Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Luchtvaartsector ontstemd over advies Commissie m.e.r.

Datum nieuwsfeit: 10-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Amsterdam Airport Schiphol

Luchtvaartsector ontstemd over advies Commissie m.e.r. "Commissie voert achterhaalde discussie"

Schiphol, 10 maart 2000 - De Nederlandse luchtvaartsector heeft met verbazing kennis genomen van het advies van de Commissie m.e.r. over het vierbanenstelsel en de conclusies die zij daaraan verbindt voor het halen van de milieudoelstellingen na 2003 op het vijfbanenstelsel. De Commissie stelt dat de milieudoelstellingen voor Schiphol niet haalbaar zijn. De sector is verrast over het gebrek aan inzicht van de Commissie in de laatste ontwikkelingen op milieu en veiligheidsgebied van Schiphol. Hierdoor plaatst de Commissie de discussie over de groeimogelijkheden van Schiphol weer in een sfeer van verwijten, terwijl dit nu juist een discussie over de feiten moet zijn. Alle partijen zijn het erover eens dat het huidige normenstelsel voor Schiphol weinig inzichtelijk en moeilijk handhaafbaar is. Daarom heeft het Kabinet in december 1998 al besloten dat er een nieuw normenstelsel voor Schiphol moest komen dat inzichtelijk, begrijpelijk en beter handhaafbaar is.

Met het Kabinetsbesluit van 17 december 1999 zijn de contouren zichtbaar geworden van dit nieuwe stelsel. Dit normenstelsel zal gelijkwaardig zijn aan de milieueisen uit de PKB Schiphol van 1995. Voor het vierbanenstelsel geldt een maximum van 15.100 woningen in de 35 Ke-zone. Bij het vijfbanenstelsel worden dit 10.000 woningen. Voor veiligheid, luchtkwaliteit en geur zal dan een standstill bereikt moeten zijn ten opzichte van 1990.

Het is te betreuren dat de Commissie aan het recente Kabinetsbesluit voorbij gaat en achterhaalde discussies oproept, die geen bijdrage leveren aan een beter begrip en kennis over de feitelijke situatie rond Schiphol. De feiten zijn de volgende:

Geluid
De wet stelt dat er in de geluidszone van 35 Ke rond de luchthaven maximaal 15.100 woningen mogen liggen. Het MER geeft aan dat de groei van op het vierbanenstelsel Schiphol mogelijk is binnen die grens. Naast de wettelijke verplichting van 15.100 woningen in de 35 Ke, heeft Schiphol toegezegd te streven naar een aantal van 12.000 woningen maximaal in de 35 Ke. Voor 1999 en 2000 is Schiphol hiertoe een resultaatverplichting overeengekomen met de Minister van V&W. In 1998 en 1999 werden feitelijk respectievelijk 10.206 en 10.404 woningen belast met tenminste 35 Ke. Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat die doelstelling de komende jaren niet zal worden gehaald. Overigens zullen vanaf 2003, bij de ingebruikname van de 5de baan, nog maar maximaal 10.000 woningen in de 35 Ke-zone liggen. De suggestie van de Commissie dat de geluidssituatie slechter wordt, is derhalve onte-recht en niet op de feiten gebaseerd.

Tenslotte stelt de Commissie bij geluid, dat er een sterke onderschatting plaatsvindt van de werkelijke geluidshinder doordat er een afkap plaatsvindt van geluid op 65dBA. Dat is de thans geldende wettelijke norm, waarmee de sector werkt. De sector vindt de discussie over afkap zinnig, maar is wel van mening dat als er wijzigin-gen in die afkap wenselijk worden geacht, de consequenties daarvan dienen te worden meegenomen bij het vaststellen van de nieuwe normen. Het uitgangspunt bij het vaststellen van de nieuwe normen is de gelijkwaardigheid met de PKB. In het nieuwe stelsel voor geluid vanaf 2003 (op basis van Lden) wordt geen afkap meer gehanteerd.

Luchtverontreiniging
De Commissie constateert dat de luchtkwaliteit in de regio rondom Schiphol de komende jaren verbetert. Zij merkt daarbij op dat dit te danken is aan het schoner worden van het wegverkeer en niet aan het luchtverkeer. Bij het vaststellen van de PKB is bewust gekozen voor een immissiesysteem, waarmee de gehele bevolking rondom Schiphol wordt beschermd. Deze is in de PKB vastgelegd. Die norm wordt door Schiphol niet overschreden. Het Kabinet stelt in haar besluit van december 1999 dat de luchtkwaliteit in de regio Schiphol ook de komende jaren bij een groei van het aantal vliegbewegingen verder zal verbeteren. De luchtvaart zal daarbij de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoveel mogelijk beperken. Vanaf 2003 zal de luchtvaart worden gehouden aan wettelijk vastgelegde emissieplafonds (voor NOx, CO, SO2, fijn stof, benzeen en vluchtige organische stoffen). Het is dus niet zo dat de luchtvaart de komende jaren onbeperkt haar uitstoot van luchtverontreinigende stoffen kan laten toenemen.
Geur
Algemeen uitgangspunt van het nieuwe overheidsbeleid is nieuwe geurhinder te voorkomen en bestaande geurhinder tot acceptabele proporties terug te brengen. Geuroverlast is een probleem, zo constateert ook het Kabinet, dat zich voordoet in een klein gebied rond de luchthaven. Vanaf 2003 zal periodiek door de overheid worden onderzocht of de geurbelasting als gevolg van door de sector te nemen maatregelen zal zijn afgenomen en of de resterende hinder acceptabel is. Is dat niet het geval, dan zullen aanvullende maatregelen worden opgelegd door de overheid.
Externe veiligheid
Luchtvaart is een veilige manier van vervoer, zoals blijkt uit het aantal ongevallen en slachtoffers in vergelijking met andere vormen van transport. Veiligheid is prioriteit nummer één binnen de luchtvaartsector. De inspanningen van de luchtvaartindustrie hebben ertoe geleid dat de veiligheid de afgelopen decennia is toegenomen, onder andere door het gebruik van modernere, veiliger vliegtuigen en vliegprocedures. De Commissie m.e.r. voert de veiligheidsdiscussie op basis van verouderde inzichten over externe veiligheid en gaat in haar advies aan de Minister daarmee voorbij aan de meest recente inzichten op dit gebied. Tussen het opstellen van het MER - gepubliceerd in mei 1999 - en het huidige advies van de Commissie is er door deskundigen uit binnen - en buitenland intensief gestudeerd op dit onderwerp. De resultaten van deze studies zijn voor het Kabinet aanleiding geweest een nieuwe aanpak voor externe veiligheid in te voeren. In het Kabinetsbesluit van 17 december 1999 over de toekomst van Schiphol stelt het Ka-binet: "Op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten moest het model (voor externe veiligheid) à worden herzien. De resultaten van het herziene model, waarover wetenschappelijk overeenstemming bestaat, laten zien dat de risico's voor externe veiligheid rond Schiphol veel lager liggen dan op basis van het oude model voor de PKB Schiphol en omgeving was berekend."
De Commissie m.e.r. gaat met haar advies volledig voorbij aan deze nieuwe inzichten. De commissie doorkruist daarmee de huidige afgewogen wijze waarop de discussie over vei-ligheid wordt gevoerd.

Samenvattend
De conclusie van de Commissie m.e.r dat de milieudoelstellingen voor Schiphol voor het vierbanenstelsel (tot 2003) niet haalbaar zijn, is in tegenspraak met de feiten:
* Geluid: de sector blijft binnen de wettelijke norm van 15.100 woningen in de 35 Ke-zone. Het streven van de sector om maximaal 12.000 woningen in 35 Ke te belasten blijft onverkort gehandhaafd. De feiten over 1998 en 1999 geven aan dat dit streven reëel is: in die jaren werden respectievelijk 10.206 en 10.404 woningen belast met ten-minste 35 Ke. * Luchtverontreiniging: de kwaliteit van de lucht in de regio Schiphol verbetert de komende jaren, conform afspraken in de PKB Schiphol.
* Voor geur zal niet worden voldaan aan de PKB doelstellingen. Het PKB-beleid is inmiddels achterhaald door het nieuwe landelijke geurbeleid. Schiphol zal binnen die nieuwe beleidslijn blijven. * Externe veiligheid: de suggestie dat veiligheidssituatie na 2003 voor het vijfbanen-stelsel onveiliger zal zijn kan en mag niet op basis van het MER voor het vierbanen-stelsel worden gemaakt. De sector sluit zich aan bij het Kabinetsbesluit dat uitgaat van nieuwe wetenschappelijke inzichten, die aantonen aan dat de risico's veel lager liggen dan in de PKB werd aangenomen.
De stelling dat Schiphol ook niet zal kunnen voldoen aan de milieudoelstellingen voor het vijfbanenstelsel is onjuist en bovendien zeer voorbarig, omdat de nieuwe normen nog niet eens zijn vastgesteld.

De luchtvaartsector zal de Commissie om een onderhoud vragen om haar standpunt toe te lichten.

014-2000/kb

© Amsterdam Airport Schiphol

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...