Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hilversum

Datum nieuwsfeit: 09-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum

Persberichten Week 10
(6 - 12 maart 2000)

* Welstandscommissie van schemerig achterkamertje in volle licht van etalage

* Foto-expositie van nieuwe monumenten

* Jongeren kunnen in Noord en Oost gratis sporten uitproberen
* Speelvoorzieningen: minder, maar wel beter
* Opknapbeurt fiets/voetpad Diependaalselaan
* Aanleg rotonde Diependaalselaan van start


Welstandscommissie van schemerig achterkamertje in volle licht van etalage

Spanningsveld
Bijna negenhonderd aanvragen voor een bouwvergunning werden door de Welstandscommissie vorig jaar van een advies voorzien. Het leeuwendeel van die aanvragen is door de ambtelijke voorbereiding een hamerstuk. Het gaat dan meestal om een dakkapel of een aanbouw. De commissie buigt zich echter ook over projecten van tientallen miljoenen guldens. Indieners van een bouwaanvraag kunnen daarom grote, economische belangen hebben, bij een snel, positief advies. De Hilversumse praktijk is immers dat een dergelijk advies vrijwel altijd leidt tot afgifte van de bouwvergunning door burgemeester en wethouders. Snel bouwen kan een hoop geld besparen. Belangen van projectontwikkelaars kunnen dan ook op gespannen voet staan met het streven van een Welstandscommissie om het optimale uit de leefomgeving te halen. Onder meer over dit spanningsveld gaat bijgaand interview met de secretaris van de Welstandscommissie, Han van Nes.

In sommige gemeenten heten ze Schoonheidscommissie, in andere plaatsen Welstandscommissie. Ze hebben gemeen dat hun handelen doorgaans op weinig begrip kan rekenen bij de burgers. Ze waken over de schoonheid van de stad. Iedereen kent wel voorbeelden van nieuwe gebouwen die men wanstaltig vindt, terwijl een bouwplan voor een ogenschijnlijk fraai landhuis wordt afgekeurd. "Over smaak valt niet te twisten. Bovendien: de mensen zien natuurlijk niet de afgekeurde plannen", aldus de secretaris van de Hilversumse commissie, Han van Nes. Hij beaamt dat er heel wat vooroordelen bestaan over het functioneren van een welstandscommissie. Het lijkt er soms op of dit college opereert in de sfeer van schemerige achterkamertjes.

De leden van de Hilversumse Welstandscommissie vinden het zelf de hoogste tijd om dit vooroordeel te slechten. Ze hebben een uniek initiatief genomen: ze hebben het volle licht van de etalage opgezocht. Vrijdag 10 maart opent staatssecretaris Johan Remkes van het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het Dudok Centrum in het raadhuis een expositie van (bouw)plannen van de leden van de Welstandscommissie. "Wij beoordelen altijd het werk van anderen. Nu kan men ook eens op ons reageren", aldus de commissie. (Han, dit citaat komt uit een persbericht van het Dudok Centrum)

Deze openheid sluit aan bij het plan van de staatssecretaris die de welstandcommissies transparanter (doorzichtiger) wil maken.

Dynamisch

Han van Nes opereert al een kleine twintig jaar als bestuurlijk juridisch medewerker ‘bouwen’ voor de gemeente Hilversum. Sinds een half jaar is hij tevens secretaris van de Welstandscommissie. "Een interessant en dynamisch gebeuren. Vooral dat spanningsveld tussen bijvoorbeeld projectontwikkelaars die het optimale uit een bestemmingsplan proberen te halen - dat betekent meestal zoveel mogelijk bouwvolume - en de commissie die gaat voor het optimale in de leefomgeving, boeit mij", zo legt hij uit.

De commissie toetst (ver)bouwplannen aan wat heet `redelijke eisen van welstand'. De Hilversumse commissie bestaat uit vier architecten, een landschapsarchitecte en een architectuurhistoricus. Sinds medio vorig jaar heeft de commissie een nieuwe samenstelling. Eenmaal per veertien dagen komen zij bijeen. Van Nes: "In het openbaar, maar dat weten de mensen kennelijk niet, want er is altijd maar weinig publiek".

De leden worden betaald voor hun adviezen. Die adviezen gaan met de bouwaanvragen naar b. en w. In de praktijk wijkt het college zelden af van die adviezen. "In minder dan een half procent van de gevallen", aldus de secretaris. "Natuurlijk, het blijft een kwestie van smaak. Maar je roept geen deskundigen bijeen om vervolgens hun advies te negeren".

Streng

Hij kan zich een aantal vooroordelen best voorstellen. "Enkele jaren geleden kregen we nog een sneer. In een boek werd gebouw Silverpoint aan de Schapenkamp genoemd als één van de lelijkste gebouwen van Nederland. Nu krijgen we weleens het verwijt dat we zo streng zijn. Deze commissie waakt bijvoorbeeld erg over de cultuur-historische waarden van de villagebieden. Dan worden bouwplannen nog weleens teruggestuurd. Dat gebeurde enkele jaren geleden bijvoorbeeld met het veilinggebouw aan de Koninginneweg. Die mensen werden wanhopig.’We krijgen onze bouwplannen niet door de Welstandscommissie’, klonk het. Een goed, open gesprek kan dan wonderen doen. Ook in dit geval. En nu staat er toch een schitterend gebouw?"

Plannenmakers kunnen volgens Van Nes problemen voorkomen door gebruik te maken van de mogelijkheid om in vooroverleg met de commissie te treden, voordat zij een hoop energie stoppen in de ontwikkeling van een plan. "Grove schetsen zijn dan vaak al voldoende".

Van Nes meent dat de gemeenten zelf hebben bijgedragen aan de vooroordelen over hun bestaan. "Gemeenten geven over het algemeen weinig duidelijkheid over welk welstandbeleid zij voeren. Dat kan heel frustrerend zijn voor mensen die willen (ver)bouwen. Het is meestal heel onzeker of je goedkeuring kan krijgen voor je plannen. In Hilversum hebben we wat dat betreft enkele uitzonderingen: onze nota Dakkapellen en de nota Gevelreclame zeggen helder wat wèl of niet mag. De staatssecretaris wil gemeenten nu gaan dwingen om hun welstandsbeleid duidelijk te formuleren. Er moet meer precies worden aangegeven door gemeenten wat nou wel of niet mag, zodat een uitspraak van de commissie meer voorspelbaar wordt".

De tentoonstelling Werken van Welstand is te zien van 12 maart tot 11 juni. Het Dudok Centrum is open op woensdag, vrijdag en zondag van
12.00 tot 16.30 uur.

Voor informatie over bouwaanvragen kunt u terecht bij de afdeling Beheer van de dienst Stadsontwikkeling; 629 20 88.

overzicht persberichten


Foto-expositie van nieuwe monumenten

Hilversum geniet nationaal en internationaal bekendheid als stad van jonge monumenten. Zo'n zeventig monumenten genieten al rijksbescherming. Het landelijke Monumenten Selectie Project vormt een onderdeel van het proces tot uitbreiding van de rijksmonumentenlijst met de monumenten van architectuur en stedenbouw uit de periode
1850-1940. In Hilversum werden 117 lokaties geselecteerd waarop zich één of meer monumentale objecten bevinden. Inmiddels heeft de gemeenteraad de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen positief geadviseerd over de aanwijzing van de geselecteerde objecten als rijksmonument. Een uitstekend moment om de `nieuwe rijksmonumenten' op de gevoelige plaat vast te leggen. Architectuurfotograaf Robert Oerlemans heeft deze opdracht voor de gemeente Hilversum uitgevoerd.
Het resultaat kan iedereen zien op de fototentoonstelling die is ingericht in het raadhuis. De expositie is te bezichtigen van 13 tot en met 30 maart.

Evenwicht

Robert Oerlemans (Rotterdam, 1943) geeft zijn visie op architectuurfotografie: "Voor mij is het in de architectuurfotografie belangrijk een evenwicht te vinden in het horizontale en verticale lijnenspel. De relatie tussen licht, ruimte en de vorm van het gebouw is bepalend voor mij als fotograaf. Niet alleen bij zon en schaduw, ook bij regenachtig weer kan een gebouw zijn charme vertonen.

Iedere architect heeft zijn eigen zienswijze en verwachtingen van de foto van zijn of haar ontwerp. Het samenspel tussen de architect en de fotograaf vind ik een heel interessant aspect van mijn werk. In gesprek met de architect wordt gezocht naar een goede balans tussen het originele idee en mijn fotografische visie van het gebouw.

Natuurlijk zie ik een gebouw op mijn eigen wijze en soms leidt dat tot verrassingen voor de architect. Het spreekt vanzelf dat wij elkanders werk respecteren, uiteindelijk weet iedere creatieve persoon het op zijn manier `beter' ".

overzicht persberichten


Jongeren kunnen in Noord en Oost gratis sporten uitproberen

Jongeren van 12 tot en met 20 jaar uit de wijken Noord en Oost kunnen in maart en april in hun wijken gratis verschillende sporten uitproberen.

Het project Hilversumse Spelen van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) biedt ze deze mogelijkheden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

De gemeente wil met het project verschillende doelstellingen bereiken, zoals: het verminderen van overlast in de wijken, bevorderen van integratie van verschillende bevolkingsgroepen, gezondheid en meervoudig gebruik van accommodaties, door het aanbieden van sportactiviteiten op wijkniveau de drempel voor deelname bij sportverenigingen en sportscholen verlagen en een mogelijke toename van hun leden-aantallen bewerkstelligen.

Voor deze eerste keer zijn de wijken Noord en Oost uitgekozen, omdat daar relatief veel jongeren wonen die niet via andere wegen gemakkelijk in contact komen met sporten. Het is de bedoeling dat later andere wijken aan bod komen.

In november vorig jaar is een onderzoek gehouden naar de sportieve interesse van de doelgroep. Op basis van de resultaten is een programma opgesteld. Dat vermeldt onder meer tafeltenis, badminton, squash, zelfverdediging en voetbal. Exemplaren van het programma hangen in buurt- en wijkcentra.

Voor materialen wordt gezorgd. De deelnemers en deelneemsters hoeven alleen maar voor sportkleding te zorgen.

De activiteiten worden aangeboden door sportverenigingen/sportscholen in samenwerking met de instellingen SIS en JOB, die een en ander ook zullen begeleiden. Gediplomeerde trainers nemen de jongeren onder hun hoede.Meer informatie Martijn van Roon; tel: 629 23 98 (dinsdag en woensdag).

overzicht persberichten


Speelvoorzieningen: minder, maar wel beter

Grotere, centraal gelegen speelvoorzieningen van goede kwaliteit. Dat beoogt het nieuwe speelplaatsenplan, waarmee burgemeester en wethouders hebben ingestemd. Onderdeel van het plan is veertig van de in totaal ruim tweehonderd Hilversumse speelgelegenheden vanwege het beperkte aantal gebruiksmogelijkheden op te heffen.

Hilversum kent een grote verscheidenheid aan speelgelegenheden, zowel wat betreft omvang als inrichting (speelplaatsen mèt en zónder toestellen). Daarnaast zijn er verschillende typen speelvoorzieningen, zoals trapvelden, basketbalvelden en skateplekken. Het speelplaatsenplan beoogt een evenwichtige spreiding van hoogwaardige speelvoorzieningen, afgestemd op de hedendaagse speel- en recreatiebehoefte voor de diverse leeftijdscategorieën. Daarnaast hoopt de gemeente door middel van het plan structureel te kunnen besparen op het totale budget.

Voor informatie kunt u contact opnemen met uw wijkcoördinator of met de heer H. Milder van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (tel.
6292839).

overzicht persberichten


Opknapbeurt fiets/voetpad Diependaalselaan

Omstreeks 13 maart begint de gemeente met onderhoudswerkzaamheden aan het fiets- en voetpad langs de oneven zijde van de Diependaalselaan, tussen de Bosdrift en de Eikbosserweg. Om de constructie te verbeteren krijgt het fietspad eerst een puinfundering. Daarop komen dan nieuwe tegels.

IJs en weder dienende zullen de werkzaamheden zo'n zes weken duren. Tijdens deze periode moeten de fietsers gebruik maken van het fietspad aan de overkant van de Diependaalselaan; de even zijde.

Nadere informatie is te krijgen bij de heer G. Merkesteijn (tel: 629
26 54) of de heer E. Reumer (629 24 39).

overzicht persberichten


Aanleg rotonde Diependaalselaan van start

De gemeente begint omstreeks 13 maart met de herinrichting van het kruispunt Diependaalselaan - Loosdrechtseweg. Het kruispunt wordt vervangen door een rotonde. De gemeente wil daarmee de veiligheid en de doorstroming van de weggebruikers verbeteren. Tegelijkertijd zal een deel van het riool worden vervangen.

De werkzaamheden zullen ongeveer dertien weken duren. Door te werken in fasen hoeft niet het gehele kruispunt afgesloten te worden. Het verkeer dat gebruik maakt van de Diependaalselaan kan de eerste weken nog gewoon doorgang vinden. Pas in de laatste fase zal het nodig zijn om het hele kruispunt tijdelijk af te sluiten.

In de eerste fase die binnenkort van start gaat, wordt het zuidelijke deel van de rotonde aangelegd. De Loosdrechtseweg zal dan, zowel in de richting Loosdrecht als in de richting centrum afgesloten zijn. Het verkeer wordt omgeleid over twee routes: Oscar Romerolaan, Kerkelandenlaan, Zeverijnstraat en Gijsbrecht van Amstelstraat en via de Van Ghentlaan.

Nadere informatie: de heer Vlug; tel: 06 - 5121 5397.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...