Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Winst VNU stijgt met 18%

Datum nieuwsfeit: 15-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VNU

VNU WINST - CASH EARNINGS - STIJGT MET 18%

· Cash earnings (nettowinst voor amortisatie
goodwill en voor buitengewoon resultaat) + 18% tot EUR 320 miljoen
· Nettowinst voor buitengewoon resultaat + 6% tot EUR 247 miljoen

· Nettowinst - 2% tot EUR 245 miljoen

· Totaal bedrijfsresultaat voor amortisatie
goodwill + 23% tot EUR 604 miljoen
· Bedrijfsresultaat na amortisatie goodwill + 17% tot EUR 531 miljoen

· Netto-omzet + 16% tot EUR 2.809 miljoen

· Cash earnings per share
(nettowinst per aandeel voor amortisatie
goodwill en voor buitengewoon resultaat) + 15% tot EUR 1,65
· Brutomarge van 19,5% tot 20,3%

· Acquisitiebestedingen EUR 3.081 miljoen

De nettowinst voor amortisatie van goodwill en voor buitengewoon resultaat nam met 18% toe tot EUR 320 miljoen. De nettowinst voor buitengewoon resultaat steeg met 6% tot EUR 247 miljoen. Indien het resultaat 1998 wordt gecorrigeerd voor het eenmalige positieve effect bij VNU World Directories in verband met de consolidatie vanaf 19 februari 1998, bedragen deze stijgingspercentages 23 respectievelijk 14. De nettowinst bleef nagenoeg gelijk als gevolg van een buitengewone bate in 1998 door de verkoop van de belangen in Holland Media Groep en Vlaamse Televisie Maatschappij.

In de cijfers over 1999 zijn twee maanden Nielsen Media Research meegeconsolideerd, hetgeen op cash earnings-basis een positief effect heeft, maar op de nettowinst een negatief effect als gevolg van de goodwill amortisatie. De nettowinst per aandeel voor amortisatie van goodwill en voor buitengewoon resultaat nam met 15% toe van EUR 1,43 tot EUR 1,65. De nettowinst per aandeel voor buitengewoon resultaat steeg met 3% van EUR 1,23 tot EUR 1,27. Indien het resultaat 1998 wordt gecorrigeerd voor het eenmalige positieve effect bij VNU World Directories bedragen deze stijgingspercentages 20 respectievelijk 11.

Het buitengewoon resultaat bevat onder andere een boekwinst op de verkoop van het belang van circa 10% in de Britse onderneming Scoot.com alsmede een voorziening inzake een afwaardering van een recent verkregen belang in twee internet venture capital funds. De autonome stijging van de nettowinst voor amortisatie van goodwill en voor buitengewoon resultaat bedroeg 17%. Hierin is een valuta-effect van 4% begrepen. Rekening houdend met het eenmalige positieve effect in 1998 vanwege VNU World Directories droegen acquisities in 1999 in vergelijking met 1998 slechts beperkt bij aan de stijging van deze winst. Gecorrigeerd voor dit effect was de bijdrage 5%.

Het bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet bedroeg 20,3% tegen 19,5% in 1998. Het geconsolideerd bedrijfsresultaat inclusief het VNU-aandeel in het bedrijfsresultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen steeg met 23% tot EUR 604 miljoen. De aanloopkosten exclusief die voor internet bedroegen in totaal EUR 34 miljoen. De netto-omzet steeg met 16% van EUR 2.427 miljoen tot EUR 2.809 miljoen. De autonome groei bedroeg 7%, waarvan 2,5% is veroorzaakt door valuta-effecten. Acquisities droegen voor 9% bij, waarin het aandeel van Nielsen Media Research een derde bedraagt.

Aan de op 18 april te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend van de gewone aandelen te verhogen van EUR 0,43 tot EUR 0,48. Hiervan is in oktober 1999 EUR 0,11 per gewoon aandeel als interim-dividend uitgekeerd. Het slotdividend van EUR 0,37 kan desgewenst worden opgenomen in aandelen uit de agioreserve. Daartoe zal het aantal aandelen dat recht geeft op één nieuw aandeel worden vastgesteld op basis van de gemiddelde slotkoersen van de laatste drie dagen van de periode, waarin de keuze voor uitkering in contanten dan wel in aandelen kan worden bepaald. Hierbij zal de waarde van het slotdividend in aandelen maximaal 5% lager liggen dan het contante dividend.

De onderscheiden activiteiten hebben in 1999 en 1998 de volgende netto-omzetten en bedrijfsresultaten, de laatste inclusief niet-geconsolideerde deelnemingen, behaald:

Bedragen x EUR 1 miljoen 1999 1999 1998 1998 netto- totaal netto totaal omzet bedrijfs- omzet bedrijfs- resultaat resultaat

Publiekstijdschriften 732 122 649 108 Telefoongidsen en
Informatiediensten 414 224 383 181 Business Information Europe 336 39 330 46 Business Information USA 863 171 600 126 Educatieve Uitgaven 69 15 57 9 Dagbladen 382 69 377 59 Overige 13 (36) 31 (38) ______ ______ ______ ______ Totaal 2.809 604 2.427 491
EUR 1 = NLG 2,20371

Gang van zaken

In Nederland liet het bedrijfsresultaat van de publiekstijdschriften een duidelijke groei zien. Ondanks toegenomen concurrentie tussen verschillende mediatypen steeg de omzet op de advertentiemarkt sterk en op de lezersmarkt in mindere mate. De technische productiekosten en de papierkosten waren nagenoeg stabiel. Ook het bedrijfsresultaat van de nauw aan de publiekstijdschriften in Nederland gelieerde VNU Verkoopgroep nam toe. De publiekstijdschriften in België behaalden opnieuw een aanzienlijk hoger bedrijfsresultaat. Deze stijging is vooral gerealiseerd door een groter aandeel in een groeiende advertentiemarkt en door verlaging van de operationele kosten. De lezersinkomsten liepen enigszins terug. Niettemin kon het marktaandeel gehandhaafd worden. Het resultaat van de publiekstijdschriften in andere Europese landen ontwikkelde zich bevredigend. Vooral de gang van zaken in Tsjechië leverde hieraan een substantiële bijdrage. De Tsjechische uitgeverij Mona Praha zette een belangrijke stap op de markt van vaktijdschriften. In Hongarije wordt VNU de grootste uitgeverij van publiekstijdschriften met de voorgenomen overname van Egyesült Kiadói Holding (EKH). In het Verenigd Koninkrijk versterkte de uitgeverij voor puzzeltijdschriften het marktleiderschap met de overname van Keesing UK. In Roemenië bevinden de uitgeefactiviteiten zich nog in een aanloopfase.

VNU World Directories leverde opnieuw een belangrijke bijdrage aan het resultaat. In Nederland behield Gouden Gids de leidende marktpositie ondanks toegenomen concurrentie. In België heeft de samenwerking tussen de telecommunicatieonderneming Belgacom en Promedia geleid tot een versterking van de marktpositie en een aanzienlijke verbetering van het resultaat. In Portugal is een uitstekend resultaat behaald. In Ierland boekte Golden Pages een gunstig resultaat. In Puerto Rico is een joint venture opgericht onder de naam Axesa Información Incorporado, waarin VNU World Directories voor 40% deelneemt en de combinatie GTE/Puerto Rico Telephone Company voor 60%. Het resultaat van de Zuid-Afrikaanse deelneming Telkom Directory Services nam aanzienlijk toe.

Het resultaat van VNU Business Publishing Europe daalde als gevolg van een aanzienlijke teruggang van personeelsadvertenties in het Verenigd Koninkrijk en een toename van aanloopkosten in verband met internetactiviteiten. Het resultaat van de Europese activiteiten op het gebied van marketinginformatiediensten, die onder de internationale merknaam Claritas worden aangeboden, stond onder druk door aanzienlijke aanloopkosten in Duitsland, Polen en Spanje en organisatorische problemen in Duitsland.

Het resultaat van VNU Business Information USA nam opnieuw fors toe. Acquisities speelden hierbij een belangrijke rol. De expansie voltrok zich met name op het gebied van marketinginformatie met de overname van Nielsen Media Research. Bovendien verkreeg VNU via Nielsen Media Research een meerderheidsbelang van 54% in NetRatings. Met het oog op een betere marktbewerking en meer efficiency, werden de precision marketingbedrijven Claritas en National Decision Systems (NDS) samengevoegd. De bedrijven die tot de Entertainment Information Group behoren ontwikkelden zich bevredigend. Het resultaat van Bill Communications steeg aanzienlijk vooral ten gevolge van acquisities. De eind 1998 en begin 1999 overgenomen vaktijdschriften van Progressive Grocer Associates, van Macfadden Publishing en van Shore-Varrone zijn inmiddels geïntegreerd. Bij BPI Communications nam het resultaat eveneens beduidend toe vooral als gevolg van de sterke groei van Adweek Network en de vooraanstaande positie! s van vakbladen als Billboard en The Hollywood Reporter. Overgenomen werd de Britse uitgeverij J. Whitaker & Sons.

De gunstige ontwikkeling van de educatieve uitgeverijen in Nederland en België heeft zich versterkt voortgezet. Het bedrijfsresultaat steeg over de hele linie aanmerkelijk.

VNU Dagbladen behaalde een duidelijk hoger resultaat. Dit was vooral het gevolg van de aanhoudende groei van het volume aan personeelsadvertenties.

Onder 'overige' zijn de kosten van het hoofdkantoor van VNU begrepen. Tevens worden hier de aanloopkosten, die samenhangen met het 75% belang in Scoot Nederland en het 50% belang in Scoot België, verantwoord.

Financiën

VNU heeft in 1999 voor EUR 3,1 miljard aan acquisities besteed tegen EUR 2,2 miljard in 1998. Voor Nielsen Media Research en het meerderheidsbelang in NetRatings in de Verenigde Staten is circa EUR 2,8 miljard betaald. In 1998 was met de overname van World Directories ongeveer EUR 2,0 miljard gemoeid. Voor de financiering van de acquisitie van Nielsen Media Research zijn leningen opgenomen en is in 1999 voor EUR 985 miljoen aan nieuw aandelenkapitaal geëmitteerd. Hierdoor is het gemiddelde aantal uitstaande aandelen in 1999 gestegen tot 193,8 miljoen, terwijl het absolute aantal uitstaande aandelen eind 1999 219,7 miljoen bedroeg. De verkoop van VNU Dagbladen voor een bedrag van NLG 1.800 miljoen is op 14 maart 2000 geëffectueerd. De hieruit voortkomende boekwinst zal in het jaar 2000 als buitengewoon resultaat worden verwerkt. De resultaten van VNU Dagbladen over 1999 zijn meegeconsolideerd. In de balans per 31 december 1999 is VNU Dagbladen gedeconsolideerd en als niet-gecon! solideerde deelneming gerubriceerd.

De activiteiten zijn zowel in de Verenigde Staten als in Europa fors uitgebreid. In de Verenigde Staten is Nielsen Media Research overgenomen, is het belang in de ter beurze genoteerde onderneming NetRatings uitgebreid tot 54% en zijn de vakpublicaties van Macfadden Publishing gekocht. In maart 2000 werd overeenstemming bereikt over de verkoop van Competitive Media Reporting (CMR) voor een bedrag in contanten van USD 88 miljoen. De verkoop is nog afhankelijk van de Amerikaanse mededingingsautoriteit, de Federal Trade Commission (FTC). In Nederland is zowel het aandeel in Uitgeverij Veldhuis als het belang in de filmdistributeur RCV Entertainment uitgebreid van 50% tot 100%. Tevens heeft VNU het belang in de felicitatiedienst Geomatic International vergroot van 40% tot 100%. Met de overname van de Britse en Franse vaktijdschriften van CMP alsmede de acquisitie van ADDE in Frankrijk is het marktaandeel van IT-publicaties en marketinginformatiediensten in Europa verder versterkt. Het belang in de Zuid-Afrikaanse onderneming Telkom Directory Services, onderdeel van VNU World Directories, is uitgebreid van 21% tot 28%.

In verband met acquisities is in 1999 voor EUR 766 miljoen aan uitgavenrechten en voor EUR 2.241 miljoen aan goodwill geactiveerd. De kasstroom uit bedrijfsoperaties van geconsolideerde deelnemingen is met EUR 530 miljoen ongeveer gelijk aan vorig jaar. De kasstroom uit operationele activiteiten (na rente en belasting) daalde met 7% tot EUR 345 miljoen. Voor de acquisitie van Nielsen Media Research is in eerste instantie voor maximaal één jaar een overbruggingsfinanciering van USD 3,0 miljard met ABN AMRO en Merrill Lynch afgesloten. Vervolgens zijn nieuwe aandelen uitgegeven. De aandelen zijn geplaatst tegen een koers van EUR 33,50. De opbrengsten van deze aandelenemissie van EUR 985 miljoen en van de tegelijkertijd uitgegeven achtergestelde converteerbare obligatielening van EUR 265 miljoen zijn gebruikt om een gedeelte van de overbruggingsfinanciering af te lossen. Ook de opbrengst uit de verkoop van VNU Dagbladen is hiervoor aangewend. Naar verwachting zal het resterende overbruggingskrediet omstreeks het midden van 2000 worden afgelost door de uitgifte van een eurolening. Als gevolg van het aantrekken van nieuw eigen vermogen en achtergesteld vermogen bedraagt het garantievermogen EUR 2.784 miljoen. De totale schuld bedraagt per eind 1999 EUR 4.088 miljoen, waarvan EUR 832 miljoen achtergesteld. Deze schuld is inmiddels door de opbrengst uit de verkoop van VNU Dagbladen verminderd, terwijl door de gerealiseerde boekwinst het eigen en garantievermogen verder toenemen.

Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen en de solvabiliteit is met name de hoogte van de rentedekkingsratio van belang. In 1999 bedroeg deze ratio 4,6, hetgeen binnen de door VNU als wenselijk aangegeven bandbreedte van 4 tot 6 valt. De ratio van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal, inclusief vlottende passiva, steeg mede door de aandelenemissie van 15% tot 24%. Inclusief het achtergesteld vreemd vermogen bedraagt deze ratio 35%.

De belastingdruk bedroeg 36%. Gecorrigeerd voor amortisatie van goodwill daalde de belastingdruk licht tot ruim 30%. VNU beschikt over een belastingbesparingspotentieel van ruim EUR 900 miljoen. Dit potentieel, dat in de financiële verslaggeving niet wordt gewaardeerd, bestaat uit compenseerbare verliezen en fiscaal afschrijfbare immateriële activa.

Begin 2000 zijn bij institutionele beleggers 4,5 miljoen gewone aandelen geplaatst tegen een koers van EUR 58,50. De opbrengst is onder meer bestemd voor investeringen in nieuwe en bestaande internetactiviteiten en voor extra investeringen in kernactiviteiten.

Internetactiviteiten

VNU besloot de inspanningen voor internet te versnellen en de daarmee gepaard gaande activiteiten in Europa te stroomlijnen. Daartoe werd een centrale business unit opgericht, VNU Internet Publishing. De voornaamste taken van deze business unit omvatten internetprojecten waarbij verschillende divisies zijn betrokken, het opstarten van nieuwe projecten en infrastructurele ondersteuning van internetactiviteiten. De operationele internetkosten bedroegen EUR 28 miljoen. Daar stond een omzet tegenover van EUR 15 miljoen. Daarnaast is in december 1999 EUR 255 miljoen geïnvesteerd teneinde een meerderheidsbelang in NetRatings te verkrijgen.

Personeel

Inclusief Nielsen Media Research en exclusief VNU Dagbladen bedroeg het aantal personeelsleden uitgedrukt in full-time eenheden 16.317 op 31 december 1999 vergeleken met 13.310 eind 1998.

Vooruitzichten

Onder het voorbehoud van onvoorziene omstandigheden wordt voor 2000 verwacht dat het bedrijfsresultaat opnieuw verder zal stijgen. De nettowinst per aandeel voor amortisatie van goodwill en voor buitengewoon resultaat zal ongeveer op het niveau van 1999 blijven. Dit is het gevolg van beduidend hogere aanloopkosten in verband met internet en de gekozen financiering vanwege de strategisch zeer belangrijke uitbreiding met Nielsen Media Research en NetRatings. Deze acquisities zullen de winstgroei in de komende jaren versterken.

Het jaarverslag 1999 verschijnt op 3 april 2000.

De Groepsbalans, Groepswinst- en verliesrekening en Geconsolideerd kasstroomoverzicht zijn te bekijken op de corporate site van VNU news.vnu.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...