Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hattem

Datum nieuwsfeit: 20-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 22 maart 2000. VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om de voorrangsregeling op de kruisingen Roseboomspoor-Beukenlaan, Roseboomspoor-Hezenbergerweg, Roseboomspoor-Stadslaan en Novalieweg-Apeldoornseweg ten gunste van het fietsverkeer te veranderen door:

1. het plaatsen van de borden model B3 (voorrangskruispunt) en B6 (verlenen voorrang bestuurders kruisende weg) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
2. de borden model B6 te voorzien van een onderbord met een fietssymbool en twee naar elkaar gericht horizontale pijlen;
3. het aanbrengen van haaietanden op het wegdek als bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Dit verkeersbesluit (incl. situatietekeningen) ligt met ingang van heden gedurende zes weken ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer. Tegen dit besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking besluit een bezwaarschrift bij ons college indienen. Indien tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt, kan gedurende de bezwaartermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de President van de Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om, in verband met de
organisatie van een buitenbeurs voor sportvissers (Fly Fair) op het terrein van vakantieoord IJsselstein, een tijdelijk parkeerverbod in te stellen voor beide zijden van de parallelweg van de Geldersedijk, gelegen tussen de spoorlijn en de Burgemeester Bijleveldsingel, op 29 en 30 april 2000.
Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

GEWIJZIGDE TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van de Commissie Hanze 2000 hebben besloten om de genomen verkeersmaatregelen d.d. 21 februari 2000, betreffende het afsluiten van de IJsselbrug voor het autoverkeer op 24, 25 en 26 mei 2000 voor het houden de manifestatie 'Dinner on the bridge/Overbruggen", te wijzigen. Het verkeersbesluit van 21 februari 2000 is ingetrokken en op 13 maart 2000 is besloten om:

* voor de manifestatie "Dinner on the Bridge/Overbruggen" de hoofdrijbaan van de Zuiderzee-straatweg, vanaf de kruising Geldersedijk-Zuiderzeestraatweg tot het midden van de IJsselbrug (gemeentegrens), op 24 mei 2000, van 00.00 uur tot 06.00 uur, en vervolgens op 24 mei 2000, vanaf 10.00 uur, tot en met 26 mei 2000, 16.00 uur, voor motorvoertuigen af te sluiten;
* het zuidelijk fietspad, voor zover gelegen de op IJsselbrug zelf, op 24, 25 en 26 mei, voor het verkeer af te sluiten;
* het noordelijk fietspad geheel en het zuidelijk fietspad, vanaf de Geldersedijk tot aan de brug, niet af te sluiten en altijd open te houden voor voetgangers, fietsers, bromfietsers, hulpverleningsdiensten en gemotoriseerd langzaam verkeer dat geen gebruik mag maken van autosnelwegen;

* op het gedeelte van het noordelijk fietspad, te weten op de IJsselbrug zelf, tweerichtingsverkeer in te stellen.
Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

VERHUUR BOVENDEEL MUURHUISJE OP DE STADSMUUR

Het gemeentebestuur biedt te huur aan het bovendeel van het zgn. muurhuisje op de stadsmuur nabij de Adelaarshoek.

Dit bovendeel van het muurhuisje, met een inwendige maat van circa 3,00 m x 2,50 m, kan voor diverse doeleinden worden gebruikt, te denken valt hierbij aan een schildersatelier, pottenbakkersruimte of een dergelijke creatieve activiteit.
Aan de verhuur zijn een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de volgende:

* De jaarhuur bedraagt f. 120,--.

* De huursom wordt jaarlijks herzien aan de hand van ministeriële richtlijnen.

* De huurder zal er voor zorgdragen, dat het gehuurde niet wordt verontreinigd, c.q. beschadigd.

* De huurder is niet bevoegd:

* 1. Het gehuurde aan derden af te staan, te verhuren of in gebruik te geven.

* 2. Reclame aan te brengen aan het gehuurde.
* 3. Iets te veranderen, te verwijderen in op of aan het gehuurde.
* Dagelijks onderhoud, volgens plaatselijk gebruik komt voor rekening van de huurder.

* De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, behoudens ingeval van schade, als gevolg van de staat van het gehuurde, voorzover de gemeente grove schuld treft of ernstig nalatig is gebleven, alsmede ingeval van stormschade, anders dan aan ruiten en beglazing en brandschade aan het gehuurde, tenzij de huurder terzake schuld treft.

* Voor partijen geldt een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
Belangstellenden kunnen onder opgave van de redenen van huur, waarbij aangegeven hun creatieve activiteit, binnen 14 dagen na publicatie schriftelijk reageren bij de sector R.O.B., bureau Ruimtelijke Ordening, Markt 1, 8051 EZ Hattem. Inlichtingen kunnen eventueel worden ingewonnen bij de heer E.H. Delger, medewerker grondzaken van dit bureau, tel. 038-4431649.

AVONDSCHIETOEFENINGEN

Op woensdag 29 en donderdag 30 maart a.s. worden er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschietoefeningen gehouden.

KENNISGEVING BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:44, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat door hen onder voorschriften ter bescherming van het milieu, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend naar aanleiding van de aanvraag van de heer L. van der Velde voor een kalverhouderij aan het adres Zuiderzeestraatweg 26a te Hattem.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 23 maart 2000 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd.

Beroep tegen bovenvermelde beschikking kan vanaf 24 maart 2000 gedurende zes weken worden ingesteld door:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

3. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan wordt de beschikking niet van kracht voordat op het verzoek is beslist

BEKENDMAKINGEN MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer hebben ontvangen van Autoschade IJsselland b.v. voor de inrichting aan het adres de Netelhorst 15 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit opslag goederen milieubeheer hebben ontvangen van het Leger des Heils voor de inrichting aan het adres Burgemeester Moslaan 3-5 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).
BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

1. het veranderen en uitbreiden van een kerkgebouw tot verenigingsgebouw, Sparrenlaan 3 (VZ 07-03-2000);
2. het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Hogenkamp 31 (VZ 10-03-2000);

3. het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Leliestraat 36 (VZ 10-03-2000);

4. het uitbreiden en veranderen van woningen met bijgebouwen, Allershoeve 2, Rademakershoeve 2 en 4 en Van Lingenshoeve 2 en 6 (VZ 15-03-2000);

5. het uitbreiden en veranderen van een woning, Verlengde Parklaan 26 (VZ 15-03-2000);

Reclamevergunning is verleend voor:

1. het plaatsen van een reclamebord nabij toegang perceel, Apeldoornseweg 16 (VZ 01-03-2000);

Sloopvergunning is verleend voor:

1. het slopen van een woning, Eijerdijk 7 (VZ 10-03-2000)
2. het slopen van een garage en bijkeuken bij woning, Veldweg 20-1 (VZ 10-03-2000);


Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
1. het uitbreiden van een woning, Burg Bijleveldsingel 64;
2. het veranderen van een woning, Berg en Bos 13;
3. het uitbreiden van een woning, de Dommel 17;
4. het uitbreiden van een woning, Crocusstraat 26;
5. het plaatsen van een dakkapel, Ruijtershoeve 5;
6. het uitbreiden van een rundveestal, Geldersedijk 101;
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op het perceel:

1. Kleine Gracht 1 (VZ 10-03-2000)

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
1. Berg en Bos 18, 1 boom

2. De Mate 36, 1 boom

3. Hilsdijk 108-110, 7 bomen

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

N.B. Graag in een kader plaatsen (zoals in de Homoet van 8 maart jl.):

WAGENINGEN CENTRAAL IN DE NATIONALE VIERING 5 MEI 2000

Het Nationaal Comité 4/5 mei heeft de provincie Gelderland gevraagd de organisatie op zich te nemen van de nationale start van de viering 5 mei. De provincie heeft aan dat verzoek gehoor gegeven. Vervolgens heeft zij de gemeenten om medewerking gevraagd.

Schilderen op jassen over vrijheid.

De provincie heeft gekozen voor een bijzonder project. Het is de bedoeling dat op de Wageningse dijk te Wageningen van elke Gelderse gemeente 25 beschilderde jassen worden opgehangen. Al deze jassen (als alle gemeenten meedoen: 1950 !) worden aan elkaar geknoopt als een versierde slinger. De NOS maakt ook van deze activiteit opnames.

Het 4/5 mei comité Hattem wil graag aan dit project meedoen. Zij wil graag dat mensen, ouder dan 16 jaar, uit verschillende leeftijdsgroepen mee doen met het beschilderen van de Hattemse jassen.

Dat beschilderen gebeurt gezamenlijk op een bepaald moment en op een bepaalde plek.
Dat schilderen wordt zo een gezamenlijk gebeuren.
Datum: woensdag, 12 april 2000 om 19.00 uur.

Plaats: Sociaal Kultureel Centrum "de Van Allerhof", Adelaarshoek 13.

Wilt u daaraan meedoen wilt u onderstaande strookje afgeven op of versturen naar het stadhuis, ter attentie van Jan Schippers. U kunt ook een telefoontje plegen, tel.nr. 4431629.Naam :

Adres :

Leeftijd :

Als de belangstelling overweldigend is, zullen we moeten loten.

Namens het 4/5 mei-comité,

S.v.p. strookje inleveren voor 1 april a.s.
Hattem, 22 maart 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...