Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hilversum

Datum nieuwsfeit: 09-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum

Persberichten Week 10
(6 - 12 maart 2000)

* Welstandscommissie van schemerig achterkamertje in volle licht van etalage

* Foto-expositie van nieuwe monumenten

* Jongeren kunnen in Noord en Oost gratis sporten uitproberen
* Speelvoorzieningen: minder, maar wel beter
* Opknapbeurt fiets/voetpad Diependaalselaan
* Aanleg rotonde Diependaalselaan van start


Welstandscommissie van schemerig achterkamertje in volle licht van etalage

Spanningsveld
Bijna negenhonderd aanvragen voor een bouwvergunning werden door de Welstandscommissie vorig jaar van een advies voorzien. Het leeuwendeel van die aanvragen is door de ambtelijke voorbereiding een hamerstuk. Het gaat dan meestal om een dakkapel of een aanbouw. De commissie buigt zich echter ook over projecten van tientallen miljoenen guldens. Indieners van een bouwaanvraag kunnen daarom grote, economische belangen hebben, bij een snel, positief advies. De Hilversumse praktijk is immers dat een dergelijk advies vrijwel altijd leidt tot afgifte van de bouwvergunning door burgemeester en wethouders. Snel bouwen kan een hoop geld besparen. Belangen van projectontwikkelaars kunnen dan ook op gespannen voet staan met het streven van een Welstandscommissie om het optimale uit de leefomgeving te halen. Onder meer over dit spanningsveld gaat bijgaand interview met de secretaris van de Welstandscommissie, Han van Nes.

In sommige gemeenten heten ze Schoonheidscommissie, in andere plaatsen Welstandscommissie. Ze hebben gemeen dat hun handelen doorgaans op weinig begrip kan rekenen bij de burgers. Ze waken over de schoonheid van de stad. Iedereen kent wel voorbeelden van nieuwe gebouwen die men wanstaltig vindt, terwijl een bouwplan voor een ogenschijnlijk fraai landhuis wordt afgekeurd. "Over smaak valt niet te twisten. Bovendien: de mensen zien natuurlijk niet de afgekeurde plannen", aldus de secretaris van de Hilversumse commissie, Han van Nes. Hij beaamt dat er heel wat vooroordelen bestaan over het functioneren van een welstandscommissie. Het lijkt er soms op of dit college opereert in de sfeer van schemerige achterkamertjes.

De leden van de Hilversumse Welstandscommissie vinden het zelf de hoogste tijd om dit vooroordeel te slechten. Ze hebben een uniek initiatief genomen: ze hebben het volle licht van de etalage opgezocht. Vrijdag 10 maart opent staatssecretaris Johan Remkes van het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het Dudok Centrum in het raadhuis een expositie van (bouw)plannen van de leden van de Welstandscommissie. "Wij beoordelen altijd het werk van anderen. Nu kan men ook eens op ons reageren", aldus de commissie. (Han, dit citaat komt uit een persbericht van het Dudok Centrum)

Deze openheid sluit aan bij het plan van de staatssecretaris die de welstandcommissies transparanter (doorzichtiger) wil maken.

Dynamisch

Han van Nes opereert al een kleine twintig jaar als bestuurlijk juridisch medewerker ‘bouwen’ voor de gemeente Hilversum. Sinds een half jaar is hij tevens secretaris van de Welstandscommissie. "Een interessant en dynamisch gebeuren. Vooral dat spanningsveld tussen bijvoorbeeld projectontwikkelaars die het optimale uit een bestemmingsplan proberen te halen - dat betekent meestal zoveel mogelijk bouwvolume - en de commissie die gaat voor het optimale in de leefomgeving, boeit mij", zo legt hij uit.

De commissie toetst (ver)bouwplannen aan wat heet `redelijke eisen van welstand'. De Hilversumse commissie bestaat uit vier architecten, een landschapsarchitecte en een architectuurhistoricus. Sinds medio vorig jaar heeft de commissie een nieuwe samenstelling. Eenmaal per veertien dagen komen zij bijeen. Van Nes: "In het openbaar, maar dat weten de mensen kennelijk niet, want er is altijd maar weinig publiek".

De leden worden betaald voor hun adviezen. Die adviezen gaan met de bouwaanvragen naar b. en w. In de praktijk wijkt het college zelden af van die adviezen. "In minder dan een half procent van de gevallen", aldus de secretaris. "Natuurlijk, het blijft een kwestie van smaak. Maar je roept geen deskundigen bijeen om vervolgens hun advies te negeren".

Streng

Hij kan zich een aantal vooroordelen best voorstellen. "Enkele jaren geleden kregen we nog een sneer. In een boek werd gebouw Silverpoint aan de Schapenkamp genoemd als één van de lelijkste gebouwen van Nederland. Nu krijgen we weleens het verwijt dat we zo streng zijn. Deze commissie waakt bijvoorbeeld erg over de cultuur-historische waarden van de villagebieden. Dan worden bouwplannen nog weleens teruggestuurd. Dat gebeurde enkele jaren geleden bijvoorbeeld met het veilinggebouw aan de Koninginneweg. Die mensen werden wanhopig.’We krijgen onze bouwplannen niet door de Welstandscommissie’, klonk het. Een goed, open gesprek kan dan wonderen doen. Ook in dit geval. En nu staat er toch een schitterend gebouw?"

Plannenmakers kunnen volgens Van Nes problemen voorkomen door gebruik te maken van de mogelijkheid om in vooroverleg met de commissie te treden, voordat zij een hoop energie stoppen in de ontwikkeling van een plan. "Grove schetsen zijn dan vaak al voldoende".

Van Nes meent dat de gemeenten zelf hebben bijgedragen aan de vooroordelen over hun bestaan. "Gemeenten geven over het algemeen weinig duidelijkheid over welk welstandbeleid zij voeren. Dat kan heel frustrerend zijn voor mensen die willen (ver)bouwen. Het is meestal heel onzeker of je goedkeuring kan krijgen voor je plannen. In Hilversum hebben we wat dat betreft enkele uitzonderingen: onze nota Dakkapellen en de nota Gevelreclame zeggen helder wat wèl of niet mag. De staatssecretaris wil gemeenten nu gaan dwingen om hun welstandsbeleid duidelijk te formuleren. Er moet meer precies worden aangegeven door gemeenten wat nou wel of niet mag, zodat een uitspraak van de commissie meer voorspelbaar wordt".

De tentoonstelling Werken van Welstand is te zien van 12 maart tot 11 juni. Het Dudok Centrum is open op woensdag, vrijdag en zondag van
12.00 tot 16.30 uur.

Voor informatie over bouwaanvragen kunt u terecht bij de afdeling Beheer van de dienst Stadsontwikkeling; 629 20 88.

overzicht persberichten


Foto-expositie van nieuwe monumenten

Hilversum geniet nationaal en internationaal bekendheid als stad van jonge monumenten. Zo'n zeventig monumenten genieten al rijksbescherming. Het landelijke Monumenten Selectie Project vormt een onderdeel van het proces tot uitbreiding van de rijksmonumentenlijst met de monumenten van architectuur en stedenbouw uit de periode
1850-1940. In Hilversum werden 117 lokaties geselecteerd waarop zich één of meer monumentale objecten bevinden. Inmiddels heeft de gemeenteraad de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen positief geadviseerd over de aanwijzing van de geselecteerde objecten als rijksmonument. Een uitstekend moment om de `nieuwe rijksmonumenten' op de gevoelige plaat vast te leggen. Architectuurfotograaf Robert Oerlemans heeft deze opdracht voor de gemeente Hilversum uitgevoerd.
Het resultaat kan iedereen zien op de fototentoonstelling die is ingericht in het raadhuis. De expositie is te bezichtigen van 13 tot en met 30 maart.

Evenwicht

Robert Oerlemans (Rotterdam, 1943) geeft zijn visie op architectuurfotografie: "Voor mij is het in de architectuurfotografie belangrijk een evenwicht te vinden in het horizontale en verticale lijnenspel. De relatie tussen licht, ruimte en de vorm van het gebouw is bepalend voor mij als fotograaf. Niet alleen bij zon en schaduw, ook bij regenachtig weer kan een gebouw zijn charme vertonen.

Iedere architect heeft zijn eigen zienswijze en verwachtingen van de foto van zijn of haar ontwerp. Het samenspel tussen de architect en de fotograaf vind ik een heel interessant aspect van mijn werk. In gesprek met de architect wordt gezocht naar een goede balans tussen het originele idee en mijn fotografische visie van het gebouw.

Natuurlijk zie ik een gebouw op mijn eigen wijze en soms leidt dat tot verrassingen voor de architect. Het spreekt vanzelf dat wij elkanders werk respecteren, uiteindelijk weet iedere creatieve persoon het op zijn manier `beter' ".

overzicht persberichten


Jongeren kunnen in Noord en Oost gratis sporten uitproberen

Jongeren van 12 tot en met 20 jaar uit de wijken Noord en Oost kunnen in maart en april in hun wijken gratis verschillende sporten uitproberen.

Het project Hilversumse Spelen van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) biedt ze deze mogelijkheden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

De gemeente wil met het project verschillende doelstellingen bereiken, zoals: het verminderen van overlast in de wijken, bevorderen van integratie van verschillende bevolkingsgroepen, gezondheid en meervoudig gebruik van accommodaties, door het aanbieden van sportactiviteiten op wijkniveau de drempel voor deelname bij sportverenigingen en sportscholen verlagen en een mogelijke toename van hun leden-aantallen bewerkstelligen.

Voor deze eerste keer zijn de wijken Noord en Oost uitgekozen, omdat daar relatief veel jongeren wonen die niet via andere wegen gemakkelijk in contact komen met sporten. Het is de bedoeling dat later andere wijken aan bod komen.

In november vorig jaar is een onderzoek gehouden naar de sportieve interesse van de doelgroep. Op basis van de resultaten is een programma opgesteld. Dat vermeldt onder meer tafeltenis, badminton, squash, zelfverdediging en voetbal. Exemplaren van het programma hangen in buurt- en wijkcentra.

Voor materialen wordt gezorgd. De deelnemers en deelneemsters hoeven alleen maar voor sportkleding te zorgen.

De activiteiten worden aangeboden door sportverenigingen/sportscholen in samenwerking met de instellingen SIS en JOB, die een en ander ook zullen begeleiden. Gediplomeerde trainers nemen de jongeren onder hun hoede.Meer informatie Martijn van Roon; tel: 629 23 98 (dinsdag en woensdag).

overzicht persberichten


Speelvoorzieningen: minder, maar wel beter

Grotere, centraal gelegen speelvoorzieningen van goede kwaliteit. Dat beoogt het nieuwe speelplaatsenplan, waarmee burgemeester en wethouders hebben ingestemd. Onderdeel van het plan is veertig van de in totaal ruim tweehonderd Hilversumse speelgelegenheden vanwege het beperkte aantal gebruiksmogelijkheden op te heffen.

Hilversum kent een grote verscheidenheid aan speelgelegenheden, zowel wat betreft omvang als inrichting (speelplaatsen mèt en zónder toestellen). Daarnaast zijn er verschillende typen speelvoorzieningen, zoals trapvelden, basketbalvelden en skateplekken. Het speelplaatsenplan beoogt een evenwichtige spreiding van hoogwaardige speelvoorzieningen, afgestemd op de hedendaagse speel- en recreatiebehoefte voor de diverse leeftijdscategorieën. Daarnaast hoopt de gemeente door middel van het plan structureel te kunnen besparen op het totale budget.

Voor informatie kunt u contact opnemen met uw wijkcoördinator of met de heer H. Milder van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (tel.
6292839).

overzicht persberichten


Opknapbeurt fiets/voetpad Diependaalselaan

Omstreeks 13 maart begint de gemeente met onderhoudswerkzaamheden aan het fiets- en voetpad langs de oneven zijde van de Diependaalselaan, tussen de Bosdrift en de Eikbosserweg. Om de constructie te verbeteren krijgt het fietspad eerst een puinfundering. Daarop komen dan nieuwe tegels.

IJs en weder dienende zullen de werkzaamheden zo'n zes weken duren. Tijdens deze periode moeten de fietsers gebruik maken van het fietspad aan de overkant van de Diependaalselaan; de even zijde.

Nadere informatie is te krijgen bij de heer G. Merkesteijn (tel: 629
26 54) of de heer E. Reumer (629 24 39).

overzicht persberichten


Aanleg rotonde Diependaalselaan van start

De gemeente begint omstreeks 13 maart met de herinrichting van het kruispunt Diependaalselaan - Loosdrechtseweg. Het kruispunt wordt vervangen door een rotonde. De gemeente wil daarmee de veiligheid en de doorstroming van de weggebruikers verbeteren. Tegelijkertijd zal een deel van het riool worden vervangen.

De werkzaamheden zullen ongeveer dertien weken duren. Door te werken in fasen hoeft niet het gehele kruispunt afgesloten te worden. Het verkeer dat gebruik maakt van de Diependaalselaan kan de eerste weken nog gewoon doorgang vinden. Pas in de laatste fase zal het nodig zijn om het hele kruispunt tijdelijk af te sluiten.

In de eerste fase die binnenkort van start gaat, wordt het zuidelijke deel van de rotonde aangelegd. De Loosdrechtseweg zal dan, zowel in de richting Loosdrecht als in de richting centrum afgesloten zijn. Het verkeer wordt omgeleid over twee routes: Oscar Romerolaan, Kerkelandenlaan, Zeverijnstraat en Gijsbrecht van Amstelstraat en via de Van Ghentlaan.

Nadere informatie: de heer Vlug; tel: 06 - 5121 5397.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie