Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwartaalbericht maart 2000 De Nederlandsche Bank

Datum nieuwsfeit: 15-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

Kwartaalbericht maart 2000

Woensdag 15 maart 2000 publiceert de Nederlandsche Bank haar Kwartaalbericht maart 2000. Het Kwartaalbericht bevat een beschrijving van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de kerntaken van de Bank, alsmede een aantal achtergrondartikelen.

De nieuwe economie
In het Kwartaalbericht presenteert de Bank een onderzoek, waarin de economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten worden vergeleken met de ontwikkelingen in Europa. Geconcludeerd wordt dat we in Europa nog niet kunnen spreken van een zogenoemde `Nieuwe Economie', gedefinieerd als een groei die langdurig boven de trend ligt met een relatief lage inflatie. Tegelijkertijd constateert de Bank dat het, nu ook Europa kennis maakt met de razendsnelle veranderingen op het gebied van informatica en communicatie, niet onwaarschijnlijk is dat Europa `de nieuwe wereld' ook zal binnentreden.
Simulaties met het meerlandenmodel EUROMON van de Bank bevestigen dat de positieve economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten gedurende het afgelopen decennium kunnen worden verklaard door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en deregulering. Over een aantal jaren kan pas met meer zekerheid worden vastgesteld of deze veranderingen de economische groei in de Verenigde Staten ook blijvend op een hoger groeipad hebben gebracht.

Verder laat het artikel zien dat de economische situatie in de meeste Europese landen in veel opzichten nog verschilt van die in de Verenigde Staten. De Bank signaleert in deze context dat Europa nog een achterstand heeft wat betreft investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De uitgaven aan informatietechnologie als percentage van het bbp bedroegen in het eurogebied in 1998 slechts iets meer dan 5%, tegen 8% in de Verenigde Staten. Bovendien wordt momenteel in de Verenigde Staten naar schatting vijf maal zo veel gebruik gemaakt van het Internet als in het eurogebied. Een versnelling in de computer- en informatietechnologie kan in Europa weliswaar leiden tot kostenreducties, een `kenniseconomie' en een hogere productiecapaciteit, maar zonder verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt, deregulering en privatisering zullen deze nieuwe technologieën de ontwikkeling van de Verenigde Staten hoogstwaarschijnlijk niet kunnen repliceren.

DNB voert nieuw toezichtsinstrument in
Door de snelle ontwikkelingen in de financiële sector moet de Bank meer toezicht op maat uitoefenen. Het toezicht op een internationaal opererende grootbank, die tal van complexe producten aanbiedt moet anders zijn dan het toezicht op een kleine bank die in Nederland vooral traditionele bancaire activiteiten verricht. De Bank bedient zich bij het bankentoezicht daarom sinds kort van een nieuw instrument: de risico-analyse. In het artikel ´Risico-analyse: het nieuwe instrument voor Toezicht´ worden de achtergronden hiervan belicht.

Winstgevendheid banken sterk toegenomen
De netto-winsten (na belastingen) van de Nederlandse banken zijn in 1999 met ruim 50% toegenomen. In het daaraan voorafgaande jaar werden de winsten gedrukt door de gevolgen van de crises in de opkomende economieën en de turbulentie op de financiële markten. Volgens voorlopige gegevens namen de bedrijfsbaten van alle banken gezamenlijk met ongeveer 20% toe, terwijl de operationele lasten met bijna 15% groeiden. De Bank concludeert verder dat de initiatieven van de Nederlandse banken om hun kosten beter te beheersen, vruchten lijken af te werpen. Het op zich nog vrij forse tempo van kostenstijgingen neemt structureel gezien af. Doordat de kostenstijging in 1999 achterbleef bij de groei van de baten is de baten/lastenratio, één van de maatstaven voor de efficiëntie van de banken, na een gestage daling in de voorgaande jaren in 1999 weer gestegen, tot 1,48 (1998: 1,41).
Onderzoek naar groei zakelijke kredietverlening afgerond De Bank heeft onlangs een uitgebreid onderzoek afgerond naar de achterliggende oorzaken van de onstuimige kredietgroei van de afgelopen jaren. De resultaten hiervan zijn weergegeven in een artikel in dit Kwartaalbericht. Eerder concludeerde de Bank ten aanzien van de toename van de hypothecaire kredietverlening onder andere dat de kwetsbaarheid van de Nederlandse economie is toegenomen. De nu beschikbare onderzoeksresulaten met betrekking tot de groei van de zakelijke kredietverlening laten zien dat bij het binnenlandbedrijf in 1998 een duidelijke versnelling van de kredietgroei heeft plaatsgevonden, die overigens in 1999 weer is afgezwakt. Deze groeiversnelling, die niet volledig te verklaren is uit fundamentele macro-economische ontwikkelingen, kan deels worden toegeschreven aan de financiering van fusies, overnames en management buy-outs. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat bedrijven in toenemende mate bancaire financiering aantrekken om via de hefboomwerking de rentabiliteit op eigen vermogen te vergroten. Voorts is het buitenlandbedrijf snel gegroeid, met name als gevolg van overnames, en is de ´off balance´ kredietverlening belangrijker geworden.

Overige onderwerpen
Het Kwartaalbericht bevat verder artikelen over de volgende onderwerpen:

De start van de derde fase van de EMU betekende voor nationale centrale banken een heroriëntatie van het monetaire beleid: van een ongedeelde nationale verantwoordelijkheid naar een gedeelde supranationale taak. Het artikel ´De rol van een nationale centrale bank in het ene Europese monetaire beleid´ gaat hier nader op in.

Verschillen in financiële structuur tussen landen kunnen ertoe leiden dat het Europese monetaire beleid verschillend uitpakt voor de economische activiteit en de prijsontwikkeling in de afzonderlijke eurolanden. In het artikel ´De betekenis van financiële structuur voor monetaire transmissie in Europa´ wordt hieraan aandacht besteed.

Het artikel ´Het onderzoek van DNB naar de transparantie in het betalingsverkeer´ betreft het onderzoek van de Bank naar de verwerkingsduur en valutering in het Nederlandse betalingsverkeer, dat eind 1999 door de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Voor vragen of nadere informatie kunt u zich wenden tot dr. O.C.H.M. Sleijpen of drs. H.A.J.M. Eijpe (tel: 020-524 3100). U kunt het Kwartaalbericht bestellen bij de Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting van de Bank (tel: 020-524 2333) of `downloaden'

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie