Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raad Verkeer en Waterstaat wil meer markt en andere overheid

Datum nieuwsfeit: 15-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RAAD VOOR VENW

MIN VenW: PERSBERICHT VAN RAAD VOOR VENW

RAAD PLEIT VOOR MEER MARKT EN ANDERE

OVERHEID.

De markt kan beter overweg met veranderende consumentenwensen dan de overheid. Consumenten willen steeds meer op maat worden bediend. De markt speelt hierop in met innovatie en differentiatie van producten en diensten. De overheid moet daarom de 'presterende' taken zoveel mogelijk aan de markt overlaten en zich toeleggen op haar eigenlijke taak: de beleidsvorming en -bepaling. Meer overlaten aan de markt betekent niet dat de rol van de overheid beperkter wordt. Hij wordt wel anders. Sturen op afstand vergt . maar maakt tegelijkertijd ook mogelijk - dat publieke belangen explicieter worden geformuleerd en gecontroleerd. Meer markt komt dus ook de kwaliteit van de overheid ten goede.
Op het terrein van verkeer en waterstaat moet de liberalisering van de post- en telecommarkten verder worden doorgezet. Hetzelfde geldt voor het openbaar vervoer, waar net een begin is gemaakt met marktwerking. De weginfrastructuur . het beheer en de exploitatie van wegen . kan het beste extern worden verzelfstandigd.
Dit is de kern van het vandaag door de Raad voor verkeer en waterstaat aan minister Netelenbos aangeboden advies 'Meer markt, andere overheid'.

Marktwerking, verzelfstandiging en publiek private samenwerking (pps) verdienen de voorkeur boven het door de overheid zelf aanbieden van diensten als voldaan wordt aan de volgende criteria: consument en samenleving moeten erop vooruit gaan, de overheid moet erop toegerust zijn en de democratische rechtsstaat mag niet in gevaar komen.

Sturen op afstand en op hoofdlijnen vergt volgens de Raad van de overheid met name het:

- formuleren van een visie op wat Nederland nodig heeft;
- formuleren van randvoorwaarden waarbinnen activiteiten mogen plaatsvinden en toezien op de naleving daarvan;
- waarborgen van het gewenste niveau van dienstverlening;
- waarborgen van effectieve concurrentie.

Zich toespitsend op het werkterrein van Verkeer en Waterstaat stelt de Raad vast dat sectoren die afhankelijk zijn van fysieke infrastructuren en/of dienstregelingen tegenwoordig geen natuurlijk monopolie meer behoeven te zijn. Het aanbod van diensten over die infrastructuren kan onder concurrentie plaatsvinden. Dat schept ruimte voor innovatie, diversificatie en kwaliteitsverbetering. Het waarborgen van het gewenste niveau van dienstverlening kan dan plaatsvinden via wettelijke normen en het opnemen van eisen in Programma.s van Eisen, concessies en prestatiecontracten. Welke vorm van concurrentie het meest geschikt is bij infrastructuurgebonden sectoren, hangt af van een aantal technisch-economische kenmerken.

Op grond van deze uitgangspunten beveelt de Raad voor verkeer en waterstaat het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan zijn presterende taak aanzienlijk te beperken. Voor het .droge. deel van het ministerie zou de missie van het ministerie volgens de Raad als volgt moeten worden gewijzigd: .Het bevorderen van de economische dynamiek van ons land en de welvaart van zijn burgers door te bevorderen dat de Nederlandse samenleving kan beschikken over goed functionerende markten voor het verplaatsen van personen, goederen en berichten, onder de maatschappelijke randvoorwaarden van milieu, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en sociale rechtvaardigheid.. De nieuwe missie impliceert dat het beperken van de mobiliteit geen doel meer is, wel het scheppen van voorwaarden voor het duurzaam en veilig maken ervan. Ook de kwaliteit van de bereikbaarheid is geen directe zorg van de overheid meer, maar komt in de vervoersmarkt tot stand.

De Raad geeft in het advies een aantal concrete mogelijkheden van meer concurrentie en verzelfstandiging op de terreinen van Verkeer en Waterstaat.
Aanleg en beheer van weginfrastructuur, nu nog een zaak van de overheden, moeten volgens de Raad extern worden verzelfstandigd. Bedrijfsmatige exploitatie van wegen door een .Staatswegbedrijf. zal onder meer leiden tot een gedifferentieerder aanbod en een betere benutting van de bestaande capaciteit. Al op korte termijn zou een transparante relatie tot stand moeten worden gebracht tussen het gebruik van wegen en wat men ervoor moet betalen, en tussen inkomsten en uitgaven van de overheid voor wegverkeer. Het al eerder bepleite vervoerfonds biedt hiervoor de geëigende constructie. Zodra de kilometerheffing (elektronische beprijzing) technisch haalbaar is, kan die de huidige heffingen of een deel daarvan vervangen. Op dat moment wordt het voor private partijen veel aantrekkelijker zich met exploitatie van wegen bezig te houden. Er is dan immers sprake van directe inkomsten. Onder het Staatswegbedrijf zouden in de visie van de Raad verschillende exploitatiemaatschappijen kunnen functioneren in de vorm van BV.s. Zo.n BV kan in een pps deelnemen, een concessie aan een pps verlenen, maar ook zelf een pps zijn. Delen van Rijkswaterstaat kunnen in het Staatswegbedrijf worden ondergebracht. Uit andere onderdelen van Rijkswaterstaat kan een toezichthoudend orgaan worden geformeerd.

De Raad voor verkeer en waterstaat adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van beleid inzake het vervoer van goederen en personen, de waterhuishouding, informatie- en communicatietechnologie en de daarvoor benodigde infrastructuren. De Raad staat onder voorzitterschap van de heer Scherpenhuijsen Rom.

Niet voor publikatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: de heer prof.mr. H.J. de Ru, voorzitter Commissie Markt en Overheid de heer W.E. Scherpenhuijsen Rom RA, voorzitter Raad voor verkeer en waterstaat
de heer ir. H.J.M. Verkooijen, algemeen secretaris Raad voor verkeer en waterstaat

Secretariaat Raad voor verkeer en waterstaat
Telefoon 070 - 361 87 17
Telefax 070 - 361 87 65
E-mail (secr@raadvenw.nl)
Internet www.raadvenw.nl

De samenvatting en de integrale tekst van het advies staan op de internetsite van de Raad.


15 mrt 00 10:35

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie