Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Luchtvaartsector ontstemd over advies Commissie m.e.r.

Datum nieuwsfeit: 10-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Amsterdam Airport Schiphol

Luchtvaartsector ontstemd over advies Commissie m.e.r. "Commissie voert achterhaalde discussie"

Schiphol, 10 maart 2000 - De Nederlandse luchtvaartsector heeft met verbazing kennis genomen van het advies van de Commissie m.e.r. over het vierbanenstelsel en de conclusies die zij daaraan verbindt voor het halen van de milieudoelstellingen na 2003 op het vijfbanenstelsel. De Commissie stelt dat de milieudoelstellingen voor Schiphol niet haalbaar zijn. De sector is verrast over het gebrek aan inzicht van de Commissie in de laatste ontwikkelingen op milieu en veiligheidsgebied van Schiphol. Hierdoor plaatst de Commissie de discussie over de groeimogelijkheden van Schiphol weer in een sfeer van verwijten, terwijl dit nu juist een discussie over de feiten moet zijn. Alle partijen zijn het erover eens dat het huidige normenstelsel voor Schiphol weinig inzichtelijk en moeilijk handhaafbaar is. Daarom heeft het Kabinet in december 1998 al besloten dat er een nieuw normenstelsel voor Schiphol moest komen dat inzichtelijk, begrijpelijk en beter handhaafbaar is.

Met het Kabinetsbesluit van 17 december 1999 zijn de contouren zichtbaar geworden van dit nieuwe stelsel. Dit normenstelsel zal gelijkwaardig zijn aan de milieueisen uit de PKB Schiphol van 1995. Voor het vierbanenstelsel geldt een maximum van 15.100 woningen in de 35 Ke-zone. Bij het vijfbanenstelsel worden dit 10.000 woningen. Voor veiligheid, luchtkwaliteit en geur zal dan een standstill bereikt moeten zijn ten opzichte van 1990.

Het is te betreuren dat de Commissie aan het recente Kabinetsbesluit voorbij gaat en achterhaalde discussies oproept, die geen bijdrage leveren aan een beter begrip en kennis over de feitelijke situatie rond Schiphol. De feiten zijn de volgende:

Geluid
De wet stelt dat er in de geluidszone van 35 Ke rond de luchthaven maximaal 15.100 woningen mogen liggen. Het MER geeft aan dat de groei van op het vierbanenstelsel Schiphol mogelijk is binnen die grens. Naast de wettelijke verplichting van 15.100 woningen in de 35 Ke, heeft Schiphol toegezegd te streven naar een aantal van 12.000 woningen maximaal in de 35 Ke. Voor 1999 en 2000 is Schiphol hiertoe een resultaatverplichting overeengekomen met de Minister van V&W. In 1998 en 1999 werden feitelijk respectievelijk 10.206 en 10.404 woningen belast met tenminste 35 Ke. Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat die doelstelling de komende jaren niet zal worden gehaald. Overigens zullen vanaf 2003, bij de ingebruikname van de 5de baan, nog maar maximaal 10.000 woningen in de 35 Ke-zone liggen. De suggestie van de Commissie dat de geluidssituatie slechter wordt, is derhalve onte-recht en niet op de feiten gebaseerd.

Tenslotte stelt de Commissie bij geluid, dat er een sterke onderschatting plaatsvindt van de werkelijke geluidshinder doordat er een afkap plaatsvindt van geluid op 65dBA. Dat is de thans geldende wettelijke norm, waarmee de sector werkt. De sector vindt de discussie over afkap zinnig, maar is wel van mening dat als er wijzigin-gen in die afkap wenselijk worden geacht, de consequenties daarvan dienen te worden meegenomen bij het vaststellen van de nieuwe normen. Het uitgangspunt bij het vaststellen van de nieuwe normen is de gelijkwaardigheid met de PKB. In het nieuwe stelsel voor geluid vanaf 2003 (op basis van Lden) wordt geen afkap meer gehanteerd.

Luchtverontreiniging
De Commissie constateert dat de luchtkwaliteit in de regio rondom Schiphol de komende jaren verbetert. Zij merkt daarbij op dat dit te danken is aan het schoner worden van het wegverkeer en niet aan het luchtverkeer. Bij het vaststellen van de PKB is bewust gekozen voor een immissiesysteem, waarmee de gehele bevolking rondom Schiphol wordt beschermd. Deze is in de PKB vastgelegd. Die norm wordt door Schiphol niet overschreden. Het Kabinet stelt in haar besluit van december 1999 dat de luchtkwaliteit in de regio Schiphol ook de komende jaren bij een groei van het aantal vliegbewegingen verder zal verbeteren. De luchtvaart zal daarbij de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoveel mogelijk beperken. Vanaf 2003 zal de luchtvaart worden gehouden aan wettelijk vastgelegde emissieplafonds (voor NOx, CO, SO2, fijn stof, benzeen en vluchtige organische stoffen). Het is dus niet zo dat de luchtvaart de komende jaren onbeperkt haar uitstoot van luchtverontreinigende stoffen kan laten toenemen.
Geur
Algemeen uitgangspunt van het nieuwe overheidsbeleid is nieuwe geurhinder te voorkomen en bestaande geurhinder tot acceptabele proporties terug te brengen. Geuroverlast is een probleem, zo constateert ook het Kabinet, dat zich voordoet in een klein gebied rond de luchthaven. Vanaf 2003 zal periodiek door de overheid worden onderzocht of de geurbelasting als gevolg van door de sector te nemen maatregelen zal zijn afgenomen en of de resterende hinder acceptabel is. Is dat niet het geval, dan zullen aanvullende maatregelen worden opgelegd door de overheid.
Externe veiligheid
Luchtvaart is een veilige manier van vervoer, zoals blijkt uit het aantal ongevallen en slachtoffers in vergelijking met andere vormen van transport. Veiligheid is prioriteit nummer één binnen de luchtvaartsector. De inspanningen van de luchtvaartindustrie hebben ertoe geleid dat de veiligheid de afgelopen decennia is toegenomen, onder andere door het gebruik van modernere, veiliger vliegtuigen en vliegprocedures. De Commissie m.e.r. voert de veiligheidsdiscussie op basis van verouderde inzichten over externe veiligheid en gaat in haar advies aan de Minister daarmee voorbij aan de meest recente inzichten op dit gebied. Tussen het opstellen van het MER - gepubliceerd in mei 1999 - en het huidige advies van de Commissie is er door deskundigen uit binnen - en buitenland intensief gestudeerd op dit onderwerp. De resultaten van deze studies zijn voor het Kabinet aanleiding geweest een nieuwe aanpak voor externe veiligheid in te voeren. In het Kabinetsbesluit van 17 december 1999 over de toekomst van Schiphol stelt het Ka-binet: "Op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten moest het model (voor externe veiligheid) à worden herzien. De resultaten van het herziene model, waarover wetenschappelijk overeenstemming bestaat, laten zien dat de risico's voor externe veiligheid rond Schiphol veel lager liggen dan op basis van het oude model voor de PKB Schiphol en omgeving was berekend."
De Commissie m.e.r. gaat met haar advies volledig voorbij aan deze nieuwe inzichten. De commissie doorkruist daarmee de huidige afgewogen wijze waarop de discussie over vei-ligheid wordt gevoerd.

Samenvattend
De conclusie van de Commissie m.e.r dat de milieudoelstellingen voor Schiphol voor het vierbanenstelsel (tot 2003) niet haalbaar zijn, is in tegenspraak met de feiten:
* Geluid: de sector blijft binnen de wettelijke norm van 15.100 woningen in de 35 Ke-zone. Het streven van de sector om maximaal 12.000 woningen in 35 Ke te belasten blijft onverkort gehandhaafd. De feiten over 1998 en 1999 geven aan dat dit streven reëel is: in die jaren werden respectievelijk 10.206 en 10.404 woningen belast met ten-minste 35 Ke. * Luchtverontreiniging: de kwaliteit van de lucht in de regio Schiphol verbetert de komende jaren, conform afspraken in de PKB Schiphol.
* Voor geur zal niet worden voldaan aan de PKB doelstellingen. Het PKB-beleid is inmiddels achterhaald door het nieuwe landelijke geurbeleid. Schiphol zal binnen die nieuwe beleidslijn blijven. * Externe veiligheid: de suggestie dat veiligheidssituatie na 2003 voor het vijfbanen-stelsel onveiliger zal zijn kan en mag niet op basis van het MER voor het vierbanen-stelsel worden gemaakt. De sector sluit zich aan bij het Kabinetsbesluit dat uitgaat van nieuwe wetenschappelijke inzichten, die aantonen aan dat de risico's veel lager liggen dan in de PKB werd aangenomen.
De stelling dat Schiphol ook niet zal kunnen voldoen aan de milieudoelstellingen voor het vijfbanenstelsel is onjuist en bovendien zeer voorbarig, omdat de nieuwe normen nog niet eens zijn vastgesteld.

De luchtvaartsector zal de Commissie om een onderhoud vragen om haar standpunt toe te lichten.

014-2000/kb

© Amsterdam Airport Schiphol

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie