Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Draad plenaire vergadering Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 16-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

draad16.003 draad plenaire vergadering 16 maart 2000
Gemaakt: 17-3-2000 tijd: 10:32

DRTK057-9900.DOC Draad - 6

Bestandsnaam: Q:\docs\DRAAD\DRTK057-9900.DOC

Draadmaker: Jaap


*0: TK


*1: 1999-2000


*2: 57


*3: Word97


*4: 57ste vergadering


*5: Donderdag 16 maart 2000


*6: 10.15 uur


**

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Tegenwoordig zijn 121 leden, te weten:

Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Atsma, Augusteijn-Esser, Bakker, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Barth, Van Beek, Belinfante, Van den Berg, Biesheuvel, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van Bommel, Bos, Brood, Buijs, Van de Camp, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Van Dijke, Dijkstal, Van den Doel, Duijkers, Essers, Eurlings, Feenstra, Geluk, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, De Haan, Halsema, Hamer, Harrewijn, Herrebrugh, Hessing, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Van der Hoeven, Hofstra, Kalsbeek, Kamp, Kant, Karimi, Klein Molekamp, Koenders, Kuijper, Lambrechts, Leers, Luchtenveld, Marijnissen, Melkert, Middel, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oplaat, Örgü, Oudkerk, Passtoors, Patijn, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Van 't Riet, Rijpstra, Rosenmöller, Rouvoet, Santi, Schimmel, Schoenmakers, Schreijer-Pierik, Schutte, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spoelman, Van der Staaij, Van der Steenhoven, Stellingwerf, Stroeken, Terpstra, Udo, Valk, Ter Veer, Vendrik, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra en Van Zuijlen,

en de heren Korthals, minister van Justitie, Pronk, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en mevrouw Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat.


**


*N

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Herrebrugh, Wagenaar en Witteveen-Hevinga, wegens bezigheden elders, alleen voor de middagvergadering;

Reitsma, wegens bezigheden elders.


**

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.


*B


*!Hamerstukken*!

Aan de orde is de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wijziging van de Sanctiewet 1977 en van de In- en uitvoerwet tot vereenvoudiging van de implementatie van internationale verplichtingen (26872);


- het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de productie en keuring van uitrusting voor zeeschepen (Wet scheepsuitrusting) (26878).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.


*B


*!Verzoekschriften*!

Aan de orde is de behandeling van:


- de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften over een aantal in haar handen gestelde adressen (26851, nrs. 28 t/m 39).
Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.


*B


*!Westerscheldetunnel*!

Aan de orde is de behandeling van:


- het verslag van een algemeen overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat over de Westerscheldetunnel (17741, nr. 27).
De beraadslaging wordt geopend.

Het woord voert het lid Hindriks.


*M

De Kamer,

gehoord beraadslaging

overwegende:

dat de bouw van de Westerscheldetunnel met publieke middelen wordt gefinancierd;

dat de voortgangsrapportages 5 en 6 over de bouw van de Westerscheldetunnel te laat aan de Tweede Kamer zijn aangeboden;

dat voor een goede parlementaire controle juiste volledige en tijdige rapportage over de voortgang van de bouw essentieel is;

dat uit de beschikbare voortgangsrapportages over de bouw van de Westerscheldetunnel blijkt dat als gevolg van technische en organisatorische problemen de voortgang ernstig is vertraagd;

dat onvoldoende duidelijkheid bestaat over de mate waarin optredende problemen structureel zijn;

dat onvoldoende duidelijkheid bestaat over de financiële gevolgen van technische problemen en opgetreden vertragingen;

verzoekt de regering:

de reeds beschikbare voortgangsrapportage tot en met 31 december 1999 voor 31 maart 2000 aan de Kamer te zenden vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring;

alle volgende voortgangsrapportages zoveel mogelijk binnen twee maanden na afloop van de rapportageperiode, doch uiterlijk binnen drie maanden aan de Kamer te zenden vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring;

haar invloed uit te oefenen binnen de algemene vergadering van aandeelhouders van NV Westerscheldetunnel dan wel de raad van commissarissen van NV Westerscheldetunnel om te bewerkstelligen dat NV Westerscheldetunnel door externe deskundigen een projectaudit laat uitvoeren gericht op het vaststellen van de technische en organisatorische risico's alsmede de financiële gevolgen daarvan;

de Kamer binnen 6 maanden een afschrift van deze projectaudit te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is voorgesteld door de leden Hindriks, Buijs, Van der Steenhoven en Stellingwerf. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 30 (17741).

Het woord voeren de leden Hindriks, Stellingwerf, Buijs, Vendrik, Geluk en minister Netelenbos.

De voorzitter: Aangezien de motie-Hindriks c.s. (17741, nr. 30) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.


**

De beraadslaging wordt gesloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


*B!


*!Meldingenstelsel Wet milieubeheer*!

Aan de orde is de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel) (26552).

De algemene beraadslaging wordt geopend.

De voorzitter: Voordat ik het woord geef aan de heer Udo wil ik u er allemaal op wijzen, dat minister Pronk vandaag jarig is. Wij zijn buitengewoon verheugd hem op zijn verjaardag in de Kamer te hebben om dit onderwerp te behandelen.


**

Het woord voeren de leden Udo, Feenstra, Van Wijmen, Augusteijn-Esser, minister Pronk, de leden Udo, Feenstra, Van Wijmen, Augusteijn-Esser en minister Pronk.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, op een later tijdstip over het ingediende amendement en het wetsvoorstel te stemmen.


**

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 12.03 uur tot 13.00 uur geschorst.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.


**


*B

*!Regeling van werkzaamheden*!

Regeling van werkzaamheden

De
voorzitter: Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van 21, 22 en 23 maart:


- het wetsvoorstel Wijziging van de regulerende energiebelasting in verband met het beëindigen van het nihiltarief voor verbruik van aardgas en minerale oliën door de glastuinbouw (26972).
Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van 28, 29 en 30 maart:


- het wetsvoorstel Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (26693);

- het wetvoorstel Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) (26463).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van 4, 5 en 6 april:


- het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de concentratie van beheersbevoegdheden op rijksniveau met betrekking tot de regionale politiekorpsen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (26813);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Waterleidingwet in verband met de richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (26700).

Ik stel voor, aan de orde te stellen in de vergaderingen van 11, 12 en
13 april:


- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet AWB) (26523);
de gezamenlijke behandeling van:


- het wetsvoorstel Gerechtsdeurwaarderswet (22775);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat (23081).


**

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Kamp.


**

De heer Kamp (VVD): Mevrouw de voorzitter! Wij hebben gisteren een algemeen overleg gehad met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met de staatssecretaris van Justitie over een tussenevaluatie van de Koppelingswet.

Ik verzoek u, het verslag van dit algemeen overleg op de agenda te plaatsen om mij de gelegenheid te geven tot een plenaire afronding van dat debat te komen en daarbij enkele moties in te dienen.

De voorzitter: Heeft het heel veel haast, mijnheer Kamp?


**

De heer Kamp (VVD): Nee, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter: Dan zal ik op een later tijdstip daartoe een voorstel doen.

Het woord is aan de heer Koenders.


**

De heer Koenders (PvdA): Voorzitter! Vanmiddag vindt er een algemeen overleg plaats met de minister van Buitenlandse Zaken over de instructie aan de Nederlandse delegatie naar de VN-mensenrechtencommissie. De vergaderingen van die commissie zullen volgende week beginnen.

Namens een aantal fracties verzoek ik u daarom de mogelijkheid open te houden om nog hedenmiddag een korte plenaire afronding van dit overleg te hebben. De stemming over eventuele moties zou dan wel dinsdag aanstaande kunnen worden gehouden.

De voorzitter: Ik zal daar rekening mee houden. Ik meen dat het overleg tot vier uur duurt vanmiddag. Ik zou dan wel graag tijdig horen of hier na afronding van de behandeling van het wetsvoorstel Justitiële jeugdinrichtingen nog een VAO nodig is.

Het woord is aan mevrouw Van der Hoeven.


**

Mevrouw Van der Hoeven (CDA): Voorzitter! Voor volgende week staat het hoofdlijnendebat over de notitie Onderwijskansen geagendeerd. Daarvoor zijn voorlopige spreektijden vastgesteld.

Wij hebben vanochtend een procedurevergadering gehad van de vaste commissie voor OCW. Daarin kwam de vraag naar voren of de spreektijden iets ruimer kunnen worden dan nu is voorzien.

De voorzitter: Ik wil er nog wel naar kijken, maar u weet zelf hoe lastig het is om het op een andere manier te bepalen dan wij gewend zijn te doen. Maar goed, ik heb het verzoek gehoord. Wij zullen ernaar kijken.


**


*B


*!Justitiële jeugdinrichtingen*!

Aan de orde is de behandeling van:


- het wetsvoorstel Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (26016).

De algemene beraadslaging wordt geopend.

Het woord voert het lid Duijkers.

De voorzitter: I welcome the members of the British-Netherlands parliamentarian group who are meeting with the members of our Netherlands-British group today. You are welcome here!

Het woord is nu aan de heer Niederer.


**

Het woord voeren de leden Niederer, Rouvoet, Eurlings en Halsema.

De vergadering wordt van 14.17 uur tot 14.30 uur geschorst.

Het woord voeren minister Korthals en het lid Duijkers.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het onwenselijk is als civielrechtelijk geplaatsten en strafrechtelijk geplaatsten in dezelfde inrichting onder hetzelfde strafregime vallen;

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om aan deze situatie het hoofd te bieden en de Kamer hierover binnen een half jaar te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Duijkers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (26016).


**

Het woord voeren de leden Duijkers, Niederer, Rouvoet en Eurlings.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vernieuwingen en uitbreidingen in de justitiële jeugdinrichtingen dringend gewenst zijn;

overwegende, dat het Glenn Mills ook in Nederland al zeer positieve resultaten heeft behaald;

voorts overwegende, dat kinderrechters inmiddels jongeren justitieel plaatsen in een Glenn Mills College;

verzoekt de regering het besluit over het erkennen van het Glenn Mills College als justitiële jeugdinrichting zodanig te vervroegen dat deze plaatsvindt voorafgaand aan de besluitvorming over de realisering van extra capaciteit in justitiële jeugdinrichtingen;

verzoekt de regering voorts bij positieve besluitvorming in het licht van de voorziene capaciteitsuitbreiding van de justitiële jeugdinrichtingen te gaan onderzoeken met welke capaciteit het Glenn Mills College kan bijdragen aan het aanbod van de justitiële jeugdinrichtingen en de Kamer hierover bij het beleidskader Jeugdzorg
2001 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Eurlings en Niederer. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (26016).

Mij moet wel even van het hart, dat op deze manier ingediende moties tijdens een debat heel moeilijk zijn te verwerken. Ik had dat ook al moeten zeggen bij de motie van mevrouw Duijkers. Wij zullen weer ons best doen. Er gelden echter wel een paar regels voor het indienen van moties. Zij moeten leesbaar zijn, zodat zij meteen vermenigvuldigd kunnen worden.


**

Het woord voeren de leden Eurlings, Halsema en minister Korthals.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Wij zullen op een later tijdstip over de amendementen, het wetsvoorstel en de moties stemmen.


**

Sluiting 17.04 uur.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie