Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief ministerie VWS over kinderopvang

Datum nieuwsfeit: 14-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26587000.005 brief sts vws inzake kinderopvang
Gemaakt: 16-3-2000 tijd: 13:29


6


26587 Kinderopvang


26800 Nota over de teostand van 's Rijks Financien
nr. 5 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2000

Hierbij informeer ik u mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Verstand, over de uitvoering van de motie De Graaf die tijdens de Algemene politieke beschouwingen 1999 is ingediend en aangenomen. Eén onderdeel van deze uitvoering betreft de berekeningsgrondslag die in de Beleidsnota kinderopvang wordt gehanteerd voor de opvang van 0-4 jarigen. Aldus doe ik mijn toezegging uit het Algemeen Overleg van 25 november 1999 gestand om uw kamer nadere inlichtingen te verstrekken over deze berekeningsgrondslag. Verder staan in deze brief de door uw kamer verzochte wachtlijstgegevens in relatie tot de uitbreiding van de kinderopvangcapaciteit. Tenslotte breng ik u op de hoogte van de voortgang van het overleg met de grote steden over de knelpunten bij de capaciteitsuitbreiding. Gelet op de onderlinge samenhang heb ik ervoor gekozen deze onderwerpen in één brief te verzamelen en u niet versnipperd te informeren.


1. Motie De Graaf

Tijdens de Algemene politieke beschouwingen van september 1999 is de motie De Graaf aangenomen waarin de regering verzocht wordt «20 miljoen extra uit te trekken voor een verdere uitbreiding van de kinderopvangplaatsen, bijvoorbeeld in het onderwijs, en voor verruiming van de openingstijden» (kamerstukken 1999-2000, II 26 800, nr. 21). De motie valt in twee delen uiteen: uitbreiding en verruiming.


1.1 Uitbreiding

Intensivering en uitbreiding op korte termijn

Voor korte termijn worden de kinderopvangfaciliteiten ten behoeve van de onderwijssector geïntensiveerd door in 2000 en 2001 jaarlijks f 10 mln. extra toe te voegen aan de begroting van het Ministerie van OCenW. Met het oog op het voorzien in voldoende personeel is er immers een tekort aan kinderopvang voor de onderwijssector geconstateerd. Ook in de motie wordt het onderwijs genoemd. Bij brief van de Minister van Financiën bent u reeds geïnformeerd over deze intensivering (kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 35). Het Ministerie van OCenW verzorgt de verdere uitvoering van de motie op dit onderdeel.

In deze kabinetsperiode wordt een uitbreiding met 71.000 opvangplaatsen mogelijk gemaakt. Gelet op de korte periode waarbinnen gemeenten deze aanzienlijke uitbreiding dienen te realiseren, acht het kabinet het niet reëel tussentijds in te zetten op het realiseren van nog meer opvangplaatsen. Bovendien zijn er knelpunten die de reeds geplande uitbreiding kunnen bedreigen. Ook de Tweede Kamer heeft tijdens het Algemeen Overleg over kinderopvang op 25 november 1999 de aandacht gevestigd op mogelijke knelpunten (kamerstukken II 1999-2000,
26 587, nr. 4). Het betreft de berekeningsgrondslag voor de dagopvang en de in 1997 of 1998 gerealiseerde buitenschoolse opvangplaatsen.
Berekeningsgrondslag dagopvang

Tijdens het Algemeen Overleg over kinderopvang heeft een aantal partijen voorgesteld uit te gaan van een hogere berekeningsgrondslag voor kinderopvang voor 0-4 jarigen dan de f 19.050,- waarmee wordt gerekend in de Beleidsnota kinderopvang (kamerstukken II 1999-2000, 26
587, nr. 1-2). Daarbij werd een bedrag van minimaal f 21.000,- genoemd.

Alvorens in te gaan op de hoogte van de berekeningsgrondslag, benadruk ik dat het in de Beleidsnota kinderopvang gaat om het prijspeil 1999. Voor de prijsontwikkeling vanaf het jaar 2000 worden de beschikbare middelen op de voor de rijksbegroting gebruikelijke wijze geïndexeerd. Deze indexering wordt doorberekend in de rijksbijdrage die uit hoofde van de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang voor de periode tot en met 2002 aan gemeenten wordt verstrekt alsmede in de berekeningsgrondslag voor de structurele financiering vanaf 2003.

De hoogte van de berekeningsgrondslag voor 0-4 jarigen is gebaseerd op verschillende gegevens met uiteenlopende peiljaren. Hieronder volgt een geactualiseerd overzicht van deze gegevens:

Bron 1997 1998 1999 Type opvangplaats

SZW f 18.525 ? 19.050 ? 19.515 de subsidiegrondslag in de Regelingen kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders

SGBO ? 17.870 ? 18.760 ? 19.650* de gemiddelde kostprijs over alle bezette plaatsen op basis van onderzoek onder gemeenten

SGBO ? 18.060 ? 19.060 ? 20.060* de gemiddelde huurprijs over alle bedrijfsplaatsen op basis van onderzoek onder gemeenten

SUK -** -** ? 20.324 de gemiddelde huurprijs op basis van de bedrijfsplaatsen waarvoor dit landelijke bureau bemiddelt

ad *: nog geen gegevens over 1999 beschikbaar; de prijsontwikkeling
1997-1998 is geëxtrapoleerd naar 1999

ad **: gegevens niet beschikbaar

Mede gelet op het verschil in type opvangplaatsen waar de bedragen in de tabel betrekking op hebben, is de divergentie beperkt. Er is op basis van deze gegevens geen aanleiding de berekeningsgrondslag te verhogen naar een bedrag van f 21.000,-. De berekeningsgrondslag is immers van toepassing is op alle opvangplaatsen, gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd. Daarom zijn de onderzoeksgegevens van het SGBO over alle opvangplaatsen relevanter dan de verhuurtarieven voor de bedrijfsplaatsen.

Er is echter wel aanleiding om de berekeningsgrondslag te verhogen naar f 19.515,-. Aangezien de berekeningsgrondslag in de Beleidsnota kinderopvang met het oog op eenheid van rijksbeleid is gelijkgesteld aan het subsidieniveau van de Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1999 van het Ministerie van SZW, betekent dit dat er ook voor de Beleidsnota kinderopvang naar dit bedrag overgestapt wordt. Extrapolatie van de kostprijsgegevens van het SGBO over alle opvangplaatsen ondersteunt deze verhoging van de berekeningsgrondslag.

Een verhoging van de berekeningsgrondslag naar f 19.515,- vereist de inzet van extra middelen. Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen de gevolgen tijdens de uitbreidingsperiode en de structurele effecten. Op basis van de uitgangspunten voor de raming van de capaciteitsuitbreiding in de Beleidsnota kinderopvang is in de periode t/m 2002 circa f 8 mln. nodig en vanaf 2003 jaarlijks f 3¾ mln. Daarnaast zullen de kostenramingen voor de fiscale faciliteiten voor werkgevers en ouders worden aangepast aan de verhoging van de berekeningsgrondslag.

De suggestie om de berekeningsgrondslag te verhogen naar f 21.000,- heeft uw kamer blijkens het Algemeen Overleg kinderopvang gebaseerd op de opvatting dat een bedrag van f 21.000,- naar de huidige omstandigheden een reële kostprijs is. Er dient evenwel een onderscheid gemaakt te worden tussen de kostprijs en de berekeningsgrondslag. De kostprijs is een bedrag per bezette opvangplaats. De berekeningsgrondslag is het bedrag per plaats, ongeacht de bezetting. De berekeningsgrondslag van de Beleidsnota gaat uit van een bezetting voor 0-4 jarigen van 100%. De berekeningsgrondslag en de kostprijs zijn bij zo'n bezetting aan elkaar gelijk. Indien en voorzover de bezetting lager is, resulteert dat in een kostprijs die hoger is dan de berekeningsgrondslag. Bij een berekeningsgrondslag van f 19.515,- en een bezettingspercentage dat in de huidige praktijk circa 90% is, bedraagt de kostprijs ongeveer f
21.000,-. Het kabinet streeft echter naar een volledige bezetting van de opvangcapaciteit.

In 1997 of 1998 gerealiseerde buitenschoolse opvangplaatsen

De Tijdelijke stimuleringsmaatregel buitenschoolse opvang uit 1997 stelde gemeenten een rijksbijdrage ter beschikking voor de uitbreiding van de buitenschoolse opvang met ruim 26.000 plaatsen in de periode t/m 2000. Deze stimuleringsmaatregel is geïntegreerd in de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang. De rijksbijdrage in de nieuwe regeling is een vast bedrag per ultimo 2002 gerealiseerde opvangplaats. Er wordt dus geen rekening gehouden met het moment waarop de nieuwe opvangplaatsen gerealiseerd zijn. Het zwaartepunt van de uitbreiding op grond van de Tijdelijke stimuleringsmaatregel buitenschoolse opvang werd verwacht te liggen in de jaren 1999 en
2000. Uit de recente cijfers voor de jaarlijkse monitor «Kinderopvang in gemeenten» van het SGBO blijkt echter dat er in 1997 275 en in 1998 zelfs bijna 9.500 van de ruim 26.000 te realiseren buitenschoolse opvangplaatsen zijn gecreëerd. Deze buitenschoolse opvangplaatsen zijn dus al in 1997 of 1998 in exploitatie genomen en dienen derhalve gemiddeld 1½ resp. gemiddeld ½ jaar langer in stand gehouden te worden dan de uitbreidingsperiode van 4 jaar.

Ter compensatie kan aan de betreffende gemeenten een extra rijksbijdrage verstrekt worden voor de in 1997 en 1998 gerealiseerde buitenschoolse opvangplaatsen. Op basis van de onderzoeksgegevens van het SGBO wordt hiervoor in de periode t/m 2002 een budget gereserveerd van maximaal f 15¾ mln. De extra bijdrage bedraagt ten hoogste f
4.500,- voor plaatsen die in 1997 en f 1.500,- voor plaatsen die in
1998 zijn gerealiseerd. Er zijn geen structurele kosten mee gemoeid.
Uitbreiding (en eventueel verruiming openingstijden) op langere termijn

Volgens de Macro-economische verkenning 1999 van het Centraal Planbureau (CPB) is er na 2002 nog een verdere uitbreiding nodig om aan de behoefte aan kinderopvang per 2010 te voldoen, met name voor de buitenschoolse opvang. Het CPB heeft bij deze verkenning overigens nog geen rekening gehouden met het wegnemen van de wachtlijsten. Over de omvang van de behoefte aan kinderopvang op langere termijn zullen nadere ramingen opgesteld worden ter voorbereiding van de Wet basisvoorziening kinderopvang. De wijze waarop een dekkend aanbod tot stand zal kunnen komen, is onderwerp van deze wet. De middelen die uit hoofde van de motie vanaf 2003 beschikbaar zijn, kunnen voor de verdere uitbreiding en/of verruiming worden ingezet. Over de manier waarop deze middelen worden ingezet zal te zijner tijd nadere besluitvorming plaatsvinden.


1.2 Verruiming

Het tweede onderdeel van de motie heeft betrekking op de verruiming van de openingstijden. De middelen die hiervoor op de korte termijn beschikbaar zijn, worden eveneens grotendeels toegevoegd aan de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang. Parallel daaraan loopt een afzonderlijk stimuleringstraject.

Verruimde openingstijden, ook voor buitenschoolse opvang

De huidige Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang voorziet voor kinderopvang voor 0-4 jarigen reeds in de mogelijkheid om plaatsen met verruimde openingstijden te realiseren. Dergelijke plaatsen tellen zwaarder mee voor het bepalen van de capaciteitsuitbreiding.

Voor de buitenschoolse opvang gaat de Beleidsnota kinderopvang uit van een standaardpakket van 1.380 uur per jaar. Verruiming van de openingstijden leidt tot een plaats van 1.650 uur of meer opvang per jaar. Er wordt een omrekenfactor voor de buitenschoolse opvang ingevoerd, waarmee dergelijke plaatsen naar rato van het extra aantal uren als 1,2 plaats kunnen meetellen. Daardoor wordt de rijksbijdrage voor buitenschoolse opvangplaatsen met verruimde openingstijden hoger. Op die manier worden gemeenten gestimuleerd dergelijke plaatsen te realiseren.

Gemeenten bepalen zelf welk deel van die uitbreiding bestaat uit buitenschoolse opvang met verruimde openingstijden. Hoewel de uitbreiding rekenkundig nog steeds uitkomt op 71.000 plaatsen, worden er vanwege de omrekenfactor bij verruimde openingstijden feitelijk minder plaatsen gerealiseerd. Daarom wordt het budget voor de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang verhoogd met ongeveer f 13¾ mln. Hiermee wordt de terugval in het feitelijk aantal gerealiseerde plaatsen voor 1.200 plaatsen vereffend. De uitbreiding komt dan in totaal uit op 72.200 opvangplaatsen. Vanaf 2003 is hiervoor structureel f 4¼ mln. nodig. Op deze manier kunnen tenminste
6.000 buitenschoolse opvangplaatsen van verruimde openingstijden worden voorzien zonder in te leveren op het feitelijk aantal gerealiseerde opvangplaatsen. Dit is 14% van de beoogde 43.000 buitenschoolse opvangplaatsen.

Het is mogelijk dat het budget voor buitenschoolse opvangplaatsen die reeds in 1997 of 1998 zijn gerealiseerd, niet volledig wordt uitgeput. In dat geval kunnen de resterende middelen worden ingezet voor verruimde openingstijden.

Afzonderlijk stimuleringstraject

Tenslotte zal via ondersteuning van gemeenten en instellingen de verruiming van de openingstijden in de kinderopvang worden bevorderd. Het doel is het gebruik van bestaande mogelijkheden voor verruimde openingstijden voor 0-4 jarigen te stimuleren en de invoering van verruimde openingstijden voor 4-12 jarigen te ondersteunen. Hiertoe kunnen modellen worden ontwikkeld en verspreid voor de organisatie en de inhoud van verruimde openingstijden. Een belangrijk punt van aandacht is het ontwikkelen van een pedagogisch verantwoord aanbod bij de opvang van kinderen op flexibele uren en bij 24-uursopvang. In samenwerking met het Projectbureau Dagindeling van het Ministerie van SZW en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) wordt een stimuleringstraject gestart. Hiervoor wordt tijdens deze kabinetsperiode f 2½ mln. uitgetrokken.

Samenvattend overzicht

In onderstaand overzicht wordt de uitvoering van de motie samengevat:

in f mln 2000 t/m 2002 jaarlijks vanaf 2003

toevoeging begroting OCenW 20 -

berekeningsgrondslag dagopvang van f 19.515,- * 8 3¾

bso-plaatsen uit 1997 en 1998 15¾ -

uitbreiding (en verruiming) op langere termijn - 12

verruiming openingstijden bso* 13¾ 4¼

afzonderlijk stimuleringstraject verruiming 2½ -

totaal 60 20

ad *: exclusief fiscale middelen


2. Overige toezeggingen AO


2.1 Wachtlijsten en uitbreiding

Uw kamer heeft gevraagd of er informatie beschikbaar is over de wachtlijsten in relatie tot de capaciteitsuitbreiding die voor deze kabinetsperiode in gang is gezet. In de jaarlijkse monitor kinderopvang van het SGBO wordt gemeenten gevraagd gegevens te verstrekken over de wachtlijsten. Het rapport over 1998 zal u binnenkort toegezonden worden. Vooruitlopend daarop kan ik u als volgt informeren. De omvang van de wachtlijsten bedraagt in totaal bijna
27.000 plaatsen. Dit is een stijging van ongeveer 5.000 plaatsen ten opzichte van 1997.

Bij deze gegevens horen twee kanttekeningen. Ten eerste is het opvallend dat de stijging zich voornamelijk heeft voorgedaan bij de buitenschoolse opvang (4.500 plaatsen), terwijl de opvangcapaciteit voor die leeftijdscategorie in 1998 met 9.500 plaatsen is toegenomen. De omvang van de wachtlijsten is blijkbaar mede afhankelijk van de omvang van het aanbod.

De tweede kanttekening is dat in het SGBO-onderzoek `ongeschoonde' wachtlijsten gepresenteerd worden. Dat wil zeggen dat er dubbeltellingen in voorkomen vanwege inschrijvingen op meerdere wachtlijsten bij verschillende kindercentra of gastouderbureaus. Naar mate er meer kinderopvangvoorzieningen in één gemeente zijn, is de kans op dubbeltellingen groter.

Mede als gevolg van de twee bovenstaande kanttekeningen zijn de wachtlijsten in de vier grote gemeenten relatief groter.

In de onderstaande tabel zijn de gemeenten onderverdeeld naar het aantal inwoners. Per gemeentegrootteklasse staan vermeld de capaciteit, de wachtlijst en het aantal plaatsen waarmee de capaciteit op basis van de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang kan toenemen. Ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid is dat uitgedrukt in aantal kindplaatsen per 100 kinderen van 0-12 jaar:

aantal kindplaatsen per 100 kinderen van 0-12 jaar

gemeentegrootte capaciteit wachtlijst uitbreiding

< 10.000 2.0 0.3 2.4


10-20.000 2.4 0.4 2.4


20-50.000 2.9 0.5 2.6


50-100.000 4.7 1.1 2.9


100-230.000 5.2 1.5 3.0


4 grootste 8.6 3.1 3.9

landelijk gemiddelde 4.1 1.1 2.8

Met inachtneming van de bovengeschetste beperkingen van de gepresenteerde onderzoeksgegevens, kan gesteld worden dat de beoogde uitbreiding de bestaande, `ongeschoonde' wachtlijsten verre overtreft. Verder nemen zowel de wachtlijst als de beoogde uitbreiding toe met de omvang van de gemeenten. Overigens zijn de rijksbijdragen aan de gemeenten verleend op basis van enkele objectieve maatstaven, die ook worden gehanteerd voor het gemeentefonds. Het aantal jongeren van 0-20 jaar is daarbij het grootste gewicht toegekend.


2.2 Knelpuntenoverleg grote gemeenten

Tenslotte heb ik u in het Algemeen Overleg toegezegd dat met de grotere gemeenten de knelpunten bij de uitbreiding besproken zouden worden. In het overleg met de vier grote steden hebben zij de noodzaak naar voren gebracht dat op afzienbare termijn duidelijkheid wordt geschapen met betrekking tot het kinderopvangstelsel na afloop van de uitbreidingsperiode. De Wet basisvoorziening kinderopvang zal de gewenste duidelijkheid moeten scheppen. De kaderstellende notitie voor deze wet zal u in mei worden toegezonden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...