Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afschrift brief Eindhoven afschaffing wet Vermeend-Moor

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW afschrift brief eindhoven over
afschaffing wet vermeend-moor

Gemaakt: 26-4-2000 tijd: 10:2


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

's-Gravenhage, 17 maart 2000

onderwerp:

Afschaffing Wet Vermeend-Moor

Hierbij ontvangt u, conform uw verzoek, een afschrift van de brief die ik heb gezonden aan de gemeente Eindhoven over de afschaffing van de Wet Vermeend-Moor.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)

Gemeente Eindhoven

Postbus 90150

Eindhoven

's-Gravenhage, 17 maart 2000

Onderwerp:

Afschaffing Wet Vermeend-Moor

In uw brief d.d. 21 december 1999 vraagt u aandacht voor de gevolgen van het wegvallen van de Wet Vermeend-Moor voor personen die reeds voor 1 januari 1996 in dienst waren in het kader van de banenpoolregeling en die zijn doorgestroomd naar een I/D-baan. U vraagt mij te bezien of voor deze groep dezelfde compensatieregeling voor de achteruitgang in huursubsidie kan worden getroffen als voor de ex-banenpoolers die werkzaam zijn in het kader van de WIW. U verwacht dat dit een positief effect zal hebben op de doorstroming naar een I/D-baan.

Ik erken dat een groep ex-banenpoolers als gevolg van het wegvallen van de Wet Vermeend-Moor geconfronteerd werd met een vaak aanzienlijke achteruitgang in huursubsidie. Om deze reden heb ik dan ook een tijdelijke compensatieregeling getroffen. Ik heb deze regeling echter beperkt wat betreft de doelgroep en wat betreft de tijdspanne waarover deze compensatie wordt verstrekt, omdat de compensatie doorstroom naar reguliere arbeid ontmoedigt.

De regeling is beperkt tot die groep die nog steeds is aangewezen op in wezen dezelfde regeling als gold toen de Wet Vermeend-Moor nog van toepassing was. Gezien het feit dat deze personen momenteel nog steeds in dezelfde regeling zitten acht ik de kans op door-stroom naar een reguliere arbeidsplaats, met perspectieven op een hogere beloning, gering.

De regeling is beperkt in tijd zodat iedereen met hetzelfde belastbaar inkomen per 1-7-2002 hetzelfde bedrag aan huursubsidie ontvangt (afhankelijk van andere factoren zoals de hoogte van de huur en de gezinssamenstelling).

Ik acht een ruimere toepassing van de nu geldende compensatieregeling niet gewenst, omdat het gaat om de instandhouding van een in het verleden genoten voordeel ten opzichte van andere personen met een vergelijkbare inkomenspositie.

De regeling kent zeer bewust een beperkte werking, juist omdat de compensatie niet bevorderend werkt voor de uitstroom uit de WIW. Dit is nu in uw gemeente zeer goed zichtbaar. Ik ben van mening dat een verruiming van de regeling naar personen met een I/D-baan de uitstroom uit laatstgenoemde regeling zal beperken. Ik vind dat ongewenst. Ik hecht zeer veel waarde aan uitstroom uit deze regeling. Om deze uitstroom te bevorderen heb ik dan ook per 1 januari 2000 een uitstroompremie van f 4.000,-- netto per uitgestroomde I/D-werknemer in het leven geroepen.

Om de doorstroom van de WIW naar de I/D-banen te bevorderen wijs ik u op de mogelijkheid om uit het scholings- en activeringsbudget WIW premies en incentives te verstrekken. U heeft de mogelijkheid om deze incentives te verstrekken bij doorstroom naar een I/D-baan. Deze incentives kunnen wellicht (afhankelijk van de wijze waarop dat wordt vormgegeven) de achteruitgang in huursubsidie compenseren.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie