Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten dagelijks bestuur Amsterdam Zuid

Datum nieuwsfeit: 07-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

NIEUWS
Besluiten Dagelijks Bestuur 7 maart 2000 Nieuwsdatum: 09-Mar-2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 7 maart jl. de volgende besluiten genomen:
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Subsidieverordening Stadsvernieuwing Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid 1999
Door het opknappen van straten en het verbeteren van woningen gaat de leefbaarheid er in Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid zichtbaar op vooruit. Aan de kwaliteit van een deel van de woningen in met name De Pijp, Duivelseiland, de Hoofddorppleinbuurt en de Schinkelbuurt valt echter nog veel te verbeteren. Voor deze gebieden is de komende jaren dan ook een speciale subsidieverordening van kracht, waarmee particuliere eigenaren hun voordeel kunnen doen. Deze verordening omvat subsidies voor woningverbetering, funderingsherstel, gevelreiniging en welstandsaspecten en is op 2 februari jl. reeds vastgesteld door de raad. Het Dagelijks Bestuur heeft nu een aantal punten ten aanzien van deze verordening vastgesteld, waaronder het aanvraagformulier en het programma van eisen dat als uitgangspunt dient voor de toetsing van subsidieaanvragen.

PUBLIEKSZAKEN
Beleidsnotitie communicatie
Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de beleidsnotitie communicatie ten behoeve van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid. De notitie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid: een zichtbaar stadsdeel geeft onder andere weer wat het stadsdeel voor zijn inwoners wil betekenen en op welke manier en met welke middelen het daaraan door communicatie vormgeeft. Het stuk zal nu als discussienota worden behandeld in de Commissie Welzijn, Onderwijs & Sport op 15 maart a.s.
WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Reglement verkiezing ereburger van het stadsdeel van het jaar Vanaf dit jaar wordt door een selectiecommissie jaarlijks een ereburger van het stadsdeel gekozen. Deze persoon dient als vrijwilliger een substantiële bijdrage te hebben geleverd aan het maatschappelijk leven binnen het stadsdeel. Het Dagelijks Bestuur heeft het reglement voor deze verkiezing en de samenstelling van de selectiecommissie vastgesteld. Dit jaar is gekozen voor een categorie die de vrijwilligers omvat die actief zijn op het gebied van sportactiviteiten voor jongeren.

PROJECTOPDRACHTGEVER
Vaststellen winnaar tenderprocedure woningen noordelijk deel Olympisch Stadionterrein
Op 8 februari jl. hebben de kandidaten voor de ontwikkeling van 130 vrije sector woningen in het noordelijk deel van het Olympisch Stadionterrein hun bod ten aanzien van het in erfpacht verkrijgen van de grond ingeleverd. Het Dagelijks Bestuur is nu akkoord gegaan met het aanwijzen van Bouwfonds Woningbouw B.V. als winnaar van deze tenderprocedure, waarmee deze organisatie is aangewezen als ontwikkelaar voor de bovengenoemde woningbouw.

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Milieuprogramma 2000
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het concept-milieuprogramma voor Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid voor het jaar 2000 en de bijbehorende concept-raadsvoordracht.
WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Afwijzing subsidieaanvraag Beertje Pippeloentje Het verzoek van het kinderdagverblijf Beertje Pippeloentje om in aanmerking te komen voor een subsidie van f 30.000,- is afgewezen, omdat het een particulier kinderdagverblijf betreft. Particuliere kinderopvangvoorzieningen worden geacht hun kosten te dekken uit hun eigen inkomsten.

Overige informatie/mededelingen:
In 2001 zal in het Olympisch Stadion het Europees Kampioenschap voor atleten onder de 23 jaar plaatsvinden.
Op 24 mei a.s. is er, als onderdeel van de Nationale Straatspeeldag, een straatspeeldag in de Karel du Jardinstraat. Richard Ronteltap zal daarbij aanwezig zijn.
Dita Vermeulen zal op 16 maart a.s. deelnemen aan de conferentie Jeugd, geweld & preventie.
Paul van der Wal zal op 17 maart a.s. deelnemen aan een bijeenkomst voor gemeente en bedrijfsleven. Onderwerp: Evenementen: troefkaart voor de Amsterdamse economie. Locatie: Westergasfabriek, Amsterdam Tijdstip: 13.45-18.00 uur

Deze nieuwsbrief is een journalistieke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

Cursus tennis outdoor Nieuwsdatum: 09-Mar-2000

Bedoeld voor zowel beginners als gevorderden bestaat de cursus uit 10 wekelijkse lessen van een uur.
Hier kunnen maximaal 20 personen per uur aan deelnemen. Per lesuur worden de deelnemers ingedeeld in een beginnergroep en een groep voor gevorderden. Tijdens de lessen zal aandacht worden besteed aan de technieken, de spelregels en het materiaal. Tennisrackets en ballen worden in bruikleen ter beschikking gesteld. Bovendien krijgt u informatie over de tennisverenigingen in Amsterdam. Bij minder dan 10 aanmeldingen komt de cursus helaas te vervallen. De cursussen worden gegeven op het Tennispark Jaagpad aan het Jaagpad 48.
Start cursussen:
maandag 10 april 2000, laatste les op maandag 3 juli 2000 dinsdag 11 april 2000, laatste les op dinsdag 4 juli 2000 donderdag 13 april 2000, laatste les op donderdag 6 juli 2000 Kosten: fl. 100, - P.P.
Voor informatie en / of inschrijving kunt u terecht bij: Sport & Recreatie Amsterdam Oud Zuid
Sportcentrum De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88

1072 RD Amsterdam, Telefoon: 020 664 2021

Bewoners werken ideeën over Theophile de Bockstraat uit! Nieuwsdatum: 08-Mar-2000

Op 7 maart was de eerste bijeenkomst van de werkgroep die ideeën over de Theophile de Bockstrook (het gebied tussen Jacob Marisplein en Westlandgracht) nader uitwerkt.
Tijdens een door ruim 60 bewoners en belanghebbenden bezochte buurtvergadering op 24 februari hebben zich rond 20 mensen voor de werkgroep opgegeven. Ondersteund door deskundigen van het stadsdeel gaan ze aan slag en vertalen wensen naar mogelijke plannen voor verbetering van het gebied. In de levendige bijeenkomst van gisteren hebben zich de werkgroepleden in vier globalere onderwerpen verdiept. Naast groen en (fiets-)verkeer/parkeren was er ruime aandacht voor voorzieningen.
Recreatie, sport- en spelvoorzieningen, speeltuin, kortom doe-dingen werden als buitenvoorzieningen nader onder de loep genomen. Ook over voorzieningen waarvoor je een dak boven je hoofd nodig hebt werd nagedacht. Denk bijvoorbeeld aan een ontmoetingsplek, een dienstencentrum of seniorenwoningen.
Eerste globale ideeën worden door de werkgroep nader uitgewerkt. Hiervoor hebben bewoners en medewerkers van het stadsdeel huiswerk meegekregen om het een en ander uit te zoeken. Over drie weken komt de werkgroep weer bij elkaar. Voor meer informatie over de uitkomsten van de werkgroepbijeenkomst of deelname aan de werkgroep kunt u contact opnemen met Michaël Kowalski, telefoon 678 1678.
Meer weten over het Hoofddorpplein? Nieuwsdatum: 08-Mar-2000

klik hier!

Nieuwe Vacatures Nieuwsdatum: 07-Mar-2000

Weken in het stadsdeel? klik hier!

Buurtschouw aanstaande maandag 13 maart Nieuwsdatum: 07-Mar-2000

Maandag 13 maart vindt er in het Museumkwartier een buurtschouw plaats. Vanaf 16:00 uur vertreken wij van het Stadsdeelkantoor op de Koninginneweg nummer 1.
Elke maandag om 16.00 uur start in één van de 41 buurten van ons stadsdeel een buurtschouw (zie de kalender). Samen met de Politie, de Wijkopbouworganen, de Woningcorporatie, Stadstoezicht en natuurlijk de bewoners wordt de buurt grondig onder de loep genomen. En dit gaat niet alleen over de scheve paaltjes en kapotte stoeptegels, maar bijvoorbeeld ook over sociale veiligheid en verkeersveiligheid, voorzieningen en de verblijfskwaliteit.
Is de schouw bij u in de buurt dan krijgt u minimaal een week van tevoren een uitnodigingsbrief in de bus.

Op deze uitnodigingsbrief wordt de verzamelplek (om 16.00 uur) aangegeven, maar hierop wordt ook de route van de schouw vermeld. Mocht u niet kunnen of willen meelopen dan kunt u de groep tijdens het passeren van uw huis aan spreken. U kunt ook alleen om 18.00 uur bij het napraten met wensen, ideeën en klachten over de buurt meedoen. De Wijkwethouder is dan ook aanwezig. De schouw en het napraten levert veel materiaal op wat er leeft in de buurt. Na twee maanden wordt huis-aan-huis verslag gedaan van de resultaten van de schouw.

Mocht u meer informatie willen over de schouwen dan kunt u de wijkcoördinatoren bellen (voor de buurtschouwen is een voorlopige wijkindeling gemaakt):

De Oude Pijp (ten noorden van de Ceintuurbaan) en de Apollobuurt: Jeannette Swaab telefoon 678.1624
De Nieuwe Pijp (ten zuiden van de Centuurbaan) en de Stadionbuurt: Henk Visser telefoon 678.1625,
Museumkwartier en Vondelpark: Richard Schimmelpennink, telefoon
678.1623,
Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt en Willemsparkbuurt: Jeannette Prins telefoon 678.1622.
U kunt ook het wijkopbouworgaan uit uw buurt bellen.
Verkeersmaatregel Nieuwsdatum: 29-Feb-2000

VERKEERSMAATREGEL

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft het VOORNEMEN om de volgende verkeersm-aatregelen te nemen voor de aangelegde rijbaan rondom het Olympisch Stadion:

I. zes laad- en loshavens aanleggen langs de rijbaan; II. eenrichtingsverkeer instellen tegen de klok in op de rijbaan; en III. een verbod om stil te staan instellen op de rijbaan.

Belanghebbenden kunnen tussen 2 maart 2000 en 17 maart 2000 hun zienswijze over dit voornemen kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Koninginneweg 1, Postbus 51160,
1007 ED Amsterdam.
De stukken liggen ter inzage bij onze informatiecentra.
Nr. Ro 250 Goedkeuring van de 8e herziening bestemmingsplan Schinkelbuurt
(Zeilstraat 63, Bo-rent)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 28, 6e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit van Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid van 29 september 1999, nr. 131, tot vaststelling van de 8e herziening van het bestemmingsplan Schinkelbuurt (Zeilstraat 63, Bo-rent) bij besluit van 18 januari
2000, nr. 99-33066, hebben goedgekeurd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de herziening vanaf
6maart tot en met 16 april 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:
· bij onze informatiecentra.
· bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van

13.00 uur tot 17.00 uur.

Zij die zich tijdig op grond van artikel 27 1e of 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten hebben gewend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, 1e of 2e lid tot Gedeputeerde Staten te wenden hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien tijdens deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Amsterdam, 1 maart 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Vaststelling subsidieverordening Stadsvernieuwing Nieuwsdatum:
29-Feb-2000

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, gelet op het bepaalde in hoofdstuk 8, paragraaf 5 van de Gemeentewet, met name artikel 139, en afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het volgende bekend:

De stadsdeelraad heeft bij besluit van 2 februari 2000:
-vastgesteld de Subsidieverordening Stadsvernieuwing Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid 1999;

-ingetrokken de Subsidieverordening stadsvernieuwing De Pijp 1991, met uitzondering van de hoofdstukken 1, 4, 5, 6, 10 en 11, de Experimentele Stimuleringsregeling Particuliere Woningverbetering 1993 (huurwoningen), de Subsidieverordening Funderingsherstel De Pijp 1998 en het Besluit tot subsidiëring van welstandsvoorzieningen en gevelreiniging;

- van toepassing verklaard op de stadsvernieuwingsgebieden als hieronder weergegeven de hoofdstukken 1, 4, 5, 6, 10 en 11 (bijdrage aan ondernemers) van de Subsidieverordening stadsvernieuwing De Pijp
1991, bij wijze van tijdelijke maatregel.

De Subsidieverordening Stadsvernieuwing Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
1999 is gericht op de subsidiëring van woningverbetering, funderingsherstel, gevelreiniging en welstandsaspecten. De subsidieverordening is, in de periode 2000 tot en met 2003, van toepassing op de volgende, door de stadsdeelraad in zijn vergadering van 2 februari 2000 aangewezen, stadsvernieuwingsgebieden:
-het gebied van het voormalige stadsdeel De Pijp, begrensd door Stadhouderskade, Amsteldijk, Jozef Israëlskade en Ruysdaelkade;
-het gebied, bekend als Duivelseiland, begrensd door Hobbemakade, Roelof Hartstraat/Van Baerlestraat en Ruysdaelkade;
-het gebied, bekend als Schinkelbuurt, begrensd door Schinkelkade/Schinkelhavenkade, Amstelveenseweg en Stadiongracht;
-het gebied, bekend als Hoofddorppleinbuurt, begrensd door Sloterkade, Rijnsburgstraat, Aalsmeerplein, Westlandgracht en Cornelis Lelylaan/Surinameplein.

Ook heeft het Dagelijks Bestuur in zijn vergadering van 8 februari
2000 besloten de subsidieregelingen die in het verleden door het Dagelijks Bestuur van Zuid en Zuid/De Pijp zijn vastgesteld voor de gebieden Schinkelbuurt en Duivelseiland in te trekken.
Bovengenoemde besluiten zijn in werking getreden op 1 januari 2000. De genoemde besluiten liggen vanaf heden voor een ieder kosteloos ter inzage bij onze informatiecentra. Een folder met meer informatie over de subsidieverordening is eind maart beschikbaar.

Vergunningen Nieuwsdatum: 29-Feb-2000

Aangevraagde en verstrekte vergunningen.
Aanvragen vergunning

1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel ALBRECHT DÜRERSTRAAT 35 voor het gedeeltelijk veranderen van de derde verdieping en de vliering met behoud van bestemming daarvan tot woning; het maken van een dakterras en een dakopbouw (51-00-0042)

- Voor het perceel SASSENHEIMSTRAAT 75-77 voor het veranderen van gebouwen met behoud van bestemming daarvan tot vier woningen (51-00-0043)

- Voor het perceel VALERIUSSTRAAT 70-HS voor het veranderen en vergroten van het balkon aan de achterzijde (51-00-0045)
- Voor het perceel WARMONDSTRAAT 163/3 T/M 183/3 voor het veranderen en vergroten van de woningen met een dakterras; het aanbrengen van dakkapellen; het inpandig veranderen van de panden (51-00-0046)
- Voor percelen HOEK CORNELIS SCHUYTSTRAAT/VOSSIUSSTRAAT HOEK CORNELIS SCHUYTSTRAAT/VAN BREESTRAAT EN HOEK VALERIUSSTRAAT/VALERIUSPLEIN voor het vervangen van bovengrondse containers door ondergrondse containers (51-00-0044)

- Voor het perceel QUELLIJSTRAAT 112 EN EERSTE VAN DER HELSTSTRAAT 40 EN 42 het samenvoegen van de beganegrondverdieping van het gebouw Eerste van der Helststraat 42 met de gebouwen Eerste van der Helststraat 40 en Quellijnstraat 112 met behoud van de bestemming daarvan tot horecagelegenheid; het veranderen van de indeling; het maken van een uitbouw en het bouwen van opslagruimte (na sloop bestaande uitbouwen en bijgebouwen) aan de achterzijde van de gebouwen Eerste van der Helststraat 40 en 42; het wijzigen van de gevels van bovengenoemde gebouwen aanvraagnummer (BWTE 04-199-0361)
- Voor het perceel FERDINAND BOLSTRAAT 106/108 voor het veranderen van de winkelpui aan de voorzijde van het gebouw (BWTE 04-2000-0022)
- Voor het perceel ALBERT CUYPSTRAAT 47/49 voor het veranderen van de indeling van de beganegrondverdieping en het maken van een uitbouw aan de achterzijde van het betreffende gebouw en het wijzigen van de bestemming daarvan tot restaurant (BWTE 04-2000-0023)
- Voor het perceel TWEEDE JAN STEENSTRAAT 109 voor het maken van een balkon ter hoogte van de tweede verdieping aan de achterzijde van het gebouw (BWTE 04-2000-0024)


2. De volgende aanvraag voor een monumentenvergunning is ingediend:
- Voor het perceel HAQUARSTRAAT 16,18,20 EN 22 voor het restaureren van de voorgevels en het vernieuwen van de pergolas (03-00-0004)
De onder 1 t/m 2 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 maart 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.


3. De volgende aanvraag voor een kapvergunning is ingediend:
- Voor het perceel WILLEMSPARKWEG 49 voor het kappen van 1 boom (soort: Spar)
(01-00-0388)

De onder 3 genoemde aanvraag ligt vanaf 2 maart 2000 gedurende vier weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.

VERLEENDE VERGUNNINGEN


1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende vergunningen voor een invalidenparkeerplaats zijn verleend:

- Voor het perceel GOVERT FLINCKSTRAAT 128 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats
(01-00-0220); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 15 februari
2000

- Voor het perceel RAPHAËLPLEIN 26 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0250); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 22 februari 2000

- Voor het perceel MINERVAPLEIN 30 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0251); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 22 februari 2000

- Voor het perceel MINERVALAAN 77 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0334); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 22 februari 2000

- Voor het perceel HEMONYLAAN 21 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0374); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 25 februari 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft) Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Werkzaamheden Amstelveense weg Nieuwsdatum: 29-Feb-2000

De dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer werkt sinds mei 1999 aan de aanleg van een vrije tram/busbaan op de Amstelveenseweg. In het weekend van 4 en 5 maart a.s. wordt op de kruising van de Amstelveenseweg met de Fred. Roeskestraat/IJsbaanpad de tramrails aangelegd. Dit heeft gevolgen voor de weggebruikers:

§ Vanaf vrijdagavond 3 maart 20.00 uur tot maandagochtend 6 maart 5.00 uur is het niet mogelijk de Amstelveenseweg over te steken tussen het IJsbaanpad en de Fred. Roeskestraat. Het IJsbaanpad en de Fred. Roeskestraat zijn overigens wel bereikbaar.

§ In de nacht van vrijdag 3 maart op zaterdag 4 maart is er tussen 01.00 uur en 04.00 uur geen verkeer mogelijk in zuidelijke richting (stad uit richting Amstelveen) tussen het Stadionplein en de A10.

§ Voor het overige blijft doorgaand verkeer in beide richtingen op de Amstelveenseweg mogelijk. Hierbij kan wel sprake zijn van enige vertraging. Verkeer op de op- en afritten van de A10 zal naar verwachting geen hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Voor meer informatie kunt u bellen met mevr. K. Gybels van de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, telefoon 020-556 5443.

Update werk aan de weg Nieuwsdatum: 24-Feb-2000

klik hier

Feestelijke start autodate groot succes Nieuwsdatum: 23-Feb-2000

Op zaterdag 19 februari gaf wethouder Richard Ronteltap op het Gerard Douplein de feestelijke aftrap voor het autodate project in de Noord-Pijp.
Dit gebeurde door de verloting van gratis autodate-abonnementen . Bewoners van de Noord-Pijp hadden een paar dagen van te voren een folder met een lotingskaart gekregen. Om de actie nog een extra onder de aandacht te brengen, reed op de dag zelf een feestelijke stoet van auto-date autos door de straten.

Een tapdanser en een flamencodanseres vergezelden de stoet. Artiesten van theatergroep Extender deelden lotingskaarten uit aan omstanders.

Om 14.00 uur trok Richard Ronteltap uit de ruim 200 binnengekomen kaarten, drie winnaars van een gratis abonnement van drie maanden. De winnaars werden met de autodate-autos naar huis gebracht.

Wat is autodate?
Autodate is een systeem van gedeeld autogebruik, waarbij mensen tegen een relatief laag tarief de beschikking hebben over een auto zonder er een te bezitten. Het is bedoeld voor mensen die de auto niet dagelijks nodig hebben.

Het stadsdeel heeft een overeenkomst gesloten met drie bedrijven, die elk een eigen vorm van gedeeld autogebruik aanbieden: AutoDelen, Diks Autodate en Green-wheels.
Het stadsdeel heeft deze drie organisaties in totaal negen standplaatsen gratis ter beschikking gesteld.

Waarom autodate?
Het stadsdeel wil het gebruik van autodaten stimuleren om daarmee de parkeerdruk in de Noord-Pijp tegen te gaan. Met de weinige parkeerruimte die er in de Noord-Pijp is, moet zorgvuldig worden omgesprongen. Dat is een van de redenen, dat de raad ak-koord ging met een voorstel om daar het autodaten te stimuleren.
Bij het stadsdeelkantoor is een folder over autodate te verkrijgen. Voor algemene informatie over autodate: Stichting voor Gedeeld Autogebruik: 0900 - 899 1196.

Bestemmingsplannen Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

Nr. R.O. 249
VOORBEREIDINGSBESLUIT CORNELIS TROOSTPLEIN 2.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, 2e lid juncto artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid in zijn vergadering van 2 februari 2000 besloten heeft te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Cornelis Troostplein ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding van het reeds daar gevestigde restaurant.
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende tekening ligt vanaf
17 februari 2000 voor een ieder op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, geopend op werkdagen van

11.00 uur - 16.30 uur.

Nr. R.O. 245
VOORBEREIDINGSBESLUIT UITBREIDING STEDELIJK MUSEUM, PAULUS POTTERSTRAAT 13.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, 2e lid juncto artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid in zijn vergadering van 2 februari 2000 besloten heeft te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Paulus Potterstraat 13 ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding van het Stedelijk Museum.
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende tekening ligt vanaf
17 februari 2000 voor een ieder op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, geopend op werkdagen van 09.30 uur 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Nr. R.O. 246
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN VOSSIUSSTRAAT 52-52 ( PIET HEIN HOTEL)
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat vanaf 17 februari 2000 tot en met 15 maart 2000 het ontwerp van het bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53 voor een ieder ter inzage ligt. Doel van dit bestemmingsplan is een uitbreiding van het Piet Hein Hotel mogelijk te maken.
Het ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:
- onderdeel I: de kaart

- onderdeel II: de voorschriften
Bij het ontwerp hoort tevens een toelichting met bijlagen.
Genoemde stukken liggen gedurende de hierboven genoemde periode op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, op werkdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de Stadsdeelraad van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam

Nr. R.O 247
GOEDKEURING VAN DE TWEDE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN MUSEUMPLEIN E.O. (MOREELSESTRAAT 2)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 28, 6e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit van Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid van 29 september 1999, nr. 129, tot vaststelling van de tweede herziening bestemmingsplan Museumplein e.o. , bij besluit van 12 januari 2000, nr. 99-28696, hebben goedgekeurd. Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de herziening vanaf maandag 21 februari 2000 tot en met 2 april 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, op werkdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Zij die zich tijdig op grond van artikel 27 1e of 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten hebben gewend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, 1e of 2e lid tot Gedeputeerde Staten te wenden hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien tijdens deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nr. R.O. 248
GOEDKEURING VAN DE TWEEDE HERZIENING BESTEMMINSPLAN STADION- EN BEETHOVENBUURT 1996 (WELZIJNSVOORZIENING HYGIEAPLEIN 7)
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 28, 6e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit van Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid van 29 september 1999, nr. 130, tot vaststelling van de tweede herziening bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 1996, bij besluit van 11 januari 2000, nr. 99-28694, hebben goedgekeurd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de herziening vanaf maandag 21 februari 2000 tot en met 2 april 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Zij die zich tijdig op grond van artikel 27 1e of 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten hebben gewend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, 1e of 2e lid tot Gedeputeerde Staten te wenden hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien tijdens deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Amsterdam, 16 februari 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
Mw. J.A. van Kranendonk (secretaris)

G.J. de Visser(voorzitter)

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Proef met nieuw vervoer: De Schinkel Shuttle Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid is samen met vervoermanagement Bedrijventerein Schinkel een proef gestart met de zogenaamde Schinkel Shuttle. Deze bus brengt de passagiers 's avonds tussen 18.30 uur en
22.30 uur gratis en snel van het werk naar het openbaar vervoer (tram, bus,metro).
De shuttle is een noodzakelijke aanvulling op het bestaande openbaar vervoer waarvan het aanbod momenteel onvoldoende is. Het noordelijke deel van het Schinkelterrein wordt bijvoorbeeld niet door het openbaar vervoer aangedaan terwijl de spitsbus niet de meest gebruikte bestemmingen aandoet. Na 18.12 uur rijdt er helemaal geen openbaar vervoer meer. Hierdoor is het terrein moeilijk bereikbaar voor mensen die overwerken of avonddiensten moeten draaien. De Schinkel Shuttle is ingezet om te stimuleren dat werknemers voor woon-werkverkeer toch van het openbaar vervoer gebruik maken.

Als werknemers gebruik willen maken van de Schinkel Shuttle moet hun werkgever zich hebben opgegeven bij Vervoermanagement Schinkel. Deze organisatie kan een vaste vertrektijd vanaf het bedrijf afspreken. Ook kunnen de werknemers op afroep met de Shuttle mee. Hiervoor kunnen zij een 06-nummer bellen waarna zij met de chauffeur een afspraak maken.

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid draagt alle kosten van de proef die loopt tot eind april. Hierna wordt bekeken of het project doorgezet gaat worden.

Voor meer informatie:
Christine van ´t Hull,
communicatie-adviseur sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Telefoon: 020 -678 1814 of 06 22 52 79 26

De parkeeroplossing? Autodate natuurlijk! Nieuwsdatum: 03-Feb-2000

Amsterdam Oud Zuid bindt samen met drie bedrijven de strijd aan tegen de parkeerproblemen in de Noord-Pijp. De oplossing wordt gezocht in gedeeld autogebruik. Het lijkt een ideale uitkomst voor degenen die niet dagelijks een auto nodig hebben: autodaten kan de parkeerdruk verminde-ren, de deelnemers behoor-lijk wat geld schelen en is goed voor het milieu.

Met drie bedrijven is een overeenkomst gesloten, die elk een eigen vorm van gedeeld autogebruik aanbieden: AutoDelen, Diks Autodate en Green-wheels.
Voor bewoners van de Noord-Pijp die niet dagelijks een auto nodig hebben, is het mogelijk zich bij een van deze (landelijk erkende) bedrij-ven te abonneren. Zij kunnen daarmee toch dag en nacht over een auto beschikken. Dat kost hen relatief weinig en zij hoeven er niet ver voor te lopen. Alle beschikbare wagens staan namelijk op vaste, gereserveerde parkeer-plaat-sen in de buurt. De abonnementhouders kennen dus ook geen parkeer-problemen. Bovendien beschikken alle wagens over een parkeer-vergun-ning voor het hele stadsdeel. Andere voordelen zijn dat onder-houd, reparaties, verze-keringen en belasting voor rekening van de autodate-bedrijven komt.

Bij het stadsdeelkantoor is vanaf medio februari een folder verkrijgbaar met de verschillende regels en tarieven voor het gebruik van de date-auto. Voor algemene informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Stichting voor Gedeeld Autogebruik: 0900 - 899 1196.

Verder

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...