Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanbieding Jaarverslag '99 Financieel Expertisecentrum (FEC)

Datum nieuwsfeit: 14-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

fin00000.200 brief min fin en min just t.g.v. jaarverslag 1999 financi eel expertisecentrum

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 14:29


3

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2000

Onderwerp:

Aanbieding Jaarverslag 1999 van het Financieel Expertisecentrum (FEC)

Bijgaand doen wij u mede namens de staatssecretaris van Financiën het Jaarverslag 1999 van het Financieel Expertisecentrum (FEC) toekomen. Het FEC brengt een maal per jaar verslag uit van zijn activiteiten aan de ministers van Financiën en Justitie. De minister van Financiën heeft de Kamer toegezegd om haar deze jaarlijkse rapportage te doen toekomen (kamerstukken II, 25 830, nr. 8, blz. 8).

Het FEC is op 31 december 1998 door de minister van Justitie, de staatssecretaris van Financiën en ondergetekende ingesteld als een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie/ Arrondissementsparket Amsterdam, de Stichting Toezicht Effectenverkeer, de Nederlandsche Bank, de Verzekeringskamer, de Financiële inlichtingen- en opsporingsdienst en de Belastingdienst/Grote ondernemingen Amsterdam, de Economische Controle Dienst, het politiekorps Amsterdam/Amstelland, de Criminele Recherche Informatiedienst (thans: Korps Landelijke Politiediensten) en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het FEC heeft tot taak: (a) het onderling uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden, fraudeprofielen, trends en marktontwikkelingen, teneinde de taakuitoefening van de betrokken organisaties te versterken; (b) het bevorderen dat mogelijke strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk onvolledig worden onderkend beter in beeld worden gebracht; en (c) het ontwikkelen van expertise ten behoeve van de uitvoering van en bijstand aan opsporingsonderzoeken.

Het FEC is een virtueel centrum met een kleine kern, die voornamelijk dient ter ondersteuning van een tweetal overlegstructuren, waaraan de participanten deelnemen: een informatieoverleg (IO) en een selectieoverleg (SO). Het IO richt zich op het uitwisselen en veredelen van niet-subjectgebonden informatie. Het SO richt zich, met inachtneming van ieders taken en wettelijke bevoegdheden, op het uitwisselen van subjectgebonden informatie en het initiëren van (opsporings)onderzoeken.

In 1999, het eerste jaar van het FEC, moest de samenwerking tussen de participanten worden vormgegeven, in de verschillende overlegstructuren én in de praktijk. Dit betekent dat in de beginfase veel tijd en aandacht is besteed aan het leren kennen van elkaar en elkaars organisaties. In het kader van het FEC is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden tot het uitwisselen van informatie. Gebleken is dat niet alle informatie die bij de diverse participanten beschikbaar is in dezelfde mate met alle deelnemers kan worden uitgewisseld. Privacywetgeving speelt hierbij een rol, maar ook het gegeven dat bepaalde informatie alleen mag worden verzameld en uitgewisseld met een specifiek doel. De discussie over de ruimte die de wetgeving biedt, wordt op dit moment nog volop gevoerd binnen het FEC, waarbij een nadere invulling van de procedures van het SO in bespreking is.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat een wetswijziging van de financiële toezichtswetten wordt voorbereid. Voorzien is om in het kader van de informatie-uitwisseling tussen toezichthouders en opsporingsinstanties het bevorderen van de integriteit van de financiële sector nader te expliciteren als een doelstelling van toezicht, mede met het oogmerk om aldus de verstrekking van informatie door toezichthouders aan opsporings- en vervolgingsautoriteiten in een specifiek kader te plaatsen. Een en ander te bezien met inachtneming van de bestaande basis in de Europese richtlijnen tot informatieverstrekking door toezichthouders aan opsporingsautoriteiten.

In het Jaarverslag 1999 van het FEC treft u een overzicht aan van de activiteiten die het FEC heeft ontplooid in het kader van het IO, respectievelijk het SO. Binnen het IO zijn vier werkgroepen ingesteld, waarvan twee hun opdrachten in 1999 hebben afgerond: de werkgroep remisiers en de werkgroep gevolmachtigd (verzekerings)agenten. Beide werkgroepen hebben een risico-inventarisatie gemaakt, de informatie-bronnen en bevoegdheden in kaart gebracht alsmede de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht. In de werkgroep gevolmachtigd (verzekerings-) agenten is bovendien een risico-indicatiemodel ontwikkeld, waarmee binnen de grenzen van de geheimhoudingsbepalingen informatie over de bestaande risico's kan worden samengebracht. Daarnaast zijn in het SO in totaal vijf signalen ingebracht betreffende subjecten (natuurlijke - en rechtspersonen) waarvan het vermoeden bestond dat die in strijd handelden met de financiële wetgeving en met specifieke delicten als oplichting, heling en valsheid in geschrift.

De hierboven genoemde opsomming geeft een indicatie van de werkzaamheden zoals deze in het kader van de beide overlegstructuren zijn verricht. Ook buiten het IO en SO heeft het FEC echter activiteiten ontplooid. Naast de eerder genoemde inventarisatie van de geheimhoudingsbepalingen, is eveneens een inventarisatie gemaakt van opleidingen en stage-mogelijkheden voor medewerkers van de verschillende diensten. Verder zijn informatiebronnen en informatiebehoeften in kaart gebracht en is een begin gemaakt met het opzetten van een documentatiecentrum.

Gezien de resultaten die het FEC heeft bereikt in het eerste jaar van zijn bestaan, kan worden gesteld dat de samenwerking van participanten op verschillende terreinen vruchtbaar is gebleken. Het succes van deze samenwerking - en daarmee het verdere welslagen van het FEC - valt of staat uiteraard wel met de inbreng die door de participanten wordt geleverd. De ervaringen van het afgelopen jaar stemmen in dit verband hoopvol voor de toekomst.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

N.B. Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie