Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Derde jaarrapportage Luchtverdedigings- en Commandofregatten

Datum nieuwsfeit: 07-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie


Rapporten - 3e jaarrapportage project LCF

Derde jaarrapportage project Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF).

07-03-2000

Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

Telefoon 070 - 3 18 81 88
Telex 31337 MVD/GV/NL
Telefax (070) 3 18 78 88

Aan: de Voorzitter van de Vaste
Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2
2511 CR 's Gravenhage

Ons nummer
M2000000966 Datum
7 maart 2000

Onderwerp
Derde jaarrapportage project Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF).

Hierbij bied ik u in bijlage aan de derde jaarrapportage van het project Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF). Met de brief TK97000126 van 7 mei 1997 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal besloten de verwerving van de luchtverdedigings- en commandofregatten aan te merken als "Groot Project" en de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer te belasten met de uitvoering conform de procedureregeling grote projecten. Op 18 maart 1998 zijn de basisbeschrijving en de eerste jaarrapportage luchtverdedigings- en commandofregatten (Kamerstuk 25 800 X nr.3) aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie aangeboden. De tweede jaarrapportage (brief M990001497) is aangeboden op 23 maart 1999. Deze derde jaarrapportage, over het jaar 1999, gaat uit van de basisbeschrijving en sluit aan op de vorige jaarrapportages.

De informatie over het projectbudget wordt u conform de voorgaande jaarrapportages gelijktijdig met een afzonderlijke commercieel-vertrouwelijke brief aangeboden.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof.

DERDE JAARRAPPORTAGE LUCHTVERDEDIGINGS- EN COMMANDOFREGATTEN PER 1 JANUARI 2000

Algemeen
Het LCF-project betreft de bouw van vier luchtverdedigings- en commandofregatten van de Zeven Provinciën-klasse voor de Koninklijke marine. De vier schepen vervangen de beide Tromp-klasse geleidewapenfregatten en twee Standaardfregatten van de Kortenaer-klasse. De projectomschrijving en projectorganisatie zijn ongewijzigd en komen overeen met de basisbeschrijving.
De indeling van deze derde jaarrapportage is gelijk aan die van de vorige jaarrapportages. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op het luchtverdedigingssysteem, de overige Sewaco-systemen, het platform en de platformsystemen. Ten slotte komen de planning en de financiën aan de orde.

Het Luchtverdedigingssysteem
Zoals in de basisbeschrijving is uiteengezet bestaat de kern van het geïntegreerde luchtverdedigingssysteem van de fregatten uit de "Active Phased Array Radar" (Apar), het lange afstand infrarood zoek- en volgsysteem (Sirius) en het korte afstand geleide wapen "Evolved Sea Sparrow Missile" (ESSM). Voor de luchtwaarschuwing op lange afstand krijgen de fregatten de beschikking over de SMART-L radar. Het Amerikaanse "Standard Missile 2" (SM-2) wordt toegevoegd voor de verdediging tegen luchtdoelen op middellange afstand. Met het "Vertical Launching System" MK41 kunnen zowel SM-2 als ESSM-projectielen worden gelanceerd. Ten slotte wordt er een "Quad-Pack-canister" ontwikkeld, die het mogelijk maakt in één cel van het MK41-systeem vier ESSM-projectielen te plaatsen. De opbouw van het luchtverdedigingssysteem en de keuze van de deelsystemen zijn niet gewijzigd sinds de basisbeschrijving.

De stand van zaken bij de onderdelen van het luchtverdedigings-systeem is als volgt.

Active Phased Array Radar (Apar).
Zoals in de basisbeschrijving is uiteengezet, maakt de ontwikkeling van Apar deel uit van het aan het LCF-project gerelateerde project "Local Area Missile System" (Lams). Het ontwikkelde prototype, dat bestaat uit één Apar-plaat, is in december 1999 afgeleverd op de "Land Based Test Site" te Den Helder. In de eerste helft van 2000 wordt begonnen met een uitgebreid test- en evaluatieprogramma. De verdere ontwikkeling is voornamelijk gericht op de vervolmaking van de software en het verifiëren van de systeemkwalificaties.
De verwerving van de Apar-boordsystemen maakt deel uit van het LCF-project. Met de brief van 21 oktober 1998 (Kamerstuk 25 800 nr. 5) is de Kamer geïnformeerd over de verwerving van de vier boordsystemen. Het contract met de firma Hollandse Signaalapparaten (Signaal) in Hengelo is op 9 december 1998 gesloten. De productie ligt op schema. De thans voorziene levering van het eerste systeem in 2001 sluit aan op de bouwplanning van het eerste schip.

Long Range Infrared Search en Tracking systeem (LR-IRST) Sirius. De ontwikkeling van Sirius, die deel uitmaakt van het project Lams, wordt in samenwerking met Canada uitgevoerd. De firma Signaal treedt hierbij op als hoofdaannemer. Voor de problemen rond de "Next Generation Signal Processor", die in de vorige jaarrapportage zijn gemeld, is inmiddels een technische oplossing gevonden. Signaal zal in samenwerking met de Canadese firma=s DRS Flight Safety en Thomson/Canada de verdere ontwikkeling van een alternatieve processor ter hand nemen. Hiertoe ondertekenen Canada en Nederland begin 2000 een amendement op het "Memorandum of Understanding" voor Sirius.

De verwerving van de Sirius-boordsystemen maakt deel uit van het LCF-project. Het contract voor de serie zal naar verwachting eind 2002/begin 2003 worden gesloten. De planning van de hardware/software integratie van Sirius, dat een relatief gering deel van het gehele luchtverdedigingssysteem vormt, zal hieraan worden aangepast.

Evolved Seasparrow Surface Missile (ESSM). De ontwikkeling van het ESSM maakt deel uit van het project Lams. Het ESSM wordt ontwikkeld en gefabriceerd door de Amerikaanse firma Raytheon. In het afgelopen jaar zijn drie testlanceringen uitgevoerd. De noodzakelijk gebleken aanpassingen, waarvan in de vorige jaarrapportage sprake was, kunnen nog steeds in het huidige, weliswaar krappe, tijdsschema worden uitgevoerd. De eerste ESSM's zullen waarschijnlijk eind 2002 beschikbaar komen.

SMART-L.
SMART-L is een Codema-ontwikkeling. Het "Pre Production Model" is in de eerste helft van 1999 succesvol beproefd aan boord van Hr.Ms. Tromp. Na deze "sea-trials" is het model op de "Land Based Test Site" te Den Helder in bedrijf gesteld. De komende tijd zal dit systeem bij de testprogramma's worden betrokken.

Zoals gemeld in de jaarrapportage over 1998 is op 24 februari 1998 het contract voor de levering van de vier boordsystemen getekend met de firma Signaal. De productie verloopt volgens plan en de systemen zullen volgens schema geleverd worden.

VLS MK41 en Quad-Pack.
De productie van het verticale lanceer-systeem MK41 verloopt volgens plan. De ontwikkeling van de "Quad-Pack-canister" ligt eveneens op schema en sluit aan op de bouw van de schepen.

Standard Missile 2 (SM 2).
De ontwikkeling van de aanpassingen van het "Standard Missile 2", noodzakelijk om samenwerking met Apar mogelijk te maken, verloopt volgens schema en loopt daarmee in de pas met de ontwikkeling van het luchtverdedigingssysteem van de schepen. In de Verenigde Staten is in maart 1999 een "Critical Design Review" gehouden. Bij deze belangrijke mijlpaal is vastgesteld dat het technisch ontwerp van de noodzakelijke SM-2-aanpassingen voldoet en dat de productie kan beginnen.
Anti Air Warfare (AAW).
De ontwikkeling van het "Anti Air Warfare" (AAW)-segment (integratie van het luchtverdedigingssysteem) verloopt volgens schema. Vanaf midden 2000 zullen op de "Land Based Test Site" te Den Helder beproevingen op systeemniveau worden uitgevoerd, waarbij de eerder genoemde Apar- en Smart-L-prototypes zullen worden gebruikt.
In mei 1999 is bij de firma Signaal te Hengelo een "Critical Design Review" van het gehele luchtverdedigingssysteem gehouden, waarbij is vastgesteld dat met het aanmaken van de definitieve software voor het AAW-systeem kan worden begonnen.

De overige Sewaco-systemen.
De verwerving van de overige Sewaco-systemen die aan boord van de schepen worden geïnstalleerd, verloopt als volgt.
Zoals is uiteengezet in de brief van 25 juni 1998 naar aanleiding van de vragen over de basisbeschrijving en de eerste jaarrapportage LCF (Kamerstuk 25 800 X nr. 4) zijn de eerste veertien subsystemen van het "Combat Direction System" aanbesteed bij de firma Signaal. De overige subsystemen, waaronder "Commercial Off The Shelf" apparatuur zoals computersystemen en beeldkasten, worden de komende tijd in delen besteld. Dit is enerzijds om over de nieuwste versie te kunnen beschikken en anderzijds vanwege de relatief korte levertijd van "Commercial Off The Shelf" apparatuur. Naar verwachting zal hiervoor in het eerste kwartaal van 2000 een raamcontract kunnen worden gesloten. Dit is in overeenstemming met de bouwplanning van het LCF.

De productie van de andere Sewaco-systemen, zoals de "Hull Mounted Sonar" van de firma STN-Atlas, het systeem voor elektronische oorlogvoering van de firma RACAL, en het communicatiesysteem van de firma Rhode en Schwarz, verloopt volgens schema.

Het afgelopen jaar zijn diverse kleinere contracten gesloten voor onder meer de levering van de onderwater-telefoon, het satellietcommunicatiesysteem en de "Integrated Logistic Support"-studie voor SMART-L en Apar.

Het platform en de platformsystemen.
Zoals vermeld in de basisbeschrijving en de vorige jaarrapportages is de bouw van het platform en de verwerving van platformsystemen aanbesteed bij de Koninklijke Schelde Groep (KSG). De werkzaamheden bij de KSG hebben in 1999 voornamelijk in het teken gestaan van de productie van de eerste twee schepen.

De "engineering" zal volgens plan in het jaar 2000 worden voltooid. Het systeemontwerp en de productietekeningen zijn vrijwel gereed. Thans wordt onder meer nog de detailinrichting van enkele ruimtes uitgewerkt. Daarnaast is een aanpassing van de accommodatie uitgewerkt voor personeel dat voor langere tijd aan boord wordt geplaatst maar geen deel uitmaakt van de standaard bemanningslijst. Voor deze opstappers, waarbij het vooral gaat om personeel in opleiding en personeel van staven voor het begeleiden van "joint operaties", komt een volwaardige accommodatie, terwijl aanvankelijk reserve accommodatie was voorzien.

Planning.
LCF-1
In maart 1998 is conform de in het contract overeen-gekomen masterplanning begonnen met de productie van het eerste schip, de Zeven Provinciën. De schepen worden in blokken geproduceerd, waarvan er per schip 39 zijn. Op 1 september 1998 heeft de Secretaris-Generaal van het ministerie van Defensie de kiel gelegd van het eerste LCF met de plaatsing van het derde blok. Inmiddels zijn in het overdekte dok bij de KSG 35 blokken geplaatst. Hiermee verloopt de productie volgens planning. Het aanbrengen van de bekabeling in het schip, een belangrijk moment bij de bouw, is twee maanden eerder begonnen dan gepland. De doop van de Zeven Provinciën door Hare Majesteit de Koningin is voorzien voor 8 april 2000.

LCF-2. De productie van LCF-2, de Tromp, is in december 1998 begonnen. Op 3 september 1999 heeft de Directeur-Generaal Materieel van het ministerie van Defensie de kiel van het schip gelegd. Inmiddels zijn in het overdekte dok bij de KSG zes blokken geplaatst. Hiermee loopt de productie iets voor op de planning.

LCF-3/4.
De productie van LCF-3, de de Ruyter, is in oktober 1999 begonnen, vier maanden eerder dan contractueel overeengekomen. Dit was onder meer mogelijk doordat het leereffect tijdens de bouw groter is dan voorzien. De productie van LCF-4, de Evertsen, begint waarschijnlijk in de eerste helft van 2001.

De mijlpalen blijven vooralsnog ongewijzigd en zijn als volgt:


* Proeftocht LCF-1 in 2001, oplevering 2002
* Proeftocht LCF-2 in 2002, oplevering 2003
* Proeftocht LCF-3 in 2003, oplevering 2004
* Proeftocht LCF-4 in 2004, oplevering 2005
Zoals vermeld in de basisbeschrijving en de eerste jaarrappor-tage staan LCF-1 en LCF-2 na de oplevering in respectievelijk 2002 en 2003 in eerste instantie ter beschikking voor hardware/ software integratie van het volledige Sewaco-systeem en vervolgens voor de technische en operationele evaluatie.

Financiën
Het samengestelde projectbudget bedraagt per 1 januari 2000 f 3.208,0 miljoen voor nieuwbouw en f 94,3 miljoen voor walreservedelen (beide in prijspeil 1999). De verandering ten opzichte van het budget in de jaarrapportage over 1998 is het gevolg van prijspeilaanpassingen en valutakoersveranderingen.

Voor verdere financiële informatie wordt verwezen naar de afzonderlijk aangeboden commercieel-vertrouwelijke brief.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...