Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over toelating mbo-ers in het hbo

Datum nieuwsfeit: 20-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over toelating mbo-ers in het hbo
Gemaakt: 21-3-2000 tijd: 21:1


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 20 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Rabbae van uw Kamer inzake de toelating van MBO-ers in het HBO. De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2990006830.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(L.M.L.H.A. Hermans)

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Rabbae van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 14 februari 2000, kenmerk 2990006830)


1. Ja. Ik hecht er waarde aan te benadrukken, dat, anders dan het bericht in vraag 1 vermeldt, er geen sprake is van een `nieuwe wet', waarbij de toelatingseisen voor mbo'ers zijn aangescherpt. Verder is het evenmin zo, dat er al met ingang van 1 september a.s. scherpere toelatingseisen voor mbo'ers gelden. Wel kan ik mij voorstellen, dat er op dit punt sprake is van onduidelijkheid. Ik zal daarop nader ingaan in mijn antwoord op vraag 4.


2. Ja, die mening deel ik, waarbij ik overigens opmerk dat op de arbeidsmarkt ook tekorten bestaan aan MBO-opgeleiden. In het Regeerakkoord van dit kabinet is dan ook opgenomen dat belemmeringen in de doorstroom van mbo naar hbo zoveel mogelijk moeten worden weggenomen. Dit uitgangspunt is onder meer in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000 (HOOP 2000) nog eens vastgelegd.
Duidelijk moet zijn dat een aanscherping van de toelatingseisen voor mbo'ers, die een hbo-opleiding willen volgen, hier niet aan de orde is. Zie verder mijn antwoord op vraag 4. Waar het om gaat is de vraag of een mbo-deelnemer, die wil doorstromen naar het hbo, met succes binnen de gegeven studieduur het hbo-einddiploma kan halen. Indien in de praktijk duidelijk blijkt, dat mbo-ers, die doorstromen naar het hbo, erin slagen eventuele deficiënties tijdens de hbo-opleiding weg te werken en vervolgens met succes hun hbo-opleiding af te ronden, is er geen reden om nadere vooropleidingseisen te stellen.

Uit ervaringen van hogescholen is mij inderdaad gebleken dat het voor mbo'ers vaak mogelijk is om hun deficiënties in het hbo weg te werken.

In het kader van de Wet profielen voortgezet onderwijs (1997, Stb.
322) die per 1 augustus 1998 in werking is getreden, is artikel 7.25 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de nadere vooropleidingseisen voor het hoger onderwijs worden geregeld, gewijzigd. Ook de regeling in dit artikel - in het derde lid
- ten aanzien van de toelating tot opleidingen van hogescholen voor bezitters van de in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) geregelde diploma's van middenkaderopleidingen en specialistenopleidingen is aangepast.

Uit de toelichting blijkt dat deze wijziging is ingegeven door redenen van techniek en systematiek (kamerstukken II, 1996/97, 25168, nr. 3). Het betreft hier derhalve geen inhoudelijke wijziging.

Op grond van artikel 7.25, derde lid WHW, kunnen bij ministeriële regeling vakken en andere programma-onderdelen worden aangewezen, die deel moeten hebben uitgemaakt van het examen ter verkrijging van het diploma van een middenkader -of specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2., eerste lid WEB. Dat betekent dat de minister de bevoegdheid heeft om nadere vooropleidingseisen te stellen. Zolang de minister van deze bevoegdheid geen gebruik maakt, gelden er derhalve geen nadere vooropleidingseisen voor mbo's, en hoeven er geen deficiënties te worden weggewerkt bij instroom in het hbo.

De bestaande vakkenpakketregeling, die in eerder verband is vastgesteld, is niet meer van toepassing op de mbo'ers, die met een WEB-diploma zullen doorstromen naar het hbo (per september 2001).

Zie mijn antwoord op vraag 4.

Ja. Tot en met dit jaar krijgen hogescholen middelen ten behoeve van de samenwerking met roc's toegevoegd aan de lump sum. Daarnaast wordt verwante doorstroom mbo-hbo gestimuleerd via het studiefonds. Onder toezicht van het Platform Beroepsonderwijs is met subsidie van mijn departement onlangs voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor de hogescholen en roc's over de mogelijkheden voor verwante doorstroom. Met het Platform zullen verdere afspraken worden gemaakt over de landelijke monitoring van de doorstroom mbo-hbo. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de positie van de
hbo-doorstroomkwalificatie in het mbo en de aansluiting tussen de kwalificatiestructuren in het mbo en hbo. Verder wordt duurzame samenwerking tussen roc's en hogescholen in de regio gestimuleerd mede door de totstandkoming van de technocentra.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer,


20 maart 2000

(L.M.L.H.A. Hermans)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie