Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sterke stijging omzet en winst GTI

Datum nieuwsfeit: 09-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

GTI

www.gti.nl

Sterke stijging omzet en winst GTI

BUNNIK - nv GTI Holding (technische dienstverlening) heeft in 1999 een sterke stijging van omzet en winst gerealiseerd en daarmee de trend van de laatste jaren krachtig voortgezet.
De omzet van de onderneming kwam uit op 900 miljoen euro, 20 procent meer dan in 1998(750 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat is in 1999 met 7,1 miljoen euro (31 procent) gestegen tot 29,9 miljoen euro. De nettowinst over 1999 bedroeg 23,0 miljoen euro, 26 procent meer dan in het voorgaande jaar (18,2 miljoen euro). De nettowinst als percentage van de omzet steeg daarbij van 2,4% naar 2,6%.

Van de winststijging is circa de helft toe te schrijven aan autonome groei. De overige 50 procent is de bijdrage van CEI Electrotec, de Belgische onderneming die GTI eind 1998 acquireerde. Haar resultaten zijn in 1999 voor het eerst geconsolideerd.

De winst per aandeel is met 26 procent gestegen van 2,07 euro in 1998 naar 2,61 euro in 1999. Aan de op 13 april 2000 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld 50 procent van de nettowinst uit te keren als dividend. Dit komt neer op f 2,88 (1,31 euro) per gewoon aandeel van f 2,00 tegenover f 2,28 (1,03 euro) in
1998.

In 1999 hebben vrijwel alle bedrijfsactiviteiten van GTI kunnen profiteren van gunstige marktcondities in Nederland en België. Ook de orderportefeuille is onveranderd sterk gebleven. Eind 1999 bedraagt het nog te verwerken gedeelte van het totale opdrachtenbestand 625 miljoen euro, hetgeen ongewijzigd is ten opzichte van de situatie ultimo 1998.

Nederland
Alle sectoren van GTI in Nederland zijn in staat geweest hun omzet te vergroten. GTI Utiliteit behaalde een omzet van 381 miljoen euro, ruim 9 procent meer dan in 1998 (348 miljoen).
GTI Industrie groeide met 11 procent naar een omzet van 205 miljoen euro. Met ingang van 1 januari 2000 wordt het nieuw gevormde GTI Infratechniek, tot 31 december 1999 nog onderdeel van de sector Industrie, aangemerkt als een separaat resultaatverantwoordelijke sector. GTI Infratechniek bereikte in 1999 een omzet van 36 miljoen euro, een stijging met 7 procent ten opzichte van 1998. De omzet van de sector GTI Specialismen steeg van 92 miljoen naar 109 miljoen euro, een stijging met 18% ten opzichte van 1998.

België
De integratie van het bestaande GTI België met CEI Electrotec verliep voorspoedig. Inmiddels is GTI in omvang de tweede partij op de Belgische markt voor installatietechniek. Met name als gevolg van de acquisitie van CEI Electrotec nam de omzet van GTI in België toe van 58 miljoen euro in 1998 tot 158 miljoen euro in 1999. CEI Electrotec behaalde in 1999 een omzet van 90 miljoen euro, daarbij een nettomarge realiserend die vergelijkbaar is met die van GTI totaal. Ook de bestaande activiteiten van GTI België hebben een forse verbetering van de nettowinst laten zien bij een met 17% gestegen omzet.
Duitsland
Gedurende 1999 is besloten de Duitse activiteiten te minimaliseren. Daartoe zijn in de loop van 1999 belangrijke onderdelen van de bestaande activiteiten alsmede het personeelsbestand aan derden overgedragen. Over de eerste helft van het verslagjaar hebben de Duitse GTI-bedrijven nog een klein verlies geleden op 10 miljoen euro omzet. In het tweede halfjaar was de omzet verwaarloosbaar en zijn geen operationele verliezen meer geleden. Ook de overdracht van personeel en activiteiten is resultaatneutraal afgewikkeld. In 1998 bedroeg de omzet nog 33 miljoen euro. In het jaar 2000 zullen de Duitse GTI-bedrijven geen omzet en resultaat meer genereren.
Acquisities
De in 1998 gepleegde acquisities hebben in 1999 alle in positieve zin bijgedragen aan het resultaat van GTI. Ook in 1999 zijn herhaaldelijk gesprekken gevoerd met andere ondernemingen om tot nauwere samenwerking of overname door GTI te komen. De acquisitie van VDP Beveiligingstechnieken BV in Nijmegen, Schrijnemakers Machinefabriek BV in Maastricht en Industrie Service NV in St.-Job-in-'t-Goor (België) leverde GTI, naast de strategische en operationele waarde, zo'n honderd nieuwe medewerkers op en 10 miljoen euro omzet op jaarbasis.

Organisatie
In het verslagjaar heeft GTI een belangrijke operatie afgerond ter versterking van de organisatie. In de sector Utiliteit werden negentien vestigingen samengevoegd tot een zevental regionale bedrijven. Ook in de sector Industrie is het proces opgestart ter vorming van een viertal regio's. Met behoud van de operationele slagkracht ontstaan door dit proces grotere eenheden. Dat draagt positief bij aan onderlinge samenwerking, interne efficiency en een betere marktbewerking. Deze organisatievernieuwing speelt tevens in op de toenemende behoefte van opdrachtgevers aan een geïntegreerde aanpak. Verder zijn in 1999 weer alle posities van de Hoofddirectie bezet en werd een aantal cruciale staffuncties bij de holding ingevuld.

Financiën
GTI investeerde in 1999 voor 12 miljoen euro, ongeveer 20 procent meer dan het gemiddelde over de laatste jaren. De stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan uitgaven voor automatisering. Naar verwachting zal in 2000 het investeringsniveau verder toenemen. De financiële positie van GTI blijft onverminderd gezond. Het totaal aan beschikbare middelen bedraagt circa 130 miljoen euro en biedt de onderneming voldoende mogelijkheden actief inhoud te geven aan haar acquisitiebeleid. De solvabiliteit ultimo 1999 bedroeg 22 procent.
Personeel
Ultimo 1999 had GTI 7.798 medewerkers in dienst, ten opzichte van 7.985 eind 1998. Deze daling is met name veroorzaakt door de beperking van activiteiten in Duitsland (271 medewerkers).
Strategie
GTI legde in 1999 de basis voor een vervolg op het strategisch driejarenplan 'GTI 2000'. Het nieuwe plan voorziet de komende jaren een aanzienlijke omzetgroei in combinatie met een verdere verbetering van de nettomarge. Versterking van de klantgerichtheid, verbetering van de interne bedrijfsprocessen en ontwikkeling van innovatieve concepten staan in dit plan centraal. Deze ambitieuze omzetdoelstelling zal niet kunnen worden behaald door autonome groei alleen, maar zal ook worden ondersteund door een actief acquisitiebeleid. GTI ziet op korte en middellange termijn voldoende mogelijkheden daartoe en beschikt over de financiële slagkracht om dit te kunnen realiseren.
GTI werkt aan een bredere spreiding in markten en activiteiten om onder meer de invloed van conjuncturele wisselingen te verminderen. Nauwere samenwerkingsvormen met opdrachtgevers, de ontwikkeling van concepten met een hogere toegevoegde waarde, verbreding van het producten- en dienstenpakket naar onderhoud en beheer en vergroting van de positie van GTI in minder cyclische markten zullen hieraan bijdragen.

Vooruitzichten
Onder voorbehoud van een aanhoudend gunstige conjunctuur gaat GTI voor het jaar 2000 uit van een verdere groei van de omzet. Daarbij zal de winst relatief sterker toenemen dan de omzet waardoor andermaal een margeverbetering zal worden gerealiseerd.


----------------------------------------------------------------------


----

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: nv GTI Holding
Peter C.M. Bassa MBA, directeur Concernmarketing en Communicatie Kosterijland 50, 3981 AJ Bunnik; postbus 210, 3980 CE Bunnik Tel.: 030 656 94 56; Mobiel: 06 22 40 73 82; Fax: 030 656 94 15 E-mail: (info@holding.gti.nl)

Bijlagen: Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Geconsolideerde balans per 31 december
in duizenden euro's, na bestemming van het resultaat

 

1999 1998

Vaste activa
Materiële vaste activa 62.122 62.638 Financiële vaste activa 5.124 16.046 67.246 78.684

Vlottende activa
Voorraden -18.264 -11.516 Vorderingen 212.164 194.451 Effecten 24.775 32.443 Liquide middelen 94.172 61.943 312.847 277.321

380.093 356.005

Garantievermogen
Eigen vermogen 84.269 79.112 Voorzieningen binnen het garantievermogen 33.298 33.199
117.567 112.311

Schulden op lange termijn 1.531 1.624 Overige voorzieningen 36.850 38.780
Vlottende passiva
Kortlopende schulden 224.145 203.290
380.093 356.005

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
in duizenden euro's


1999 1998

Omzet
Opbrengsten 734.638 639.789 Mutatie onderhanden werken 165.663 110.088 900.301 749.877

Bedrijfslasten
Installatiematerialen en handelsgoederen -353.426 -305.756 Uitbesteed werk en andere externe kosten -145.048 -112.045 Lonen en salarissen -233.152 -198.940 Sociale lasten en pensioenlasten - 54.273 - 42.812 Afschrijvingen op materiële vaste activa - 10.832 - 9.052 Overige bedrijfskosten - 73.646 - 58.447
-870.377 -727.052

Bedrijfsresultaat 29.924 22.825
Financiële baten en lasten
Rentebaten 5.147 6.179 Rentelasten - 1.690 - 1.853 3.457 4.326

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 33.381 27.151
Belastingen - 10.411 - 8.956 Nettoresultaat 22.970 18.195

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
in duizenden euro's


1999 1998

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 29.924 22.825 Afschrijvingen 10.832 9.052 Mutaties voorzieningen 62 - 5.432 Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutaties vorderingen - 17.740 - 22.505 Mutaties voorraden 7.327 3.452 Mutaties kortlopende schulden 21.077 17.827
10.664 - 1.226

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 51.482 25.219
Ontvangen minus betaalde interest 3.457 4.326 Betaalde belastingen - 15.733 - 10.721 39.206 18.824

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Deelnemingen - 10.674 - 10.167 Mutaties overige financiële vaste activa 12.951 5.023 Investeringen in materiële vaste activa - 11.773 - 10.003 Desinvesteringen in materiële vaste activa 4.092 1.070
- 5.404 - 14.077

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Emissie - 39 Dividenduitkering - 9.103 - 8.175 Mutaties langlopende schulden en overige - 138 - 29
- 9.241 - 8.165

Netto kasstroom 24.561 - 3.418 Stand liquide middelen/effecten 1 januari 94.386 97.804
Stand liquide middelen/effecten 31 december 118.947 94.386

waarvan liquide middelen 94.172 61.943 waarvan effecten 24.775 32.443


09 mrt 00 08:36

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie