Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda vergadering B en W gemeente Utrecht

Datum nieuwsfeit: 07-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 maart 2000


1. Krediet ten behoeve van uitvoering Openbaar Ruimteplan: Utrecht binnen de Singels
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een aantal straten in de binnenstad in te richten volgens de richtlijnen van het openbare-ruimteplan Utrecht binnen de singels. Op 9 februari jl. werd het Openbare-ruimteplan binnenstad (ORP) vastgesteld. Dit plan verwoordt de gemeentelijke visie op inrichting, gebruik en beheer van de openbare ruimte in de binnenstad. Met dit plan worden voor komende jaren de ambities ten aanzien van de inrichting van straten, de gebruiksmogelijkheden van openbare ruimte en de gewenste beheerkwaliteit in relatie met elkaar gebracht en vastgelegd. Het plan is een samenvatting van de in de afgelopen jaren ontwikkelde beleidslijnen en bevat enkele nieuwe richtlijnen voor de inrichting van de binnenstad. Door aan te sluiten bij het reguliere onderhoud, en daarvoor extra middelen beschikbaar te stellen, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd conform het Openbare-ruimteplan binnenstad. Dit zou een aanmerkelijke kwaliteitswinst opleveren voor de openbare ruimte in de binnenstad. Het herinrichten van de straten sluit dan aan bij de huidige onderhoudsprogramma (BAR). In het kader van de besteding van de zo genoemde UNA-gelden werd NLG 850.000 beschikbaar gesteld om een aantal straten in te richten volgens de richtlijnen van het ORP.

Het college heeft besloten, dat dit jaar de onderstaande straten aangepakt zullen worden.


* Eligenstraat
* Pauwstraat
* Herenstraat
* Ridderhofstad
* Hofpoort
* Schalkwijkstraat
* Zakkersdragerssteeg
* Zuilenstraat
* Drieharingensteeg
* Hekelsteeg
* Lauwersteeg
* Massegast
* Jodenrijtje
* Boothstraat
* Brigittenstraat
* Groenestraat
* Keukenstraat
* Lange Lauwerstraat
* Oude Kamp
Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Economische Zaken en Verkeer op 18 mei a.s.


2. Aanvragen fonds Economische en Toeristische Ontwikkeling
Het collegebesluit over het onderwerp ETO 1999 betreft een (positieve) gemeentelijke reactie op de in 1999 door de Provincie toegekende subsidie in het kader van het provinciale fonds Economische en Toeristische Ontwikkeling (ETO). Jaarlijks nodigt de Provincie ondermeer de gemeente Utrecht uit om aanvragen voor subsidie voor te leggen in het kader van het Fonds Economische en Toeristische Ontwikkeling (ETO). In 1999 heeft de gemeente via CUE subsidie gevraagd bij 11 projecten. CUE is onderdeel van Economische Zaken bij de Dienst Stadsontwikkeling en richt zich op de voor de gemeente relevante externe fondsen, zowel nationaal als Europees. Drie van de elf projecten zijn door de Provincie afgewezen, omdat deze niet binnen de subsidieverordening ETO vielen. Van de overige acht projecten zijn er dus vier voorzien van een subsidie. Dat mag zeker een bevredigend resultaat worden genoemd. Bij de niet gehonoreerde projecten wordt gezocht naar een andere dekking. De gemeentelijke subsidie aanvraag ETO 1999 is verzorgd door CUE. In de contacten met de Provincie is deze 1-loket aanpak zeer goed werkbaar gebleken. Ook de komende subsidieaanvraag ronde (ETO 2000) zal door CUE verzorgd worden en zal CUE het centrale aanspreekpunt zijn.

De ETO-ronde voor 2000 heeft de Provincie inmiddels gestart.


3. Wijkbestedingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in 2000 twee proeven te starten om bewoners meer invloed en zeggenschap te geven op de bestedingen in hun wijk. De proeven starten in Noordoost en in Kanaleneiland/Transwijk in de wijk Zuidwest en vormen een eerste stap in de nadere invulling van één van de hoofdthema´s uit het programma "Betrokken Stad". De pilots zullen nauwgezet worden gevolgd. Op basis van de resultaten zal het college voorstellen ontwikkelen voor een verdergaande aanpak om de invloed van belanghebbenden op de wijk te vergroten.

In beide proeven zullen belanghebbenden en gemeente samen voorstellen doen voor de aanpak van onderhoud en beheer in 2001. Binnen bestaande mogelijkheden zal geprobeerd worden om urgente knelpunten in 2000 op te lossen.

In het eerste jaar wordt de aandacht gericht op onderhoud en beheer van de openbare ruimte; een onderwerp dat voor bewoners duidelijk herkenbaar is. Ook de wijkcommissies van de gemeenteraad zullen in de proeven een actieve en nieuwe rol spelen. Zij zullen hun mening geven over de voorstellen uit de wijk. Daarna besluit het college hierover.

Proef in Noordoost

Noordoost is verdeeld in 11 buurten. Van elke buurt is een analyse gemaakt, waarvan de resultaten in een "huis aan huis-brochure" worden verspreid. Hierin roept het wijkbureau Noordoost bewoners op deel te nemen aan 11 buurtschouwen en daarop volgende buurtgesprekken. In aanvulling op deze fijnmazige aanpak kunnen inwoners van Noordoost deelnemen aan de eerste Utrechtse interactieve internetdiscussie. Eind maart start deze discussie op www.Utrecht.nl.

Proef in Kanaleneiland/Transwijk

De dienst Stadsbeheer gaat in Kanaleneiland op pad om ook moeilijk bereikbare en (nog) niet georganiseerde bewoners om hun mening te vragen. Deze werkwijze levert informatie op voor het eerste "wijkbuitenruimteplan". Hiermee ontwikkelen gebruikers en beheerders samen een nieuw instrument om inrichting en beheer van de buitenruimte richting te geven. Het plan functioneert als toetsingskader voor allerhande ontwikkelingen en als basis voor het onderhoud in de wijk.

Betrokken Stad

Al met al worden in de proefgebieden verschillende elementen uit het programma "Betrokken Stad" met elkaar gecombineerd. Dit programma is gebaseerd op hoofdstuk 6 van het collegeprogramma 1998-2002 en beoogt burgers intensiever bij de stad te betrekken. In het programma komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: meer invloed op wijkbestedingen, netwerkverbreding, gebruik maken van nieuwe technologie (internet), het samen werken met andere partijen en een vergroting van de rol van de wijkcommissie van de gemeenteraad.


4. Economische Structuurversterking Westflank-Utrecht
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Utrechtse inzet voor Economische Structuurversterking van de Westflank-Utrecht in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze indiening verwacht het College in aanmerking te komen voor een Europese subsidie voor Economische Structuurversterking van NLG 45 miljoen. Nederland komt in de periode 2000 - 2006 in aanmerking voor een bijdrage uit de Europese Structuurfondsen. Voor ondersteuning van het stedelijk beleid is voor Nederland circa NLG 425 miljoen beschikbaar in het kader van de zogenaamde Europese doelstelling 2, onderdeel "stedelijk verval". Deze middelen zijn vooral gericht op de versterking van de economische structuur van de steden. Wij willen deze middelen inzetten in (delen van) Pijlsweerd, Ondiep, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van de wijk West (met name Halve Maan, Lage Weide en Cartesiusweggebied). Negen steden in Nederland komen in aanmerking voor deze Europese bijdrage. Utrecht is één van deze steden en kan in dit kader aanspraak maken op NLG 45 miljoen. Om de middelen beschikbaar te krijgen is deze aanvraag opgesteld, waarin in hoofdlijnen staat aangegeven op welke terreinen Utrecht de middelen in wil zetten. Het gaat dan met name om het versterken van economische activiteiten, het verbeteren van het leefmilieu en het versterken van de sociaal-economische positie van de bevolking. De Europese middelen zijn aanvullend op de middelen die lokaal worden ingezet, er is sprake van cofinanciering. Het totale programma omvat dan ook een investeringsvolume van ruim NLG 132 miljoen. De invulling van het programma met concrete projecten zal nog plaatsvinden. Deze Utrechtse aanvraag vormt, samen met de aanvragen van de andere acht Nederlandse steden, de basis voor één gezamenlijk Nederlandse aanvraag aan de Europese Commissie. Naar verwachting zal de Nederlandse aanvraag in april bij de Europese Commissie worden ingediend, waarna in september de besluitvorming plaats zal vinden.


5. Invulling gemeentelijk deel basispakket Kabel-TV en
-radio
Per 1 juli 1999 heeft Casema KeuzeTV in Utrecht ingevoerd. Dit houdt in, dat het kabelaanbod is gesplitst in een basispakket, bestaande uit de vijftien TV-programma’s die door de Gemeente Utrecht worden vastgesteld, aangevuld met het Casema Service Kanaal en het Etalage-kanaal en een pluspakket, waarin de overige programma's zijn opgenomen. Het basispakket is NLG 3,50 goedkoper dan het daarvoor bestaande standaardpakket. Het pluspakket kost echter NLG 5,95, zodat verreweg de meeste abonnees in de praktijk NLG 2,45 meer betalen dan daarvoor. De gemeenteraad was niet gelukkig met deze ontwikkeling en heeft de wens uitgesproken het beleid met betrekking tot de invulling van het gemeentelijk deel van het kabelpakket te heroverwegen. Om de keuzemogelijkheid over dit onderwerp zo helder mogelijk te presenteren, legt het college twee ontwerp-raadsvoorstellen aan de raadscommissie voor. In de raadsvergadering van 6 april 2000 zal besluitvorming plaatsvinden. Bij de keuze spelen een principieel en een praktisch element een rol. Principieel van karakter is de vraag, of de raad het tot nu toe gevoerde beleid wil voortzetten om uitsluitend te kiezen voor publieke omroep, en de keuze voor commerciële omroepen wil overlaten aan Casema. Meer praktische van karakter is de vraag wat het meest aantrekkelijk is voor de consument: het huidige basispakket met vijftien binnenlandse en buitenlandse publieke omroepen of een basispakket met twaalf publieke omroepen plus RTL 4, SBS 6 en Veronica. Het tweede lijkt aantrekkelijker, maar is ook NLG 2 per maand duurder. Het is technisch niet mogelijk twee soorten basispakketten aan te bieden. Dat betekent, dat als gekozen wordt voor het gemengde (publiek/commerciële) basispakket alle abonnees extra gaan betalen. Dat wordt niet gecompenseerd door een verlaging van het tarief voor het pluspakket. Dat kost in alle gevallen NLG 5,95 per maand. Een gewijzigd basispakket is dus alleen voordelig voor mensen, die besluiten hun pluspakket op te zeggen, als RTL 4, SBS 6 en Veronica in het basispakket komen. Mensen die nu een basispakket en een pluspakket hebben en dat na de eventuele wijziging ook doen hebben nadeel van die wijziging, omdat ze voor ongeveer hetzelfde meer gaan betalen. Een tweede nadeel van wijziging is, dat de genoemde commerciële zenders via een andere frequentie doorgegeven gaan worden, zodat de mensen hun televisietoestel opnieuw moeten inregelen.

De gemeenteraad zal de keuze maken.

Utrecht, 7 maart 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...