Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedkeuringen Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 17-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

17 MAART 2000

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van een Protocol bij de overeenkomst tot instelling van een doeane-unie en samenwerking tussen de EU en San Marino. Het ontwerpdecreet zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering formuleert haar standpunten en opmer- kingen bij het document "e-Europe" van de Europese Com- missie. Het document kadert in het Europese beleidsini- tiatief "Europa: een informatiemaatschappij voor iedereen", dat ervoor wil zorgen dat de inwoners van de Europese Unie in de komende generaties ten volle profijt kunnen trekken uit de veranderingen die de informatie- maatschappij met zich meebrengt. Het initiatief zal aan bod komen tijdens de buitengewone Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart ek.


* * *

In februari 1999 besliste de Vlaamse regering bij het Arbitragehof beroep tot vernietiging in te stellen tegen de zgn. Carrefoursubsidies in de begroting 1998 van de Franse Gemeenschap. Ondertussen is het betrokken krediet na de begrotingscontrole niet alleen bevestigd, maar zelfs opgetrokken van 12,5 tot 16,5 miljoen fr. Daarom beslist de Vlaamse regering ook tegen deze bepaling in het Decreet van 17/7/1998 houdende eerste aanpassing van de begroting 1998 beroep tot vernietiging in te stellen.

* * *

De Vlaamse regering keurt de beheersovereenkomsten met de provinciebesturen van Antwerpen, Limburg, Oost- en West- Vlaanderen en de stadsbesturen van Gent en Antwerpen m.b.t. de uitvoering van de Europese gebiedsgerichte pro- gramma's in het kader van de programmaperiode 2000-2006 van de Europese Structuurfondsen goed.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering zegt haar steun toe aan de ontwikke- ling van een nieuw onderzoeks- en trainingsprogramma van de Universiteit van de Verenigde Naties rond vergelijken- de regionale integratiestudies. Door samenwerking met het Europacollege kan dit programma in Brugge gelocali- seerd worden. Voor de uitvoering van de pilootfase wordt aan het Europacollege een subsidie van 12,5 miljoen fr. toegekend. Het thema van het programma is belangrijk voor Vlaanderen, het gaat immers om de studie van de groeiende impact van globalisatie en localisatie op het functioneren van lokale subnationale overheden in een context van regionale samenwerking. Het initiatief is ook belangrijk voor het Vlaams buitenlands beleid en vooral voor het ontwikkelingsbeleid. Het is immers de bedoeling van de Universiteit van de Verenigde Naties om een doctoraatsprogramma op te zetten voor studenten van ontwikkelingslanden, en het initiatief in brugge te gebruiken als de kern van een te ontwikkelen netwerk van dergelijke centra in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Vera DUA :

In het kader van een aantal leefmilieuverdragen dient België een verplichte financiële bijdrage te leveren. Aangezien een deel van de milieuverdragen over materies gaan die geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheid van de gewesten behoren, zijn de gewesten bereid een deel van deze financiële verplichtingen op zich te nemen. Tot nu toe bestond over de financiering van de milieuverdragen geen algemene afspraak tussen de federale overheid en de gewesten. Op verzoek van de Vlaamse overheid werkte de Interministeriële Conferentie Leefmilieu een voorstel van verdeelsleutel uit. De Vlaamse regering keurt nu een Financiel Protocol goed dat die verdeelsleutel vastlegt. 30 % is ten laste van de federale overheid en 70 % ten laste van de gewesten. Binnen het aandeel van de gewes- ten betaalt Vlaanderen 57,11 %, Wallonië 33,84 % en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9,05 %.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Met het oog op de verdieping van de Westerschelde dienden een groot aantal oude scheepswrakken verwijderd te wor- den. De Vlaamse regering keurt hiervoor nu een verreken- ing voor meerwerken goed voor een totaal bedrag van 377 miljoen fr.


* * *

In 1999 keurde de Vlaamse regering principieel het statuut van de directeur-generaal en de adjunct-direc- teur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM) goed. Het richt zich volledig op het Vlaams Perso- neelsstatuut. Omdat de Raad van State opmerkte dat dit statuut afwijkt van het Oprichtingsdecreet van de VVM, besliste de Vlaamse regering in februari jl. principieel tot een wijziging van dat Decreet. Na advies van de MiNa-Raad en de SERV wordt het voorontwerp van wijzi- gingsdecreet opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

De Vlaamse regering keurt het verslag van de vergadering dd. 25/2/2000 van de Interministeriële Conferentie van Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie goed. De vergadering was bijeengeroepen om praktische afspraken te maken n.a.v. de beslissing van de federale Ministerraad in verband met de problematiek van de luchthaven van Zaventem, om overleg met de gewesten te plegen over de wijze waarop de diverse voorstellen die betrekking hebben op materies die tot de bevoegdheid van de gewesten beho- ren, uitgevoerd kunnen worden.


* * *

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan een ontwerp-KB dat, ter uitvoering van een Europese Richt- lijn, tot doel heeft de geluidshinder door het luchtverkeer te beperken door enkel nog vliegtuigen toe te laten die uit milieu-oogpunt aanvaardbaar zijn.

* * *

De Vlaamse regering keurt een eerste addendum bij het Samenwerkingsakkoord van 1991 tussen de federale overheid en de gewesten inzake de bouwtechnische kwaliteitszorg goed. Het Samenwerkingsakkoord geeft uitvoering aan de Europese Bouwproductenrichtlijn. Het addendum concreti- seert de opdrachten van de overheid op het vlak van de Europese normalisatie, preciseert de coördinerende rol van de overheid, en legt de partijen de verplichting op elkaar te informeren over technische specificaties, type- voorschriften, reglementen en bestekken.

* * *

De Vlaamse regering formaliseert en bekrachtigt haar beslissing m.b.t. de luchthavens van Deurne en Oostende, zoals die op 23/2 jl. aan het Vlaams Parlement werd mee- gedeeld.


* * *

Na advies van de SERV en de MiNa-Raad keurt de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet betreffende de orga- nisatie van het bezoldigd personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen opnieuw principieel goed, zodat het nu voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.
Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering stemt in met de verlenging van de benoeming van H.K.H. Prinses Astrid tot Nationaal Voor- zitter van het Belgische Rode Kruis van 1/1/2000 tot 31/12/2003. Nog bij het Belgische Rode Kruis worden dhr. Christiaan De Nys benoemd tot gemeenschapsvoorzit- ter, en dhr. Marcel Reynders tot provincievoorzitter Lim- burg.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Mieke VOGELS en Marleen VANDERPOORTEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat sommige opdrachten van de Centra voor Leerlingenbegeleiding bepaalt.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Het Beleidsplan 1999-2002 van de vzw Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap wordt goedgekeurd, evenals de beheersovereenkomst tot 2002 tussen de Vlaamse overheid en het Muziekcentrum. Vzw Muziekcentrum is decretaal opgericht als steunpunt voor de promotie van de Vlaamse muziek.


* * *

Aan vzw Damaged Goods, het dansgezelschap van Meg Stuart, wordt voor 2000 een projectsubsidie van 6,7 miljoen fr. toegekend.


* * *

Aan vzw Progebraille wordt voor 2000 een subsidie van 14 miljoen fr. toegekend voor de aanmaak van gesproken boeken en brailleboeken en gesproken tijdschriften voor blinden en slechtzienden.


* * *

Voor de verdere exploitatie in 2000 van de Vlaamse geautomatiseerde Centrale Catalogus (VLACC), de Vlaamse centrale catalogus voor openbare bibliotheken, wordt een addendum aan de raamovereenkomst met het Centrum voor Overheidsinformatiek (COI) goedgekeurd. En met vzw Vlabin-VBC, dat al sinds 1994 instaat voor de invoering van titels in de VLACC, wordt voor 2000 een overeenkomst gesloten voor het invoeren van titelbeschrijvingen en abstracts in de VLACC.


* * *

Dhr. Dirk Mechelaere van de afdeling Jeugd en Sport van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt voorgedragen als lid van de algemene vergadering van vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, ter vervanging van dhr. Johan Van Gaens. En mevr. Anne De Ridder en dhr. Jan Vanhee, allebei van de afdeling Jeugd en Sport van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, worden voorgedragen als lid van de algemene vergadering van vzw JINT, Coördinatieorgaan voor internationale jongeren- werking, ter vervanging van resp. de hh. Johan Van Gaens en Eric Gorus.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de regels bepaalt voor de overdracht van studiegebieden tussen de centra voor vol- wassenenonderwijs.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de opleidingen in het volwassenenonderwijs bepaalt waartoe ook voltijds leer- plichtigen toegelaten kunnen worden.


* * *

Ter uitvoering van Onderwijsdecreet X keurt de Vlaamse regering na onderhandelingen met de vakbonden en de vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten opnieuw principieel het besluit goed dat de niveaus, de graden en de daaraan verbonden salarisschalen van het administra- tief en technisch personeel van de Vlaamse universiteiten vastlegt. Dit besluit zal nu voor advies worden voorge- legd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met een besluit dat de procedure en voor- waarden voor de subsidiëring van studenten- en leerlin- genkoepelverenigingen regelt.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een aantal wijzigingen aan het besluit van 22/5/1991 omtrent de evaluatie van het vastbenoemde personeel en maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs goed, zodat het besluit nu voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State. Het gaat om louter technische aanpassingen. Ze waren noodzakelijk geworden door de in 1998 en '99 doorgevoerde aanpassingen aan het Decreet dat het statuut van bepaalde personeelsleden in het gemeenschapsonderwijs regelt.

* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een besluit goed tot oprich- ting en samenstelling van de lokale comités voor de per- soneelsleden van het gemeenschapsonderwijs. Het besluit zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Ter uitvoering van de Onderwijs-CAO 1997-1998 en na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een wijziging van de regeling van het verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen voor tijdelijk onderwijs- of PMS-personeel goed.

* * *

Op 22/12/1999 keurde de Vlaamse regering principieel het voorontwerp van decreet houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt goed. Het decreet moet het lerarentekort in het basis- en secundair onderwijs tegen- gaan. Ondertussen zijn er juridische bezwaren gerezen in verband met de toepassing van het decreet. De Vlaamse regering beslist nu tot aanpassing van het voorontwerp van decreet om aan deze bezwaren tegemoet te komen. Er zal over het voorontwerp onderhandeld worden met de vak- bonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.


* * *

Op 17/12/1999 keurde de Vlaamse regering principieel een aanpassing van de regeling betreffende het tijdelijk pro- ject zorgverbreding in het basisonderwijs goed. Na onderhandelingen met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onder- wijs wordt het wijzigingbesluit opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het nu voor advies kan worden voorge- legd aan de Raad van State.


* * *

Op 17/12/1999 keurde de Vlaamse regering principieel een aanpassing van de regeling betreffende het tijdelijk pro- ject onderwijsvoorrang in het basisonderwijs goed. Na onderhandelingen met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onder- wijs wordt het wijzigingbesluit opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het nu voor advies kan worden voorge- legd aan de Raad van State.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDER- POORTEN en Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering keurt de Onderzoeksagenda 2000 van het VIONA-programma goed. VIONA is het Vlaams Interuni- versitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering; het beoogt de ondersteuning van strategisch, beleidsonder- steunend en wetenschappelijk arbeidsmarktonderzoek.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Het Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding wordt goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering keurt een Samenwerkingsakkoord met het Waals Gewest goed voor de uitwisseling van technische stages en taalstages voor werkzoekenden, de instructeurs van de VDAB en zijn Waalse tegenhanger Forem, en werknemers. Deze stages hebben niet alleen tot doel de kansen op werk te verhogen voor de betrokken werkzoeken- den, maar ook tegemoet te komen aan de vereisten van het bedrijfsleven en de lokale economische structuren.

* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een uitvoerings- besluit bij het Decreet van 18/5/1999 tot oprichting van een Herplaatsingsfonds goed. Dit Decreet roept een fonds in het leven dat tot doel heeft de herplaatsing te bevor- deren van werknemers die werkloos geworden zijn als gevolg van een faillissement of de gerechtelijke ontbin- ding van een vzw. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Ter uitvoering van het MAP 2 keurt de Vlaamse regering, na advies van de Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek, opnieuw principieel een besluit goed dat de verhoging van de bemestingsnorm regelt in geval van twee of meer opeen- volgende teelten die in hetzelfde jaar worden geoogst, met inbegrip van de teelt van graszoden. Het besluit kan nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een aanpassing van de Vlarem II-reglementering inzake de zuivering van stedelijk afvalwater goed. In deze reglementering stond een artikel waardoor de termijn nodig voor het behalen van de Europese normen rond de zuivering van stedelijk afvalwater tot na 2002 verlengd kon worden, mits bijzondere voorwaarden opgelegd werden. De Vlaamse regering heeft dit artikel nu geschrapt. Zij geeft hiermee een eerste antwoord op de kritiek van de Europese Commissie in verband met het niet naleven van de Europese Richtlijn inzake de zuivering van stedelijk afvalwater.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een uitvoeringsbesluit bij het MAP 1 goed. Dit besluit heeft betrekking op het gebruik van fosfaat- arm poeder en op een aanpassing van de bemestingsnorm in geval van twee opeenvolgende teelten in eenzelfde jaar.

* * *

Mevr. Hilde Vandendriessche en Fabienne Van Raemdonck en dhr. Erik Rombaut worden aangesteld als lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij.
Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlamse regering definitief een wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut goed. Met deze wijziging wordt de overplaatsing geregeld van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Post- diensten en Telecommunicatie (BIPT) naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de controle op de inning van het kijk- en luistergeld.


* * *

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wil een zo kwaliteitsvol en klantvriendelijk mogelijke dienstver- lening aanbieden. Het wil zijn aanbod toetsen aan de behoeften en bekommernissen van de verschillende soorten klanten. Daartoe wil het in de toekomst geregeld klan- tentevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door een gespe- cialiseerd bureau. Daartoe wordt nu voor vier jaar een raamovereenkomst afgesloten met nv Dimarso. In het kader van dit onderzoek zal ook aandacht besteed worden aan de verwachtingen die de betrokken doelgroepen koesteren t.a.v. de door de Vlaamse overheid uit te bouwen geïnte- greerde loketten.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief vier uitvoeringsbesluiten bij het Decreet tot erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties goed.


* * *

In uitvoering van het Sectoraal Akkoord 1997-1998 beslis- te de Vlaamse regering voor het personeel van het minis- terie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschap- pelijke instellingen en de Vlaamse openbare instellingen die onder het toepassingsveld van de CAO vallen, gedurende één jaar de kostprijs van een abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer volledig ten laste te nemen. Nadat gebleken is dat deze maatregel geleid heeft tot een stijging met bijna 36 % van het aantal amb- tenaren met een abonnement op het openbaar vervoer, beslist de Vlaamse regering nu principieel deze maatregel definitief te maken. Over deze beslissing zal onderhan- deld worden met de vakbonden, en het advies van de Raad van State zal ingewonnen worden. De minister heeft ondertussen de federale minister van Financiën gevraagd om de tenlasteneming van het persoonlijk aandeel in het openbaar vervoer fiscaal vrij te stellen. Op die vraag is evenwel nog geen antwoord ten gronde gekomen.

* * *

De informatica van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- schap is uitbesteed aan het bedrijf SBS. De Vlaamse regering keurt nu een besluit goed dat de delegatierege- ling in het kader van de uitvoering van deze outsour- cingsovereenkomst regelt.


* * *

Binnen het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cul- tuur werd de afdeling Jeugdwerk omgevormd tot afdeling Jeugd en Sport. Binnen deze afdeling wordt een nieuwe cel Sport opgericht. Dhr. Freddy Missotten, die tot nu toe actief was binnen de administratie Buitenlands Beleid, wordt nu toegewezen aan deze cel Sport.
Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist tot aanpassing van de zgn. Richtlijnen MGB3 en VL7 betreffende de toepassing van de economische expansiewetgeving. De Richtlijnen worden op deze wijze afgestemd op de EG-richtsnoeren inzake regio- nale steun. De wijzigingen zullen voor goedkeuring voor- gelegd worden aan de Europese Commissie.


* * *

Ter uitvoering van het Innovatiedecreet keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de subsidiëring regelt van projecten van technologisch onderzoek en ontwikkeling van het Vlaamse bedrijfsleven. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, de SERV en de Europese Commissie.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het personeelsstatuut van het Vlaams Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie (IWT) goed.


* * *

Ter vervanging van dhr. Le Page, die overleden is, wordt dhr. Paul Demin aangesteld als lid van de Vlaamse Commis- sie voor Preventief Bedrijfsbeleid.


* * *

Bij het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) worden voor een periode van drie jaar twee bedrijfsrevisoren aangesteld.


* * *

Een uitvoeringsbesluit van 29/9/1993 bij het Decreet van 23/6/1993 dat de wet op de Ruimtelijke Ordening aanvult met een artikel 88, bepaalt de categorieën van bedrijven waarvoor en de gebieden waarin de bepalingen van artikel 43 õ6 1ste lid, õ7 1ste lid en õ8 van het gecoördineerde Decreet Ruimtelijke Ordening niet kunnen worden toegepast. Uit een recent arrest van de Raad van State is gebleken dat dit uitvoeringsbesluit vermoedelijk onwettelijk tot stand gekomen is, omdat het advies van de Raad van State niet ingewonnen werd. Om geen rechtsonze- kerheid in stand te houden, beslist de Vlaamse regering principieel een nieuw besluit goed te keuren dat de bepalingen van het besluit uit 1993 overneemt en herfor- muleert, met beperkte inhoudelijke wijzigingen. Het nieuwe besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Ter uitvoering van het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de ambtenaren aanwijst die bevoegd zijn om de misdrijven op het gebied van de ruimtelijke ordening en stedenbouw op te sporen en vast te stellen. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie