Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinst ICT automatisering stijgt met 48 procent

Datum nieuwsfeit: 16-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Rotterdam, 16 maart 2000

NETTOWINST ICT AUTOMATISERING STIJGT MET 48% TOT NLG 22,6 MILJOEN OVER 1999

De nettowinst van ICT Automatisering N.V. (ICT) is in 1999 met 47,9% gestegen tot NLG22,6 miljoen, tegen NLG 15,3 miljoen in 1998. De winst per aandeel nam toe van NLG 1,85 (EUR0,84) in 1998 tot NLG 2,71 (EUR 1,23) in 1999. De omzet kwam uit op NLG 142,6 miljoen, een stijging van 27,9% (1998: NLG 111,5 miljoen). Ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt was de ICT Groep in 1999 weer in staat een substantiële groei van haar personeelsbestand te realiseren. Het aantal medewerkers nam toe van 681 ultimo 1998 tot 877 ultimo 1999, een stijging van bijna 29%. In deze stijging zijn begrepen 48 medewerkers van X-tern met ingang van 1 september 1999 en 42 medewerkers van Xirius met ingang van 31 december 1999.

Personeel
De ICT Groep was ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt in 1999 weer in staat een substantiële groei van haar personeelsbestand te realiseren. Dit is onder andere het gevolg van de gekozen strategie van de ICT Groep, waardoor de onderneming haar positie op de door haar gekozen markten heeft verstevigd. Werknemers zijn hierdoor nauw betrokken bij de laatste marktontwikkelingen en maken gebruik van de vele carrièrekansen die dit met zich meebrengt. Dit spreekt nieuwe medewerkers aan. Het verlooppercentage van personeel is in 1999 gestabiliseerd op 10%, ruim onder het marktgemiddelde. Het gehanteerde Human Talent Support systeem (HTS) heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Er is sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de wervingskosten in 1999 met ruim 50% zijn gestegen ten opzichte van 1998, tot NLG 3,0 miljoen. Dit is mede veroorzaakt door de intensieve campagnes voor de in 1999 nieuw gevormde divisies ICT Embedded, ICT Telecom en ICT Office. De directie verwacht dat ook in 2000 de wervingskosten wederom zullen toenemen, aangezien de arbeidsmarkt nog intensiever bewerkt zal moeten worden om met name ervaren personeel aan te trekken. Verder is in 1999 duidelijk geworden dat de verkorte procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning, waarmee tot nu toe medewerkers uit India succesvol zijn aangetrokken, niet meer gebruikt kan worden. Dit heeft tot gevolg dat ICT haar activiteiten met betrekking tot personeelswerving in India zal heroverwegen.

Financieel resultaat
De omzet is met 27,9% gestegen tot NLG 142,6 miljoen, 3,8% van deze stijging was het gevolg van acquisities. De omzet van de divisie ICT Embedded steeg met 23,3% naar NLG 136,2 miljoen, terwijl de omzet van ICT Office verzesvoudigde naar NLG 6,4 miljoen onder andere door de overname van X-tern. De nettowinstmarge is gestegen van 13,7% in 1998 tot 15,9% in 1999. Dit is mede te danken aan de verbeterde positionering van ICT in de markt en voortgaande kostenbeheersing. De bezettingsgraad daarentegen was licht lager dan in 1998.
Het saldo rentebaten en -lasten steeg van NLG 404.000 in 1998 tot NLG 732.000 in 1999. De belastingdruk daalde licht van 33,3% in 1998 tot 32,9% in 1999. Het eigen vermogen steeg van NLG 27,2 miljoen tot NLG 41,9 miljoen. De toename van het eigen vermogen is het saldo van de ingehouden winst van NLG 20,9 miljoen over 1999, de keuze van het merendeel van de aandeelhouders voor een uitkering van het dividend 1998 in aandelen en de afboeking van goodwill voor acquisities.

Marktontwikkelingen
De levenscyclus van producten wordt steeds korter. Mede als gevolg hiervan wordt de concurrentie op de eindmarkten van de productenleveranciers in de Embedded Software steeds heviger. Verder neemt het aandeel van software in de totale kostprijs van de producten nog steeds verder toe. Deze beide trends dwingen productenleveranciers tot voortgaande kostenbeheersing.

Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen steeds sneller en komen er derhalve steeds meer mogelijkheden voor nieuwe functionaliteiten in de eindproducten. Gevolg hiervan is dat de complexiteit van het ontwikkelproces en de hiermee samenhangende beheersaspecten voor de software-ontwikkeling exponentieel toenemen.

Om op al deze ontwikkelingen in te spelen zoekt de ICT Groep naar wegen om op efficiëntere wijze software te ontwikkelen en de bijbehorende processen optimaal te beheersen. Hierbij wordt gedacht aan het bouwen van slimmere hulpmiddelen en het streven naar hergebruik van software en kennis. Op deze wijze kan zowel gewerkt worden aan het verhogen van het rendement op investeringen in R&D als aan het op gecontroleerde wijze ontwikkelen van software voor steeds complexer wordende producten.

Markten ICT Groep
De huidige markten van de ICT Groep zijn zo gedefinieerd dat de benodigde expertise gebieden complementair zijn en de ontwikkeltechnieken dicht bij elkaar liggen. De ICT Groep bestaat nu uit drie divisies: ICT Embedded, ICT Telecom en ICT Office.
ICT Embedded heeft binnen het segment Consumer Systems & Multi-Media (CSMM) een sterke groei gekend van het aantal projecten dat in huis is uitgevoerd. Deze projecten, die worden uitgevoerd in de ontwikkelcentra in Eindhoven en Deventer, maken gebruik van het bij softwarebedrijven zeer gerenommeerde kwaliteitssysteem Capability Maturity Model (CMM). ICT heeft zich in het verslagjaar gekwalificeerd om projecten op CMM level 3 uit te kunnen voeren en onderscheidt zich hiermee ten opzichte van haar concurrenten. Binnen de automobielbranche heeft een verdere uitbouw van de samenwerking met het Duitse VDO Car Communication plaatsgevonden. Daarnaast is in de home entertainmentmarkt een samenwerking gestart met Philips Semi-conductors om TV software applicaties te ontwikkelen op basis van een door Philips Semi-conductors ontwikkelde chip. Dit heeft onder meer geleid tot TV-ontwikkelprojecten voor gerenommeerde Aziatische consumentenproductenleveranciers. In het segment Gedistribueerde Systemen & Mechatronica (DSM) blijft ICT ontwikkelen in samenwerkingsverbanden met de productontwikkelingsafdelingen van haar klanten.

Als gevolg van de trend dat steeds meer embedded toepassingen worden geïntegreerd in Productie Automatisering systemen heeft ICT besloten deze activiteiten onder te brengen in het segment Professionele Systemen & Industrie (PSI). Binnen dit segment is een trend waarneembaar naar complexere automatiseringssystemen, omdat er steeds meer gegevens en statistieken uit het productieproces onttrokken moeten worden om te kunnen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Het "bruggehoofd" voor ICT Telecom is gevormd door via ICT Embedded een positie te verwerven bij een aantal equipment suppliers. Een groep van circa 40 professionals is begin 2000 overgestapt naar ICT Telecom. ICT richt zich hier op "software based services", systems integration en network integration/management. Met name voor de laatste twee activiteiten is begin 2000 ICT Telecom versterkt door de overname van Xirius Nederland B.V.

ICT Office richt zich op het bouwen van front-end systemen, consumer resource management en e-business. Met de overname van X-tern is de basis, die was gelegd met Top Spirit, verder uitgebouwd. In 1999 heeft deze activiteit zich in technische zin geconcentreerd op het ontwikkelen van applicaties en koppelingen in Windows NT en Delphi. Met deze aanpak verwacht de directie haar marktaandeel in deze markt te vergroten. De strategie is erop gericht om snel een vooraanstaande positie te verwerven.

Dividendvoorstel
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van NLG 1,08 (EUR 0,49) (1998: NLG 0,74, EUR 0,34) per geplaatst aandeel van nominaal NLG 0,20, op te nemen in contanten of naar keuze in aandelen ten laste van de agioreserve.
Vooruitzichten
De marktomstandigheden lijken onverminderd goed, echter er zijn ook signalen in de markt die wijzen op terughoudendheid bij afnemers als het gaat om outsourcing en inhuur. De mate van de groei van omzet en resultaat in 2000 zal echter voornamelijk worden gedreven door de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Met name de geringe beschikbaarheid van ervaren personeel is daarbij een knelpunt. ICT verwacht sneller te groeien dan de markt en een toename van de winst te realiseren.

Profiel ICT
ICT is werkzaam op het terrein van embedded software, telecommunicatie en administratieve automatisering. De activiteiten zijn onderverdeeld in ICT Embedded, ICT Telecom en ICT Office. ICT Embedded is marktleider op het gebied van embedded software, waar zij leverancier is van software gerelateerde diensten. ICT Telecom heeft als activiteit technische ontwikkeling die plaatsvindt op de markt voor telecommunicatie software services, systems integration en network management bij het totale ontwerp, de realisatie en het integratieproces. ICT Office richt zich op de technische dienstverlening rond de administratieve en informatieverwerkende processen, gespecialiseerd in client server, front-office en e-business toepassingen. De projecten van ICT worden zowel in huis als op locatie van de opdrachtgever uitgevoerd. ICT opereert vanuit vijf vestigingen in Rotterdam, Eindhoven, Deventer, Almere en Maarssen.
Voor nadere informatie:
De heer A. Schot,
directeur ICT Automatisering
Telefoon: 010 242 26 00 .

ICT Automatisering N.V.
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1999 (x NLG 1.000)

1999 1998
OMZET 142.578 111.513
Materiaalverbruik en
uitbesteed werk 5.947 4.324
Salarissen en sociale lasten 71.357 56.774
Afschrijvingen 2.733 2.246
Autokosten 13.006 13.006
Huisvesting 2.634 2.170
Overige kosten 13.588 12.543

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
SOM DER BEDRIJFSLASTEN 109.265 88.729

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
BEDRIJFSRESULTAAT 33.313 22.784
Saldo rentebaten en -lasten 732 404

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 34.045 23.188
Belastingen 11.214 7.722
Aandeel van derden 232 186

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
NETTOWINST 22.599 15.280

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Medewerkers (in FTE)
Per 31 december 877 681
Gemiddeld 744 625
Ratio's in %
Bedrijfsresultaat / netto-omzet 23,4 20,4
Nettowinst / netto-omzet 15,9 13,7
Eigen vermogen / totaal vermogen 39,9 43,4
Ratio's in NLG
Netto omzet / gem. aantal medewerkers 191.637 178.421 Nettowinst / gem. aantal medewerkers 30.375 24.448 Totaal aantal uitstaande aandelen 8.387.512 8.288.539 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 8.342.149 8.270.875
ICT Automatisering N.V.
Geconsolideerde balans per 31 december 1999
(x NLG 1.000)

Activa 1999 1998
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 6.520 4.891
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen 50.932 31.088
Liquide middelen 47.475 26.675

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 98.407 57.763

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
104.927 62.654

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Passiva
GROEPSVERMOGEN
Eigen vermogen 41.905 27.168
Aandeel van derden 482 362

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
42.387 27.530
VOORZIENINGEN 1.039 962
KORTLOPENDE SCHULDEN 61.501 61.501

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
104.927 62.654

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Verloop Eigen Vermogen
Stand per 31 december 1998 27.168
Toevoeging vanwege in stock uitgekeerd dividend in plaats van dividend in contanten inzake 1998 4.926
Uitoefening optierechten door de Stichting Administratie- kantoor ICT en Stichting Personeelsoptieplan ICT 5.638
Ingekochte eigen aandelen (448)
Goodwill bij verwerving groepsmaatschappijen (16.243) Resultaat boekjaar 22.599
Dividend in contanten inzake 1999 (1.735)

_________________________________________________________________
Stand per 31 december 1999 41.905

_________________________________________________________________
ICT Automatisering N.V.
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1999 (x EUR 1.000)

1999 1998
OMZET 64.699 50.602
Materiaalverbruik en
uitbesteed werk 2.699 1.962
Salarissen en sociale lasten 32.380 25.763
Afschrijvingen 1.240 1.019
Overige bedrijfskosten 13.263 11.519

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
SOM DER BEDRIJFSLASTEN 49.582 40.263

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
BEDRIJFSRESULTAAT 15.117 10.339
Saldo rentebaten en -lasten 332 183

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 15.449 10.522
Belastingen 5.089 3.504
Aandeel van derden 105 84

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
NETTOWINST 10.255 6.934

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ICT Automatisering N.V.
Geconsolideerde balans per 31 december 1999
(x EUR 1.000)

Activa 1999 1998
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 2.959 2.219
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen 23.112 14.107
Liquide middelen 21.543 12.105

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 44.655 26.212

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
47.614 28.431

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Passiva
GROEPSVERMOGEN
Eigen vermogen 19.016 12.328
Aandeel van derden 219 164

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
19.235 12.492
VOORZIENINGEN 471 437
KORTLOPENDE SCHULDEN 27.908 15.502

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
47.614 28.431

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...