Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Financien vragen begraven van doodgeboren kinderen

Datum nieuwsfeit: 08-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: ANTWOORDEN OP KAMERVRAGEN OVER HET BEGRAVEN OF HET CREMEREN VAN DOODGEBOREN KINDERENPersberichtnr.

00/056

Den Haag

8 maart 2000

antwoorden op kamervragen over het begraven of het cremeren van doodgeboren kinderen

VRAGEN VAN HET LID VAN DE TWEEDE KAMER ROSS-VAN DORP DD. 26 JANUARI 2000:


1.

Bent u op de hoogte van het feit dat levensverzekeraars bij overlijden van een doodgeboren kind van ten minste 24 weken, hetwelk volgens de Wet op de Lijkbezorging begraven of gecremeerd dient te worden, ver beneden de maximumvergoeding welke zij zelf aangeven uitkeren?1 Hoe oordeelt u over de discrepantie tussen het verwachtingspatroon van verzekerden en de daadwerkelijke uitkering?


2.

Hebt u kennis genomen van de uitspraak van een verzekeraar in bovengenoemd programma in de richting van ouders: . wat er niet is kun je niet verzekeren? Wat vindt u van een dergelijke opvatting over de mogelijkheid tot verzekeren van de begrafenis of crematie van doodgeboren kinderen?


3.

Wat vindt u van het feit dat naturaverzekeraars wel bereid zijn een volledige uitvaart te verzorgen en zgn. kapitaalverzekeraars niet bereid zijn hiertoe voldoende middelen uit te keren? Acht u dit een vorm van rechtsongelijkheid?


4.

Bent u bekend met het jaarverslag van de Ombudsman Levensverzekering 1998, waarin deze de problematiek aangeeft dat vanwege de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging doodgeboren kinderen van 24 weken en ouder moeten worden begraven, dat er ook daadwerkelijk meer kinderen begraven of gecremeerd worden en dat er daarnaast sprake is van een grote cultuuromslag die laat zien dat ouders ook heel erg graag dit soort kinderen willen begraven? Hoe staat u tegenover het feit dat er tot op dit moment vanuit de verzekeringswereld geen enkele reactie hierop gekomen is?


5.

Bent u bereid om in overleg met de sector te trachten voor dit soort gevallen in overeenstemming met alle andere gevallen van overlijden, het volledige bedrag te laten uitkeren en hierover aan de Tweede Kamer te rapporteren?

ANTWOORDEN:


1.

Het Verbond van Verzekeraars bevestigde ons dat levensverzekeraars die geldelijke uitkeringen verstrekken ter dekking van de kosten van een uitvaart (hierna: kapitaalverzekeraars) in beginsel alleen dekking bieden aan personen op wier leven de verzekering is gesloten en die als zodanig bij de verzekeraar zijn aangemeld. Overigens is dit ook bij andere levensverzekeringen gebruikelijk. In de praktijk betekent dit dat de dekking geldt voor de personen die op de polis zijn genoemd.

In sommige gevallen bieden kapitaalverzekeraars de mogelijkheid om, tegen betaling van een extra premie, kinderen beneden een bepaalde leeftijd mee te verzekeren zonder dat zij uitdrukkelijk zijn aangemeld. In dergelijke gevallen vallen onder de dekking ook kinderen die nog niet zijn geboren. De uitkering met betrekking tot de uitvaart van kinderen is meestal beperkt tot een bepaald percentage van het op de polis gedekte reguliere bedrag. In dit verband dient te worden opgemerkt dat het verzekeraars vrij staat om naar eigen inzicht polisvoorwaarden en premies vast te stellen, terwijl verzekeringnemers de vrijheid hebben om bepaalde verzekeringen te sluiten bij de door hen gekozen verzekeraars.


2.

Naar ons uit een transcriptie van het televisieprogramma is gebleken, stelde de geïnterviewde vader De verzekeringsmaatschappij zegt gewoon van, ja maar wat er niet is verzekeren we niet.

In het programma is geen verzekeraar aan het woord gekomen.

Voor het geval een dergelijke uitspraak door een verzekeraar bij een andere gelegenheid zou zijn gedaan, merken wij op dat dit in de gegeven situatie naar onze mening niet gepast zou zijn geweest. Een dergelijke uitspraak door de verzekeraar bij wie de geïnterviewde vader zijn verzekering had gesloten, ligt overigens niet voor de hand aangezien deze verzekeraar ingevolge zijn polisvoorwaarden, weliswaar voor een beperkt bedrag, verzekeringsdekking biedt voor de kosten van de begrafenis.


3.

Het feit dat natura-uitvaartverzekeraars in het algemeen de kosten van een volledige uitvaart van doodgeboren kinderen volgens hun polisvoorwaarden wel dragen betekent dat zij, los van mogelijke andere verschillen in de polisvoorwaarden en in de premie, op dit punt een uitgebreidere dekking bieden dan kapitaalverzekeraars.

Aangezien het hier gaat om verschillende typen verzekering, waarbij de polisvoorwaarden de omvang van de dekking bepalen, is van rechtsongelijkheid geen sprake. Tenslotte wordt opgemerkt dat de polisvoorwaarden de omvang van de dekking en indirect ook de premie bepalen.

4 en 5.

Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven begrip te hebben voor de financiële en emotionele problemen van ouders van doodgeboren kinderen die de geschetste praktijk bij kapitaalverzekeringen kan opwerpen. De aangehaalde passage uit het jaarverslag van de Ombudsman Levensverzekering over 1998, dat in november 1999 is uitgebracht, heeft in de afgelopen periode van twee maanden dan ook aanleiding gegeven met de betreffende marktpartijen (particuliere levensverzekeraars) overleg te starten met het oogmerk een structurele oplossing te vinden voor deze problematiek. Het Verbond streeft er naar om binnen een redelijke termijn, dat wil zeggen in de tweede helft van dit jaar, concrete resultaten te boeken.

Wij zullen de Tweede Kamer van de uitkomsten op de hoogte stellen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie