Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen toename auto's van 25 jaar en ouder

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over toename aantal ingevoerde auto-s van 25 jaar en ouder
Gemaakt: 28-3-2000 tijd: 11:49


4

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij doe ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de antwoorden toekomen op de vragen van het kamerlid Stellingwerf inzake de toename van het aantal ingevoerde auto's van 25 jaar en ouder.


1
e Serie vragen van de heer Stellingwerf


1. Is het waar dat het afgelopen jaar zo'n 60.000 auto's van 25 jaar en ouder zijn ingevoerd en dat sprake is van een grote toename van deze categorie auto's?

Nee. Het afgelopen jaar zijn er ca 8.000 voertuigen van 25 jaar of ouder voorzien van een zgn. «klassieker»-kenteken. Dit betreft niet alleen auto's die voor het eerst in Nederland worden geregistreerd, maar ook voertuigen die zijn heringevoerd of voertuigen waarbij het oorspronkelijke kenteken op grond van de leeftijd van het voertuig wordt vervangen. In 1996 was dit aantal ca. 6.000.

Een deel van de toename heeft een directe relatie met de autonome toename van het wagenpark 25 jaar geleden.


2. Doet het CBM momenteel onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van de regeling die eigenaren van auto's ouder dan 25 jaar vrijstelt van het betalen van motorrij-

tuigenbelasting?

In het kader van regulier periodiek onderzoek naar het gebruik van de weg van alle soorten motorrijtuigen, zal het CBM dit voorjaar - anders dan vorig jaar - ook auto's van 25 jaar en ouder nader beschouwen. Dit onderzoek is niet specifiek gericht op (misbruik van) bepaalde categorieën, maar op het weggebruik in het algemeen, waaruit conclusies voor bepaalde soorten voertuigen en/of houders kunnen worden getrokken.


3. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel motorrijtuigenbelasting de staat door deze regeling misloopt?

Er zijn geen cijfers bekend over het - ten opzichte van de bedoeling van de vrijstelling - oneigenlijk gebruik van auto's van 25 jaar en ouder. Een schatting van hoeveel motorrijtuigenbelasting hiermee gemoeid is, is dan ook niet aan te geven.

De onder de oude wet bestaande ¾-vrijstelling van de belasting voor antieke motorrijtuigen waarbij maximaal 60 dagen per jaar van de weg gebruik mocht worden gemaakt (de zogenoemde 60-dagen-kaart), kon onder het systeem van de houderschapsbelasting niet meer worden gecontinueerd, omdat het feitelijk gebruik van de weg daarbij geen criterium is. Inherent aan de toentertijd bestaande ¾-vrijstelling en de huidige vrijstelling is, dat voor de motorrijtuigen waar het hier om gaat, minder of geheel geen belasting wordt geheven. Indien en voorzover intensief doch vrijgesteld gebruik wordt gemaakt van de weg, botst dit met de gedachte die aan de vrijstelling ten grondslag ligt, namelijk dat van dergelijke auto's een gering gebruik wordt gemaakt.


4. Klopt het dat (geïmporteerde auto's ouder dan 25 jaar niet hoeven te voldoen aan emissie-eisen die wel aan een nieuwe auto gesteld worden ? Zo ja, in hoeverre draagt deze vrijstelling bij aan dat de milieudoelstellingen betreffende de emissies van motorvoertuigen niet gehaald worden?

Ja, in zijn algemeenheid dienen gebruikte en geïmporteerde auto's voor registratie in Nederland te voldoen aan de eisen die golden op het moment dat het voertuig werd gefabriceerd. Voor voertuigen die thans
25 jaar oud zijn betekent dit dat aan de eisen getoetst moet worden die golden in 1975. In vergelijking met de huidige eisen aan nieuwe auto's zijn de normen van 1975 ruwweg een factor 20 tot 25 minder streng/scherp.

De voor de personenauto's gestelde emissiedoelen voor het jaar 2010 lijken (met uitzondering van CO2) ruimschoots te zullen worden gehaald. De groep auto's van 25 jaar/ouder is daarop niet van grote invloed, tenzij het aantal en/of gemiddelde jaarkilometrage de komende jaren sterk zou gaan groeien.


5. Bent u bereid de emissie-eisen voor oude auto's meer te laten aansluiten bij de eisen die aan nieuwe auto's worden gesteld?
Het ook aan oude auto's stellen van de huidige eisen voor nieuwe auto's zou betekenen dat de import de facto praktisch onmogelijk zou worden gemaakt. Voor zover het gaat om voertuigen die eerder in andere EU-Lidstaten geregistreerd zijn geweest is een importverbod niet verenigbaar met de EU-regelgeving en -jurisprudentie.


6. Acht u het mogelijk dat met de aanscherping van emissie-eisen de regeling voor instandhouding van historische voertuigen meer aan die doelstelling zal voldoen?

Neen, een eventuele aanscherping van de emissie-eisen zou er toe kunnen leiden dat de voertuigen moeten worden aangepast alvorens te worden toegelaten. Dit lijkt niet goed verenigbaar met de instandhouding van historisch waardevolle voertuigen in hun oorspronkelijke staat.


7. Is het met het oog op deze doelstelling noodzakelijk onderscheid te maken tussen klassieke auto's met een historische waarde en auto's die wel oud, maar niet van historische waarde zijn?
Indien voor dergelijke auto's naast een leeftijdsvereiste een nader criterium zou worden ingevoerd, te weten de historische waarde om het mogelijk oneigenlijk gebruik te scheiden van de bedoeling van de vrijstelling, zou dit bij de huidige verhoudingen vanuit een oogpunt van handhaafbaarheid een onevenredige uitvoeringslast leggen op de diensten (Belastingdienst en RDW) die daarvoor verantwoordelijk zijn.


2
e Serie vragen van de heer Stellingwerf.


1. Is het u bekend dat steeds vaker een nieuwe carrosserie op een meer dan 25 jaar oud onderstel wordt gezet en dat zodoende het betalen van wegenbelasting kan worden ontdoken?

Het is mij bekend dat bepaalde auto's zich ervoor lenen om op een bestaand chassis een nieuwe carrosserie te plaatsen. Cijfers daarvan zijn niet bekend, zodat ook een schatting van de belastingderving niet mogelijk is.


2. Hebt u inzicht in de aantallen auto's die op een dergelijke manier worden gecon-strueerd? In hoeverre is sprake van een groeiende trend en in hoeverre loopt de rijksoverheid door deze truc belastinginkomsten mis?

Als de RDW een nieuw kenteken voor een gebruikt motorrijtuig afgeeft, behoudt het motorrijtuig in beginsel zijn oorspronkelijke datum van eerste toelating tot de weg. Deze datum is bepalend voor de «leeftijd» van het motorrijtuig. Bij het beantwoorden van de vraag of het motorrijtuig in aanmerking komt voor de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor auto's die 25 jaar of ouder zijn, sluit de Belastingdienst aan de voor de registratie relevante gegevens.

De datum van eerste toelating op de weg wordt bepaald op grond van de

«Regeling vaststelling van datum van eerste toelating van voertuigen»(20-2-1997; RV/96/1373; Stcrt. 1997, 38). Deze regeling is gebaseerd op de wegenverkeerswetgeving en dient om vast te stellen wanneer de APK moet plaatsvinden en aan welke toelatingseisen het ter keuring aangeboden voertuig moet voldoen.

Door de Directeur van de RDW zijn op 2-4-1999 (Stcrt. 1999, 78; «Bekendmaking samengestelde voertuigen») regels gesteld voor het bepalen van de «leeftijd» van een auto welke wordt samengesteld uit onderdelen van twee of meer auto's. Daarbij is de mate van oorspronkelijkheid van de aangewende delen en onderdelen van het uiteindelijke voertuig bepalend, hetgeen op de hoofdonderdelen van het samengestelde voertuig wordt getoetst.


3. Hoe denkt u deze vorm van oneigenlijk gebruik van de regels ongedaan te maken?

In overleg tussen de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en Financiën zal bezien worden of en zo ja, hoe op dit punt aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie