Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toezending verslag van de EcoFin Raad

Datum nieuwsfeit: 13-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Verslag van de Ecofin Raad van 13 maart 2000


DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR s-Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-300m

28 maart 2000

Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 13 maart 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 13 maart 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
MINISTERIE VAN FINANCIËN

Afdeling Europese Unie

Verslag van de Euro-11 en de Ecofin Raad van 13 maart 2000

Op 13 maart vergaderde de Ecofin Raad in Brussel over de implementatie van het stabiliteits- en groeipact, de speciale Europese Raad in Lissabon, de kwijtingsprocedure voor de begroting 1998 en over een mededeling van de Commissie inzake de belastingheffing op vliegtuigbrandstof. Op verzoek van de Zweedse delegatie is tevens gesproken over de invoerbeperking van alcoholhoudende dranken en tabaksproducten voor intracommunautaire reizigers. Voorafgaand aan de Ecofin Raad kwam de Euro-11 bijeen.

Vanwege ziekte van Minister Zalm werd Nederland vertegenwoordigd door Thesaurier-Generaal (TG) Van Dijkhuizen.

Euro-11

Markt- en wisselkoerssituatie
Zoals te doen gebruikelijk besprak de Euro-11 de markt- en wisselkoersontwikkelingen. De EFC-voorzitter herhaalde dat de economische situatie in de eurozone gunstig is. Er werd stilgestaan bij de vraag of de inflatie in 2000 en 2001 boven de 2 % zou uitkomen. Even werd aandacht besteed aan de belangrijkste factoren die bijdragen aan oplopende consumentenprijzen, te weten de economische groei en de olieprijzen. De loonontwikkelingen vormen de grootste onzekerheid. Commissaris Solbes wees met name op risicos uit hoofde van zogenaamde tweede-orde-effecten.
Verschillende sprekers onderstreepten nogmaals hoe belangrijk het is dat Europa inclusief de ECB met één stem over de euro spreekt. Verder werd door enkele sprekers gewezen op het belang van concrete resultaten op structureel gebied. In Lissabon zou duidelijkheid moeten worden verschaft. Een Lidstaat benadrukte het nut van indicatoren in dit verband en een andere Lidstaat stelde dat betere procedures op dit terrein nodig zouden zijn.
De voorzitter Pina Moura concludeerde dat de groeivooruitzichten voor Europa gunstig zijn, maar dat moet worden gewaakt voor inflatie-risicos. Verder benadrukte hij de vastberadenheid om structurele hervormingen te versnellen. In dat verband meldde hij ook dat Ministers van Financiën bij de top in Lissabon aanwezig zullen zijn.

Kwaliteit overheidsfinanciën
Commissaris Solbes stelde dat in stabiliteits- en convergentieprogrammas meer aandacht zou moeten worden besteed aan zaken als vergrijzing en de omvang van de overheidsinvesteringen. Aan de ontvangstenzijde zou moeten worden ingegaan op lastenverlichting en de effecten hiervan op werkgelegenheid. Uiteraard moet aan de vereisten van het Stabiliteits- en Groeipact worden voldaan. Dit laatste punt werd ook door de ECB Vice President Noyer onderstreept die erop wees dat nog niet alle landen evenwicht op de begroting hadden bereikt en dat de schuldratio in sommige landen nog hoog is. Aanpassingen in belastingstelsels kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het wegnemen van belemmeringen op de arbeidsmarkt. Ook verschillende andere sprekers wezen op het belang van voortgezette uitvoering van het Stabiliteits- en Groeipact. Een spreker uit een grote Lidstaat waarschuwde, hoewel hij het eens was met de aandacht voor verlichting van de lastendruk, voor de expansieve effecten van lastenverlichting die in de inflatie, de rente en daarmee de overheidsfinanciën zouden kunnen doorwerken. Verder is het definiëren van investeringsuitgaven soms lastig. Een spreker uit een kleinere Lidstaat stelde dat hoe eerder aan het Stabiliteits- en Groeipact wordt voldaan, hoe meer ruimte er wordt gecreëerd om aandacht te besteden aan de kwaliteit en samenstelling van overheidsuitgaven. Ook wees hij op het nut van indicatoren op het terrein van vergrijzing.
Voorzitter Pina Moura sloot af door te wijzen op het belang van meer aandacht voor investeringen en de kwaliteit van de overheidsuitgaven, alsook voor belastinghervormingen en voor het gebruik van publiek-private samenwerking. Ook zou er meer bewustzijn voor vergrijzingskwesties moeten komen. Het belang van voldoen aan het Stabiliteits- en Groeipact werd nogmaals onderstreept.
Budgettaire situatie Oostenrijk
De Oostenrijkse Minister van Financiën informeerde de Euro-11 over de economische situatie in zijn land. Als positieve aspecten werden genoemd de goede werkgelegenheidssituatie en de groeivooruitzichten. Tegelijkertijd wees hij op de noodzaak van tekortreductie en reductie van de overheidsuitgaven. Zonder corrigerende maatregelen zou de reeds ingevoerde belastinghervorming het tekort verder op drijven. Hij gaf aan dat men blijft streven naar de doelstellingen uit het oorspronkelijke Oostenrijkse stabiliteitsprogramma . Op het structurele vlak zal worden gestreefd naar verdere privatiseringen en naar verbetering van de effectiviteit van het sociale zekerheidsstelsel. Commissaris Solbes verwelkomde de intentie van Oostenrijk om genoemde doelstellingen te realiseren en gaf aan dat dit gegeven de huidige Oostenrijkse budgettaire positie zeker van belang was.

Ecofin Raad

Jaarverslag Europese Rekenkamer en dechargeprocedure 1998

Voorzitter Pina Moura memoreerde dat de President van de Europese Rekenkamer in november 1999 het uitgebrachte rapport over 1998 heeft gepresenteerd. Kern van het jaarverslag is dat er nog teveel fouten worden geconstateerd. De Commissie is doende om hierin verbetering aan te brengen en heeft daartoe recent een actieplan ter verbetering van beheer en procedures op financieel gebied opgesteld.

Commissaris Schreyer gaf aan dat de Commissie in dit actieplan sectorgewijs de tekortkomingen constateert en met voorstellen voor verbetering komt. Een drastische daling van het aantal fouten is het doel. De Commissie kan niet aangeven wanneer een positieve betrouwbaarheidsverklaring verkregen kan worden aangezien de Rekenkamer dit bepaalt. De Europese Rekenkamer zou tot nu toe niet hebben aangegeven wat een acceptabel foutenniveau is.

Namens Nederland gaf TG Van Dijkhuizen aan dat Nederland voor een moeilijke afweging staat. Het door de Rekenkamer geconstateerde foutenpercentage is veel te hoog. De nieuwe Commissie is weliswaar op de goede weg en heeft al veel maatregelen getroffen doch zij dient zich te committeren aan een tijdpad waarin zij aangeeft hoe en wanneer het foutenpercentage zal dalen. De TG gaf daarop vervolgens aan dat Nederland hierover een verklaring aflegt waaruit blijkt dat Nederland niet kan instemmen met een positieve aanbeveling. Hij benadrukte dat dit niet opgevat moet worden als een motie van wantrouwen, maar als een aansporing om tot een resultaatgerichte aanpak te komen.

Andere Lidstaten spraken eveneens hun zorg uit over de kritiek van de Rekenkamer en over het feit dat wederom geen positieve betrouwbaarheidsverklaring kon worden afgegeven. Het actieplan van de Commissie om hierin verbetering aan te brengen werd alom toegejuicht. Verschillende Lidstaten vonden dat in Raadskader een meer diepgaande discussie aan het actieplan moest worden gewijd. Een kleine Lidstaat zou een decharge-advies willen uitstellen tot na de bespreking van het actieplan. Een grote lidstaat opperde een extra Budgetraad in de maand maart, speciaal gewijd aan evaluatie, controle en beheer. Voorts zou er een betere procedure ontwikkeld moeten worden voor de behandeling van speciale rapporten van de Europese Rekenkamer.

Voorzitter Pina Moura concludeerde dat de Raad het actieplan van de Commissie verwelkomt, dat de Ecofin Raad in mei op dit plan kan terugkomen, dat Coreper gemachtigd wordt om een nieuwe procedure voor de behandeling van speciale rapporten te ontwikkelen en dat de aanbeveling van de Raad aan het Europees Parlement, zoals is verwoord in document 6238/00 (bijgevoegd) wordt aanvaard.

Implementatie Stabiliteits- en Groeipact

De updates van de stabiliteitsprogrammas van Frankrijk, Luxemburg en Portugal werden gezamenlijk besproken. Commissaris Solbes hield een korte interventie waarin hij de programmas verwelkomde en enkele kanttekeningen plaatste. Zo riep hij Frankrijk op het overheidstekort sneller te verlagen ingeval van extra begrotingsruimte ten gevolge van hogere groei. Hij prees het Luxemburgse programma waarin sprake is van een oplopend overschot van 2,3% BBP in 1999 naar 3,1% BBP in 2003 en een zeer beperkte schuldquote (4,3% BBP in 1999). Portugal werd opgeroepen eventuele onderuitputting niet uit te geven en de consolidatie van de begroting te versnellen.

Namens het EFC verwelkomde voorzitter Lemierre eveneens de drie programmas. De door het EFC opgestelde concept Raadsopinies over de programmas bevatten naast loftuitingen over reële uitgavenplafonds (Frankrijk), reserveringen voor pensioenverplichtingen (Luxemburg) en aangekondigde structurele hervormingen (Portugal), ook aanbevelingen. Ten aanzien van Frankrijk vroeg het EFC aandacht voor de implementatie van correctiemaatregelen in het geval van overschrijdingen van de uitgavennorm. Voorts beval het EFC aan het tekort verder omlaag te brengen mocht de economische groei meevallen. Met betrekking tot Luxemburg was het EFC akkoord: een uitstekend programma waaraan niets toe te voegen is. Ten aanzien van Portugal benadrukte het EFC de noodzaak van verdergaande uitgavenbeperking en snellere tekortreductie teneinde een veiligheidsmarge te creëren om de automatische stabilisatoren te kunnen laten werken in geval van een economische terugval.

Na een korte reactie van de betrokken ministers concludeerde voorzitter Pina Moura dat de Ecofin Raad de voorgestelde opinies kon vaststellen (opgenomen als bijlage bij dit verslag).

Voorbereiding speciale Europese Raad van Lissabon

Namens het EFC gaf voorzitter Lemierre een toelichting op de door het EFC opgestelde Ecofinbijdrage voor de Europese Raad van Lissabon. Deze Ecofinbijdrage spitste zich toe op drie terreinen: financiële markten, risicokapitaal en de kwaliteit en houdbaarheid van de openbare financiën. De bijdrage van de Commissie aan de Europese Raad van Lissabon was niet onderwerp van een gedetailleerde discussie in het EFC geweest. Niettemin bleek dat de meeste van zijn collegas in het EFC sceptisch stonden tegenover het noemen van kwantitatieve doelstellingen voor macro-economische grootheden.

Voorzitter Glass van het EPC presenteerde het jaarlijkse rapport van het EPC over structurele hervormingen. Dit rapport identificeert terreinen waarop verdergaande structurele hervormingen nodig zijn, waaronder modernisering van de sociale zekerheidsstelsel met het oog op de vergrijzing. Het rapport is niet alleen waardevol voor de Europese Raad van Lissabon, maar dient ook als input voor de globale richtsnoeren voor 2000.

Voorzitter Prodi van de Europese Commissie gaf een toelichting op de Commissiebijdrage aan de Europese Raad van Lissabon getiteld Europese Raad Lissabon: agenda voor Economische en Sociale Vernieuwing. Prodi benadrukte het belang van kwantitatieve doelstellingen die haalbaar zijn en die concreet zijn, zodat deze een duidelijk signaal aan de burgers geven. Er moesten evenwel geen nieuwe processen worden gecreëerd. De prioriteiten van de Commissie spitste zich toe op twee terreinen: de kenniseconomie en het Europese sociale model.

De Lidstaten verwelkomden de rapportages van het EFC en het EPC. Het voorzitterschap werd verzocht essentiële elementen van de Ecofinbijdrage op te nemen in de conclusies van de Europese Raad van Lissabon. De bijdrage zelf zou als bijlage kunnen worden toegevoegd. Ook de bijdrage van de Commissie werd verwelkomd. Een grote lidstaat gaf evenwel aan problemen te hebben met het weergeven van doelstellingen in precieze cijfers. De weg van best practices was het meest veelbelovend. Een andere lidstaat benadrukte het belang van het formuleren van doelstellingen op nationaal niveau.

Voorzitter Pina Moura dankte de Ecofin voor de waardevolle bijdragen voor de Europese Raad. Voorts deelde hij mede dat de ministers van Financiën uitgenodigd zullen worden voor de top in Lissabon.

Belasting op vliegtuigbrandstof

Commissaris Bolkestein gaf een toelichting op de drie aanbevelingen die de Commissie voorstelt in haar mededeling van begin maart (doc. 6743/00 Fisc 31):

* de Raad dient zo snel mogeljk over te gaan tot aanvaarding van de energierichtlijn: de Commissie wil daarin opnemen de bevoegdheid aan Lidstaten om kerosinebelasting te heffen op binnenlandse vluchten of op intracommunautaire vluchten indien daartoe een bilaterale overeenkomst is gesloten;

* de Lidstaten dienen in het kader van de Organisatie voor de Internationale Burgerluchtvaart (ICAO) te ijveren voor een wereldwijde invoering van een brandstofbelasting of van een heffing met een vergelijkbaar effect;

* de Raad dient na een volgende vergadering van de ICAO te bekijken in hoeverre er resultaten in ICAO-verband zijn geboekt.
Een aantal Lidstaten gaf aan de benadering van de Commissie te steunen. Nederland riep de Commissie op een hoger ambitieniveau na te streven. De nadruk zou moeten liggen op een effectieve heffing op vluchten in Europa. In dit kader zou de Commissie wederom dienen te kijken naar de zogenoemde en-route heffing als alternatief. Dit is een heffing die voor alle maatschappijen en Lidstaten gelijk uitpakt en die wordt geheven naar het aantal kilometers dat boven de EU wordt gevlogen en die bovendien wordt gedifferentieerd op basis van de milieukarakteristieken van het vliegtuig. Een aantal andere Lidstaten liep niet erg warm voor een dergelijke heffing. Dit zou geen enkele invloed hebben op het milieu en slecht zijn voor de werkgelegenheid. Een kleine Lidstaat suggereerde dat het Comité van Permante Vertegenwoordigers nog eens kijkt naar het effect van de verbruiksbelasting op vliegtuigbrandstof.

Voorzitter Pina Moura concludeerde dat de Ecofin Raad de Commissie-mededeling doorverwijst naar het Comité van Permante Vertegenwoordigers en naar de Groep Fiscale Vraagstukken, die tijdens een volgende Ecofin Raad hun conclusies zullen presenteren.

Diversen:

Invoerbeperking inzake alcoholhoudende dranken en tabak

Op verzoek van Zweden sprak de Ecofin Raad over verlenging van de huidige derogatie van Zweden inzake invoerbeperkingen op alcoholhoudende dranken en tabak. Deze derogatie staat Zweden toe aan particulieren beperkingen op te leggen in de hoeveelheid drank en rookwaren die zij mogen meenemen uit andere Lidstaten zonder dat in Zweden belasting (accijns) verschuldigd is. Zweden ziet graag dat deze derogatie verlengd wordt tot 31 december 2003, de eindtermijn van soortgelijke derogaties die aan Finland en Denemarken zijn toegestaan. Zweden riep de Commissie op met een voorstel daartoe te komen. Diverse Lidstaten, waaronder Nederland, gaven aan welwillend te staan tegenover het Zweedse verzoek. Commissaris Bolkestein kondigde aan dat de Commissie met een rapport komt over de derogaties van Finland en Denemarken. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan de derogatie van Zweden. Verder zal de Commissie voor het eind van het jaar een breed rapport over de minimum accijnstarieven presenteren.

Voorzitter Pina Moura concludeerde dat de Raad welwillend stond tegenover het Zweedse verzoek en dat Zweden een officieel verzoek hiertoe bij de Commissie diende in te dienen.

Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa

De speciale coördinator van het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa Hombach gaf een toelichting op de voorbereidingen voor de regionale donorconferentie die zal plaatshebben in Brussel op 29 en 30 maart 2000. Op deze donorconferentie zullen projectlijsten voorliggen van de drie werktafels van het stabiliteitspact voor Zuidoost- Europa1. Ten aanzien van Montenegro bevestigden de ministers de Raadsconclusies van 28 februari dat macro-financiële steun niet mogelijk is. De Commissie werd verzocht de mogelijkheden te onderzoeken van humanitaire hulp via bestaande EU-programmas.

Managing Director IMF

Tijdens de lunch besloten de Ecofin-ministers de huidige president van de EBRD Horst Köhler voor te dragen als de Europese kandidaat voor de positie van Managing Director van het IMF.


- 0 -

Bijlagen:

* Aanbeveling aan Europees Parlement inzake kwijtingsprocedure (6238/00);

* Raadsopinies inzake updates stabiliteitsprogrammas Frankrijk, Luxemburg, Portugal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie