Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie over de commissie strafvorderlijke gegevens

Datum nieuwsfeit: 13-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

just0000.219 brief min just inzake commissie strafvorderlijke gegevens vergaring in de informatiemaatschappij

Gemaakt: 16-3-2000 tijd: 15:28


4

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 13 maart 2000

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges zend ik u hierbij toe de Regeling houdende instelling van de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij.

De Minister van Justitie,

Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

van 2 maart 2000, nr. 5014551/00/6, houdende instelling van de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

Er is een Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

De Commissie heeft tot taak te komen tot een rapport met uitgangspunten voor de wetgeving terzake van de strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij. Zij zal daarbij de vraag bezien welke vormen van gegevensvergaring en -bewerking voor de strafvordering noodzakelijk zijn en regeling behoeven. De Commissie beziet in dat verband of het Wetboek van Strafvordering, gelet op de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, voorziet in een daarvoor toereikend wettelijk kader en geeft - bij ontkennende beantwoording - daartoe een aanzet.

Artikel 3

De Commissie bestaat uit maximaal acht leden.

Artikel 4


1. De Commissie streeft ernaar voor 1 april 2001 een rapport met uitgangspunten voor de wetgeving terzake van de strafvorderlijke vergaring van gegevens in de informatiemaatschappij aan de Minister van Justitie uit te brengen.


2. Na het uitbrengen van het rapport is de Commissie opgeheven.
Artikel 5

De archiefbescheiden van de Commissie worden na opheffing van de Commissie, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het ministerie van Justitie.

Artikel 6

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2001.

Artikel 7

Deze Regeling wordt aangehaald als Regeling Commissie strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij.

Deze Regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Toelichting

Op grond van artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges wordt door middel van de onderhavige regeling de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij ingesteld.

Deze commissie heeft tot taak te komen tot een rapport met uitgangspunten voor de wetgeving terzake van de strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij. Zij zal daarbij de vraag bezien welke vormen van gegevensvergaring en -bewerking voor de strafvordering noodzakelijk zijn en of het Wetboek van Strafvordering, gelet op de ontwikkelingen op het gebied van de informatie-, en communicatietechnologie, de ontwikkelingen in het privacyrecht en de veranderingen in de wijze van de opsporing van strafbare feiten, voorziet in een daarvoor toereikend wettelijk kader.

Door de technologische ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie verandert de wijze waarop informatie wordt bewaard en bewerkt en de wijze waarop de instanties die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten informatie kunnen vergaren. Instellingen en bedrijven beschikken over steeds meer en steeds beter toegankelijke gegevens over de personen die van hen diensten of producten afnemen, of van wie zij om andere redenen gegevens verwerken. Wanneer gegevens over personen kunnen bijdragen aan de strafvordering of de opsporing van strafbare feiten, bijvoorbeeld omdat deze personen verdachte van een strafbaar feit zijn, is het voor de instanties die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten van belang om over deze gegevens de beschikking te kunnen krijgen.

Het Wetboek van Strafvordering kent algemene en specifieke bepalingen die derden ertoe verplichten voorwerpen uit te leveren dan wel gegevens te verstrekken. Aan de commissie wordt gevraagd te bezien of deze bepalingen een toereikend kader bieden voor de vergaring van gegevens in de informatiemaatschappij. Daarbij zal moeten worden nagegaan welke vormen van gegevensvergaring en -bewerking noodzakelijk kunnen zijn voor de opsporing van strafbare feiten en of hiervoor een wettelijk kader bestaat dan wel geschapen moet worden.

De commissie zal onder andere bezien:


- of de in het Wetboek van Strafvordering opgenomen bevoegdheden ter zake van de uitlevering van voorwerpen, de vordering van gegevens en het onderzoek van gegevens in geautomatiseerde werken wijziging of aanvulling behoeven,


- op welke wijze van derden medewerking kan worden gevorderd ter zake van het verstrekken, bewerken, vergaren, of bewaren van gegevens en

- of het de overheid moet zijn toegestaan over te gaan tot de bewerking van gegevens teneinde daardoor kenmerken van personen of groepen van personen te achterhalen, en zo ja, in welke gevallen en met betrekking tot welke gegevens.

Bij de uitvoering van de opdracht besteedt de commissie aandacht aan andere relevante wetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet melding ongebruikelijke transacties. Tevens wordt rekening gehouden met de internationale ontwikkelingen, aanbevelingen, richtlijnen en verdragen in het kader van de Raad van Europa en de Europese Unie, de resultaten van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk, de actiepunten uit de nota Wetgeving voor de elektronische snelweg, lopende wetgevingsvoorstellen en recente onderzoeksrapporten.

De commissie dient voor 1 maart 2001 een rapport met uitgangspunten voor de wetgeving terzake van de strafvorderlijke vergaring van gegevens in de informatiemaatschappij aan de Minister van Justitie uit te brengen. Het rapport wordt aangeboden aan de Minister van Justitie. De Minister van Justitie stelt een reactie op het rapport op.

Gelet op de specifieke vraagstelling is besloten tot het instellen van de onderhavige commissie. Er is geen bestaand adviescollege dat op dit terrein actief is of op dit terrein zou kunnen adviseren. Deskundigheid op het gebied van strafrecht en strafvordering, de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie en inzicht in de praktijk van de opsporing van strafbare feiten zijn voor het goed functioneren van de commissie van groot belang. De leden van de in te stellen commissie zullen dan ook op basis van deze specifieke deskundigheden worden benoemd.

De adviestaak van de commissie is naar zijn aard eenmalig en tijdelijk. Het bestaan van de commissie is dan ook beperkt tot het tijdstip waarop zij haar eindrapport heeft uitgebracht. Volgens de huidige planning moet de commissie ernaar streven het eindrapport uiterlijk 1 maart 2001 uit te brengen. Om te voorkomen dat een geringe overschrijding van deze planning tot een verlenging van de instellingsregeling van de commissie zou moeten leiden, is ervoor gekozen de regeling zelf per 1 juni 2001 te laten vervallen.

Met inachtneming van de Kaderwet adviescolleges regelt de commissie haar werkzaamheden voor het overige naar eigen inzicht. De commissie kan bij de uitvoering van haar taakopdracht in overleg treden met deskundigen of belanghebbende partijen. De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat, bestaande uit ambtenaren van het Ministerie van Justitie.

De benoeming van de leden van de commissie zal op basis van artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges plaatsvinden door de Minister van Justitie. Eveneens zal daarbij -met inachtneming van het Vergoedingenbesluit adviescolleges- het bedrag worden vastgesteld dat de leden van de commissie per vergadering als vergoeding ontvangen.

De Minister van Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...