Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Dinxperlo besluitenlijst: 29 februari 2000

Datum nieuwsfeit: 07-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Dinxperlo

B&W-Besluitenlijst: 29 februari 2000

Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend Vaststelling vindt plaats op 7 maart 2000

ONDERWERP EN ADVIES BESLUIT Notitie burgemeester: Verslag bespreking
tussen de heren Meijer (Euregio), Tjadens en
van der Woude
ADVIES: V.k.a. Conform advies.*
Politie Noord- en Oost-Nederland: Verslag
vergadering beheersdriehoek d.d. 29-11-1999 en
div. nieuwsbrieven
ADVIES: V.k.a. Conform advies.
Notitie burgemeester: Verslag met dhr.
Besselink, voorz. Vereniging contact
oud-mariniers inzake 4 mei herdenking.
ADVIES: Instemmen met afspraken. Conform advies.
Notitie secretaris: Lijst van stukken
behandeld in de vergadering van b. en w. van
22 februari 2000
ADVIES: Vaststellen. Conform advies.*
Notitie secretaris: Uitnodigingen: 22 maart:
ontwikkeling m.bt. rampenbestrijding,
VNG-bijeenkomst.
ADVIES: Ter bespreking. Conform advies.
Min. van BiZa en Koninkrijksrelaties:
Verslagen rondetafelgesprekken en regiofoto
"De Achterhoek, De Graafschap en de Liemers in
beeld"
ADVIES: Ter kennis van de commissie ABA Conform advies.* brengen.

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland:
Toezending rapporten "Monitor lokale lasten
1999" en "ontwikkeling bedrijventerreinen in
de Achterhoek" Conform advies. ADVIES: V.k.a.

Regio Achterhoek: Vergadering Dagelijks
Bestuur d.d. 23 feb. 2000
ADVIES: Raad v.k.a. Conform advies.
Provincie Gelderland: Provinciaal
Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2000-2004
ADVIES: Ter kennis Commissie Openbare Werken
brengen, ontwikkelingen i.k.v. Conform advies.* Reconstructiewet afwachten.

Notitie afdeling Algemene Zaken: Definitieve
vaststelling IRIS
ADVIES: Ter visie leggen. Ter advisering
voorleggen aan commissie Openbare Werken. Conform advies.*
Notitie afdeling Algemene Zaken: Verslag
gesprek met de heer J.W. Allersma, directeur
Syntus d.d. 17 februari
ADVIES: Ter kennis brengen van Commissie
Openbare Werken. Reactie Syntus afwachten Conform advies. m.b.t. dienstregeling naar Bocholt. Buurtbus
nogmaals promoten.

Notitie afdeling Algemene Zaken: Vaststelling
bestemmingsplan Dinxperlo-West, Helmkamp
Beggelderdijk
ADVIES: Instemmen met opstarten procedure ex.
artikel 19 WRO t.b.v. R. Derksen en dhr. E. Conform advies.* Leuverink.

Provincie Gelderland: Besluit tot wijzigen
bestemmingsplan Buitengebied 1984, agrarisch
bouwperceel Kalverweidendijk 11; goedgekeurd
ADVIES: Goedkeuring publiceren. Conform advies. Bouwvergunningaanvraag in behandeling nemen.

mr C.J. IJkelenstam, notaris: Verkoop en
levering perceel industrieterrein door A.W.
Booms aan H.J. Klomps bv
ADVIES: V.k.a. Conform advies.*
Regio Achterhoek: Verslag commissie
Grensoverschrijdende Samenwerking gehouden
d.d. 14 feb. 2000; vervallen vergadering d.d.
3 april 2000 Conform advies. ADVIES: V.k.a.

Stadt Bocholt: Nieuwbouw carport Brckendeich
19a
ADVIES: Stadt Bocholt berichten, dat geen
bezwaar bestaat tegen bouwplan. Conform advies.
Huidverzorging Van Gessel: Verzoek info. inz.
huren voormalig postkantoor
ADVIES: Geen medewerking verlenen aan verzoek Conform advies.
Notitie afdeling Algemene Zaken:
Bowuvergunningaanvgraag uitbreiding
bedrijfsruimte en aanpassen winkelentree op
perceel Spoorstraat 36
ADVIES: Vrijstelling ex. art. 19 WRO en Conform advies. bouwvergunning verlenen.

Notitie afdeling Financien: Hercalculatie
bestemmingsplan AA-Strang
ADVIES: Ter kennis commissie Financien
brengen. Conform advies.*
Notitie afdeling Financien: Hercalculatie
bestemmingsplan Aaldershuus
ADVIES: Ter kennis commissie Financien brengen Conform advies.*
Notitie afdeling Financien: Hercalculatie
bestemmingsplan De Riete Nadere voorstellen ADVIES: Ter kennis van de commissie Financien aanleveren over brengen. investering in: -trottoir DH Keuperweg; - kunstwerk.* Notitie afdeling Financien: Hercalculatie
bestemmingsplan "Hoek Helmkamp-Beggelderdijk"
ADVIES: Ter kennis commissie Financien
brengen. Conform advies.*
Notitie afdeling Financien: Aanvullend kohier
gemeentebelasting 1999 en
verminderingsverzoeken
ADVIES: Vaststellen. Conform advies.
Gemeente Zelhem: Begroting 2001 en volgende
jaren regio Achterhoek m.b.t. herverdeling
gemeentefonds
ADVIES: V.k.a. Conform advies.
Notitie afdeling Sociale en Welz.zaen:
Bestuurssamenstelling ISWI
ADVIES: Raad voorstel doen. Ter advisering
voorleggen aan commissie Welzijn. Conform advies.*
H. en M. K.: Aanvraag vergunning voor het
aanleggen en exploiteren van een terras
(aangrenzend aan bospad) t.b.v. cafe De
Sander, Aaltenseweg 73
ADVIES: Gevraagde medewerking verlenen en
perceel tegen vergoeding van f. 2,50 per Huurcontract opmaken en m2/per jaar verhuren aan de heer aanbieding doen.* Kleinhesseling voor de tijd, dat hij hier
horecabedrijf uitoefent.

Sloetjes & Zn.: Aanvraag bouwvergunning t.b.v.
perceel Hogestraat 18, vergroten magazijn
ADVIES: Op grond van nieuwe gegevens in
principe besluiten tot weigering van Conform advies. vrijstelling en bouwvergunning

A.H.J. Vinkenvleugel: Melding bouwvoornemen
t.b.v. perceel Wendelenkamp 63, bouw
tuinhuisje
ADVIES: Akkoord gaan. Conform advies.
Notitie afdeling Gemeentewerken: Verslag
bezoek Kerkrade d.d. 18-2-2000
ADVIES: Brief zenden aan Kerkrade, waarin
wordt medegedeeld dat Dinxperlo graag wil
meewerken aan verzoek om bundeling van
grensproblmen. Brief zenden aan VNG met
verzoek huidige regelgeving t.a.v. Conform advies.* grensproblematiek bespreekbaar te maken en het
voortouw te nemen bij eht beleggen van
besprekingen daaromtrent.

M.B.W. Vinkenvleugel: Aanvraag bouwvergunning
t.b.v. perceel Roggekamp 42, uitbreiding
woning
ADVIES: Verlenen, onder voorwaarde. Conform advies.
B.J.M. Hospes: Aanvraag bouwvergunning t.b.v.
perceel Burg. Mr Verbeekstraat 6, uitbreiding
woning met erker
ADVIES: Verlenen. Conform advies.
G. Coenders: Melding bouwvoornemen t.b.v.
perceel Smitskamplaan 10, bouw bergruimte
ADVIES: Instemmen. Conform advies.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie