Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderagenda Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

agenda17.003 agenda tweede kamer t.m. 13 april 2000
Gemaakt: 17-3-2000 tijd: 10:33


7

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2
Vergaderjaar 1999-2000

Agenda


17 maart 2000

Alle openbare Kamervergaderingen

worden uitgezonden via de draadomroep

van de Tweede Kamer. Voorts worden

alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Dinsdag 21 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 22 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 23 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen


3. Stemmingen in verband met


26 389

Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden


- artikelen 1 en 2


- beweegreden


- wetsvoorstel

Stemming


4. Stemming over: (motie kaderverdrag minderheden)

26 389, nr. 6


-de motie-Van Middelkoop over de Friezen

Stemmingen


5. Stemmingen in verband met


26 692

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de modernisering van de universitaire opleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs


- artikelen I t/m IV


- beweegreden


- wetsvoorstel

Stemmingen


6. Stemmingen in verband met


26 552

Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel)

De Voorzitter: de heer Udo trekt amendement nr. 7 in


- artikelen I t/m III


- beweegreden


- wetsvoorstel

Stemmingen


7. Stemmingen in verband met


26 016

Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)


- artikel 1


- gewijzigd amendement Halsema/Rouvoet (15)

- artikel 2


- artikelen 3 t/m 46


- amendement Halsema (12)


- artikel 47


- artikelen 48 t/m 64


- amendement Halsema (11)


- artikel 65


- artikelen 66 t/m 91


- beweegreden


- wetsvoorstel

Stemmingen


8. Stemmingen over: (moties justitiële jeugdinrichtingen)

26 016, nr. 13


-de motie-Duijkers over civielrechtelijk geplaatsten en strafrechtelijk geplaatsten


26 016, nr. 14


-de motie-Eurlings/Niederer over het Glenn Mills College

26 448, nr. 7


9. Hoofdlijnendebat over de brief van de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten geleide van het kabinetsstandpunt toekomstige structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 15 minuten

D66 en GroenLinks 12 minuten

Overige fracties 10 minuten


26 905


10. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer de wijziging van de termijn van vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoeksplan

26 873


11. Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

12. Verslag van een algemeen overleg over de evaluatie van de koppelingswet

met maximum spreektijden van 2 minuten


27 020


13. Hoofdlijnendebat over de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuut en Wetenschappen ten geleide van de notitie Onderwijskansen, Ruimte voor Kwaliteit bij de aanpak van onderwijsachterstanden

Met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige fracties 5 minuten


26 972


14. Wijziging van de regulerende energiebelasting in verband met het beëindigen van het nihiltarief voor verbruik van aardgas en minerale oliën door de glastuinbouw


26 456


15. Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet personenvervoer 2000)


26 258


16. Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving


26 023


17. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden)

26 806


18. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid
Met maximum spreektijden

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


23 959


19. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)

26 840


20. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen

26 667


21. Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars


26706


22. Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen)


Dinsdag 28 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 29 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 30 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 694


3. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (verruiming van mogelijkheid om nevenzittingsplaatsen van gerechtshoven aan te wijzen en invoering van mogelijkheid om voor risicovolle zittingen locatie aan te wijzen)


26 850


4. Wijziging van de Vreemdelingenwet (uitbreiding aantal nevenzittingsplaatsen)


25 796


5. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie)

26 069


6.Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) (Trb. 1995, 48)

26 693


7. Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen


26 463


8. Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)

Dinsdag 4 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 5 april

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 6 april

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 697


3.Goedkeuring van de op 10 maart 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie en de op 27 september 1996 te Dublin tot stand gekomen Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, alsmede wijziging van de Uitleveringswet en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen


26 813


4. Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de concentratie van beheersbevoegdheden op rijksniveau met betrekking tot de regionale politiekorpsen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


26 700


5. Wijziging van de Waterleidingwet in verband met de richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Dinsdag 11 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 12 april

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 13 april

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 523


3. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)


4. de gezamenlijke behandeling van:


22 775


-Gerechtsdeurwaarderswet


23 081


-Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat
Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 15 mei van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)


Maandag 19 juni van 10.15 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Nota Toekomst Nationale Luchthaven (26959)

Recesperiodes


-meireces 2000: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000

-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).


-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
-kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001

-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001

-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001

-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:


-Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2000) (27
025);


-Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling in verband met de opheffing van de kantongerechten Meppel, Zevenbergen en Zuidbroek (27 036);
b. de vaste commissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk:


-Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb) (27 023);


-Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep (kosten bestuurlijke voorprocedures) (27 024);


-Wijziging van artikel 45 van de Politiewet 1993 in verband met het stellen van regels ten aanzien van het vermogen van de regio's (27 039);
c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:


-Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

(27 033);


-Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (27 034);

d. de vaste commissie voor Financiën:


-Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en de Natuurschoonwet
1928

(27 030);

e. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:


-Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van Titel
7.10 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van de EG-richtlijn inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht (27 026);
Wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars uit te sluiten (27 035).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie