Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Buurtschouw Hoofddorppleinbuurt Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 06-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

NIEUWS

Hieronder vindt u alle actuele en voorgaande nieuwsberichten op volgorde van nieuwsdatum.

Buurtschouw aanstaande maandag 6 maart Nieuwsdatum: 01-Mar-2000

Maandag 6 maart vindt er in de Hoofddorppleinbuurt een buurtschouw plaats. Vanaf 16:00 uur vertreken wij van het Buurtservicepunt op de Heemstedestraat nummer 1.
Elke maandag om 16.00 uur start in één van de 41 buurten van ons stadsdeel een buurtschouw (zie de kalender). Samen met de Politie, de Wijkopbouworganen, de Woningcorporatie, Stadstoezicht en natuurlijk de bewoners wordt de buurt grondig onder de loep genomen. En dit gaat niet alleen over de scheve paaltjes en kapotte stoeptegels, maar bijvoorbeeld ook over sociale veiligheid en verkeersveiligheid, voorzieningen en de verblijfskwaliteit.
Is de schouw bij u in de buurt dan krijgt u minimaal een week van tevoren een uitnodigingsbrief in de bus.

Op deze uitnodigingsbrief wordt de verzamelplek (om 16.00 uur) aangegeven, maar hierop wordt ook de route van de schouw vermeld. Mocht u niet kunnen of willen meelopen dan kunt u de groep tijdens het passeren van uw huis aan spreken. U kunt ook alleen om 18.00 uur bij het napraten met wensen, ideeën en klachten over de buurt meedoen. De Wijkwethouder is dan ook aanwezig. De schouw en het napraten levert veel materiaal op wat er leeft in de buurt. Na twee maanden wordt huis-aan-huis verslag gedaan van de resultaten van de schouw.

Mocht u meer informatie willen over de schouwen dan kunt u de wijkcoördinatoren bellen (voor de buurtschouwen is een voorlopige wijkindeling gemaakt):

De Oude Pijp (ten noorden van de Ceintuurbaan) en de Apollobuurt: Jeannette Swaab telefoon 678.1624
De Nieuwe Pijp (ten zuiden van de Centuurbaan) en de Stadionbuurt: Henk Visser telefoon 678.1625,
Museumkwartier en Vondelpark: Richard Schimmelpennink, telefoon 678.1623,
Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt en Willemsparkbuurt: Jeannette Prins telefoon 678.1622.
U kunt ook het wijkopbouworgaan uit uw buurt bellen.

Lunchconcert op donderdag 2 maart 2000 Nieuwsdatum: 01-Mar-2000

Tussen de middag er even tussenuit en genieten van klassieke muziek? Dat kan elke eerste donderdag van de maand in de raadzaal van kantoor Koninginneweg 1. Donderdag 2 maart is er weer een lunchconcert van 12.30- 13.20 uur.
Uitgevoerd worden PIANODUO REGATTA. Uitvoerenden: Siebert Nix & Elles van der Heiden, piano.

De concerten zijn gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de kosten wordt zeer op prijs gesteld. Deze lunchpauzeconcerten worden mogelijk gemaakt door Lunchpauzeconcerten Amsterdam Zuid met medewerking van Stadsdeel Oud Zuid. Verdere informatie over het programma is te verkrijgen bij de informatiecentra van kantoor Koninginneweg 1.

Verkeersmaatregel Nieuwsdatum: 29-Feb-2000

VERKEERSMAATREGEL

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft het VOORNEMEN om de volgende verkeersm-aatregelen te nemen voor de aangelegde rijbaan rondom het Olympisch Stadion:

I. zes laad- en loshavens aanleggen langs de rijbaan; II. eenrichtingsverkeer instellen tegen de klok in op de rijbaan; en III. een verbod om stil te staan instellen op de rijbaan.

Belanghebbenden kunnen tussen 2 maart 2000 en 17 maart 2000 hun zienswijze over dit voornemen kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Koninginneweg 1, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.
De stukken liggen ter inzage bij onze informatiecentra.

Nr. Ro 250 Goedkeuring van de 8e herziening bestemmingsplan Schinkelbuurt
(Zeilstraat 63, Bo-rent)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 28, 6e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit van Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid van 29 september 1999, nr. 131, tot vaststelling van de 8e herziening van het bestemmingsplan Schinkelbuurt (Zeilstraat 63, Bo-rent) bij besluit van 18 januari 2000, nr. 99-33066, hebben goedgekeurd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de herziening vanaf 6maart tot en met 16 april 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:
· bij onze informatiecentra.
· bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van
13.00 uur tot 17.00 uur.

Zij die zich tijdig op grond van artikel 27 1e of 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten hebben gewend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, 1e of 2e lid tot Gedeputeerde Staten te wenden hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien tijdens deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Amsterdam, 1 maart 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Vaststelling subsidieverordening Stadsvernieuwing Nieuwsdatum:
29-Feb-2000

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, gelet op het bepaalde in hoofdstuk 8, paragraaf 5 van de Gemeentewet, met name artikel 139, en afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het volgende bekend:

De stadsdeelraad heeft bij besluit van 2 februari 2000:
-vastgesteld de Subsidieverordening Stadsvernieuwing Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid 1999;

-ingetrokken de Subsidieverordening stadsvernieuwing De Pijp 1991, met uitzondering van de hoofdstukken 1, 4, 5, 6, 10 en 11, de Experimentele Stimuleringsregeling Particuliere Woningverbetering 1993 (huurwoningen), de Subsidieverordening Funderingsherstel De Pijp 1998 en het Besluit tot subsidiëring van welstandsvoorzieningen en gevelreiniging;

- van toepassing verklaard op de stadsvernieuwingsgebieden als hieronder weergegeven de hoofdstukken 1, 4, 5, 6, 10 en 11 (bijdrage aan ondernemers) van de Subsidieverordening stadsvernieuwing De Pijp
1991, bij wijze van tijdelijke maatregel.

De Subsidieverordening Stadsvernieuwing Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
1999 is gericht op de subsidiëring van woningverbetering, funderingsherstel, gevelreiniging en welstandsaspecten. De subsidieverordening is, in de periode 2000 tot en met 2003, van toepassing op de volgende, door de stadsdeelraad in zijn vergadering van 2 februari 2000 aangewezen, stadsvernieuwingsgebieden:
-het gebied van het voormalige stadsdeel De Pijp, begrensd door Stadhouderskade, Amsteldijk, Jozef Israëlskade en Ruysdaelkade;
-het gebied, bekend als Duivelseiland, begrensd door Hobbemakade, Roelof Hartstraat/Van Baerlestraat en Ruysdaelkade;
-het gebied, bekend als Schinkelbuurt, begrensd door Schinkelkade/Schinkelhavenkade, Amstelveenseweg en Stadiongracht;
-het gebied, bekend als Hoofddorppleinbuurt, begrensd door Sloterkade, Rijnsburgstraat, Aalsmeerplein, Westlandgracht en Cornelis Lelylaan/Surinameplein.

Ook heeft het Dagelijks Bestuur in zijn vergadering van 8 februari
2000 besloten de subsidieregelingen die in het verleden door het Dagelijks Bestuur van Zuid en Zuid/De Pijp zijn vastgesteld voor de gebieden Schinkelbuurt en Duivelseiland in te trekken.

Bovengenoemde besluiten zijn in werking getreden op 1 januari 2000. De genoemde besluiten liggen vanaf heden voor een ieder kosteloos ter inzage bij onze informatiecentra. Een folder met meer informatie over de subsidieverordening is eind maart beschikbaar.

Vergadering Commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken Nieuwsdatum:
29-Feb-2000

De commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken vergadert op 7 maart in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder meer: Ontbinding Stichting Vondelparkfonds
De Stichting Vondelparkfonds had als doel om door middel van fondsenwerving de
uitvoering van maatregelen voor de restauratie c.q. renovatie van het Vondelpark mogelijk te
maken. Op stedelijk niveau is er nu een Groenfonds opgericht, dat daarin voorziet.

Graffitibestrijding
Het hele stadsdeel wordt buurt voor buurt schoongemaakt en schoongehouden. Alle
gebouwen en alle objecten in de openbare ruimte worden erbij betrokken.
De commissie wordt advies gevraagd over de aanpak en gevraagd in beginsel in te stemmen
met de extra kosten.

Raadsvoordracht vaststelling diverse verordeningen In het kader van de harmonisatie moet een drietal stedelijke verordeningen (opnieuw) worden
vastgesteld en moet een verordening als gevolg van de fusie worden geharmoniseerd.

Notitie Uitgangspunten Parkeerbeleid Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid De notitie is door het Dagelijks Bestuur vrijgegeven voor inspraak. De commissie wordt
gevraagd daarover te adviseren en een eerste oriënterende bespreking aan de notitie te
wijden.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon: (020) 678 1911

Vergadering Stadsdeelraad Nieuwsdatum: 29-Feb-2000

De stadsdeelraad vergadert op 8 maart vanaf 19.30 uur in de raadzaal van kantoor Koninginneweg 1. Op de agenda staan onder andere:
- Grondexploitatie en kredietaanvraag sloop-nieuwbouw project Baarsstraat

- Krediet bouw- en woonrijp maken Olympisch Stadionterrein Gebied ten noorden van het
Olympisch Stadion.

- Vaststelling diverse verordeningen

- Aanpassing legestabel 2000/1 Amsterdam Oud Zuid.
- Voorbereidingsbesluit Schinkelhoek

- Advies aan de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voor het niet plaatsen op
de rijksmonumentenlijst van de panden Sloterkade 31en Sloterkade 32.
- Milieubeleidsplan Amsterdam Oud Zuid 2000-2003.
- Subsidieplafonds 2000.

- Eerste Suppletore Wijziging van de Begroting 2000.
- Advies inzake de Second opinion Inpandige Stationstoegangen Noord/Zuidlijn.

De volledige agenda en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij de informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Toesprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1527.

Vergunningen Nieuwsdatum: 29-Feb-2000

Aangevraagde en verstrekte vergunningen.
Aanvragen vergunning

1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel ALBRECHT DÜRERSTRAAT 35 voor het gedeeltelijk veranderen van de derde verdieping en de vliering met behoud van bestemming daarvan tot woning; het maken van een dakterras en een dakopbouw (51-00-0042)

- Voor het perceel SASSENHEIMSTRAAT 75-77 voor het veranderen van gebouwen met behoud van bestemming daarvan tot vier woningen (51-00-0043)

- Voor het perceel VALERIUSSTRAAT 70-HS voor het veranderen en vergroten van het balkon aan de achterzijde (51-00-0045)
- Voor het perceel WARMONDSTRAAT 163/3 T/M 183/3 voor het veranderen en vergroten van de woningen met een dakterras; het aanbrengen van dakkapellen; het inpandig veranderen van de panden (51-00-0046)
- Voor percelen HOEK CORNELIS SCHUYTSTRAAT/VOSSIUSSTRAAT HOEK CORNELIS SCHUYTSTRAAT/VAN BREESTRAAT EN HOEK VALERIUSSTRAAT/VALERIUSPLEIN voor het vervangen van bovengrondse containers door ondergrondse containers (51-00-0044)

- Voor het perceel QUELLIJSTRAAT 112 EN EERSTE VAN DER HELSTSTRAAT 40 EN 42 het samenvoegen van de beganegrondverdieping van het gebouw Eerste van der Helststraat 42 met de gebouwen Eerste van der Helststraat 40 en Quellijnstraat 112 met behoud van de bestemming daarvan tot horecagelegenheid; het veranderen van de indeling; het maken van een uitbouw en het bouwen van opslagruimte (na sloop bestaande uitbouwen en bijgebouwen) aan de achterzijde van de gebouwen Eerste van der Helststraat 40 en 42; het wijzigen van de gevels van bovengenoemde gebouwen aanvraagnummer (BWTE 04-199-0361)
- Voor het perceel FERDINAND BOLSTRAAT 106/108 voor het veranderen van de winkelpui aan de voorzijde van het gebouw (BWTE 04-2000-0022)
- Voor het perceel ALBERT CUYPSTRAAT 47/49 voor het veranderen van de indeling van de beganegrondverdieping en het maken van een uitbouw aan de achterzijde van het betreffende gebouw en het wijzigen van de bestemming daarvan tot restaurant (BWTE 04-2000-0023)
- Voor het perceel TWEEDE JAN STEENSTRAAT 109 voor het maken van een balkon ter hoogte van de tweede verdieping aan de achterzijde van het gebouw (BWTE 04-2000-0024)


2. De volgende aanvraag voor een monumentenvergunning is ingediend:
- Voor het perceel HAQUARSTRAAT 16,18,20 EN 22 voor het restaureren van de voorgevels en het vernieuwen van de pergolas (03-00-0004)

De onder 1 t/m 2 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 maart 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.


3. De volgende aanvraag voor een kapvergunning is ingediend:
- Voor het perceel WILLEMSPARKWEG 49 voor het kappen van 1 boom (soort: Spar)
(01-00-0388)

De onder 3 genoemde aanvraag ligt vanaf 2 maart 2000 gedurende vier weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.

VERLEENDE VERGUNNINGEN


1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende vergunningen voor een invalidenparkeerplaats zijn verleend:

- Voor het perceel GOVERT FLINCKSTRAAT 128 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats
(01-00-0220); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 15 februari
2000

- Voor het perceel RAPHAËLPLEIN 26 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0250); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 22 februari 2000

- Voor het perceel MINERVAPLEIN 30 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0251); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 22 februari 2000

- Voor het perceel MINERVALAAN 77 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0334); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 22 februari 2000

- Voor het perceel HEMONYLAAN 21 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0374); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 25 februari 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft) Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Werkzaamheden Amstelveense weg Nieuwsdatum: 29-Feb-2000

De dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer werkt sinds mei 1999 aan de aanleg van een vrije tram/busbaan op de Amstelveenseweg. In het weekend van 4 en 5 maart a.s. wordt op de kruising van de Amstelveenseweg met de Fred. Roeskestraat/IJsbaanpad de tramrails aangelegd. Dit heeft gevolgen voor de weggebruikers:

§ Vanaf vrijdagavond 3 maart 20.00 uur tot maandagochtend 6 maart 5.00 uur is het niet mogelijk de Amstelveenseweg over te steken tussen het IJsbaanpad en de Fred. Roeskestraat. Het IJsbaanpad en de Fred. Roeskestraat zijn overigens wel bereikbaar.

§ In de nacht van vrijdag 3 maart op zaterdag 4 maart is er tussen 01.00 uur en 04.00 uur geen verkeer mogelijk in zuidelijke richting (stad uit richting Amstelveen) tussen het Stadionplein en de A10.

§ Voor het overige blijft doorgaand verkeer in beide richtingen op de Amstelveenseweg mogelijk. Hierbij kan wel sprake zijn van enige vertraging. Verkeer op de op- en afritten van de A10 zal naar verwachting geen hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Voor meer informatie kunt u bellen met mevr. K. Gybels van de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, telefoon 020-556 5443.

Update werk aan de weg Nieuwsdatum: 24-Feb-2000

klik hier

Besluiten Dagelijks Bestuur 22 februari 2000 Nieuwsdatum: 24-Feb-2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 22 februari jl. de volgende besluiten genomen:
STADSDEELWERKEN
Werkplan graffitibestrijding
Op basis van de aanpak van graffiti in de binnenstad, andere gemeentes en uit eigen ervaring is een aanpak voor de graffitibestrijding in Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid ontwikkeld. Uitgangspunt van die aanpak is dat het hele stadsdeel wordt schoongemaakt en schoongehouden. De jaarlijkse buurtschouw zal daar onder andere bij worden aangegrepen om de aanwezige graffiti te inventariseren. Aan alle eigenaren van panden en objecten zal schriftelijk om toestemming worden gevraagd, de gevels en objecten van hun bezit schoon te mogen maken. Daarna zal, buurt voor buurt, het hele stadsdeel binnen een jaar worden schoongemaakt. Dit alles met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Meldingen van achteraf opnieuw aangebrachte graffiti kunnen worden doorgegeven via een klachtennummer, waarna binnen 48 uur de graffiti zal worden verwijderd. Het Dagelijks Bestuur is nu akkoord gegaan met de bespreking van het werkplan op 7 maart a.s. in de Commissie van Advies.

Concept-raadsvoordracht aanwijzing marktgebied Van der Helstplein Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept-raadsvoordracht waarin wordt voorgesteld om het Van der Helstplein en een deel van de
2e van der Helststraat aan te wijzen als marktgebied en om een, binnen dit marktgebied te houden, bijzondere warenmarkt in te stellen. De afgelopen jaren zijn er op deze locatie met succes op proefbasis kunstmarkten gehouden, welke een positieve bijdrage hebben geleverd aan de kunstzinnig-ambachtelijke uitstraling van de buurt. De concept-raadsvoordracht behelst het formaliseren van deze kunstmarkten op grond van de Verordening op de straathandel.

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Notitie uitgangspunten parkeerbeleid
Het parkeervraagstuk in Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een capaciteitsprobleem overdag naar een capaciteitsprobleem in de avond en nacht. In de notitie over de uitgangspunten van het parkeerbeleid worden vanuit dit zicht keuzen voorgelegd ten aanzien van onder andere het aantal te verstrekken vergunningen, het aantal te realiseren (inpandige) parkeerplaatsen en de bekostiging daarvan. Het Dagelijks Bestuur heeft de notitie vrijgegeven voor inspraak. De raadscommissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken zal op 7 maart a.s. adviseren over de te houden inspraak.

Advies naar aanleiding van Second opinion Inpandige Stationstoegangen Noord/Zuidlijn
Er is een second opinion uitgevoerd over de noodzaak tot sloop van de hoekpanden voor de twee inpandige stationstoegangen van het toekomstige Metrostation Ceintuurbaan. Naar aanleiding van de eindrapportage van deze second opinion is een concept-advies opgesteld in de vorm van een raadsvoordracht. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de behandeling van de raadsvoordracht in de Commissie van Advies van 23 februari en de raad van 8 maart a.s.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Subsidieaanvraag Vredescafé
Ten behoeve van het Vredescafé is een subsidie van f 2.500,- vastgesteld voor de organisatie van tien discussie-avonden in buurthuis Lydia. Het Vredescafé organiseert al twaalf jaar discussie-avonden in buurthuis Lydia, die veelal in het licht staan van vrede, mensenrechten, maatschappelijke participatie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Subsidieaanvraag Naschoolse Opvang Marimba in Huize Lydia Ten gunste van Stichting Welzijn Oud Zuid zal een subsidie van f
104.000,- worden verleend. Deze subsidie is bestemd voor de aanloopkosten van de uitbreiding Naschoolse Opvang Marimba in Huize Lydia met 26 plaatsen, inclusief de inrichting, en gebaseerd op een subsidie van f 4.000,- per gerealiseerde plaats.

Spoedeisende aanvraag herstel constructiefout riolering 1e Openluchtschool
Als gevolg van een constructiefout aan de riolering bij de gymzaal van de 1e Openluchtschool, bestaat het risico dat bij hevige regenval onvoldoende water kan worden afgevoerd. Hierdoor kan de gymzaal onder water komen te staan, met als gevolg ernstige waterschade aan de zaal en de vloer. Ter voorkoming van deze schade zal aan het bestuur van de
1e Openluchtschool een bedrag van f 3.657,78 beschikbaar worden gesteld voor de bekostiging van het herstel van de constructiefout.

Deze nieuwsbrief is een journalistieke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld

Beeld voor Carel Willink Nieuwsdatum: 24-Feb-2000

Vrijdag 3 maart 2000 om 16.00 uur onthult burgemeester S. Patijn het borstbeeld van de schilder Carel Willink op de hoek van de Ruysdaelkade en de Stadhouderskade.

Na afloop van de onthulling zal er in de Hogeschool van Amsterdam aan de Stadhouderskade 55 een receptie plaatsvinden. Bij deze gelegenheid zal ook het plantsoen waar het beeld komt te staan worden omgedoopt tot Carel Willinkplantsoen.

Op 7 maart 1900 werd de schilder Carel Willink geboren. Om de 100ste geboortedag van de schilder luister bij te zetten, heeft een aantal bewoners van de Ruysdaelkade het plan opgevat het plantsoen op de hoek van de Ruysdaelkade en de Stadhouderskade naar de beroemde schilder te vernoemen. Willink woonde en werkte immers vanaf 1935 aan de Ruysdaelkade nummer 15. De bewoners hebben dit plan voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel en vorig jaar is van de straatnamencommissie van de Gemeente Amsterdam toestemming verkregen het plantsoen naar de schilder te vernoemen.

De bewoners hebben bovendien de weduwe van Willink, de kunstenares Sylvia Willink-Quiël, bereid gevonden een door haar vervaardigd borstbeeld van Carel Willink beschikbaar te stellen. Dit borstbeeld is in opdracht van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid geplaatst

Feestelijke start autodate groot succes Nieuwsdatum: 23-Feb-2000

Op zaterdag 19 februari gaf wethouder Richard Ronteltap op het Gerard Douplein de feestelijke aftrap voor het autodate project in de Noord-Pijp.
Dit gebeurde door de verloting van gratis autodate-abonnementen . Bewoners van de Noord-Pijp hadden een paar dagen van te voren een folder met een lotingskaart gekregen. Om de actie nog een extra onder de aandacht te brengen, reed op de dag zelf een feestelijke stoet van auto-date autos door de straten.

Een tapdanser en een flamencodanseres vergezelden de stoet. Artiesten van theatergroep Extender deelden lotingskaarten uit aan omstanders.

Om 14.00 uur trok Richard Ronteltap uit de ruim 200 binnengekomen kaarten, drie winnaars van een gratis abonnement van drie maanden. De winnaars werden met de autodate-autos naar huis gebracht.

Wat is autodate?
Autodate is een systeem van gedeeld autogebruik, waarbij mensen tegen een relatief laag tarief de beschikking hebben over een auto zonder er een te bezitten. Het is bedoeld voor mensen die de auto niet dagelijks nodig hebben.

Het stadsdeel heeft een overeenkomst gesloten met drie bedrijven, die elk een eigen vorm van gedeeld autogebruik aanbieden: AutoDelen, Diks Autodate en Green-wheels.
Het stadsdeel heeft deze drie organisaties in totaal negen standplaatsen gratis ter beschikking gesteld.

Waarom autodate?
Het stadsdeel wil het gebruik van autodaten stimuleren om daarmee de parkeerdruk in de Noord-Pijp tegen te gaan. Met de weinige parkeerruimte die er in de Noord-Pijp is, moet zorgvuldig worden omgesprongen. Dat is een van de redenen, dat de raad ak-koord ging met een voorstel om daar het autodaten te stimuleren.

Bij het stadsdeelkantoor is een folder over autodate te verkrijgen. Voor algemene informatie over autodate: Stichting voor Gedeeld Autogebruik: 0900 - 899 1196.

Bestemmingsplannen Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

Nr. R.O. 249
VOORBEREIDINGSBESLUIT CORNELIS TROOSTPLEIN 2.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, 2e lid juncto artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid in zijn vergadering van 2 februari 2000 besloten heeft te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Cornelis Troostplein ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding van het reeds daar gevestigde restaurant.
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende tekening ligt vanaf
17 februari 2000 voor een ieder op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, geopend op werkdagen van

11.00 uur - 16.30 uur.

Nr. R.O. 245
VOORBEREIDINGSBESLUIT UITBREIDING STEDELIJK MUSEUM, PAULUS POTTERSTRAAT 13.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, 2e lid juncto artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid in zijn vergadering van 2 februari 2000 besloten heeft te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Paulus Potterstraat 13 ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding van het Stedelijk Museum.
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende tekening ligt vanaf
17 februari 2000 voor een ieder op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, geopend op werkdagen van 09.30 uur 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Nr. R.O. 246
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN VOSSIUSSTRAAT 52-52 ( PIET HEIN HOTEL)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat vanaf 17 februari 2000 tot en met 15 maart 2000 het ontwerp van het bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53 voor een ieder ter inzage ligt. Doel van dit bestemmingsplan is een uitbreiding van het Piet Hein Hotel mogelijk te maken.
Het ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:
- onderdeel I: de kaart

- onderdeel II: de voorschriften
Bij het ontwerp hoort tevens een toelichting met bijlagen.

Genoemde stukken liggen gedurende de hierboven genoemde periode op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, op werkdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de Stadsdeelraad van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam

Nr. R.O 247
GOEDKEURING VAN DE TWEDE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN MUSEUMPLEIN E.O. (MOREELSESTRAAT 2)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 28, 6e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit van Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid van 29 september 1999, nr. 129, tot vaststelling van de tweede herziening bestemmingsplan Museumplein e.o. , bij besluit van 12 januari 2000, nr. 99-28696, hebben goedgekeurd. Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de herziening vanaf maandag 21 februari 2000 tot en met 2 april 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, op werkdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Zij die zich tijdig op grond van artikel 27 1e of 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten hebben gewend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, 1e of 2e lid tot Gedeputeerde Staten te wenden hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien tijdens deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nr. R.O. 248
GOEDKEURING VAN DE TWEEDE HERZIENING BESTEMMINSPLAN STADION- EN BEETHOVENBUURT 1996 (WELZIJNSVOORZIENING HYGIEAPLEIN 7)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 28, 6e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit van Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid van 29 september 1999, nr. 130, tot vaststelling van de tweede herziening bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 1996, bij besluit van 11 januari 2000, nr. 99-28694, hebben goedgekeurd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de herziening vanaf maandag 21 februari 2000 tot en met 2 april 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Zij die zich tijdig op grond van artikel 27 1e of 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten hebben gewend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, 1e of 2e lid tot Gedeputeerde Staten te wenden hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien tijdens deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Amsterdam, 16 februari 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Mw. J.A. van Kranendonk (secretaris)

G.J. de Visser(voorzitter)

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Proef met nieuw vervoer: De Schinkel Shuttle Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid is samen met vervoermanagement Bedrijventerein Schinkel een proef gestart met de zogenaamde Schinkel Shuttle. Deze bus brengt de passagiers 's avonds tussen 18.30 uur en
22.30 uur gratis en snel van het werk naar het openbaar vervoer (tram, bus,metro).
De shuttle is een noodzakelijke aanvulling op het bestaande openbaar vervoer waarvan het aanbod momenteel onvoldoende is. Het noordelijke deel van het Schinkelterrein wordt bijvoorbeeld niet door het openbaar vervoer aangedaan terwijl de spitsbus niet de meest gebruikte bestemmingen aandoet. Na 18.12 uur rijdt er helemaal geen openbaar vervoer meer. Hierdoor is het terrein moeilijk bereikbaar voor mensen die overwerken of avonddiensten moeten draaien. De Schinkel Shuttle is ingezet om te stimuleren dat werknemers voor woon-werkverkeer toch van het openbaar vervoer gebruik maken.

Als werknemers gebruik willen maken van de Schinkel Shuttle moet hun werkgever zich hebben opgegeven bij Vervoermanagement Schinkel. Deze organisatie kan een vaste vertrektijd vanaf het bedrijf afspreken. Ook kunnen de werknemers op afroep met de Shuttle mee. Hiervoor kunnen zij een 06-nummer bellen waarna zij met de chauffeur een afspraak maken.

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid draagt alle kosten van de proef die loopt tot eind april. Hierna wordt bekeken of het project doorgezet gaat worden.

Voor meer informatie:
Christine van ´t Hull,
communicatie-adviseur sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Telefoon: 020 -678 1814 of 06 22 52 79 26

De parkeeroplossing? Autodate natuurlijk! Nieuwsdatum: 03-Feb-2000

Amsterdam Oud Zuid bindt samen met drie bedrijven de strijd aan tegen de parkeerproblemen in de Noord-Pijp. De oplossing wordt gezocht in gedeeld autogebruik. Het lijkt een ideale uitkomst voor degenen die niet dagelijks een auto nodig hebben: autodaten kan de parkeerdruk verminde-ren, de deelnemers behoor-lijk wat geld schelen en is goed voor het milieu.

Met drie bedrijven is een overeenkomst gesloten, die elk een eigen vorm van gedeeld autogebruik aanbieden: AutoDelen, Diks Autodate en Green-wheels.
Voor bewoners van de Noord-Pijp die niet dagelijks een auto nodig hebben, is het mogelijk zich bij een van deze (landelijk erkende) bedrij-ven te abonneren. Zij kunnen daarmee toch dag en nacht over een auto beschikken. Dat kost hen relatief weinig en zij hoeven er niet ver voor te lopen. Alle beschikbare wagens staan namelijk op vaste, gereserveerde parkeer-plaat-sen in de buurt. De abonnementhouders kennen dus ook geen parkeer-problemen. Bovendien beschikken alle wagens over een parkeer-vergun-ning voor het hele stadsdeel. Andere voordelen zijn dat onder-houd, reparaties, verze-keringen en belasting voor rekening van de autodate-bedrijven komt.

Bij het stadsdeelkantoor is vanaf medio februari een folder verkrijgbaar met de verschillende regels en tarieven voor het gebruik van de date-auto. Voor algemene informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Stichting voor Gedeeld Autogebruik: 0900 - 899 1196.

Verder

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie