Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over WGO Regels transport en levering van gas

Datum nieuwsfeit: 13-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : WGO Regels omtrent het transport en de levering van gas (130300)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

WGO Regels omtrent het transport en de levering van gas (130300)

Den Haag, 13 maart 2000

Voorzitter.
Transport en levering van gas wordt geliberaliseerd in de nieuwe gaswet. Meer concurrentie en meer marktwerking moeten tot lagere prijzen en tot een betere dienstverlening voor de eindverbruikers leiden. De rol van de overheid wijzigt zich van speler naar regisseur. Evenals bij de elektriciteitswet is de CDA-fractie een voorstander van liberalisering. Echter dat gezegd hebbende geldt voor mijn fractie hetzelfde uitgangspunt als bij de elektriciteitswet namelijk dat de overheid een belangrijke nutsfunctie blijft houden ook in een geliberaliseerde en geprivatiseerde markt. De overheid moet te allen tijde een betrouwbare en leveringszekere gasvoorziening kunnen waarborgen aan alle burgers en bedrijven tegen een redelijke prijs en onder milieu-hygiënische omstandigheden geproduceerd. Voor mijn fractie staat de burger centraal.

Is e.e.a. goed geregeld in de nu voorliggende nieuwe gaswet? Leidt
e.e.a. tot lagere prijzen? Nee, zegt de minister zelf want eventuele lagere prijzen worden door energieheffingen tenietgedaan. Ook de MDW op de benzinemarkt heeft niet geleid tot lagere prijzen. Hetzelfde geld voor de MDW v.w.b. de notaristarieven. Een betere service dan? Voorzitter, ik zou echt niet weten wat ik als particuliere gasverbruiker aan betere service zou willen wensen afgezien van een lagere prijs. Ik heb altijd gas. De leveringszekerheid is voor mij 100%. Het functioneert perfect. Ook bij de gaswet moet voorkomen worden dat liberalisering een doel op zich wordt. Mijn fractie heeft de gaswet tegen die achtergrond beoordeeld en komt op grond daarvan tot een aantal amendementen.

De amendementen hebben tot doel de kleinverbruikers te beschermen opdat zij niet de dupe worden van de liberalisering en het gelag moeten betalen ten gunste van de grootverbruikers. Verder vindt mijn fractie het niet verstandig nu een versnelde liberalisering per wet vast te leggen voor de middengroep en kleinverbruikers en vervolgens kan het niet zo zijn dat door de liberalisering Warmte Kracht Koppeling (WKK) om zeep wordt geholpen en zeer nadelig uitwerkt voor met name de glastuinbouw. Ook daarover komen we zo meteen in meer detail te spreken, evenals over het inrichten van een goed toezicht á la de elektriciteitswet, het opzetten van een calamiteitenplan door de netbeheerder, en een goede regeling m.b.t. de toegang tot de gasnetten teneinde een goed level-playing field te creëren.

Amendement 1
Hoofdstuk 1. Par. 1.1 Artikel 1 lid 1, onderdeel e
Het begrip gastransportnet als opgenomen in art. 1 maakt niet duidelijk of onder leidingen of installaties ook hulpmiddelen zijn inbegrepen. Met het ingediende amendement wordt deze lacune aangevuld.

Amendement 2
Hoofdstuk 1. Par. 1.1. Artikel 1 lid 1, nieuw onderdeel o
In de Gaswet wordt regelmatig gesproken over afnemer. In tegenstelling tot de elektriciteitswet is dit begrip niet gedefinieerd. Teneinde elk misverstand te voorkomen wordt bij amendement een definitie van het begrip afnemer opgenomen.

Amendement 3
Hoofdstuk 2. Par. 2.2. Artikel 4 lid 1, 2 en 3
Hoofdstuk 2. Par. 2.2. Artikel 4a (nieuw lid)
Hoofdstuk 5. Par. 5.5. Artikel 35. Artikel 3 lid 3 (nieuw lid)
De Ontwerp-gaswet kent een systeem onderhandelde toegang tot Gaswet. Geschillen tussen gasbedrijven en netgebruikers moeten volgens dit voorstel worden beslecht op basis van de mededingingswet en met inachtneming van de bijzondere bepaling in de Gaswet. Eventuele geschillen moeten worden voorgelegd aan de Directeur-generaal van de NMA. Een dergelijke procedure, gebaseerd op de mededingingswetgeving is erg arbeidsintensief en kost veel tijd. De minister heeft dit probleem onderkend en, op basis van het VEMW-voorstel besloten tot invoering van een voorlopige voorziening op te leggen door de Directeur-generaal. Deze voorlopige voorziening kan inhouden het opleggen van een voorlopig tarief respectievelijk voorwaarde, waaronder het transport van gas dient plaats te vinden.

