Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over gasboringen Biesbosch

Datum nieuwsfeit: 16-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Nieuws : CDA over gasboringen Biesbosch
CDA over gasboringen Biesbosch

Alleen gesproken tekst geldt!

De vraag of er proefboringen in of bij de Biesbosch mogen worden verricht, heeft de afgelopen maanden voor nogal wat discussie gezorgd. Het gaat om de boorvergunning Andel 2 die in december 1992 door de NAM is aangevraagd en als zodanig in juni 1995 werd verleend. Op 13 januari 2000 heeft de minister van EZ het bezwaarschrift van het Overlegorgaan Nationaal Park de Biesbosch tegen de boorvergunning van de NAM opnieuw ongegrond verklaard. Hierop heeft de minister besloten de NAM een nieuwe vergunning te verlenen voor het verrichten van proefboringen.
Betekent dit dat er na het groene licht van Jorritsma kan worden begonnen? Nee, dat is bepaald niet het geval.
Dit kan echter wel worden gezien als een eerste en zeker niet onbelangrijke stap. Daarom is het goed stil te staan bij de mogelijke gevolgen.

Zonder een vergunning, zoals op 13 januari door de minister verleend, is proefboren in een bepaald gebied onmogelijk. Het gebied Andel 2 ligt in de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en is in totaal circa 342 vierkante kilometer groot.
De vervolgstap is dat de NAM als vergunninghouder een locatie voor een boring zoekt. Dit gebeurt doorgaans na geologisch of seismisch onderzoek. In het algemeen is voor het verrichten van proefboringen toestemming nodig in het kader van de Woningwet en de Wet Ruimtelijke Ordening. Ook kan een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet vereist zijn. Is sprake van een gevoelig gebied dan is bovendien voor een proefboring toestemming van de minister van EZ nodig. De Biesbosch beslaat een klein deel van het gebied; het grootste deel van de vergunningaanvraag betreft een niet-gevoelig gebied.
De minister heeft bij het in januari genomen besluit zich vooral laten leiden door de wettelijke criteria. Er is met name gekeken naar de technische en financiële mogelijkheden van de aanvrager. De CDA-fractie krijgt de indruk dat de minister van mening is dat strikt juridisch genomen geen enkele weigeringsgrond aanwezig is. Is deze inschatting juist?
Alvorens in te gaan op de meer inhoudelijke kant van de aanvraag, wil de CDA-fractie een ander punt aankaarten. Het is de minister ongetwijfeld bekend dat burgemeester Elzinga van Drimmelen in een eerste reactie heeft gesproken over politiek wisselgeld naar aanleiding van eerdere discussies over het Waddengas. De CDA-fractie neemt hier volstrekt afstand van; voor ons mag geen sprake zijn van wisselgeld. Een andere vraag is of de minister afspraken heeft gemaakt, zoals door burgemeester Elzinga heeft gesuggereerd.
Hoewel er uiteraard grote verschillen zijn, ligt het voor de hand een parallel te trekken met de discussie over boringen in het Wad. Door deze fractie is toen een afweging gemaakt op basis van onder meer nut en noodzaak, het draagvlak, alsmede de belangen van economie, natuur en milieu. Diezelfde meetlat kan opnieuw gebruikt worden. De NAM vermoedt in de Biesbosch een relatief kleine hoeveelheid van 2 tot 3 miljard kubieke meter gas.
Dan de gevolgen voor natuur en landschap. Zijn die in te schatten? Zijn er zekerheden? Omdat het antwoord daarop ontkennend is, leidt dit bij de CDA-fractie tot de conclusie dat ook in dit geval gestreefd zou moeten worden naar een moratorium. Maak de afspraak met de NAM dat in het gebied voorlopig bij voorkeur de komende tien jaar geen mijnbouwactiviteiten zullen plaatsvinden. Is de minister bereid hierop in te zetten?
Uit de correspondentie tussen ministerie en het overlegorgaan kan worden opgemaakt dat er momenteel geen argumenten kunnen worden aangegeven op basis waarvan een vergunning kan worden geweigerd. Is die conclusie juist?
Bestaat de mogelijkheid het gedeelte de Biesbosch alsnog op basis van de koolwaterstofrichtlijn uit te sluiten van proefboringen? Dit is wellicht een optie zolang niet duidelijk is wat de gevolgen voor het natuurgebied zijn. Aanwijzing van de Biesbosch in het kader Vogel- en Habitatrichtlijn is voor de Kamer nooit een punt van discussie geweest. Welke criteria heeft de minister aangehouden bij de beoordeling van de aanvraag in relatie tot de Vogel- en Habitatrichtlijn?
Omdat de exacte boorlocaties niet bekend zijn en het vergunninggebied veel groter is dan het kwetsbare deel van de Biesbosch, laat de minister doorschemeren dan de NAM zou kunnen boren zonder dat dat strijd oplevert met de bewuste richtlijn. Houdt dit in dat de Biesbosch op voorhand wordt uitgesloten van mijnbouwactiviteiten?
Dit brengt ons op een meer algemeen en misschien wel belangrijkste punt van discussie. Op welke wijze denkt het kabinet in de toekomst om te gaan met vergunningaanvragen in kwetsbare gebieden? De kaart van Nederland is een lappendeken van natuur- en andere waardevolle gebieden. Om te voorkomen dat in de toekomst voortdurend dergelijke discussies worden gevoerd, moet er duidelijke beleidsnotitie komen, waarin wordt ingegaan op de vraag waar wel en waar geen mijnbouwactiviteiten als gas-, olie- en zoutwinning kunnen plaatsvinden.
Tegelijkertijd onderstreept dit overigens de noodzaak dat op korte termijn meer duidelijkheid moet worden geboden met het oog op het kleine velden beleid. Eerder is daar vanuit deze fractie ook op aangedrongen: Zorg ervoor dat het exploiteren van kleine gasvelden op de Noordzee aantrekkelijker wordt gemaakt. Hier kunnen meerdere instrumenten voor worden ingezet. Dit zal meer opleveren dan een aanhoudende discussie over boren in gebieden als de Biesbosch.
Kamerlid: Joop Atsma

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie