Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten

Datum nieuwsfeit: 13-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve dienstenMINISTERIE VAN FINANCIEN

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Nr. WV 2000/113 M s-Gravenhage, 13 maart 2000

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de toepassing van het verlaagde BTW-tarief op een aantal arbeidsintensieve diensten

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel XXII van de Wet van 22 december 1999, Stb. 579, tot wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) in samenhang met Richtlijn 1999/85/EG van de Raad van 22 oktober 1999 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat de mogelijkheid betreft om bij wijze van experiment op arbeidsintensieve diensten een verlaagd BTW-tarief toe te passen en op de beschikking van de Raad van 28 februari 2000 waarbij de lidstaten worden gemachtigd om overeenkomstig de procedure vastgesteld in artikel 28, lid 6, van Richtlijn 77/388/EG een verlaagd BTW-tarief op bepaalde arbeidsintensieve diensten toe te passen (2000/185/EG);

Besluit:

ARTIKEL I

In tabel I, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 19681 wordt na post 3 ingevoegd:


4. het herstellen van fietsen;

5. het herstellen van schoeisel en lederwaren;
6. het herstellen en vermaken van kleding en huishoudlinnen;
7. de diensten die door kappers als zodanig worden verricht;
8. het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar;.
ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

Toelichting

Artikel XXII van de Wet van 22 december 1999, Stb. 579, houdende wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) bepaalt dat de Minister van Financiën een wijziging aanbrengt in de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 horende tabel I, indien de Raad van de Europese Unie de richtlijn heeft vastgesteld die het mogelijk maakt om, bij wijze van experiment, op een aantal zeer arbeidsintensieve diensten een verlaagd BTW-tarief toe te passen. De bedoelde richtlijn is door de Raad van de Europese Unie op 22 oktober 1999 vastgesteld1, waarmee een wijziging is aangebracht in de Zesde BTW-richtlijn2 die het de lidstaten mogelijk maakt een machtiging te vragen aan de Europese Commissie om aan het experiment deel te nemen. Nederland heeft deze machtiging gevraagd en gekregen bij beschikking van de Raad van 28 februari 20003. Deze ministeriële regeling strekt ertoe tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968, hierna: de wet, dienovereenkomstig aan te passen. De aan Nederland verleende machtiging heeft betrekking op de periode die loopt van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2002. Het experiment heeft tot doel de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het belastingplan 20004.

De diensten waarvoor Richtlijn 1999/85/EG de mogelijkheid opent aan het experiment deel te nemen, worden opgesomd in een nieuwe bijlage K bij de Zesde BTW-richtlijn. Het gaat om de volgende diensten:

1. kleine hersteldiensten aan: - fietsen,

- schoeisel en lederwaren,

- kleding en huishoudlinnen (ook herstellen en vermaken);

2. renovatie en herstel van particuliere woningen, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten;

3. glazenwassen en schoonmaken van particuliere woningen;
4. thuiszorg;

5. kappersdiensten.

De lidstaten konden voor 1 november 1999 uit bovenstaande lijst machtiging vragen voor in beginsel een tweetal categorieën. Bij wijze van uitzondering kan een lidstaat in aanmerking komen voor een derde categorie. Deze uitzondering doet zich voor in het geval het economisch gewicht van de drie sectoren gezamenlijk beperkt is. Omdat dat in de Nederlandse situatie het geval was, is een verzoek ingediend dat drie categorieën omvat. De Commissie en de andere lidstaten hebben dit verzoek inmiddels ingewilligd en de Raad heeft Nederland voor alledrie de gevraagde categorieën een machtiging verleend. Het in de wet vastleggen van deze drie categorieën gebeurt door een vijftal posten aan onderdeel b van tabel I toe te voegen. Deze posten worden hierna kort toegelicht.

Tabel I, onderdeel b, post 4 (het herstellen van fietsen). Onder het herstellen van fietsen moet worden verstaan het verrichten van kleine en grote reparaties aan fietsen, bijvoorbeeld het vervangen van onderdelen, het plakken van banden en het verrichten van (preventief) onderhoud. Het verlaagde tarief is van toepassing op de dienst. In de praktijk betekent dit dat voor de verrichte arbeid het verlaagde tarief in rekening kan worden gebracht. Daar waar naast de dienst een levering van materialen is te onderscheiden, is op de levering het algemene tarief van toepassing. Het verlaagde tarief kan op het arbeidsloon worden toegepast wanneer bij het vervangen van een onderdeel het arbeidsloon en het materiaal afzonderlijk worden gefactureerd.

Het verlaagde tarief geldt ook voor het repareren van fietsen met een hulpmotor, zoals zoemfietsen. Het herstellen van hoofdzakelijk motorisch voortbewogen "fietsen", zoals brom- en snorfietsen en bromscooters blijft daarentegen belast naar het algemene tarief.

Tabel I, onderdeel b, post 5 (het herstellen van schoeisel en lederwaren). De reparatie van alle soorten schoeisel, zoals schoenen, laarzen en sandalen, valt onder deze post. Onder reparatie wordt in dit verband bijvoorbeeld verstaan het verzolen en verven, het lijmen en het (opnieuw) waterafstotend maken van schoeisel. Deze post maakt het tevens mogelijk het verlaagde BTW-tarief in rekening te brengen voor de reparatie van lederwaren zoals leren jassen, tassen, handschoenen en portemonnees.

Leren zadels voor rijdieren en leren meubelen worden in dit geval niet beschouwd als lederwaren, het repareren daarvan blijft derhalve belast naar het algemene tarief.

Tabel I, onderdeel b, post 6 (het herstellen en vermaken van kleding en huishoudlinnen). Onder huishoudlinnen moet in dit verband wordt verstaan textiel dat zelfstandig in het huishouden pleegt te worden gebruikt, zoals gordijnen, dekens en (tafel)lakens. Vloerbedekking en de bekleding van meubilair worden niet beschouwd als huishoudlinnen en de reparatie en het vermaken daarvan vallen dan ook niet onder deze post.

Het verlaagde tarief is niet van toepassing op het in opdracht vervaardigen van kleding of huishoudlinnen, ongeacht of dit al dan niet onder het ter beschikking stellen van de stof gebeurt.

Naast het repareren van gaten en scheuren, wordt het vervangen van knopen, ritssluitingen en dergelijke gezien als herstellen en kan derhalve worden belast naar het verlaagde tarief. Het wassen, chemisch reinigen, stomen en persen van kleding en huishoudlinnen wordt daarentegen niet beschouwd als herstellen en blijft derhalve belast naar het algemene tarief.

Tabel I, onderdeel b, post 7 (de diensten die door kappers als zodanig worden verricht). Alleen de diensten die kappers in hun hoedanigheid van kapper verrichten, worden belast naar het verlaagde tarief. Als voorbeeld kunnen worden genoemd het knippen, wassen en verven van haar en het aanbrengen van permanenten. Eventuele andere diensten die door kappers worden verricht, zoals het aanbrengen van (bruids) make-up, het geven van schoonheidsbehandelingen en de verzorging van nagels, blijven onderworpen aan het algemene tarief.

Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op kappersdiensten verricht bij mensen, het trimmen van huisdieren blijft belast naar het algemene tarief.

Tabel I, onderdeel b, post 8 (het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar). De term woningen geeft aan dat het verlaagde tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen die door particulieren worden bewoond, het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes blijven belast naar het algemene tarief. Onder schilderen en stukadoren wordt mede begrepen het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen en van pasteuze dan wel gelijmde materialen. Tevens vallen de noodzakelijke voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden onder het verlaagde tarief, dat wil zeggen voor zover deze handelingen direct samenhangen met de daarop volgende schilders- of stukadoorswerkzaamheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het verlaagde tarief niet van toepassing is op het aanbrengen van tegels of op het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met schilders- of stukadoorswerkzaamheden kan worden begonnen. De werkzaamheden die voorafgaan gaan aan het aanbrengen van behang, komen in belangrijke mate overeen met de werkzaamheden die voorafgaan aan schilderen en stukadoren. Ook op behangen en de daarvoor noodzakelijke en direct met behangen samenhangende voorbereidingswerkzaamheden, is daarom het verlaagde tarief van toepassing.

De bij het schilderen en stukadoren gebruikte materialen vallen onder het verlaagde tarief, indien en voorzover de diensten waarbij zij worden gebruikt ook onder het verlaagde tarief vallen. Bij behangen valt de prestatie uiteen in twee elementen: het leveren van behang enerzijds en het aanbrengen ervan anderzijds. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op het aanbrengen van het behang, voor de levering van het behang zelf blijft het algemene tarief van toepassing.

Voor het vaststellen van de ouderdom van de woning is het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken bepalend. Voor de toepassing van deze bepaling mag worden aangenomen dat de woning is gebouwd op 1 januari van het bouwjaar dat wordt vermeld in het WOZ-taxatieverslag dat de gemeente op verzoek aan de bewoner verstrekt. De schilder of stukadoor dient, om het verlaagde tarief te kunnen toepassen, in ieder geval in het bezit te zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de desbetreffende woning ouder is dan 15 jaar. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, dient de woning ten minste voor de helft te bestaan uit delen die ouder zijn dan 15 jaar, om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW-tarief. In dat geval is het verlaagde tarief van toepassing op schilder- en stukadoorswerk voor de gehele woning.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervangt met ingang van die dag het Besluit van 27 december 1999, nr. WV 1999/2276M dat in werking is getreden met ingang van 1 januari 2000. Met deze vervanging wordt materieel geen wijziging beoogd.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...