Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hattem

Datum nieuwsfeit: 06-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 8 maart 2000.

COMMISSIEVERGADERING

De commissie Welzijn komt op maandag 13 maart 2000, aanvang 20.00 uur, in een openbare vergadering in het Stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening;

2. Spreekrecht voor burgers;

3. Verslag van de vergadering d.d. 10 januari 2000;
4. Voorstel tot aanschaf van een lage turnbrug voor gymnastieklokaal aan De Hunze;

5. Nadere toelichting op jaarrekening 1998 van de Stichting Sporthal;
6. Decembercirculaire 1999 Gemeentefonds in relatie tot lokale opslagen omroepbijdragen;

7. Leerplichtverslag schooljaar 1998 - 1999;
8. Evaluatienotitie "uitvoering wet Boeten en Maatregelen 1997";
9. Wijziging Declaratieregeling 2000;
10. Stand van zaken debiteurenbeheer;
11. Mededelingen door de voorzitter;
12. Rondvraag;
13. Sluiting.

AVONDSCHIETOEFENINGEN

Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart a.s. worden er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschietoefeningen gehouden.

KENNISGEVING GEDEELTELIJKE INTREKKING MILIEUVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van de heer

E. van der Worp, vergunninghouder, overgaan tot gedeeltelijke intrekking van de op 26 juni 1990 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een rundvee- en varkenshouderij aan het adres Hoenwaardseweg 29a te Hattem.

De reden voor deze intrekking is de verkoop van ammoniakproduktieruimte met een hoeveelheid van 350kg aan de heer L. van der Velde, voor de inrichting aan het adres Zuiderzeestraatweg 26a te Hattem. Volgens de bepalingen van de Interimwet ammoniak en veehouderij en het Ammoniakreductieplan (A.R.P.) zal deze ammoniakproduktieruimte worden betrokken bij de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van de heer Van der Velde.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp-beschikking gewijzigd.

De beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 9 maart 2000 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en desgevraagd elke woensdagavond na telefonische afspraak (tel.: 038-4431639) ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Beroep tegen bovenvermelde beschikking kan vanaf 10 maart 2000 gedurende zes weken worden ingesteld door:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. degenen die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw op het perceel Gaedsberghweg 14 te Hattem. Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 1.3. lid 1, sub c van de voorschriften van het bestemmingsplan "Hattem III", vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Hattem III".


*************************************************

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling voor het oprichten van een berging op het perceel Rietkamp 27 te Hattem.
Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Hattem III".


**************************************************

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling voor het oprichten van een schuur op het perceel Bosweg 1 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders

om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Hattem IV, 8e partiële herziening".

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 9 maart 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Een ieder is bevoegd om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 9 maart 2000 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouwen op het perceel Langenberg 2 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Het Veen".
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen voor het bouwen met overschrijding van de linker zijdelingse bebouwingsgrens van het ter plaatse aangegeven bouwblok. Belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.

BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van een verzoek om bouwvergunning in het bestemmingsplan "De Hilst 1998" voor het oprichten van een hobbyruimte op het perceel Waalstraat 44 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders

om met toepassing van de Algemene Verklaring van geen Bezwaar d.d. 22 april 1997 van Gedeputeerde Staten van Geldersland met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.
De aanvraag bouwvergunning ligt met ingang van 9 maart 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, bij de receptie van de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging van de stukken, schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:


1. het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Libanonweg 6 (VZ 21-02-2000);

2. het oprichten van kweekkassen en werkruimte, tussen Eijerdijk, Stadslaan en Kweekweg (VZ 21-02-2000);

3. het uitbreiden en veranderen van een woning, Vlierkamp 8 (VZ 23-02-2000);

4. het geheel vernieuwen en uitbreiden van een bijgebouw en een serre, Eikenlaan 2 (VZ 23-02-2000);

5. het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Werfkamp 3 (VZ 23-02-2000);

6. het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Sleedoornlaan 2 (VZ 28-02-2000);

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:


1. het uitbreiden en veranderen van een woning, Kanaaldijk 1;
2. het uitbreiden en veranderen van een woning, Parklaan 18;
3. het uitbreiden en veranderen van een woning, Vechtstraat 46;
4. het geheel vernieuwen en uitbreiden van bijgebouwen, Stadslaan 72;
5. het oprichten van een tribune en het uitbreiden en veranderen van een clubhuis, Konijnenbergerweg 1;

6. het uitbreiden en veranderen van een woning, Burgemeester Bijleveldsingel 64;

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bureau Ruimtelijke Ordening van de sector R.O.B.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Stadslaan 72 (VZ 28-02-2000)

* Langenberg 2 (VZ 28-02-2000)

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:


* De Hunze 2, 1 boom

* Rietkamp 27, 3 bomen

* Veenwal 9, 6 bomen

* Gemeente Hattem, Burgemeester Moslaan, 22 bomen

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

Hattem, 8 maart 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...