Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Derde jaarrapportage Luchtverdedigings- en Commandofregatten

Datum nieuwsfeit: 07-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie


Rapporten - 3e jaarrapportage project LCF

Derde jaarrapportage project Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF).

07-03-2000

Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

Telefoon 070 - 3 18 81 88
Telex 31337 MVD/GV/NL
Telefax (070) 3 18 78 88

Aan: de Voorzitter van de Vaste
Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2
2511 CR 's Gravenhage

Ons nummer
M2000000966 Datum
7 maart 2000

Onderwerp
Derde jaarrapportage project Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF).

Hierbij bied ik u in bijlage aan de derde jaarrapportage van het project Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF). Met de brief TK97000126 van 7 mei 1997 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal besloten de verwerving van de luchtverdedigings- en commandofregatten aan te merken als "Groot Project" en de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer te belasten met de uitvoering conform de procedureregeling grote projecten. Op 18 maart 1998 zijn de basisbeschrijving en de eerste jaarrapportage luchtverdedigings- en commandofregatten (Kamerstuk 25 800 X nr.3) aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie aangeboden. De tweede jaarrapportage (brief M990001497) is aangeboden op 23 maart 1999. Deze derde jaarrapportage, over het jaar 1999, gaat uit van de basisbeschrijving en sluit aan op de vorige jaarrapportages.

De informatie over het projectbudget wordt u conform de voorgaande jaarrapportages gelijktijdig met een afzonderlijke commercieel-vertrouwelijke brief aangeboden.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof.

DERDE JAARRAPPORTAGE LUCHTVERDEDIGINGS- EN COMMANDOFREGATTEN PER 1 JANUARI 2000

Algemeen
Het LCF-project betreft de bouw van vier luchtverdedigings- en commandofregatten van de Zeven Provinciën-klasse voor de Koninklijke marine. De vier schepen vervangen de beide Tromp-klasse geleidewapenfregatten en twee Standaardfregatten van de Kortenaer-klasse. De projectomschrijving en projectorganisatie zijn ongewijzigd en komen overeen met de basisbeschrijving.
De indeling van deze derde jaarrapportage is gelijk aan die van de vorige jaarrapportages. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op het luchtverdedigingssysteem, de overige Sewaco-systemen, het platform en de platformsystemen. Ten slotte komen de planning en de financiën aan de orde.

Het Luchtverdedigingssysteem
Zoals in de basisbeschrijving is uiteengezet bestaat de kern van het geïntegreerde luchtverdedigingssysteem van de fregatten uit de "Active Phased Array Radar" (Apar), het lange afstand infrarood zoek- en volgsysteem (Sirius) en het korte afstand geleide wapen "Evolved Sea Sparrow Missile" (ESSM). Voor de luchtwaarschuwing op lange afstand krijgen de fregatten de beschikking over de SMART-L radar. Het Amerikaanse "Standard Missile 2" (SM-2) wordt toegevoegd voor de verdediging tegen luchtdoelen op middellange afstand. Met het "Vertical Launching System" MK41 kunnen zowel SM-2 als ESSM-projectielen worden gelanceerd. Ten slotte wordt er een "Quad-Pack-canister" ontwikkeld, die het mogelijk maakt in één cel van het MK41-systeem vier ESSM-projectielen te plaatsen. De opbouw van het luchtverdedigingssysteem en de keuze van de deelsystemen zijn niet gewijzigd sinds de basisbeschrijving.

De stand van zaken bij de onderdelen van het luchtverdedigings-systeem is als volgt.

Active Phased Array Radar (Apar).
Zoals in de basisbeschrijving is uiteengezet, maakt de ontwikkeling van Apar deel uit van het aan het LCF-project gerelateerde project "Local Area Missile System" (Lams). Het ontwikkelde prototype, dat bestaat uit één Apar-plaat, is in december 1999 afgeleverd op de "Land Based Test Site" te Den Helder. In de eerste helft van 2000 wordt begonnen met een uitgebreid test- en evaluatieprogramma. De verdere ontwikkeling is voornamelijk gericht op de vervolmaking van de software en het verifiëren van de systeemkwalificaties.
De verwerving van de Apar-boordsystemen maakt deel uit van het LCF-project. Met de brief van 21 oktober 1998 (Kamerstuk 25 800 nr. 5) is de Kamer geïnformeerd over de verwerving van de vier boordsystemen. Het contract met de firma Hollandse Signaalapparaten (Signaal) in Hengelo is op 9 december 1998 gesloten. De productie ligt op schema. De thans voorziene levering van het eerste systeem in 2001 sluit aan op de bouwplanning van het eerste schip.

Long Range Infrared Search en Tracking systeem (LR-IRST) Sirius. De ontwikkeling van Sirius, die deel uitmaakt van het project Lams, wordt in samenwerking met Canada uitgevoerd. De firma Signaal treedt hierbij op als hoofdaannemer. Voor de problemen rond de "Next Generation Signal Processor", die in de vorige jaarrapportage zijn gemeld, is inmiddels een technische oplossing gevonden. Signaal zal in samenwerking met de Canadese firma=s DRS Flight Safety en Thomson/Canada de verdere ontwikkeling van een alternatieve processor ter hand nemen. Hiertoe ondertekenen Canada en Nederland begin 2000 een amendement op het "Memorandum of Understanding" voor Sirius.

De verwerving van de Sirius-boordsystemen maakt deel uit van het LCF-project. Het contract voor de serie zal naar verwachting eind 2002/begin 2003 worden gesloten. De planning van de hardware/software integratie van Sirius, dat een relatief gering deel van het gehele luchtverdedigingssysteem vormt, zal hieraan worden aangepast.

Evolved Seasparrow Surface Missile (ESSM). De ontwikkeling van het ESSM maakt deel uit van het project Lams. Het ESSM wordt ontwikkeld en gefabriceerd door de Amerikaanse firma Raytheon. In het afgelopen jaar zijn drie testlanceringen uitgevoerd. De noodzakelijk gebleken aanpassingen, waarvan in de vorige jaarrapportage sprake was, kunnen nog steeds in het huidige, weliswaar krappe, tijdsschema worden uitgevoerd. De eerste ESSM's zullen waarschijnlijk eind 2002 beschikbaar komen.

SMART-L.
SMART-L is een Codema-ontwikkeling. Het "Pre Production Model" is in de eerste helft van 1999 succesvol beproefd aan boord van Hr.Ms. Tromp. Na deze "sea-trials" is het model op de "Land Based Test Site" te Den Helder in bedrijf gesteld. De komende tijd zal dit systeem bij de testprogramma's worden betrokken.

Zoals gemeld in de jaarrapportage over 1998 is op 24 februari 1998 het contract voor de levering van de vier boordsystemen getekend met de firma Signaal. De productie verloopt volgens plan en de systemen zullen volgens schema geleverd worden.

VLS MK41 en Quad-Pack.
De productie van het verticale lanceer-systeem MK41 verloopt volgens plan. De ontwikkeling van de "Quad-Pack-canister" ligt eveneens op schema en sluit aan op de bouw van de schepen.

Standard Missile 2 (SM 2).
De ontwikkeling van de aanpassingen van het "Standard Missile 2", noodzakelijk om samenwerking met Apar mogelijk te maken, verloopt volgens schema en loopt daarmee in de pas met de ontwikkeling van het luchtverdedigingssysteem van de schepen. In de Verenigde Staten is in maart 1999 een "Critical Design Review" gehouden. Bij deze belangrijke mijlpaal is vastgesteld dat het technisch ontwerp van de noodzakelijke SM-2-aanpassingen voldoet en dat de productie kan beginnen.
Anti Air Warfare (AAW).
De ontwikkeling van het "Anti Air Warfare" (AAW)-segment (integratie van het luchtverdedigingssysteem) verloopt volgens schema. Vanaf midden 2000 zullen op de "Land Based Test Site" te Den Helder beproevingen op systeemniveau worden uitgevoerd, waarbij de eerder genoemde Apar- en Smart-L-prototypes zullen worden gebruikt.
In mei 1999 is bij de firma Signaal te Hengelo een "Critical Design Review" van het gehele luchtverdedigingssysteem gehouden, waarbij is vastgesteld dat met het aanmaken van de definitieve software voor het AAW-systeem kan worden begonnen.

De overige Sewaco-systemen.
De verwerving van de overige Sewaco-systemen die aan boord van de schepen worden geïnstalleerd, verloopt als volgt.
Zoals is uiteengezet in de brief van 25 juni 1998 naar aanleiding van de vragen over de basisbeschrijving en de eerste jaarrapportage LCF (Kamerstuk 25 800 X nr. 4) zijn de eerste veertien subsystemen van het "Combat Direction System" aanbesteed bij de firma Signaal. De overige subsystemen, waaronder "Commercial Off The Shelf" apparatuur zoals computersystemen en beeldkasten, worden de komende tijd in delen besteld. Dit is enerzijds om over de nieuwste versie te kunnen beschikken en anderzijds vanwege de relatief korte levertijd van "Commercial Off The Shelf" apparatuur. Naar verwachting zal hiervoor in het eerste kwartaal van 2000 een raamcontract kunnen worden gesloten. Dit is in overeenstemming met de bouwplanning van het LCF.

De productie van de andere Sewaco-systemen, zoals de "Hull Mounted Sonar" van de firma STN-Atlas, het systeem voor elektronische oorlogvoering van de firma RACAL, en het communicatiesysteem van de firma Rhode en Schwarz, verloopt volgens schema.

Het afgelopen jaar zijn diverse kleinere contracten gesloten voor onder meer de levering van de onderwater-telefoon, het satellietcommunicatiesysteem en de "Integrated Logistic Support"-studie voor SMART-L en Apar.

Het platform en de platformsystemen.
Zoals vermeld in de basisbeschrijving en de vorige jaarrapportages is de bouw van het platform en de verwerving van platformsystemen aanbesteed bij de Koninklijke Schelde Groep (KSG). De werkzaamheden bij de KSG hebben in 1999 voornamelijk in het teken gestaan van de productie van de eerste twee schepen.

De "engineering" zal volgens plan in het jaar 2000 worden voltooid. Het systeemontwerp en de productietekeningen zijn vrijwel gereed. Thans wordt onder meer nog de detailinrichting van enkele ruimtes uitgewerkt. Daarnaast is een aanpassing van de accommodatie uitgewerkt voor personeel dat voor langere tijd aan boord wordt geplaatst maar geen deel uitmaakt van de standaard bemanningslijst. Voor deze opstappers, waarbij het vooral gaat om personeel in opleiding en personeel van staven voor het begeleiden van "joint operaties", komt een volwaardige accommodatie, terwijl aanvankelijk reserve accommodatie was voorzien.

Planning.
LCF-1
In maart 1998 is conform de in het contract overeen-gekomen masterplanning begonnen met de productie van het eerste schip, de Zeven Provinciën. De schepen worden in blokken geproduceerd, waarvan er per schip 39 zijn. Op 1 september 1998 heeft de Secretaris-Generaal van het ministerie van Defensie de kiel gelegd van het eerste LCF met de plaatsing van het derde blok. Inmiddels zijn in het overdekte dok bij de KSG 35 blokken geplaatst. Hiermee verloopt de productie volgens planning. Het aanbrengen van de bekabeling in het schip, een belangrijk moment bij de bouw, is twee maanden eerder begonnen dan gepland. De doop van de Zeven Provinciën door Hare Majesteit de Koningin is voorzien voor 8 april 2000.

LCF-2. De productie van LCF-2, de Tromp, is in december 1998 begonnen. Op 3 september 1999 heeft de Directeur-Generaal Materieel van het ministerie van Defensie de kiel van het schip gelegd. Inmiddels zijn in het overdekte dok bij de KSG zes blokken geplaatst. Hiermee loopt de productie iets voor op de planning.

LCF-3/4.
De productie van LCF-3, de de Ruyter, is in oktober 1999 begonnen, vier maanden eerder dan contractueel overeengekomen. Dit was onder meer mogelijk doordat het leereffect tijdens de bouw groter is dan voorzien. De productie van LCF-4, de Evertsen, begint waarschijnlijk in de eerste helft van 2001.

De mijlpalen blijven vooralsnog ongewijzigd en zijn als volgt:


* Proeftocht LCF-1 in 2001, oplevering 2002
* Proeftocht LCF-2 in 2002, oplevering 2003
* Proeftocht LCF-3 in 2003, oplevering 2004
* Proeftocht LCF-4 in 2004, oplevering 2005
Zoals vermeld in de basisbeschrijving en de eerste jaarrappor-tage staan LCF-1 en LCF-2 na de oplevering in respectievelijk 2002 en 2003 in eerste instantie ter beschikking voor hardware/ software integratie van het volledige Sewaco-systeem en vervolgens voor de technische en operationele evaluatie.

Financiën
Het samengestelde projectbudget bedraagt per 1 januari 2000 f 3.208,0 miljoen voor nieuwbouw en f 94,3 miljoen voor walreservedelen (beide in prijspeil 1999). De verandering ten opzichte van het budget in de jaarrapportage over 1998 is het gevolg van prijspeilaanpassingen en valutakoersveranderingen.

Voor verdere financiële informatie wordt verwezen naar de afzonderlijk aangeboden commercieel-vertrouwelijke brief.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie