Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse minister BZ vraagt interministeriele conferentie

Datum nieuwsfeit: 13-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER JOHAN SAUWENS

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,

AMBTENARENZAKEN EN SPORT

13 maart 2000

SAUWENS VRAAGT INTERMINISTERIELE CONFERENTIE.

0.Gezien de onmogelijkheid op informele wijze een gesprek met minister DUQUESNE te organiseren, vraagt minister SAUWENS een spoedige bijeenroeping van een interministeriële conferentie. Dit is een formeel overleg tussen de minister van de federale regering en de ministers van de Gewestregeringen.

Johan SAUWENS wil met de federale minister van Binnenlandse Zaken hoogdringend een aantal zaken bespreken, meer bepaald:

-districtsraadverkiezingen Antwerpen;
-statuut lokale mandatarissen;

-kiesrecht Belgen in het buitenland;
-gevolgen van de politiehervorming voor de lokale besturen;

-dossier wateroverlast.

1.Vlaams minister SAUWENS heeft midden februari reeds zijn principiële goedkeuring gegeven aan de oprichting én de recht-streekse verkiezing van de Antwerpse districtsraden.
EU-burgers mogen, zoals in elk van de andere 307 gemeenten, meestemmen én kandideren voor de gemeente Antwerpen. Toch wordt aan de EU-onderdanen vooralsnog geen stemrecht verleend voor de 9 Antwerpse districtsraden. Volgens Minister SAUWENS is dit totaal onlogisch: binnengemeentelijke decentralisatie wil juist het lokale beleid dichter bij de mensen brengen door het een groter draagvlak (in termen van herkenbaarheid en vertrouwdheid) te bieden. Johan SAUWENS wil federaal minister DUQUESNE er dan ook toe aanzetten binnen de kortst mogelijke tijd deze anomalie weg te werken en hiertoe de nodige wetgevende initiatieven te nemen.
2.Minister SAUWENS wil ook de stand van zaken kennen met betrekking tot de wet van 4 mei 1999 tot verbetering van de bezoldigingsregeling en sociaal statuut van de lokale mandatarissen. De Vlaamse minister dringt er ondermeer op aan dat de nodige uitvoeringsbesluiten worden getroffen zowel voor wat vakantiegeld en eindejaarspremie als het statuut van de niet-beschermde personen betreft, meerbepaald de schepenen en burgemeesters. Zoals bekend kan SAUWENS vooralsnog niet, vanuit zijn toe-zichtsfunctie op de lokale besturen en bij ontstentenis van de vereiste uitvoeringsbesluiten, de toekenning van vakantiegel-den en eindejaarspremies aan lokale mandatarissen erkennen.

3.Daarnaast vraagt SAUWENS dat op federaal niveau werk zou worden gemaakt van het stemrecht voor het Vlaams parlement voor Vlamingen in het buitenland. De toenmalige federale regering heeft deze problematiek geregeld in een wetsontwerp van 29 september 1998. Er werd evenwel nagelaten dit bij bijzondere wet te doen zodat de uitgewerkte regeling alleen van toepassing is op de federale wetgevende Kamers en niet voor het Vlaams Parlement.
De verkiezingen van 13 juni 1999 hebben aangetoond dat de uitgewerkte procedure bijzonder omslachtig en duur is, slechts enkele personen maakten van het stemrecht gebruik.
Het federaal regeerakkoord bepaalt dat de administratieve procedure moet worden vereenvoudigd en kosteloos moet zijn. Daartoe werd enkele maanden geleden op federaal niveau een interkabinettenwerkgroep opgericht. Een wetsontwerp ligt ondertussen voor advies voor bij de Raad van State.
Ondanks het herhaaldelijk schriftelijk aandringen van minister SAUWENS weigert de federale overheid vooralsnog de regeling voor de deelstaatparlementen in de besprekingen mee in te brengen.
Minister SAUWENS betreurt deze gang van zaken en vindt het logisch dat een Vlaming in het buitenland zowel voor het Vlaams Parlement als voor Kamer en Senaat zijn stem moet kunnen uitbrengen.

4. SAUWENS wil, vanuit zijn hoedanigheid van toezichthoudende overheid op de lokale besturen én voorzitter van Comité C (sociaal overleg voor het personeel van de lokale besturen), eveneens met zijn federale collega de gevolgen van de nakende politiehervorming op zowel de gemeentelijke begrotingen als het personeel van de gemeentepolitie bespreken. De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden beseft immers dat door een aantal ontwikkelingen (o.a. politie-hervorming maar ook liberalisering electriciteitssector, stijgende pensioenlasten, regularisering van de nepstatuten, .) de gemeentelijke financiën de komende jaren ernstig onder druk kunnen komen te staan.
Minister SAUWENS eist dat in de toekomst minstens overleg wordt gepleegd over de aspecten van de politiehervorming die directe effecten hebben voor de lokale besturen. Dit overleg zou bij wet geregeld moeten worden.
5. Dossier wateroverlast.
Minister Sauwens neemt de verdediging op van de Vlaamse gemeenten en hun inwoners die zwaar getroffen geweest zijn door overstromingen en in het kader van het Rampenfonds financiële steun van de federale overheid vragen. Sauwens wil de afwikkeling van deze dossiers versnellen.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie