Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OS over de Stockholm-conferentie wat betreft Mitch

Datum nieuwsfeit: 16-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

buza00000.131 brief min os inzake de uitkomst en het vervolg van de st ockholm-conferentie m.b.t. mitch

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 11:8


4

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

's-Gravenhage, 16 maart 2000

Onderwerp:

Mijn toezegging betreffende de uitkomst en het vervolg van de stockholm-conferentie inzake Mitch

Zeer geachte voorzitter,

Naar aanleiding van mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg van
17 november 1999, be-richt ik u ten aanzien van de uitkomst en het vervolg van de Stock-holm confe-rentie inzake Mitch als volgt.
Orkaan Mitch heeft zoals bekend eind oktober en begin november 1998 ongekende ravage veroorzaakt in Midden-Amerika. De schade was het grootst in Nicaragua en Hon-duras, terwijl ook Guatemala, El Salvador en Costa Rica werden getroffen. Aan-houdende regen zorgde voor grootschalige overstromingen, allesvernietigende modderstromen vanaf hellingen en een destructie van grote delen van de infra-structuur. De ramp kende veel slachtoffers (9000 mensen) en heeft een zeer groot aantal men-sen in de regio dakloos gemaakt (ruim een miljoen mensen). Tijdens de orkaan Mitch zijn wegen, brug-gen en ha-vens vernietigd, is het grootste deel van de oogst (en een groot aantal planta-ges) ver-nield, zijn landbouwgronden onbruikbaar geraakt en is de industriële infra-struc-tuur lam-gelegd.

De internationale gemeenschap begon meteen met het verstrekken van noodhulp aan het getroffen gebied. In alle landen zijn daags na de ramp nationale commis-sies opge-zet ter bestrijding van de gevolgen van de ramp en ter coördinatie van de internationale hulp. In eerste instantie hebben de Nederlandse Ambassades in het gebied gebruik gemaakt van de blokallocatie noodhulp. Tevens werden bedragen toegezegd aan het Internationale Rode Kruis en aan de Samenwerkende Hulp-or-gan-isaties. De totale Neder-landse financiële hulp in dit eerste stadium be-droeg NLG 7,2 miljoen, exclu-sief de kosten voor hulp in natura (mari-niers en materieel).

De nationale actie met televisie-uitzending die door de Samenwerkende Hulp-organisaties (SHO) werd georganiseerd had per 1 december 1998 NLG
50,3 mln opgebracht. Zoals toegezegd is uit de begroting voor ontwikkelingssamen-werking eenzelfde bedrag ter beschikking gesteld voor hulpverlening. In totaal is NLG 20,3 mln aan de SHO toegegaan, terwijl NLG 15 mln werd gere-ser-veerd voor we-der-op-bouw-hulp via de Am-bas-sa-des en NLG 15 mln is toegegaan aan multilaterale organisaties voor hulpprogramma's en bijdragen aan schuldverlichting. Daarnaast is door Nederland aan Nicaragua en Honduras voor drie jaar kwijtschelding van bilaterale schuldendiensten toegezegd.
Op 10 en 11 de-cember 1998 werd in Was-hing-ton een Con-sulta-tieve Groep ver-gade-ring (CG) voor donoren gehouden inzake de Reconstructie en Transfor-matie van Mid-den-Ameri-ka, geor-ganiseerd door de Inter-Ameri-can Develop-ment Bank. Hier werd de totale schade in de regio geschat op USD 6 mld. In deze verga-de-ring werd beslo-ten dat in elk van de landen een nati-onaal wederop-bouw-plan zou wor-den opge-steld, met partici-patie van de maatschap-pelijke groepen en met assisten-tie van donoren en hulpor-ganisaties. Zoals in de titel van deze CG tot uitdrukking gebracht, beoogde het plan niet zozeer herstel van de oude situatie, maar tevens het scheppen van een nieuwe basis voor duurzame ontwikkeling en sociale gelijkheid.

Van 25 tot 28 mei 1999 had te Stockholm een Consultatieve Groep plaats, als vervolg op de geheel aan de Mitch-ramp ge-wijde CG te Was-hing-ton. De Midden-Ameri-kaanse landen gaven een toelichting op de stand van zaken sinds de ramp en presenteerden uitge-werkte hulpplannen. De landen deden verslag van de vooruitgang op de diverse terreinen die de basis en voorwaarde vormen voor de transformatie. Met name decentrali-satie van de overheidsmacht, participatie van maatschappelijke groepen, transparantie ten aanzien van het besteden van de financiële middelen, en goed bestuur stonden centraal. De Inter-American Development Bank maakte- bekend dat in de tijd sinds de Mitch-ramp tot en met deze vergadering door de deelne-mers toe-zeg-gin-gen waren gedaan voor een bedrag van USD 9 mld. Tot slot werd de 'Ver-kla-ring van Stock-holm' uitge-bracht inzake de doel-ein-den en uit-gangs-punten van een langjarige samenwer-king met de landen van Midden-Ameri-ka.

Inzake de follow-up van de Stockholm conferentie werden een aantal afspraken ge-maakt ten aanzien van volgende bijeenkomsten en de tussentijdse monitoring van de gemaakte afspraken in Stockholm. Volgende vergaderingen voor Hon-du-ras, Nica-ra-gua en Gua-temala, te houden in de landen zelf, werden gepland voor de eerste helft van
2000, terwijl er op uitno-di-ging van Spanje in het najaar van 2000 een regiona-le CG in Madrid zal worden ge-hou-den. Voor de tus-sentijdse monitoring werd voor elk land afzonderlijk een 'goed bestuur groep' ingesteld.

In september 1999 gaf aan donorzijde de 'groep van vijf', bestaan-de uit de VS, Canada, Zwe-den, Duits-land en Spanje, het startschot voor dit mechanisme van goed bestuur. In de eerste week van oktober 1999 belegden de goed bestuur groepen in de betreffende landen hun eerste bijeenkomst. Sindsdien hebben de groepen consultaties gehouden met de rege-ring en met diverse maatschappelijke groepen.

In het geval van Nicaragua bestaat de goed bestuur groep uit zes donorlanden (de groep van vijf plus Japan), terwijl ook andere donoren aan de vergaderingen kunnen deelnemen. Nederland hecht groot belang aan deze vergaderingen; Nicaragua is im-mers een van de lan-den waar-mee Neder-land een structu-rele bilate-rale OS--relatie onder-houdt. -Het werk van de goed bestuur groep in Nicaragua is zeer belangrijk omdat de situatie ten aanzien van goed bestuur zich niet in alle opzichten steeds positief ontwikkelt. Zo is recentelijk door het parlement een eerste set van grondwetswijzigingen goedgekeurd die de onafhankelijkheid van democratische instellingen zoals de Rekenkamer en de Kiesraad zou kunnen aantasten. Met diverse ge-spreks-part-ners, zoals de regering, de op-positie en de on-af-han-ke-lijke democrati-sche instellin-gen worden bijeenkomsten belegd. Bij de CG Nicaragua in mei 2000 zal de groep haar bevindingen presenteren aan de internationale gemeenschap. De voor februari 2000 geplande CG werd door de Nicaraguaanse regering uitgesteld omdat de voortgangsrapportage nog niet gereed was. De rapportage behelst in Nicaragua ook een uitgebreide armoedestrategie, welke voorwaarde is om in aanmerking te komen voor additionele multilaterale schuldverlichting.

Sinds de Stockholm-conferentie verlopen de post-Mitch herstelwerkzaamheden in Nicaragua in redelijk tempo. De overheid concentreert zich op de infrastructuur (wegen, scholen, gezondheidsposten), terwijl de NGO's op lokaal niveau aandacht besteden aan herstel en bouw van huizen en herstel van de productieve landbouw.

Op 7 en 8 februari 2000 had in Honduras de Consultatieve Groep voor dit land plaats, als eerste follow-up CG na de Stockholm conferentie. De Hondurese regering heeft deze gelegenheid aangegrepen om de internationale gemeenschap te laten zien dat er sinds Stockholm op vele gebieden aanzien-lijke vorderingen zijn gemaakt. Dit geldt niet alleen voor de resultaten op het gebied van eco-no-mi-sche groei en ar-moe-de-be-strij-ding maar ook voor het hervormings-pro-gram-ma gericht op institutio-nele verster-king van de overheidsinstanties. De samenwerking van de autoriteiten met de goed bestuur groep verloopt goed.- De inter-na-tio-na-le ge-meen-schap heeft dan ook een positieve indruk van de stap-pen die de Hon-du-rese overheid heeft gezet op het pad van recon-structie en trans-for-matie sinds de CG in Stockholm. Op de agenda stond het overheids-beleid op de terreinen transparantie, decen-trali-sa-tie, rampen-preventie en ar-moedebe-strij-ding.

Door-braak bij deze CG was de aan-we-zig-heid van vele verte-gen-woor-di-gers van maat-schappe-lijke groepen die, net als de donor-ge-meen-schap, de gele-genheid kregen om actief en kritisch bij te dra-gen aan de discussie. Deze groepen gaven aan dat zij de deelname in de CG zien als het begin van het participatieproces. De volgende stap is invloed op concrete be-leids-vor-ming en
-imple-mentatie. De inter-na-tio-nale ge-meen-schap heeft er bij Hon-du-ras op aan-ge-dron-gen om ook ande-re belang-rijke pro-bleemge-bieden aan te pak-ken, zoals juridi-sche her-vormingen, verbete-ring van -de rechts-zekerheid en bestrijding van de straffe-loos-heid. Nederland heeft voor Honduras in het nieuwe OS-beleid fondsen gereserveerd voor activiteiten op het gebied van goed bestuur en mensenrechten en zal zowel overheid als maatschappelijke groepen op deze terreinen ondersteunen.
Na de CG voor Honduras hadden korte donorvergaderingen met El Salvador en Costa Rica plaats. De Salvadoraanse regering presenteerde haar beleid ten aanzien van reconstructie en transformatie, waarbij de implementatie van de vredesaccoorden van 1992 een belangrijke rol speelt. Het overheidsplan is veelomvattend, maar door interventies van onder meer de goed bestuur groep en aanwezige NGO's werd duidelijk dat de participatie van de maatschappelijke groepen nog verbetering behoeft.

Het overleg met Costa Rica maakte duidelijk dat dit land de schade die door Mitch was veroorzaakt inmiddels weer te boven is. Nederland zal met Costa Rica voornamelijk samenwerken op milieugebied; Nederland heeft hiertoe in 1994 met Costa Rica immers een Duurzaam Ontwikkelings-verdrag (DOV) afgesloten.

In de loop van dit jaar hebben, in het kader van de follow-up van de Stockholm conferentie, nog Consultatieve Groepen plaats voor Nicaragua en Guatemala.

DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

Eveline Herfkens

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...