Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Notitie over knelpunten op arbeidsmarkt

Datum nieuwsfeit: 20-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Kabinet in notitie over knelpunten op arbeidsmarkt

Nr. 2000/48
20 maart 2000

Kabinet in notitie over knelpunten op arbeidsmarkt: zittend personeel behouden, intensief scholen en nieuwe groepen aanboren

Zittend personeel behouden, werknemers en werklozen intensief scholen en meer aandacht voor onbenut potentieel op de arbeidsmarkt zijn nodig om de knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen. Deze aanpak vereist de gezamenlijke inspanning van bedrijven en instellingen, sociale partners en overheid. Meer concreet moet worden gedacht aan behoud van oudere werknemers, het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, het bevorderen van doorstroom van personeel naar hogere functies, het werven onder groepen zoals allochtonen en vrouwen en het lonender maken van werk.

Dit staat in de notitie .In goede banen. die minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De notitie bevat een analyse van de knelpunten op de arbeidsmarkt en een lijst met 48 actiepunten. De notitie zal worden besproken tijdens een brede conferentie die SZW samen met de andere betrokken ministeries op 26 april 2000 organiseert over de knelpunten.

Medio 1999 was er sprake van 197.000 openstaande vacatures, waarvan een aanzienlijk deel moeilijk vervulbaar was. De huidige krapte zal naar verwachting niet kortstondig zijn, mede als gevolg van de ontgroening en de vergrijzing. Tot 2004 zal de nieuwe vraag naar arbeid het nieuwe aanbod met nog eens 70.000 overstijgen. De krapte op de arbeidsmarkt heeft nu en de komende jaren vooral betrekking op hoger geschoold personeel. De voortijdige uitstroom van ouderen door onder andere VUT en WAO is door de jaren heen toegenomen. Maatregelen die in het verleden zijn genomen om vervroegde pensionering te stimuleren en zo jeugdwerkloosheid te verminderen, hebben door de veranderingen op de arbeidsmarkt een averechts effect gekregen. 'Om te voorkomen dat nu maatregelen worden genomen zonder blik op de toekomst is een weloverwogen lange termijnvisie noodzakelijk,' zo schrijft minister De Vries in de notitie.

De arbeidsmarkt vertoont volgens de notitie een dubbel gezicht. Enerzijds een groot aantal vacatures, anderzijds nog een groot onbenut (op korte of lange termijn beschikbaar) arbeidspotentieel dat in 1998 nog werd becijferd op zo.n 1,5 miljoen mensen. Als niet wordt ingegrepen, zal dit patroon in scherpte toenemen. De noodzaak tot deze ommekeer wordt nog onvoldoende gevoeld in de praktijk van alledag, zo meent het kabinet. Het beleid van sociale partners en overheid moet erop gericht zijn om bij de huidige rooskleurige economische ontwikkeling te zorgen voor een evenwichtige verdeling van het werk.

Werkgevers zullen de komende vijf jaar naar verwachting hogere eisen stellen aan de kwalificaties van hun personeel. Lager geschoolde arbeidskrachten kunnen niet zonder meer worden ingepast in de beschikbare vacatures op dat hogere niveau. Dit onderstreept het belang van aanvullende scholing.

Het zittende personeel wordt niet altijd optimaal ingezet. Vermindering van het ziekteverzuim met één procentpunt levert een extra personeelscapaciteit op van 60.000 voltijdsbanen. Dit leidt niet zonder meer tot vermindering van het aantal openstaande vacatures, maar ontlast wel het zittende personeel. Terugdringing van de instroom van vrouwen in de WAO kan al snel resultaten opleveren, zo constateert minister De Vries. Met name de zorgsector kent een hoog arbeidsongeschiktheidsrisico én grote vacatureproblemen.

De arbeidsdeelname onder ouderen is de laatste jaren toegenomen maar blijft, ook in internationaal opzicht, achter. Nog steeds stromen veel mensen voor hun 65ste uit het arbeidsproces. Slechts één op de drie personen van 55 jaar en ouder werkt nog. Ouderen zijn hard nodig om aan de vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten te voldoen. De arbeidsdeelname van vrouwen is de afgelopen tien jaar veel sneller gestegen dan die van mannen. Desondanks is de arbeidsparticipatie onder vrouwen nog aanzienlijk lager dan onder mannen.

Onder etnische minderheden bevindt zich nog een groot arbeidsmarktpotentieel. Dit potentieel zal beter moeten worden benut
om in deze kabinetsperiode halvering van het verschil in werkloosheidscijfers tussen etnische minderheden en autochtonen te bereiken. Er is dan ook een groot belang mee gemoeid om allochtonen aanvullend te scholen, al is de deelname aan onderwijs in de loop van de tijd al sterk toegenomen.

Sectoren: onderlinge verschillen
Hoewel alle sectoren van de economie last hebben van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, zijn er onderlinge verschillen. Van een achttal sectoren is een knelpuntenanalyse gemaakt. In de metaal geven werkgevers eerder dan in andere sectoren aan dat hun vacatures moeilijk te vervullen zijn. Er bestaat naar het oordeel van werkgevers en vakbonden een structureel tekort aan vaklieden. In de horeca zijn veel (moeilijk) vervulbare vacatures voor lagere en elementaire beroepen. Ook hebben horecaondernemers moeite met het vasthouden van middelbaar gekwalificeerd personeel. De transportsector kenmerkt zich door gemiddeld veel oudere werknemers die gemiddeld veel overwerken en jongeren die gemiddeld minder bereid zijn om veel uren van huis weg te zijn. De situatie in het bankwezen is de afgelopen jaren verbeterd dankzij het vergroten van de inzetbaarheid en de doorstroom van het zittende personeel. De detailhandel werft nog steeds vaak onder schoolverlaters en parttime werkende scholieren en huisvrouwen. Deze traditionele doelgroep is in omvang afgenomen. Bovendien kampt de detailhandel met een imago van onregelmatige en ongunstige werktijden en minimale betaling.

Ook in de collectieve sector worden de komende jaren grote knelpunten verwacht, met name bij de zorg, het onderwijs en de politie. In de zorg dreigt bij ongewijzigd beleid in 2003 een tekort te ontstaan van ongeveer 35.000 gekwalificeerde verplegenden en verzorgenden (12% van het betreffende personeelsbestand). In 1998 bedroeg het ziekteverzuim in deze sector 8,7% (landelijk 5,6%). Het onderwijs is relatief sterk aangewezen op het arbeidsaanbod van hoger opgeleiden. De hoge (psychologische) werkdruk in het onderwijs, vooral bij onderwijs aan achterstandsscholen, leidt tot hoog ziekteverzuim.

Sociale partners: cultuuromslag nodig
Sociale partners (en de overheid als werkgever) kunnen langs vijf oplossingsrichtingen ertoe bijdragen dat werknemers langer aan het werk blijven en hun kwaliteit toeneemt en meer werknemers aan de slag
komen. De maatregelen die zij zouden kunnen treffen, liggen op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid, .opscholing. van werkenden, het voorkomen van arbeidsuitval, maatwerk in arbeidsvoorwaarden (geld, tijd, kinderopvang) en nieuwe wervingsmethoden voor nieuwe wervingscategorieën.
Er moet de komende jaren een cultuuromslag tot stand worden gebracht om oudere werknemers weer een goede plaats op de arbeidsmarkt te bieden. Het zou goed zijn als werknemers hun loopbaan geleidelijker afbouwen en op latere leeftijd uit het arbeidsproces treden, zo stelt minister De Vries vast.

Afspraken tussen sociale partners zijn nodig over .employability.. Creatieve oplossingen zijn mogelijk om scholing binnen werktijd mogelijk te maken, zonder dat dat ten koste gaat van de bedrijfstijd. Zo zouden werknemers bijvoorbeeld langer (betaald) kunnen werken en voor een deel in die extra tijd geschoold kunnen worden. Knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunnen worden opgelost door regionale en branchegewijze afstemming. De werkdruk, één van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid, dient te worden verminderd.

Werkgevers zouden zich bij de werving van personeel meer moeten richten op vrouwen, ouderen, langdurig werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en etnische minderheden. Bedrijven die dit al doen blijken relatief weinig knelpunten te kennen. Een .servicepunt. zou werkgevers op dit gebied kunnen adviseren en ondersteunen. Met Arbeidsvoorziening en sociale partners worden de mogelijkheden daartoe onderzocht.

Overheid: werkgevers en werknemers ondersteunen De overheid dient de werkgevers en de werknemers zoveel mogelijk te ondersteunen, onder meer op het gebied van het langer aan het werk blijven van ouderen, investeren in scholing en het beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden en reïntegratie. Zo zal het kabinet - in reactie op het SER-advies over arbeidsdeelname van ouderen - het oudere werknemers gemakkelijker maken om een stapje terug te doen zonder verlies van pensioenrechten. Daarnaast wil het kabinet de fiscale ondersteuning van VUT-regelingen geleidelijk afschaffen en werkgevers belonen die oudere werklozen in dienst nemen. Verder laat het kabinet de kansen van oudere werknemers op de arbeidsmarkt onderzoeken. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek overweegt het kabinet 57,5-jarigen en ouder vanaf medio 2002 niet langer vrijstelling van de sollicitatieplicht te geven als zij werkloos worden.

Er wordt gewerkt aan een investeringsimpuls voor scholing van werknemers, in eerste instantie gericht op .opscholing. van werknemers in een aantal knelpuntsectoren. Via een experiment worden de mogelijkheden van een .individuele leerrekening. voor werkenden zonder startkwalificatie verkend. De werknemer krijgt hierbij vrije toegang tot alle vormen van onderwijs. Werkgever, werknemer en overheid dragen hieraan bij. De werknemer kan bijvoorbeeld de verlofspaarrekening inzetten; de regeling hiervoor is in behandeling bij de Tweede Kamer. De mogelijkheden van scholing van werklozen en mensen met een gesubsidieerde baan worden uitgebreid. Er komt een nadere verkenning naar de beïnvloeding van de studie- en beroepskeuze, onder andere door meer studenten in bepaalde studierichtingen toe te staan. Overwogen wordt de fiscale regeling voor investeringen in arbeidsomstandigheden uit te breiden naar de non-profitsector.

Daarnaast moet de overheid belemmeringen wegnemen bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Het potentieel aan arbeidskrachten met een uitkering en in gesubsidieerde banen dient beter te worden benut, er moet meer aandacht zijn voor de combinatie van arbeid en zorg en kinderopvang, de armoedeval moet worden bestreden, uitvoerders van het reïntegratiebeleid dienen waar nodig financieel te worden geprikkeld en de Wet boeten en maatregelen dient beter te worden gehandhaafd. In twee jaar tijd zullen alle bestanden van langdurig werklozen worden doorgelicht om uitvoerders beter inzicht te bieden in de doelgroep. Gewerkt wordt aan een wijziging van de Algemene Bijstandswet om alle gemeenten blijvend de mogelijkheid te geven om langdurig werklozen sociaal te activeren. Daarvoor is een subsidieregeling ontwikkeld. Experimenten met een persoonsgebonden budget in de Wet (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten moeten uitwijzen of zo de werking van die wet kan worden verbeterd. Voor mensen die tijdelijk op gesubsidieerde arbeid zijn aangewezen, moet doorstroom worden bevorderd.

Naast de inzet in de notitie .In goede banen. is ook de voortgangsrapportage en intensivering van het plan van aanpak WAO van belang, waaraan inmiddels interdepartementaal onder leiding van SZW wordt gewerkt. Verder zal minister De Vries op korte termijn een nota over de armoedeval naar de Tweede Kamer sturen.

20 mrt 00 17:17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...