Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng VVD tijdens algemeen overleg over Jeugdzorg

Datum nieuwsfeit: 15-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVD

Inbreng Fadime Örgü tijdens Algemeen Overleg over Jeugdzorg

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 15 maart 2000

VVD somber over voortgang.

Het is nu bijna een jaar geleden dat de Kamer het laatst overleg met beide bewindslieden had over de jeugdzorg. Wat is er in dat jaar allemaal gebeurd? Positief is de totstandkoming van de gezamenlijke visie, die in het kader van het bestuursakkoord nieuwe stijl is geformuleerd. Ook is positief dat het systeem van meerjarenafspraken wortel begint te schieten. De VVD heeft altijd gepleit voor het werken met eenduidige meetbare doelen en is daarom tevreden met de vorderingen. Bovendien anticipeert het veld op nieuwe succesvolle methodes zoals de Glen Mills methode en Families First. Daarnaast spelen natuurlijk kwesties als wachtlijstproblematiek, landelijk programma management, de ontwikkeling van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de ouderbijdragen. Ik wil me in verband met de beperkte spreektijd en de enorme hoeveelheid rapporten tot een aantal problemen beperken.

De VVD is in vergelijking tot vorig jaar somber over de voortgang in het verbeteren van het jeugdbeleid. In de zomer zou de adviescommissie wet op ze jeugdzorg haar advies aanbieden. Dat werd uiteindelijk december 1999 met een rapport waarmee we eigenlijk drie stappen terug zetten. In de tussentijd hebben de Verenigde Naties, het Nederlandse jeugdbeleid onder de loep genomen. Aan de hand van het verdrag van de rechten van het kind werd gekeken of het jeugdbeleid wel aan alle criteria van het verdrag voldeed. De Verenigde Naties maakten zich samen met het Nederlandse Kinderrechten Kollektief o.a. zorgen over de achterstand van allochtone kinderen, het beleid ten aanzien van kindermishandeling en de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening. Dit was niet de eerst keer dat Nederland op zijn vingers werd getikt door een internationale organisatie. Een jaar eerder was het de Raad van Europa die kritiek had op de beperkte doelgroep van het Nederlandse jeugdbeleid en het ontbreken van een fatsoenlijk participatiebeleid. In 1995 beloofde de toenmalige staatssecretaris te komen met een programma jeugdparticipatie. Het afgelopen jaar kregen we verscheidene malen te horen dat we nog even moesten wachten. Een paar weken geleden kregen we géén programma jeugdparticipatie, maar een overzicht van initiatieven en voorstel tot weer een commissie. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau laat kritisch van zich horen. Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten heeft geen of slechts een zeer globaal geformuleerd jeugdbeleid.

Regelmatig inzicht krijgen in de wachtlijstenproblematiek van de jeugdzorg is praktisch onmogelijk. Met het intercultureel werken in de jeugdzorg gaat het ook niet goed, er is zelfs een afname van allochtonen in het personeelsbestand. Op het vlak van arbeidsmarktbeleid voor de jeugdzorg bevinden we ons volgens de werkgeversorganisatie voor de jeugdzorg, de VOG, in een padstelling. En nog steeds is de nazorg in de jeugdzorg onder de maat: te veel jongeren hebben geen dagbesteding na een traject in de jeugdzorg.

Terwijl we de laatste jaren allemaal doordrongen zijn van het belang van een sterk jeugdbeleid, worden de inspanningen van de Rijksoverheid op het terrein van jeugdbeleid gekenmerkt door stagnatie en stroperigheid. Twee jaar na aanvang van deze kabinetsperiode krijg ik de indruk dat de beslissingen vooruit geschoven worden door het instellen van (advies)commissies en consultatierondes. Ik ben niet alleen deze mening toe gedaan, ik krijg deze geluiden ook continu uit het veld. Gelooft de staatssecretaris als coördinerend bewindspersoon voor jeugdbeleid nog wel in de duidelijke afspraken van het regeeraccoord? Wanneer gaat deze staatssecretaris eens knopen door hakken?

Wet op de jeugdzorg
De VVD is van mening dat de eerste knoop die doorgehakt moet worden de wet op de jeugdzorg is. Na het eindrapport van de projectgroep Toegang leek het moment daar om concrete stappen te zetten. De VVD-fractie zit echter niet te wachten op een advies zoals de adviescommissie wet op de jeugdzorg voorstelde. De Commissie pleit voor één grote jeugdzorgorganisatie waar de toegang en het aanbod samen gebracht worden. De VVD-fractie is hier tegen en pleit voor het vasthouden van de ingezette lijn, namelijk een onafhankelijk bureau jeugdzorg als toegang tot de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en de jeugd-GGZ , let wel inclusief de kinder- en jeugdpsychiatrie, met een eenduidige financiering. In de meerjarenafspraken 2000-2002 wordt gesproken over een detacheringconstructie. Dit is nieuw voor de VVD. Kan de staatssecretaris aangeven hoe dit te rijmen valt met de afspraak in het regeerakkoord?
Uitgaande van het streven om vraaggericht te werken, moet bureau jeugdzorg onafhankelijk van het aanbod de zorg kunnen bieden. De bewindslieden hebben niet geantwoord op de vragen omtrent het rapport en hun aanbiedingsbrief. Ik vind dit een slechte zaak. Maar niet getreurd want de staatssecretaris spreekt in de meerjarenafspraken, die wel op de agenda staan en waar de staatssecretaris wel graag met de Kamer over van gedachten wil wisselen, over Günther. Daar staat dat op basis van Günther het wetgevingstraject in de toekomst bijgesteld kan worden. Aan welke onderdelen van het advies denkt zij dan en wat moet er bijgesteld worden?

Aangezien de staatssecretaris wel in het Gestructureerd Overleg Jeugdzorg over Günther praat wil ik daarom nu een duidelijk oordeel van de bewindspersonen over het rapport van de commissie Günther. Staan zij nog achter de lijn van het regeeraccoord? De VVD-fractie wil dat er nu voortvarend knopen doorgehakt worden, omdat het teveel een eeuwige structuurdiscussie met sectorbelangen lijkt te worden, terwijl het voor de VVD-fractie een discussie over oplossingen en ondersteuning van de problemen van jeugdigen en opvoeders moet zijn!

Nogmaals de VVD-fractie vindt het rapport van de commissie Günther een achterhaald verhaal en slecht onderbouwt. Eén cruciaal punt vinden we wel interessant. De Commissie Günther adviseert om geen AWBZ-financiering voor de jeugdzorg te hanteren, maar een functiegerichte financiering. Dit betekent dat de middelen door het Rijk op basis van demografische gegevens, eventueel maal een bepaalde wegingsfactor, uitgezet worden via de provincies bij de regios. Maar de VVD-fractie vindt het jammer dat we hier niet meer een uitgebreidere toelichting kunnen krijgen, want de commissie bestaat inmiddels niet meer.

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Günther komen de bewindslieden in de brief van 16 december 1999 met het voornemen om nu te komen met een beleidskader en consultatierondes. De VVD wil dat het kabinet dit beleidskader achterwege laat en meteen komt met een wetsvoorstel, dus juni 2000, want nogmaals, het duurt allemaal veel te lang. Inmiddels is het volgens mij wel duidelijk wat de Kamer en het veld wil. Bovendien liggen er tal van rapporten die gebruikt kunnen worden. De praktijk heeft zo snel mogelijk een wettelijke basis voor de bureaus jeugdzorg nodig. De VVD pleit voor een wet op hoofdlijnen, waarbij de verantwoordelijkheden van alle partijen in de jeugdzorg duidelijk zijn. De huidige jeugdzorg heeft in de ogen van de VVD-fractie nog teveel weg van een gedwongen winkelnering. Jeugdzorg moet open staan voor de vrager. Dit betekent het aanbod aanpassen op de vraag, onafhankelijke plaatsing en ondernemerschap. Wat houdt de staatssecretaris tegen om nu zo snel mogelijk met een wetsvoorstel te komen? Ik overweeg hierover een motie in te dienen.

Financiële problemen
Sinds enige tijd hebben we te maken met een krapte op de arbeidsmarkt die ook zn weerslag heeft op de jeugdzorg. Instellingen hebben grote moeite om personeel te vinden. Hierdoor wordt het ook steeds moeilijker om te werken aan problemen zoals het wegwerken van wachtlijsten. Belangrijk probleem is dat de normprijzen uit de tijd zijn. De salarissen in de jeugdzorg lopen achter ten op zichte van andere sectoren. Het gevaar is dat het extra geld voor de wachtlijsten ingezet wordt voor salarissen. Mijn fractie heeft dit probleem al tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde gesteld, maar het lijkt of er geen schot in de zaak is gekomen. Dit moet niet veel langer duren of er ontstaan echt grote problemen. Ik kan mij niet voorstellen dat de staatssecretaris de problemen met de huidige normprijzen niet onderkent en er niets aan wil doen. Wat is de staatssecretaris van plan om aan dit voortslepende probleem iets te doen?
Een ander probleem met een financiële achtergrond is de financiering van de Landelijk Werkende Residentiële Voor-zie-ningen met Achtervangfunctie voor jeugdhulpverlening (LWRV-A). Vorig jaar heb ik samen met mijn collega van de PvdA er ook al aandacht voor gevraagd. De VVD is positief over de combinatie onderwijs en residentiële zorg middels deze instellingen. Het mag dan ook niet gebeuren dat dit nuttige werk in de knel komt door een financieringsproblematiek, waarvan de staatssecreta-ris de problemen zelfs onderkent. Ik wil de vraag hier nogmaals stellen: wat gaat de staatsse-cretaris doen om dit probleem gaat op te lossen?

Intercultureel werken in de pleegzorg
Er wordt in het veld stevig gewerkt om een vernieuwingstraject in de pleegzorg op gang te brengen. Het project Trillium stimuleert dit proces in positieve richting. Zojuist gaf ik al aan dat het intercultureel werken in de jeugdzorg niet bijzonder voorspoedig verloopt. Ook de pleegzorg is absoluut niet ingesteld op intercultureel werken. Uit de voortgangsrapportage beleidskader jeugdzorg bleek dat een aanzienlijk deel van de doelgroep uit allochtone jongeren bestaat. Volgens de bewindslieden zijn er geen gegevens over het aantal allochtone pleegouders. Ik denk dat we ook zonder onderzoek kunnen stellen dat er praktisch geen allochtone pleegouders zijn en dat er ook niet gewerkt wordt aan het werven van deze ouders. Daar moet snel verandering in komen, want er zijn schrijnende gevallen waar het verkeert mee gaat. Ik wil hier niet de indruk wekken dat alle allochtone kinderen bij allochtone pleegouders geplaatst moeten worden, maar in sommige gevallen is het de enige oplossing. Ik wil de staatssecretaris vragen om een plan op te stellen om allochtone pleegouders te werven. Graag een reactie.
Jeugdparticipatie
Ook maak ik me zorgen over het jeugdparticipatiebeleid. Zo werd de Nederlandse overheid door de Raad van Europa beschuldigd van paternalisme. Ik heb begrepen dat ook de belangrijkste Nederlandse organisaties op het terrein van jeugdparticipatie, te weten Stichting Nationaal Jeugddebat, NJMO, Vereniging 31, de Nederlandse jeugdgroep en Jeugd Netwerk Nederland niet tevreden zijn met de nieuwe plannen van de staatssecretaris. De kritiek is: gebrek aan visie en geen helderheid over de werkwijze en budget van de programmacommissie jeugdparticipatie. Ook wordt getwijfeld aan de inbreng van jongeren zelf bij deze commissie, want het is gebleken dat de afgelopen weken het de organisaties moeite heeft gekost om de programmacommissie te overtuigen om jongeren direct bij deze plannen te betrekken. Kortom, als de jongerenorganisaties zelf geen moeite hadden genomen dan waren er helemaal geen jongeren bij betrokken geweest. Het zijn niet miste verstane verwijten. Ik wil graag een reactie op deze kritiek. Ik wil ook een garantie dat het plan van aanpak 2001-2004 niet een plan van aanpak 2002-2005 of 2003-2006 wordt, dus geen uitstel meer. Ook komt de jeugdparticipatie in de jeugdhulpverlening niet van de grond. Gaat de programmacommissie zich ook op dit probleem richten? En als laatste zou ik graag willen weten waarom Nederland als enige land tegen de Europese jeugdprogrammas heeft gestemd?

Wat ik bijzonder vervelend vind om aan de orde te stellen is het functioneren van de directie jeugdbeleid van het Ministerie van VWS. Van vele kanten in het veld word ik aangesproken op het slechte functioneren van deze directie. Ik krijg de indruk dat deze directie niet meer gezien wordt als partner in het jeugdbeleid, maar eerder als obstakel. Ik vind dit voor het functioneren van de Rijksoverheid funest. Ik zou willen weten wat de staatssecretaris daaraan gaat doen?

Aan het einde gekomen van mijn verhaal wil ik resumerend de volgende vragen stellen:

· Komen de bewindspersonen meteen met een wetsvoorstel? · Is de staatssecretaris van mening dat het VNG-project voldoende is om gemeenten te stimuleren alsnog een jeugdbeleid op te starten? · Hoe kan het intercultureel werken in de jeugdzorg een extra stimulans krijgen? Kan er een plan van aanpak komen omtrent pleegzorg? · Wat gaat de staatssecretaris doen om het geschonden imago van Nederland op het terrein de rechten van het kind te verbeteren? Aan welke acties denkt ze?
· Wanneer komt de staatssecretaris met een serieuze oplossing voor de problemen van de normprijzen?
· Wat gaat de staatssecretaris doen om haar directie jeugdbeleid beter aan te sturen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...