Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag commissie welzijn en ruimtelijke ordening Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 20-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn en ruimtelijke ordening, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 20 maart 2000, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter, mevrouw Th. Dekker

secretaris, de heer D. Rood

leden: de heer drs. J.S. Tesselaar (vervanger F.C. Jans) (EB)

de heer S.M. Takken (EB)

de heer J. van Keulen (D66)

de heer E.S. Fijma (PvdA)

de heer K. Kooiman (RPF/SGP)

de heer W. Haentjens (VVD)

mevrouw W.H.J. Lok-Hörnemann (VL/GL)

mevrouw J.A. Leek - de Boer (CDA).

Voorts aanwezig: de heren E. Baan en J. Burema van de afdeling Welzijn

mevrouw A. Muskee, notulist.

Afwezig: de heer F.C. Jans (EB)

Insprekers: geen.

1. Opening en algemene inspraakronde

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.


2. Beleidsplan De Omring Maatschappelijk Werk (voorstelnr. 47)
De heer Martens, lid van de Raad van Bestuur van de Omring en verantwoordelijk voor De Omring Maatschappelijk Werk, en de heer Bruinink, interim manager, lichten het beleidsplan toe. De heer Bruinink verduidelijkt dat de belangrijkste wijziging in het beleidsplan is de omzetting van een exploitatie financiering naar een budgetfinanciering. Het jaar 1997 wordt in het beleidsplan gehanteerd als basisjaar, waaraan een norm is gekoppeld. Hieruit zijn de productievoorstellen per gemeente opgesteld. Spreker zegt toe dat de informatievoorzieningen ook naar de gemeenten toe, verbeterd zullen worden met de invoering van een nieuw automatiseringssysteem.
De heer Burema vraagt of de commissie er mee kan instemmen dat de nieuwe stichting start per 1 april 2000. De leden reageren als volgt:
De heer Van Keulen stemt in, ziet met belangstelling de uitwerking van de rapportage tegemoet en stelt voor de gemeente Drechterland nog proberen over te halen.. De heer Haentjens vraagt hoe het kostenplaatje voor de toekomst er uit ziet. Het antwoord van de heer Martens dat de Omring Maatschappelijk Werk een relatief kleine organisatie is en ondersteunende diensten inhuurt van de Westfriese Zorggroep De Omring, is voor de heer Haentjens overtuigend en hij stemt in met het voorstel en de invoeringsdatum per 1 april 2000. De heer Van der Veen stemt met voorstel en invoeringsdatum in, maar merkt op dat de Stichting zich dient te conformeren aan het beleidsplan, waarin f. 156.000,= subsidie wordt genoemd met een suppletie voor buurtbeheer. De heer Burema antwoordt dat de opmerking van de heer Van der Veen terecht is en aanvullende middelen nodig zijn. De heren Kooiman en Takken, alsmede de dames Leek en Lok stemmen met het voorstel en invoeringsdatum in.


3. Concept-Algemene Subsidieverordening gemeente Enkhuizen 2000 De heer Fijma vraagt of er al reacties op de verordening zijn binnengekomen en of van de verplichting om een accountantsverklaring te vragen ontheffing kan worden verleend. De heer Van Keulen wil weten of aanvragen na 1 juli 2000 nog in behandeling worden genomen en vindt art. 25 (afbouw subsidie) vaag. Dhr. Baan antwoordt dat er geen afwijzende reacties zijn ontvangen en dat een ondergrens voor accountantsverklaring, gedacht wordt aan f 25.000,-- nog moet worden vastgesteld. Incidentele aanvragen die na 1 juli 2000 binnenkomen zullen wel in behandeling worden genomen om spontane ontwikkelingen niet onmogelijk te maken. De datum 1 juli is ook gericht op de jaarlijkse aanvragen van de verenigingen. De subsidieafbouw kan niet gevat worden in een exacte regeling omdat dit afhankelijk is van de omstandigheden De afbouw zal altijd redelijk dienen te zijn en daarvoor bieden rechterlijke uitspraken een helder kader. Daarop kan de commissie zich in het concept vinden.
4. Eindnotitie Inrichtingsvereisten financiële administratie en verantwoording gesubsidieerde instellingen en Handboek financiële verantwoording gesubsidieerde instellingen. Mevrouw Lok vraagt of een accountantsverklaring ook nodig is voor bulkcontracten. De heer Baan antwoordt dat het ter beoordeling aan de instelling zelf is of zij dit noodzakelijk achten. De heer Van der Veen is van mening dat strikte regels de stichtingen op onnodige kosten jagen en vindt dat in dat geval de subsidiebijdrage moet worden verhoogd. De voorzitter deelt mee dat ook bij kleinere instellingen een controle nodig is om te bezien of subsidie voor de juiste doeleinden wordt gebruikt. Het is nog niet bij het college opgekomen om van tevoren de subsidie te gaan verhogen. De heer Van der Veen vindt dat wanneer een boekhouding altijd extern en correct is uitgevoerd een accountantsverklaring niet nodig is. De voorzitter noemt het een bijeffect van de subsidieregeling. De heer Fijma vraagt of er nog voorlichting wordt gegeven aan instellingen over de invoering van het nieuwe beleid. De heer Baan deelt mee dat er een invoeringstermijn in acht zal worden genomen met name voor de aanpassing van grootboekrekeningen en de accountantscontrole. Spreker verwacht dat het hele traject over 3 jaar succesvol is afgerond. Ter verduidelijking van de ondergrens van f. 25.000,= merkt de heer Baan op dat er onder deze grens geen accountantsverklaring nodig is, maar wel een kascontrole verklaring zal worden gevraagd of andere formele eisen zullen worden gesteld. De voorzitter concludeert dat de controlefunctie meer omschreven dient te worden en dat de meerderheid van de commissie zich in de opzet kan vinden..

5. Aanpak en stand van zaken gemeentelijk ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) De voorzitter deelt mee dat de leden kennis kunnen nemen van de voortgang van het proces en dat de reacties zullen worden gemeten van het maatschappelijk middenveld. Na de verwerking van de reacties komt het ontwikkelingsprogramma ter inhoudelijke discussiering terug in de commissie. De heer Van Keulen vraagt waarom sportverenigingen niet bij de ISV zijn betrokken.. De voorzitter zegt een antwoordt toe.

6. Ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied Enkhuizen
De heer Fijma zegt dat zijn fractie blij is met de actualisering van bestemmingsplannen en dus verheugd is met dit voorstel. Hij constateert dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen grondgebonden en niet grondgebonden bedrijven en vindt goede voorlichting naar de bedrijven over hun bouwmogelijkheden noodzakelijk. De heer Van Keulen constateert dat er geen ruimte wordt geboden voor windmolens en betreurt dit. De secretaris legt uit dat grondgebonden agrarische bedrijvigheid bijna niet meer aanwezig is en een onderscheid dus feitelijk niet zinvol meer is. Wel zinvol is het om de agrarische ontwikkeling zodanig te sturen dat geen ongewenste dichtslibbing van het gebied plaatsvindt. Dit is gebeurd door keuzen te maken waar wel en waar geen nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. De voorzitter concludeert dat het ontwerp met algemene instemming van de commissie verder de procedure in kan gaan.


7. Ingekomen stukken en mededelingen

a Trendmatige verhoging met 3% van de tarieven gemeentelijke sportaccommodaties seizoen 2000/2001
De heer Tesselaar vraagt waarom de ingangsdatum 1 augustus is, waarop de heer Baan uitlegt dat de meeste verenigingsjaren van 1 augustus tot 1 augustus lopen.

b. Brief van de gemeente Hoorn inzake fusiebesprekingen tussen de Stichting Muziekschool Gerard Boedijn en de Stichting De Blauwe Schuit.
Voor kennisgeving aangenomen.

c. Nieuwe beleidsregels Concertsubsidies amateuristische kunstbeoefening onderdeel koren voor 2001, waarbij de instellingsubsidie wordt omgezet naar een concertsubsidie. De heer Van Keulen gaat niet akkoord met de nieuwe beleidsregels, omdat er een andere afspraak zou bestaan waarbij in gezamenlijkheid met de organisaties naar een andere oplossing gezocht zou worden, want de organisatie zou zelf ook ideeën hebben. De heer Haentjens steunt deze opmerking. De heer Baan benadrukt het uitgangspunt van het college om twee ton te bezuinigen op de subsidiebijdragen. Spreker noemt 3 bezuinigingsopties. De voorzitter merkt op dat van heroverweging om al of niet te bezuinigen geen sprake kan zijn. Volgens de heer Baan is er geen financiële ruimte en zou een afbouwsubsidie rentederving veroorzaken. De voorzitter zegt toe na te gaan of er inderdaad afspraken bestaan, waarbij de koren zelf een voorstel indienen en komt hierop terug. De heer Haentjens meldt dat de financiële invulling thuishoort in de begroting van 2001, maar dat zijn fractie zich kan vinden in de beleidsregels. Mevrouw Leek houdt fractieberaad voor. De voorzitter concludeert dat alleen D66 niet akkoord gaat.

d. Eindverslag IMCO project Jong en Oud in Enkhuizen De heer Van Keulen vraagt of dit een éénmalig project is geweest, of dat een dergelijk project misschien nog eens kan terugkeren. De voorzitter antwoordt dat het een éénmalig project is geweest waar geld voor vrij is gemaakt, maar sluit niet uit dat de gemeente nog eens met IMCO zal samenwerken.

e. Subsidie aan Stichting Participatiewerk Enkhuizen voor ambulant jongerenwerker t.l.v. Jeugd- en Jongerenwerk Subsidieprogramma
2000
De voorzitter legt de voorgeschiedenis uit hoe werving en ontslag zijn verlopen van de straathoekwerker. Lopende het contract is door een wetswijziging de proeftijd van een jaarcontract omgezet in een maand in plaats van twee manden. Mevrouw Lok vraagt waarom de gemeente 50% betaalt. De voorzitter antwoordt dat de gemeente zich verantwoordelijk voelt voor de gemaakte salariskosten, maar niet voor de juridische lasten. Spreker benadrukt nog eens dat de schuld en ongemakken van SPE niet door Stichting Welzijn zijn overgenomen. De heer Fijma is van mening dat er niet is voldaan aan de verwachtingen waarvoor de subsidie is verstrekt en vindt dat de rekening SPE toebehoort. De voorzitter deelt mee dat de beslissing door de afdeling juridische zaken is getoetst en de gemeente heel nadrukkelijk bij de sollicitatieprocedure en afhandeling van het contract was betrokken. De heer Fijma hoopt dat de toekomstige werkwijze zal worden aangepast.. De heer Tesselaar meldt dat men niet zo maar f. 30.000,= mag overmaken zonder dat hiervoor een raadsbesluit is opgesteld. Hij acht een falend bestuur hiervoor hoofdelijk verantwoordelijk en vindt dat SPE dit zelf moet oplossen. . De heer Baan antwoordt dat in de subsidieverordening is opgenomen dat B&W bevoegd is een dergelijke beslissing te nemen. De heer Tesselaar stemt tegen en deelt mee dat zijn fractie deze week nog met een initiatiefvoorstel zal komen voor het opknappen van het OP=OP plein voor een zelfde bedrag.
De overige commissieleden gaan akkoord omdat er juridisch geen andere keuze bestaat.

f. Beleidsvoornemen van Stichting Woondiensten Enkhuizen om het behoud van historisch woningbezit en cultuur te bevorderen en de toezegging van het college dat bij verkoop van gemeentelijke woningen en panden de Stichting allereerst zal worden benaderd met als uitgangspunt een marktgerichte prijs.
Mevrouw Leek vindt het een goed voornemen. De heer Takken deelt mee dat zijn fractie de cultuuromslag van Stichting Woondiensten toejuicht. Maar hij wil wel eerst taxaties uitvoeren en vervolgens gunnen aan de meest biedende. De heer Haentjens merkt op dat de toezegging van het college zou betekenen dat de Stichting het recht van eerste koop heeft, terwijl er meer instituten zijn die zich inzetten voor historisch woningbezit. Hierdoor verwatert de term volkshuisvesting. Hij pleit voor marktconform verkopen. Ook mevrouw Lok juicht de cultuuromslag toe, maar vindt dat in de brief vermeld dient te worden dat de bewoners het eerste recht van koop hebben. De voorzitter antwoordt dat een woning nooit verkocht zal worden zonder kennisgeving aan de huurder en dat tevens de strategische ligging ten grondslag zal liggen aan de beslissing voor verkoop. De heer Van der Veen heeft er geen moeite mee dat Stichting Woondiensten als eerste partij het recht van koop heeft, mits het marktgericht gebeurt en spreekt daarbij zijn waardering uit voor het wijkbeheer van de Stichting. De heer Van Keulen verzoekt de voorzitter scherpe voorwaarden te stellen. De voorzitter antwoordt dat deze bij verkoop op een zakelijke manier bekeken zullen worden.

g. Structurele financiering van wijkbeheer in de wijken Noord en Oude Gouw / Gommerwijken.
De heer Tesselaar vraagt of het initiatief is ontstaan vanuit de bewoners. De voorzitter bevestigt dat de behoefte door de bewoners is aangegeven. Mevrouw Leek merkt op dat een taakomschrijving van een buurtbeheerder nodig is, hetgeen de voorzitter bevestigt en toevoegt dat tevens begeleiding van Stichting Welzijn noodzakelijk is. Mevrouw Lok vraagt wat de financiële bijdrage van Stichting Woondiensten is. De heer Burema antwoordt dat een startnotitie is opgesteld, waarin Stichting Woondiensten hun inzet zal invullen. De voorzitter merkt op dat door de gemeente geen salariskosten worden vergoed maar het een bekostiging van activiteiten betreft. De vraag van de heer Van der Veen wat wordt bedoeld met "structurele middelen kunnen niet ongebreideld worden ingezet" wordt beantwoord met "geld mag niet gebruikt worden voor een bodemloze put, met andere woorden: de gemeente wil weten wat er mee gebeurt". De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met een structurele financiering.

h. Voornemen om voor het opplussen van woningen voor ouderenhuisvesting een subsidieregeling te ontwikkelen en daarvoor structureel middelen in de begroting op te nemen. De heer Van Keulen pleit voor multifunctioneel, levensbestendig bouwen, zodat aanpassingen zoals bijvoorbeeld een verhoogde toilet niet meer nodig zijn. De heer Takken vraagt of er een aantal is gesteld aan de aan te passen woningen per jaar en waarschuwt voor een open eind financiering. De heer Burema verduidelijkt dat de Stichting Woondiensten een meerjarenprogramma zal indienen. Op basis van dat meerjarenprogramma zal een post in de begroting worden opgenomen waarbij de projecten zo gelijkmatig mogelijk over een aantal jaren worden verspreid.

i. Brief van D66, fractie Enkhuizen, over de wijze van betrokkenheid van de gemeenteraad bij de uitbreiding van de RSG (planologisch). Verduidelijking door het college dat bij de schetsen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde planologische ontwikkelingsvisie van het gebied is gebleven De heer Van Keulen meldt dat hij verbaasd is over het verloop van het proces en vindt dat er tijdens de besprekingen een verkeerde indruk is gewekt. Op die indruk is de brief gebaseerd. De heer Baan geeft een toelichting op de zaak en merkt daarbij op dat in de projectgroep grote waardering bestond voor het meedenken van D66. De heer Van Keulen en de overige commissieleden kunnen zich vinden in de werkwijze van de RSG en het college.
j. Voornemen van het college om het verzoek van Muziektheater De Zottenschuyt 2000 om subsidie voor enkele voorstellingen in Enkhuizen af te wijzen omdat het daarvoor bestemd gemeentelijk budget al volledig is benut.
Mevrouw Leek betreurt de beslissing van het college. De voorzitter deelt mee dat het college het advies van de afdeling zeer creatief vond, maar het gezien de financiële situatie niet verstandig acht dit uit te voeren. De commissie onderschrijft de afwijzing. k. Verschuivingen binnen Subsidieprogramma 2000 Voor kennisgeving aangenomen.
l. Toekenning van éénmalige stimuleringsbijdrage aan de Stichting Zinvol Perspectief te Bovenkarspel voor de aanloopkosten voor projecten gericht op zelfmanagement voor jeugdige delinquenten van
15 tot en met 18 jaar.
De heer Haentjens merkt op dat hij inzicht mist over de feitelijke inzet en hoe relaties zich verhouden met Reclassering en Stichting Jeugdzorg. Zeker nu veel van dergelijke projecten verdwijnen. De heer Tesselaar vindt het een mooi verhaal en hoopt dat het lukt. De heer Burema legt uit dat de bijdrage wordt toegekend op basis van goede gevolgen.. De voorzitter deelt mee na te gaan of dit onder auspiciën van Jeugdzorg valt.
m. Afwijzing door college van subsidie voor het project Indicering VOC-personeel.
De heer Fijma begrijpt de reden van afwijzing, maar vindt het een goed initiatief.


8. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 21 februari
2000
De initialen van de heer Fijma zijn E.S. in plaats van J. Met in achtneming van deze wijziging wordt het verslag met complimenten voor de notulist vastgesteld.

9. Rondvraag
De heer Fijma wijst op de wijziging van de wet op de Ruimtelijke Ordening zich en wanneer de gemeentelijke toepassing op de agenda te verwachten valt. De secretaris antwoordt dat dit punt waarschijnlijk in april of mei op de agenda zal staan maar dat dit ook afhankelijk is van de datum waarop de provincie met richtlijnen komt. .

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

D.Rood, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...