Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hattem

Datum nieuwsfeit: 06-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 8 maart 2000.

COMMISSIEVERGADERING

De commissie Welzijn komt op maandag 13 maart 2000, aanvang 20.00 uur, in een openbare vergadering in het Stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening;

2. Spreekrecht voor burgers;

3. Verslag van de vergadering d.d. 10 januari 2000;
4. Voorstel tot aanschaf van een lage turnbrug voor gymnastieklokaal aan De Hunze;

5. Nadere toelichting op jaarrekening 1998 van de Stichting Sporthal;
6. Decembercirculaire 1999 Gemeentefonds in relatie tot lokale opslagen omroepbijdragen;

7. Leerplichtverslag schooljaar 1998 - 1999;
8. Evaluatienotitie "uitvoering wet Boeten en Maatregelen 1997";
9. Wijziging Declaratieregeling 2000;
10. Stand van zaken debiteurenbeheer;
11. Mededelingen door de voorzitter;
12. Rondvraag;
13. Sluiting.

AVONDSCHIETOEFENINGEN

Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart a.s. worden er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschietoefeningen gehouden.

KENNISGEVING GEDEELTELIJKE INTREKKING MILIEUVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van de heer

E. van der Worp, vergunninghouder, overgaan tot gedeeltelijke intrekking van de op 26 juni 1990 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een rundvee- en varkenshouderij aan het adres Hoenwaardseweg 29a te Hattem.

De reden voor deze intrekking is de verkoop van ammoniakproduktieruimte met een hoeveelheid van 350kg aan de heer L. van der Velde, voor de inrichting aan het adres Zuiderzeestraatweg 26a te Hattem. Volgens de bepalingen van de Interimwet ammoniak en veehouderij en het Ammoniakreductieplan (A.R.P.) zal deze ammoniakproduktieruimte worden betrokken bij de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van de heer Van der Velde.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp-beschikking gewijzigd.

De beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 9 maart 2000 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en desgevraagd elke woensdagavond na telefonische afspraak (tel.: 038-4431639) ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Beroep tegen bovenvermelde beschikking kan vanaf 10 maart 2000 gedurende zes weken worden ingesteld door:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. degenen die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw op het perceel Gaedsberghweg 14 te Hattem. Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 1.3. lid 1, sub c van de voorschriften van het bestemmingsplan "Hattem III", vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Hattem III".


*************************************************

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling voor het oprichten van een berging op het perceel Rietkamp 27 te Hattem.
Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Hattem III".


**************************************************

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling voor het oprichten van een schuur op het perceel Bosweg 1 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders

om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Hattem IV, 8e partiële herziening".

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 9 maart 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Een ieder is bevoegd om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 9 maart 2000 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouwen op het perceel Langenberg 2 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Het Veen".
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen voor het bouwen met overschrijding van de linker zijdelingse bebouwingsgrens van het ter plaatse aangegeven bouwblok. Belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.

BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van een verzoek om bouwvergunning in het bestemmingsplan "De Hilst 1998" voor het oprichten van een hobbyruimte op het perceel Waalstraat 44 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders

om met toepassing van de Algemene Verklaring van geen Bezwaar d.d. 22 april 1997 van Gedeputeerde Staten van Geldersland met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.
De aanvraag bouwvergunning ligt met ingang van 9 maart 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, bij de receptie van de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging van de stukken, schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:


1. het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Libanonweg 6 (VZ 21-02-2000);

2. het oprichten van kweekkassen en werkruimte, tussen Eijerdijk, Stadslaan en Kweekweg (VZ 21-02-2000);

3. het uitbreiden en veranderen van een woning, Vlierkamp 8 (VZ 23-02-2000);

4. het geheel vernieuwen en uitbreiden van een bijgebouw en een serre, Eikenlaan 2 (VZ 23-02-2000);

5. het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Werfkamp 3 (VZ 23-02-2000);

6. het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Sleedoornlaan 2 (VZ 28-02-2000);

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:


1. het uitbreiden en veranderen van een woning, Kanaaldijk 1;
2. het uitbreiden en veranderen van een woning, Parklaan 18;
3. het uitbreiden en veranderen van een woning, Vechtstraat 46;
4. het geheel vernieuwen en uitbreiden van bijgebouwen, Stadslaan 72;
5. het oprichten van een tribune en het uitbreiden en veranderen van een clubhuis, Konijnenbergerweg 1;

6. het uitbreiden en veranderen van een woning, Burgemeester Bijleveldsingel 64;

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bureau Ruimtelijke Ordening van de sector R.O.B.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Stadslaan 72 (VZ 28-02-2000)

* Langenberg 2 (VZ 28-02-2000)

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:


* De Hunze 2, 1 boom

* Rietkamp 27, 3 bomen

* Veenwal 9, 6 bomen

* Gemeente Hattem, Burgemeester Moslaan, 22 bomen

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

Hattem, 8 maart 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie