediend met het verzoek om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepaling te verlenen:

Turbinestraat 91

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid aan deze bouwaanvraag mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen
De bouwaanvraag ligt van 7 maart tot 21 maart 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen/bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstelling kunt u van 7 maart tot 21 maart 2000 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.  

Toepassing art 19/19a WRO
Er is een bouwplan ingediend voor een hotel aan de B.P. Hofstedestraat, gelegen op de hoek van het Schouwburgplein en het Van de Dussenplein.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmings- plan, maar stemt overeen met de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn voor- nemens de benodigde verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij het college van Gedeputeerde Staten om medewerking te kunnen verlenen aan het hierboven omschreven bouwplan.

Ter inzage en bedenkingen
Het bouwplan ligt van 7 maart 2000 tot 21 maart 2000 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het aanvragen van de benodigde verklaring van geen bezwaar kunt u van 7 tot 21 maart 2000 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo

Toepassing art 19/19a WRO en art 50, lid 5 WW
Er is een bouwplan ingediend voor:

- oprichten schuur aan de Dorperhoekweg 9;

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmings- plan maar stemt overeen met de in voorbereiding zijnde herziening van dit plan. Burgemeester en wethouders zijn van plan de benodigde verklaring van geen bezwaar (als bedoeld in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet) aan te vragen bij het college van Gedeputeerde Staten om alvast mede- werking te kunnen verlenen aan het hierboven genoemde bouwplan.

Het bouwplan ligt van 8 maart tot 22 maart 2000 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijke Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het Stadhuis.
Eventuele bedenkingen tegen de voornemens tot het aanvragen van de benodigde verklaringen van geen bezwaar kunt u van 8 maart tot 22 maart 2000 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo

Ontwerp-vergunningbesluit
Op de afdeling Milieu ligt vanaf maandag 6 maart tot dinsdag 4 april a.s. ter inzage het ontwerpbesluit inzake de aanvraag van:
- Maatschap G.H. en R.M. Asbroek te Hengelo voor een revisie- vergunning voor een vleesstieren-en vleesvarkenshouderij gelegen aan de Sluitersdijk 40-42 te Beckum.

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning, welke strekt tot wijziging van de stalruimten (o.a. plaatsing GroenLabel-stallen) en tot gedeeltelijke omwisseling van diersoorten binnen het verleende emissierecht, kan worden verleend, nu het mogelijk wordt geacht hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming c.q. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Bedenkingen, openbare zitting en beroep
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen, zowel schriftelijk als mondeling, tot 4 april a.s. bij ons worden ingebracht.

Schriftelijke bedenkingen richt u aan burgemeester en wethouders van Hengelo en stuurt u naar de afdeling Milieu. Aan deze afdeling richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen.
Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u daarnaast om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking. Tegen het later op de aanvraag te nemen vergunningbesluit kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de mededeling van het besluit in de krant wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.

Melding art. 8.41
Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 Wm gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van: - M. Veldhuis voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij aan de Wolfkaterweg 85 (Besluit Melkrundveehouderijen milieubeheer);

- Slagerij Leo Lammertink voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op de slagerij aan het Wilderinksplein 10;

- Schouwstra Poetsstation voor het uitbreiden of wijzigen van een autopoetsstation aan de Slachthuisweg 141 (Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer);

- Het Ichtus College voor het van toepassing worden van het Besluit woon- en verblijfgebouwen milieubeheer op het schoolgebouw aan de Paul Krügerstraat 49.

Ter inzage
Deze inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften in bovengenoemde besluiten. Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen kunnen worden ingezien tijdens kantooruren bij de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33, telefoon 2459655.

Melding art. 8.19
Op grond van artikel 8.19, lid 2 van de Wet milieubeheer zijn bij ons meldingen gedaan van verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat er geen gevolgen zijn voor aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen veroorzaken, door: - G. ten Dam , voor het uitbreiden van een varkens- en stierenhouderij met een schuur, gelegen aan de Schalmedenweg 21;

- De Jong transport, op- en overslagbedrijf v.o.f, voor het verwijderen van een tussenwand tussen het oude en nieuwe gedeelte van het bedrijfspand, gelegen aan de Granaatstraat 38;
- Antoon Heerbaart Transporten Hengelo, voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein , gelegen aan de Saffierstraat 18;
- Norit Process Technology B.V., voor het bijplaatsen van porto cabins als noodvoorziening voor kantoorruimte aan de Opaalstraat 22.
Ter inzage
Tegen bovenvermelde meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.De meldingen liggen vanaf maandag 6 maart ter inzage bij de afdeling Milieu.

Haaksbergerstraat: Bij besluit van 23 februari 2000, kenmerk: SBO1338, is door de directeur SBO, namens het college van Burgemeester en Wethouders van Hengelo, besloten om aan de gemeente Hengelo een kapvergunning te verlenen voor het kappen van berken en eiken staande in een bosperceel van 820 m2 aan de Haaksbergerstraat in Hengelo.

De besluiten liggen tot 15 april 2000 ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot genoemde datum een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders postbus 18, 7550 AA in Hengelo.

Werk aan de weg
Spoorwegovergang Beldersweg
Vanaf zaterdag 4 maart , 23.00 uur tot zondag 5 maart 7.00 uur is de spoorwegovergang Beldersweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer in verband met onderhoudswerkzaamheden door de NS.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie