Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 1999 Fugro N.V.

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT FUGRO N.V.
Leidschendam, 17 maart 2000

JAARCIJFERS 1999 Fugro N.V.

Algemeen
Fugro kon in 1999 over een brede linie haar marktpositie versterken. De nettowinst steeg met 7,7% tot ’ 89,7 miljoen. De omzet nam echter af met 5,4% tot ’ 1,2 miljard, geheel door een terugval in de markt voor aan olie- en gasgerelateerde activiteiten. Toch kon de totale winst toenemen doordat de resultaten in de andere activiteiten wederom konden worden verbeterd en daarnaast de kosten en de investeringen werden beperkt. Een keuzedividend van ’ 2,70 (1998 ’ 2,50) wordt voorgesteld.
 
Kerncijfers 
1999 wijziging 1998
Resultaat (x miljoen) ’ Euro % ’ Euro Omzet 1.204,9 546,8 -5,4 1.274,2 578,2
Omzet eigen diensten 816,9 370,7 -2,7 839,5 380,9 Operationeel resultaat 136,2 61,8 0,2 135,9 61,7 Cashflow 170,2 77,2 4,3 163,2 74,1 Netto resultaat 89,7 40,7 7,7 83,3 37,8
Netto marge (%) 7,4 6,5
Solvabiliteit (%) 29,3 28,0
Rendement op eigen vermogen (%) 44,9 48,8
Activa (x miljoen)
Materiële vaste activa 251,3 114,0 5,4 238,4 108,2 Investeringen 82,2 37,3 -39,3 135,5 61,5 Afschrijvingen 80,5 36,5 0,8 79,9 36,3
Gegevens per aandeel (x 1)
Eigen vermogen 19,27 8,74 14,7 16,80 7,62 Operationeel resultaat 11,04 5,01 -3,8 11,44 5,19 Cashflow 13,80 6,26 0,4 13,74 6,23 Netto resultaat 7,27 3,30 3,7 7,01 3,18 Dividend 2,70 1,23 8,0 2,50 1,13
Financiële versterking
Om haar financiële positie te versterken, zal Fugro op korte termijn een converteerbare achtergestelde lening uitgeven met een omvang van Euro 100 miljoen (en een greenshoe van Euro 12,5 miljoen) en een looptijd van vijf jaar.
Met deze lening kunnen de kortlopende leningen worden afgelost en de solvabiliteit worden verbeterd. Tevens is Fugro, dankzij deze versterking van de financiële positie, in staat haar zeer actieve acquisitiebeleid voort te zetten.

Gang van zaken
De grote olie- en gasmaatschappijen voerden in 1999 een sterk terughoudend investeringsbeleid. Dit werd ingegeven door de lage olieprijs in de periode 1998 tot begin 1999 en door interne heroriëntatie als gevolg van fusies. De afwachtende houding die hieruit voortkwam had vooral consequenties voor exploratie en ontwikkeling van nieuwe velden.
Hierdoor was de gang van zaken bij de activiteiten op zee, die nauw zijn gerelateerd aan de olie- en gassector, voor wat betreft het aantal opdrachten,duidelijk minder ten opzichte van de zeer goede jaren 1997 en 1998. Desalniettemin leverden zij een belangrijke bijdrage aan het resultaat.

De gang van zaken bij de niet aan olie- en gasgerelateerde activiteiten en met name bij de geotechnische activiteiten op het land was uitstekend, mede dankzij de volgende ontwikkelingen:
* In de Verenigde Staten nam de orderstroom sterk toe, met name vanuit de bouw. Tevens werd de positie in de markt voor projecten langs de kust verder versterkt, onder andere door een omvangrijke opdracht in het kader van de uitbreiding van de luchthaven van San Francisco;
* In Europa werd een belangrijke groei gerealiseerd bij geotechnisch onderzoek ten behoeve van spoorwegen;
* In Zuidoost-Azië was de orderstroom wederom goed en betroffen de activiteiten onder andere overheidsgerelateerde opdrachten in Hongkong en grootschalige landaanwinningprojecten in Singapore;
* Het aantal FLIMAP-systemen werd uitgebreid om aan de toenemende vraag te voldoen.
Geotechniek
Fugro behaalde op het terrein van de geotechniek een hogere omzet bij de activiteiten op het land en een fors lagere omzet bij die op zee. Per saldo nam de omzet af tot ’ 464 miljoen (1998:
’ 489 miljoen).

Het bedrijfsresultaat kwam hoger uit en bedroeg ’ 43 miljoen (1998: ’ 38 miljoen). Dit komt overeen met een marge op de omzet van 9%. Uitgedrukt in een percentage van het geïnvesteerd vermogen bedroeg het bedrijfsresultaat 37%.

De werkmaatschappijen die actief zijn op zee hebben het sterk teruggevallen activiteitenniveau in de olie- en gassectoren op de Noordzee en in de Golf van Mexico goed weerstaan. In het tweede halfjaar was sprake van een licht herstel. Dankzij de zwakte op de markt konden wij onze positie als marktleider verder uitbreiden.

Op het land werd in veel regionale markten een aanzienlijke groei gerealiseerd, zowel door uitbreiding van activiteiten als door te profiteren van de gunstige conjunctuur in de Verenigde Staten. Met succes werd een aantal langlopende infrastructurele projecten afgerond. Daarnaast kon Fugro in de loop van het jaar nieuwe grote opdrachten verwerven.

Survey
Op het gebied van survey behaalde Fugro in 1999 een omzet van ’ 741 miljoen tegen ’ 785 miljoen over 1998. Deze teruggang werd veroorzaakt door de moeilijke marktsituatie in de olie- en gassectoren. Met name de survey-activiteiten op zee kampten hierdoor met een lage vraag. Op andere terreinen ondervonden de survey-activiteiten beduidend minder hinder van de teruggelopen investeringen van oliemaatschappijen. Op het gebied van kabels onder zee handhaafde Fugro haar sterke positie.
De survey- en plaatsbepalingsdiensten op het land konden wederom een goede groei laten zien, waarbij de laatstgenoemde groep een krachtige stijging van het resultaat toonde.

Het bedrijfsresultaat bedroeg ’ 93 miljoen (1998: ’ 98 miljoen). Dit kwam overeen met 13% van de omzet (1998: 12%). Uitgedrukt in een percentage van het geïnvesteerd vermogen bedroeg het bedrijfsresultaat 39%.

Fugro Airborne Survey
Fugro zette eind 1999 en begin 2000 een belangrijke stap door de overname van vier ondernemingen die wereldwijd actief zijn op het gebied van geofysica vanuit de lucht in Canada, Australië en Zuid- Afrika met een totale jaaromzet van ongeveer ’ 120 miljoen. Hiermede werd in één keer een sterke positie in deze voor Fugro aangrenzende en complementaire markt verkregen.
Deze activiteiten bestaan uit het verzamelen van geofysische gegevens met behulp van vliegtuigen en helicopters. Toegepast worden onder meer de technisch geavanceerde magnetische gammastraal-spectrometer en elektromagnetische methoden.

De markt voor geofysica vanuit de lucht bestaat uit drie belangrijke sectoren: mineraalexploratie, olie- en gasexploratie en milieu. Van deze drie sectoren neemt historisch gezien de mineraalexploratie 60-80%, de olie- en gasexploratie 15-35% en milieu een gering percentage van de activiteiten in beslag.

Vooruitzichten
In de voor Fugro belangrijke olie- en gassectoren zijn op dit moment enige tekenen van herstel te zien. Belangrijke indicatoren voor de investeringsplannen binnen de olie- en gasbedrijven zijn de verwachtingen voor de olieprijs en de vraag- en aanbodverhoudingen. Als de olieprijs boven de $20 per vat blijft, lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat het investeringsniveau zich zal herstellen. Fugro zal van een verbetering van de marktsituatie kunnen profiteren. Het is echter te vroeg om hierop vooruit te lopen; vandaar dat onze investeringen voorlopig gehandhaafd blijven op het niveau van 1999.
De markt voor intercontinentale kabels neemt naar verwachting onverminderd toe. Op grond van haar sterke marktpositie zijn de vooruitzichten voor Fugro's activiteiten in deze sector derhalve zonder meer goed.

Wereldwijd neemt de besteding voor ruimtelijke inrichting toe. Fugro bevindt zich op grond van haar unieke combinatie van activiteiten in een goede positie om haar aandeel in omvangrijke infrastructurele projecten verder uit te breiden.

In de Verenigde Staten zal de hoogconjunctuur naar verwachting aanhouden en wordt een verdere groei van Fugro's activiteiten op het land en aan de kust voorzien. In Europa zullen de werkzaamheden op het land naar verwachting eveneens een verdere groei vertonen, met name dankzij de verworven positie in Frankrijk en door toename van onderzoeksactiviteiten voor spoorwegen. In Zuidoost-Azië is sprake van een aantoonbaar economisch herstel. Fugro richt zich in deze regio vooralsnog op overheidsgerelateerde opdrachten en infrastructurele werken.

De plaatsbepalingsactiviteiten zullen naar verwachting hun groei in omzet en resultaat voortzetten.

De nieuw verworven geofysische activiteiten vanuit de lucht zullen van een herstel van de olie- en gasmarkt en/of van de mineralenmarkt kunnen profiteren. In het algemeen zullen de resultaten van deze diensten verbeteren door schaalgrootte, door betere samenwerking en technologische voorsprong.

Fugro's werkzaamheden kenmerken zich door een zekere mate van seizoensgebondenheid, kortlopende orders en een korte termijn tussen toekenning en uitvoering van een opdracht. Daarbij lopen onze onderzoeksactiviteiten veelal vooruit op investeringen en werkzaamheden van onze opdrachtgevers. Marktontwikkelingen zijn hierdoor in een vroeg stadium van het boekjaar niet altijd herkenbaar.

Ten aanzien van het lopende eerste halfjaar dient te worden opgemerkt dat bij een aanhoudende aarzeling van de olie- en gassector de olie- en gasgerelateerde activiteiten van Fugro kunnen achterblijven. In het geval dat dit zich voordoet kan dit resulteren in een achterblijvende omzet.

Mede als gevolg hiervan is het - evenals in vorige jaren - in dit stadium van het jaar nog niet mogelijk een verantwoorde prognose te kunnen afgeven over de omzet- en resultaatontwikkeling voor het jaar 2000.

Bij de publicatie van het halfjaarbericht zullen wij onze verwachtingen voor het gehele jaar uitspreken.

Na balansdatum
Behalve het eerder genoemde Geodass heeft Fugro na balansdatum een overeenkomst gesloten die moet leiden tot de overname van de activiteiten voor bodemonderzoek op zee en de apparatuur voor bodemonderzoek in diep water van Geocean Solmarine (Frankrijk) en het klantenbestand voor differential GPS (plaatsbepaling) diensten van Communications & Measurement Technologies Ltd. (C&MT) in het Verenigd Koninkrijk.
voor nadere informatie: Fugro N.V. Ir. G-J. Kramer, President Directeur Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Tel: 070-3111422 Fax: 070-3202703 www.fugro.nl

Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv, Amaliastraat 3-5, 2514 JC The Hague, the Netherlands, tel. +31 (70) 31 31 031.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...