Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten college B en W gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 15-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Nieuws & Actueel

Nieuws B & W

Nr 11 - 15 maart 2000

Nummer 11 - 15 maart 2000

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 10 EN DINSDAG 14 MAART 2000


A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad
Algemene zaken
Het college stemt in met het advies aan de burgemeester om een afgesloten deel van de Oudezijds Achterburgwal open te stellen. Het gaat hier om geplaatste hekwerken ter hoogte van de perceelscheiding 4-6 en de Vredenburgersteeg en de Spooksteeg. Op deze hoogte wordt een terras uitgebaat van café The Globe, zelf gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal, dat heeft geklaagd over beperkte klandizie door de beperkte toegang. In de afgelopen zomer zijn de hekken opengesteld tijdens de exploitatietijden van het terras, waarna er klachten kwamen van omwonenden vanwege geluidsoverlast. De twee partijen, omwonenden en uitbater, konden niet tot elkaar komen, waarna de Ambtelijke Werkgroep Stegenplan met een standpunt is gekomen. Dit standpunt houdt in dat het hekwerk wordt verplaatst, zodat er vrije toegang tot het terras is, maar de beide stegen blijven afgesloten. De wethouder Openbare Ruimte heeft hiermee ingestemd. De burgemeester neemt de uiteindelijke beslissing hierin, omdat het gaat om het gedeeltelijk opheffen van een noodverordening. Behandeling in de Raadscommissie Algemene Zaken is op 21 maart.

Middelen, Welzijn en Onderwijs
Het college stemt in met de raadsvoordracht over het opvolgen van de heer R. Grondel door mevrouw Y. Alkema bij de Stichting Zelfstandige Gymnasia per 1 januari 2000. Per 1 januari 1998 is de Stichting opgericht en is het bestuur van het Barlaeusgymnasium overgedragen aan deze stichting. Een vertegenwoordiger van de gemeente heeft zitting in het algemeen bestuur. Behandeling in de raadscommissie is op 28 maart en in de gemeenteraad op 19 april.

Algemene Zaken
De afdeling Openbare Orde en Veiligheid verleent steun aan het project EK2000 en heeft daarvoor een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit nodig. Deze uitbreiding is nodig voor secretariaatvoering en beleidsmatige ondersteuning bij planvorming, uitvoering en evaluatie. De extra kosten bedragen 158.800 gulden, waarvan 37.000 gulden gedekt kan worden uit de lopende begroting. Het college stemt er mee in om de overige 121.800 gulden ten laste te brengen van de stelpost Bestuursdwang. Behandeling in de raadscommissie is op 21 maart.
Communicatie
Het college neemt de besteding van de 1,5 miljoen gulden, dit jaar incidenteel uitgetrokken voor concerncommunicatie, voor kennisgeving aan. De afdeling Communicatie voert hierover de regie; het doel van de besteding is dat de gemeente zich eenduidig, herkenbaar en transparant presenteert. Het bestedingsvoorstel is als volgt: 550.000 gulden voor de ontwikkeling van concerncommunicatie en huisstijl; 300.000 gulden voor de opzet van een nieuw personeelsblad; 50.000 gulden voor de ontwikkeling van Intranet; 400.000 gulden voor de vernieuwing van Stadsnieuws en 200.000 gulden voor de communicatie regievorming. Het voorstel wordt ter kennisneming aan de raadscommissie aangeboden.
Het college stemt in met het verdelingsvoorstel 2000 van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking Amsterdam. In dit kader heeft de commissie de volgende aandachtsgebieden aangewezen: Managua in Nicaragua en Beira in Mozambique, waar de gemeente stedenbanden mee heeft en Paramaribo en Kaapstad. Bij deze samenwerkingsverbanden staan, mede gezien het budget van 629.970 gulden, verdieping en bestendiging van de huidige relaties voorop. Behandeling in de raadscommissie is op 21 maart.

Onderwijs
Het college stemt in met de uitvoering en het bestedingsvoorstel voor de vierde fase van het project 'Computers in het Amsterdamse Onderwijs (CIAO)'. Dit project is in 1996 van start gegaan met als doel Informatie- en Communicatietechnologie in te voeren in het basisonderwijs in Amsterdam. Het streven is CIAO te laten groeien van 26 scholen in 1999 naar minimaal 50 scholen in 2000. CIAO stelt via een leaseconstructie apparatuur beschikbaar aan de scholen. In verband met de leasecontracten heeft de projectleiding besloten CIAO om te vormen tot een stichting, waarmee de verantwoordelijkheid buiten de gemeente komt te liggen. De subsidierelatie met CIAO, die op dit moment bestaat met SARA, zal worden beëindigd en zal worden voortgezet met de nieuwe stichting CIAO. Aangezien het project een meerjarig karakter heeft zal de subsidie nog tenminste 3 jaar worden voortgezet. Behandeling in de raadscommissie is op 20 april.
Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietverstrekking aan het St.-Ignatiusgymnasium. Het gaat om een totaal bedrag van 3.641.934 gulden. Dit bedrag is opgebouwd uit
1.914.238 gulden voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma's 1998 en 2000 en 1.727.696 gulden van de spoedaanvraag van 2 februari 2000. Deze aanvraag is gedaan, omdat de bouwkundige staat van het gebouw slechter bleek te zijn dan bij de eerste aanvragen op basis van de inspectie uit 1997 was aangenomen. Totaal komen de kosten daarmee op 3.747.934 gulden, waarvan reeds een voorbereidingskrediet van 106.000 gulden door de gemeente is verstrekt. Behandeling in de raadscommissie is op 20 april.

Jeugdzaken
Het college stemt in met de raadsvoordracht over het voorstel voor een dienstverleningsovereenkomst tussen het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en de gemeente Amsterdam voor de uitvoering van de werkzaamheden over de Wet op Jeugdhulpverlening. Behandeling in de raadscommissie is op 23 maart.

Diversiteit
Het college stemt in met de benoeming van twaalf nieuwe leden voor de adviesraad minderhedenbeleid Surinamers, Antillianen, Arubanen, Molukkers en Ghanezen (SAAMGHA). Behandeling in de raadscommissie is op 23 maart.

Het college gaat akkoord met de beantwoording van het raadsadres van de heer Mohsen Tannazi over het inburgeringsprogramma. Behandeling in de raadscommissie is op 23 maart.

Financiën
Het college stemt in met het voorstel om de waarde van monumentale kerken die aan bepaalde criteria voldoen op 1 gulden per stuk te stellen en voor de overige monumenten de huidige waarderingslijn aan te houden. De criteria zijn: gebouwd als kerk; geheel of gedeeltelijk nog in gebruik als kerk; en volgens de Monumentenwet 1988 ingeschreven zijn in het register van beschermde rijksmonumenten. Daarnaast geeft het bestemmingsplan een beperkte gebruiksmogelijkheid aan. Dit voorstel is conform de aanbevelingen van het Landelijk Taxatie Overleg. Behandeling in de raadscommissie is op 16 maart.
Het college stemt in met een aantal beslissingen om de invoering van de euro soepel te laten verlopen. Zo zullen Judith van Kranendonk en Herman van Vliet worden benoemd als leden van de stuurgroep euro en wordt in de jaarplannen en/ of begrotingen een europaragraaf opgenomen. Stadsdelen en directeuren van diensten worden uitvoerig op de hoogte gesteld. Er worden twaalf diensten vastgesteld die gevolgd worden op eurogebied en de rapportages hierover worden ter kennis gebracht aan de verschillende raadscommissies. De invoering van de euro zal belangrijke consequenties hebben voor de gemeente Amsterdam, het beïnvloedt de interne bedrijfsprocessen, alsmede de contacten tussen onderdelen en met derden. Alle onderdelen van de gemeente moeten voor 1 januari 2002 maatregelen hebben genomen. Het millennium en de werkzaamheden daaromheen hebben in het verleden al tot vertraging geleid. Het rapport van de stuurgroep Euro geeft een aanpak aan die ertoe moet leiden dat de gemeentelijke onderdelen op tijd klaar zijn voor de invoering.

Personeel & Organisatie
Het college stemt in met de afronding van de besluitvorming rond het onderzoeksrapport van Boer & Croon Management Consultants. Op 16 november 1999 heeft het college voorlopige besluiten genomen over de toekomst van de Bestuursdienst, de positie van de gemeentesecretaris en de organisatie van de concerntaken n.a.v. het rapport van Boer & Croon. De besluiten zijn toen geformuleerd als voorgenomen besluiten om de Onderdeelcommissie Bestuursdienst van de OR Bestuursdienst/Stadhuisdienst de gelegenheid te geven, na overleg met de betrokken medewerkers, een advies uit te brengen. De OC heeft inmiddels geadviseerd, zodat de besluitvorming nu definitief kan worden. Voorts heeft de OC een aanvullend besluit voorgelegd over de aanpak van de reorganisatie van de sector Concern. Het college stemt in met dit voorstel voor het aanstellen van een interim-manager, die de algemene leiding van de sector krijgt en lopende afdelingsoverschrijdende processen zal aansturen. Behandeling in de raadscommissie volgt zo spoedig mogelijk.

Het college gaat akkoord met het verlenen van medewerking aan de mobiliteitsonderzoeken van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de komende vier jaar. Hiervoor wordt een categorie medewerkers geselecteerd uit het gemeentelijk personeelssysteem. Het mobiliteitsonderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de in- en uitstroom van werknemers bij verschillende overheidswerkgevers. De enquête voor dit onderzoek wordt verstuurd naar de werknemers, die deze vrijwillig en anoniem kunnen invullen. Vanwege de privacy is advies gevraagd aan de Registratiecommissie; deze heeft tegen deelname geen bezwaar, mits de aard en de inhoud van het onderzoek niet wijzigen in de loop van de vier jaar.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college stemt in met de raadsvoordracht 'Vervangen en aanpassen verkeersregelinstallaties Programma 2000'. Voor de vervanging of aanpassing van verkeersregelinstallaties wordt in 2000 een krediet van 10,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld. De dekking hiervoor is gereserveerd in het rompquotum 2000. Behandeling in de raadscommissie is op 29 maart.

Het college stemt in met de raadsvoordracht 'Aanleg vier verkeersinstallaties op IJburg-Haveneiland'. Voor de vier verkeersregelinstallaties op de IJburglaan wordt een krediet van 3,07 miljoen gulden beschikbaar gesteld. De dekking komt uit het quotum onrendabele investeringen 2000. Behandeling in de raadscommissie is op 29 maart.

Het college neemt kennis van de kwartaalrapportage auto-onderdoorgang/busstation aan de IJ-zijde van het CS over het vierde kwartaal 1999. De belangrijkste werkzaamheden in het vierde kwartaal waren het gunnen van perceel A1, het afronden van het Programma van Eisen en het ontwerp van de kistdam. Het afronden van het Programma van Eisen is enigszins vertraagd door de uitvoering van een quick scan op verzoek van de commissie. Daarnaast heeft een extern bureau verschillende uitwerkingen van het busstation getoetst op aspecten van sociale veiligheid. Op 2 februari 2000 zijn het Programma van Eisen, de quick scans en de opdrachtformulering Stedenbouwkundig Plan van Eisen samen behandeld in de Raadscommissies VVIS en VSRG. De raadscommissie ontvangt de rapportage ter kennisneming.

Zorg
Het college stemt in met de raadsvoordracht over de herbenoeming van mevr. W. Zuiderhoek en de heren O.S.M.A. Shukrula, K.R. Wigboldus en C. van Wissen als leden van de Amsterdamse Seniorenraad. Behandeling in de raadscommissie is op 13 april en in de gemeenteraad op 20 mei.
Gemeentelijke dienst Afvalverwerking
Het college stemt in met het voorstel om de kosten van de waterlasten voor huishoudens als gevolg van de bemetering van drinkwater te beperken. Door de bemetering zal in een aantal gevallen de stijging van de kosten van waterlasten aanzienlijk zijn. Een verlaging van het vastrechttarief zal ook doorwerken op huishoudens waarvoor deze kosten niet bezwaarlijk zijn. Als aanvulling op de al bestaande overgangsregeling wordt voorgesteld om de maximale verhoging van de waterlasten tot 50 gulden te beperken. De kosten van deze regeling worden geraamd op 16,5 miljoen gulden en kunnen worden gedekt uit het verwachte positieve saldo op de jaarrekening 1999 van Gemeentewaterleidingen. Behandeling in de raadscommissie is zo spoedig mogelijk.

Milieu/Openbare ruimte
Het college heeft kennis genomen van het Jaarprogramma 2000 dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. In het Jaarprogramma staat o.a. de verdeling van de financiële middelen op basis van de gestelde prioriteiten. Het jaarprogramma wordt ter kennisneming aan de leden van de commissie gezonden.

Grondzaken
Het college stemt in met de grondexploitatiebegroting Grote U en het overschot voorlopig te betrekken bij het Vereveningsfonds. De Grote U is een deelplan van het herstructureringsplan voor Buurt 9 in Geuzenveld. Het plan voorziet in de sloop van bejaardenwoningen en de bouw van 71 woningen in de vrije sector.

Het college stemt in met de grondexploitatiebegroting Vlaardingenlaan
3. Het onderwijsgebouw op deze plek staat leeg. Op verzoek van de centrale stad heeft stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld medewerking gegeven aan de vestiging van een afdeling van de Jellinek. Hiervoor moet sloop/nieuwbouw worden gepleegd.

Ruimtelijke Ordening
Het college stemt in met het opstellen van een strategische visie voor het centrale gebied Noordelijke IJ-oevers. Het college gaat akkoord met een onderzoeksbudget voor deze eerste fase van 250.000 gulden, waarvan het beheer in handen van de voorzitter van de stadsdeelraad Amsterdam Noord wordt gegeven. 1/3 van het budget is een gemeentelijke bijdrage van de centrale stad, 1/3 een bijdrage van het stadsdeel het Amsterdam Noord en 1/3 een bijdrage van Shell.

Het college stemt in met het ter inzage leggen van het ontwerp van de Eerste Herziening van het Bestemmingsplan Amsterdam Teleport. In maart 1999 heeft de Raad van State de verleende goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan de Parkeerregeling in het plan vernietigd. Dit heeft geleid tot de Eerste Herziening. Behandeling in de raadscommissie is op 29 maart.

Het college machtigt de directeur van het Grondbedrijf om een enkelvoudige prijsopgave te doen voor de realisatie van de 'Tijdelijke Proefstrook IJburg' in de Javastraat-West (Zeeburg). Deze tijdelijke proefstrook is bedoeld om het profiel en het materiaal van de bestrating in relatie tot het verkeersgedrag en de geluidsbelasting te testen. De totale kosten voor de realisatie voor deze tijdelijke strook zijn geraamd op 525.000 gulden.
^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken

* Vijf adviezen Bezwaarschriftencommissie Parkeervergunningen op bezwaarschriften.

* Twee adviezen op bezwaarschriften.

Bouwen, Wonen en Economie

* Twee adviezen op bezwaarschriften.

* Besluit over verwerving perceel.

Middelen, Welzijn en Onderwijs

* Besluit over incidentele subsidie 2000.
Algemeen Bestuur

* Elf adviezen op bezwaarschriften

Personeel & Organisatie

* Brief over intrekking hoger beroep.

* Drie brieven over niet-ontvankelijk verklaring bezwaar.
* Vijf brieven over ongegrond verklaring bezwaar.
* Twee brieven over gegrond verklaring bezwaar.
* Besluit over vaststelling salaris.

* Besluit over intrekking schorsing.

Sport

* Besluit over machtiging directeur DWA.

Verkeer

* Besluit over machtiging directeur dIVV.
Sociale Zaken

* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Sociale Zaken/Werk

* Besluit over invullen modelverklaring voor millenniumrijksbijdrage.

Cultuur

* Besluit over bijdrage huisvesting.

Zorg

* Besluit over verzoek tot bijdrage.

* Besluit over verdeling middelen WTV 2000.
* Besluit over klacht over GG&GD-personeel.
Gemeentevervoerbedrijf

* Drie besluiten over machtiging directeur GVB.
Werk

* Besluit over alternatieve dekking.

* Besluit over machtiging directeur MEC.

* Besluit over bevoorschotting NIBO.

Openbare ruimte

* Besluit over machtiging beheer krediet.
Grondzaken

* Twee besluiten over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf.

Ruimtelijke Ordening

* Besluit over overschrijding voorkeurswaarde wegverkeerslawaai.
^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 15-03-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...