De minister geeft geen regelingen m.b.t. de inhoud van een door de Directeur-generaal van de NMA op te leggen voorlopige voorziening (inhoud concrete voorwaarde en/of tarief). Volgens de minister dient de DG de inhoud van een voorlopige voorziening te baseren op de eenzijdig door de gasbedrijven opgestelde indicatieve tarieven en voorwaarden. Deze indicatieve tarieven en voorwaarden lijken evenwel in de praktijk onbruikbaar of althans moeilijk te hanteren. Een geschil tussen een gasbedrijf en een netgebruiker zal immers betrekking hebben op de juistheid van de eenzijdig door het desbetreffende gasbedrijf vastgestelde tarieven en voorwaarden. Netgebruikers zijn immers niet bij de totstandkoming van deze indicatieve tarieven en voorwaarden betrokken geweest. De DG van de NMA heeft de desbetreffende voorwaarden en tarieven niet getoetst aan de mededingingswetgeving.
Om te komen tot een bruikbaar referentiekader van de DG waarop een voorlopige voorziening kan worden gebaseerd wordt voorgesteld de in het VEMW-voorstel opgenomen procedure, gericht op het vaststellen door de DG van (indicatieve) tarieven en voorwaarden, te volgen. Deze procedure houdt kort gezegd in dat een gastransportbedrijf een voorstel bevattende tarieven en voorwaarden die het wenst te hanteren ontwikkelt. Over dit voorstel dient het gastransportbedrijf overleg te voeren met vertegenwoordigers van netgebruikers. Vervolgens moet dit voorstel worden voorgelegd aan de DG van de NMA, die deze voorwaarden en tarieven zal toetsen aan de mededingingswetgeving. De DG stelt vervolgens op basis van het voorstel van het gastransportbedrijf de indicatieve tarieven en voorwaarden vast. Het gasbedrijf is bevoegd van de bedoelde indicatieve tarieven en voorwaarden af te wijken tijdens onderhandelingen met netgebruikers. In geval van een geschil is het evenwel aan het gasbedrijf of de netgebruiker, afhankelijk van de persoon die een afwijking van de indicatieve tarieven en voorwaarden voorstelt, om aan te tonen dat afwijking van de door de DG vastgestelde tarieven en voorwaarden op goede gronden berust en dus gerechtvaardigd is. Slaagt het gasbedrijf of de netgebruiker hierin niet, dan zal de DG een besluit tot het opleggen van een voorlopige voorziening baseren op de door hem eerder vastgestelde indicatieve tarieven en voorwaarden. Indien een afwijking van deze tarieven lijkt te zijn gerechtvaardigd zal de DG dit afwijkende tarief dan wel voorwaarde als voorlopige voorziening opleggen. De voorlopige voorziening blijft in stand totdat het geschil door de DG op basis van de gebruikelijke procedures (klacht, bezwaarschrift) is beslecht.
Tegen het besluit tot het opleggen van een voorlopige voorziening staat geen mogelijkheid tot het indienen van het verzoek tot voorlopige voorziening bij de president van de
arrondissementsrechtbank open. De reden hiervoor is dat de President van de rechtbank in een dergelijke procedure naar alle waarschijnlijkheid hoogstens kan besluiten tot het opschorten van de door de Directeur van de NMA opgelegde voorlopige voorziening. Een dergelijke uitkomst is ongewenst, omdat deze uitspraak van de rechter de door de directeur van de NMA getroffen tijdelijke maatregel, in afwachting van een definitieve beslissing (klacht, bezwaarschrift) feitelijk ongedaan maakt, waardoor het geschil opnieuw herleeft.
Voor de goede orde, wij zullen eerst uitgebreid ingaan op de door de minister gegeven juridische argumenten tegen het VEMW-voorstel. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de bijlage.

Amendement 4
Hoofdstuk 2 Par. 2.4 nieuwe par. (huidige par. 2.4 wordt vernummerd tot 2.5)
Artikel 8a (nieuw artikel)
Hoofdstuk 7 Artikel 49

In het voorliggende amendement wordt een regeling voorgesteld m.b.t. toegang tot gasopslag. Deze regeling heeft als belangrijkste doel het veilig stellen van de voorzienings- en leveringszekerheid voor kleingebruikers. Bij de voorzienings- en leveringszekerheid speelt gasopslag, de zogeheten gasopslag gebruikt voor productieactiviteiten, een essentiële rol. Dit amendement verzekert dat de regels van toegang tot gasopslag zich niet uitstrekken tot de gasopslag gebruikt voor productieactiviteiten, hetgeen de voorzienings- en leveringszekerheid voor kleingebruikers waarborgt. I.v.m. een goede marktwerking worden wel regels opgenomen m.b.t. toegang tot en gebruik van gasopslaginstallaties die kunnen worden gebruikt voor handelsdoeleinden (handelsfunctie).
Hiermee wordt voorkomen dat de mededingingswet integraal van toepassing is op de gehele opslagcapaciteit, dus niet alleen op de handelsfunctie, hetgeen van belang is i.v.m. de nutsfunctie die aan de opslag voor de productieactiviteiten wordt toegekend (twee maanden vorst, 17° onder nul, voldoende druk op het net).
Amendement 5
Hoofdstuk 3 Par. 3.2. Artikel 16 lid 2 onderdeel 1 lid 5 toegevoegd

Met dit amendement wordt zeker gesteld dat de kleingebruiker gelijkelijk profiteert van de voordelen van de geliberaliseerde gasmarkt als vrije afnemer. Een soortgelijk amendement is reeds opgenomen in de elektriciteitswet 1998. Met dit amendement wordt zeker gesteld dat de kleinverbruiker niet wordt benadeeld t.o.v. de vrije afnemers door de liberalisering van de gasmarkt.

Amendement 6
Hoofdstuk 5 Par. 5.2. Artikel 29 lid 3 toegevoegd
Op grond van artikel 29 rust slechts op de afnemers van gas een verplichting om maatregelen te nemen die bijdragen aan een duurzame doelmatig en milieuhygiënische energievoorziening. Met het voorliggende amendement wordt deze op afnemers rustende verplichting uitgebreid tot gasbedrijven. In concreto betekent dit bijvoorbeeld dat Gasunie tarieven en voorwaarden dient te hanteren (CDS-systeem), die niet resulteren in stilstand of zelfs afbouw van WKK-installaties. Als bekend bevindt WKK zich in belangrijke mate bij de tuinders. Uit het amendement vloeit de verplichting voor het gasbedrijf voort om te kiezen voor een wijze van kostenallocatie die voor bezitters van WKK zo min mogelijk belastend is (dus geen afrekening op capaciteit, maar op energieverbruik). In geval van een geschil tussen gasbedrijf en netgebruiker zal de DG van de NMA een beslissing moeten nemen. Bij het nemen van een besluit zal de NMA t.g.v. artikel 9 van de Gaswet het in artikel 29 ingevoegde derde lid genoemde belang uitdrukkelijk moeten meenemen bij de vaststelling van een tarief ter oplossing van het geschil. Met dit amendement verkrijgen netgebruikers, m.n. tuinders bij de onderhandelingen met Gasunie een gelijkwaardige onderhandelingspositie.

Amendement 7
Hoofdstuk 5 Par. 5.3. artikel 32a nieuw artikel
Het is wenselijk dat er een calamiteitenplan wordt vastgesteld, waarin wordt zeker gesteld dat in onvoorziene omstandigheden de levering van gas aan kleinverbruikers zoveel mogelijk normale voortgang vindt. Het voorliggende amendement legt een verplichting op de beheerder van het landelijke hoge druk gasnet (Gasunie) een calamiteitenplan op te stellen. In de elektriciteitswet is een soortgelijke verplichting voor de landelijke netbeheerder opgenomen.

Amendement 8
Wijziging Elektriciteitswet

Bij tweede nota van wijziging heeft de minister voorgesteld over te gaan tot versnelde liberalisering van de segmenten midden- en kleinverbruikers, zowel in de elektriciteitswet als in de gaswet. Voor de bescherming van de zwakkere midden- en kleinverbruikers is permanent een adequaat toezicht op de uitvoering van de verschillende energiewetten noodzakelijk. Voorgesteld wordt de DTE met het toezicht op de naleving op de wetgeving te belasten. De DTE heeft reeds ervaring met de liberalisering in het kader van de elektriciteitswet. Deze ervaringen kunnen nuttig zijn bij het voorgestelde traject voor de liberalisering van de gasmarkt. Bovendien is de DTE een sectorale toezichthouder die uitsluitend is belast met het toezicht op de energiemarkten. Dit in tegenstelling tot de NMA die is belast met het toezicht op alle economische sectoren. Het ligt duidelijk voor de hand dat de DTE beter zal kunnen waken over een juiste naleving van de verschillende energiewetten.

Amendement 9

Nota van Wijziging artikel 1, 13, 43
Bij tweede nota van wijziging is het tempo van liberalisering van elektriciteits- en gasmarkt versneld. Met het amendement wordt voorgesteld dit tempo van liberalisering te vertragen en terug te vallen op de oorspronkelijke data voor vrijmaking van de markt. De beschermde afnemers hebben thans immers wel de voordelen van de liberalisering (zie amendement 5) en niet de nadelen. Bij de elektriciteitswetgeving is een soortgelijke voorziening getroffen, waarin wel de voordelen, doch niet de nadelen van de liberalisering bij de midden- en kleinverbruikers terechtkomen.
Motie 1 (fiscale maatregelen)

In deze motie wordt ten eerste verzocht ondersteunende maatregelen op het fiscale vlak te nemen die tot doel hebben de positie van WKK in een geliberaliseerde energiemarkt te versterken. Dit amendement is m.n. van belang voor de tuinbouwsector.

Motie 2 (vermeden netkosten)

Deze motie dringt er bij de minister op aan maatregelen te nemen die er toe leiden dat decentrale opwekkers (WKK) de (financiële) voordelen van de door hun bespaarde netkosten gedeeltelijk terug krijgen in de vorm van een financiële tegemoetkoming. Deze voordelen moeten worden vastgelegd in de tariefstructuur voor de elektriciteitstarieven. Met uitgespaarde netkosten wordt bedoeld beperking van netverliezen t.g.v. transport en transformatie van elektriciteit.

Woordvoerder: J.L. van den Akker

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...