Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Hoof op symposium 'Defensie Natuurlijk'

Datum nieuwsfeit: 20-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE DEF

www.mindef.nl

MINDEF: TOESPRAAK VAN HOOF SYMPOSIUM DEFENSIE NATUURLIJK

Toespraak voor de staatssecretaris van Defensie, H.A.L. van Hoof, voor het symposium Defensie Natuurlijk, 20 maart 2000 te Rijswijk

Het verhaal gaat dat de toenmalige Israëlische premier Golda Meir een buitenlandse delegatie op bezoek kreeg, die een krans wilde leggen bij het graf van de onbekende soldaat. Israël kent echter geen graf van de onbekende soldaat. Om de buitenlandse gasten niet voor het hoofd te stoten, stelde een van haar medewerkers voor de krans te leggen bij het mausoleum van de componist Mendelsohn. Meir stemde in. Aangekomen bij het mausoleum herkende een van de gasten het bouwwerk en zei tegen de premier: 'Maar dit is het mausoleum van Mendelsohn'. Na een korte, pijnlijk stilte antwoordde Golda Meir: 'Dat is juist. Mendelsohn was wereldberoemd als componist, maar onbekend als soldaat'.

Aan deze anekdote moest ik denken toen een van mijn medewerkers mij vertelde dat hij onlangs werd opgebeld door een medewerkster van een politieke partij, die informeerde hoe laat en waar wij de actie tegen de aanleg van de Betuwelijn zouden beginnen. Bij doorvragen bleek dat zij in de veronderstelling verkeerde Milieudefensie aan de lijn te hebben. Een antwoord in de geest van Golda Meir zou kunnen zijn dat mijn departement alom bekend is als defensieorganisatie, maar onbekend als milieuorganisatie. Zo'n antwoord zou op zichzelf juist zijn. Over onze positie als defensieorganisatie bestaat geen twijfel. Die is bekend. Veel minder bekend is wat Defensie doet met betrekking tot het milieu. Defensie is steeds vaker bezig met de verdediging van het milieu. Vanmiddag spreken we over een specifiek aspect daarvan, namelijk natuur op defensieterreinen.

Voor sommigen is Defensie en natuur een tegenstelling. Tegen degenen die dat vinden zeg ik dat zij een beeld hebben dat al geruime tijd achterhaald is door de feiten. Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw kende Defensie een beleid gericht op bescherming en bevordering van de natuur op haar terreinen. Het beleid uit de jaren negentig weerspiegelde het veranderde denken over natuur en milieu. Met het oog op de natuurwaarden werd in die periode de Veluwe vrijwel 'rupsvrij' gemaakt en werden kostbare programma's zoals het bodemsaneringsprogramma en het geluidsisolatieprogramma uitgevoerd. In de 21ste eeuw zal Defensie de ingezette koers voortzetten. Zo heeft het kabinet afgelopen vrijdag ingestemd met de nieuwe ambitieuze Defensie Milieubeleidsnota 2000. In deze nota zijn doelstellingen opgenomen om de belasting van het milieu en de natuur door defensieactiviteiten nog verder terug te dringen. In de loop van dit jaar zal deel 1 van het nieuwe Structuurschema Militaire Terreinen verschijnen, waarin de aandacht voor natuur en het groene milieu een rode draad zal zijn.

Voor sommigen is er dus, ten onrechte, een tegenstelling tussen Defensie en natuur. Door anderen wordt over Defensie en natuur steeds vaker een stuk genuanceerder gedacht dan vroeger. De militaire aanwezigheid is namelijk een buffer gebleken tegen allerlei natuuraantastende en -verstorende ontwikkelingen, zoals verstedelijking en recreatie. De ontoegankelijkheid van de schietterreinen voor de mens maakt deze bijvoorbeeld tot een kraamkamer voor het wild. Door het specifieke beheer van vliegbases zijn daar voor Nederlandse begrippen ongekend rijke kruiden- en vlinderpopulaties ontstaan. Om milieubelasting te voorkomen en natuurwaarden te sparen wordt het gebruik van oefenterreinen geregeld aangepast of beperkt. Ook wordt veel gebruik gemaakt van simulatoren. Op die manier wordt het milieubelang maximaal in het oog gehouden. Wat betreft de techniek kan de defensieorganisatie overigens nog veel leren van de natuur. De zwaluw die elk jaar vanuit Zuid-Afrika op dezelfde oeverwal op het oefenterrein Marnewaard neerstrijkt, heeft een vliegbereik om jaloers op te zijn en een 'global position system' dat perfect is. Vleermuizen, 20% van de populatie overwintert op defensieterreinen, hebben een akoestisch systeem waar de materieelafdelingen van de krijgsmacht slechts van kunnen dromen. Echter, zelfs als de simulatoren de capaciteiten van deze dieren zouden kunnen evenaren, blijven terreinen nodig voor de echte oefeningen.

Defensie stopt veel tijd en geld in beheers- en inrichtingsmaatregelen van haar terreinen, waardoor de bestaande natuurwaarden in stand blijven en verder worden ontwikkeld. Tijdens vakanties en broedperiodes staan militaire activiteiten op een laag pitje, vanwege de recreatieve en natuurbelangen. Waardevolle terreindelen worden buiten militair gebruik gesteld. De overeenkomst over het bosreservaat 'Het Ossenbos' die over een uurtje wordt ondertekend, is hiervan een van de vele voorbeelden. De gang van zaken rondom de Vogelrichtlijn is een duidelijke illustratie dat Defensie en natuur goed samengaan. In eerste instantie waren de defensieterreinen op de Veluwe buiten de selectie gehouden. Men veronderstelde dat het militaire gebruik kwalificatie in de weg stond. Het tegendeel bleek waar. Tellingen wezen uit dat alle militaire terreinen op de Veluwe zich kwalificeren. Met andere woorden, militair gebruik en beheer kunnen worden beschouwd als passende beheersmaatregelen. Dit toont duidelijk aan dat de relatie tussen Defensie en natuur een duurzame is.

Als u dit alles horende denkt toch terechtgekomen te zijn op een symposium van het ministerie van Milieudefensie dan moet ik u, al naar gelang uw achtergrond, teleurstellen of geruststellen. De defensieterreinen zijn er in de eerste plaats om de Nederlandse militairen voor te bereiden op hun taak. Oorspronkelijk zou dit symposium vorig jaar november worden gehouden. Op de voorziene dag werd echter de Defensienota gepresenteerd. Inmiddels is de nota besproken in parlement en samenleving. De reacties kunnen worden samengevat als: Defensie: natuurlijk! Defensie heeft nog steeds een algemene verdedigingstaak. Er is daarnaast grote waardering voor de bijdragen die Nederlandse militairen leveren aan vredesoperaties zoals in Bosnië en Kosovo.

Deelneming aan dergelijke operaties kan risicovol zijn. Daarom zijn een goede opleiding, training en voorbereiding voorwaarden die vanzelf spreken. Wie onze krijgsmacht haar taken wil laten uitvoeren, zal diezelfde krijgsmacht in staat moeten stellen zich daarop voor te bereiden. Er zijn dus oefenmogelijkheden nodig. Defensie heeft dan ook in Nederland onder meer een terrein nodig waar de mariniers hun amfibische oefeningen kunnen houden, terreinen waar luchtmobiele of gemechaniseerde compagnieën leren als eenheid op te treden, waar infanteristen, artilleristen en cavaleristen leren te schieten, waar helikopters kunnen laagvliegen en waar F-16 piloten leren hun wapens te gebruiken. Vertaald in hectaren heeft Defensie behoefte aan ongeveer 12.000 ha. oefenterrein, 10.000 ha. schietterrein, 5.000 ha. vliegbases en ongeveer 2.000 ha. voor kazernes, havens en andere bebouwing. Dat is enkele duizenden hectaren minder dan Defensie nu heeft.

Met uitzondering van de bebouwde hectaren is geen enkel terrein dat bij Defensie in gebruik is exclusief militair. Multifunctionaliteit is een sleutelwoord. De oefen- en schietterreinen en de vliegbases hebben onmiskenbaar de nevenfunctie natuur. Het project 'Inventarisatie en monitoring van Natuurwaarden op Defensieterreinen', dat Defensie en LNV sinds 1996 gezamenlijk uitvoeren, heeft dit in de vorm van meters rapporten ondubbelzinnig aangetoond. Alle oefenterreinen, op enkele specifieke na, zijn opengesteld voor recreatief medegebruik. Door natuurontwikkelingsprojecten en de aanleg van wandel- en fietspaden op haar terreinen bevordert Defensie de multifunctionaliteit. Defensie is, zoals op een van de panelen op de gang is te lezen, een 'Partner in Natuurbeheer'. Toch blijft er een zekere spanning tussen defensiebelangen en de wensen op het gebied van ruimtelijk ordening en natuur. Door historische ontwikkelingen gedwongen, bevinden de meeste oefen- en schietterreinen van Defensie zich in natuurgebieden, in het bijzonder de Veluwe en de Waddenzee. De defensieaanwezigheid in en nabij de ecologische hoofdstructuur is daarmee een gegeven. Dat verplicht Defensie wel zorgvuldig om te gaan met haar terreinen en zuinig te zijn met haar ruimtewensen, en dat is zij ook.

In afgelopen jaren zijn de activiteiten in het Waddengebied en de oefenterreinbehoefte ongeveer gehalveerd. Er blijft echter druk om resterende activiteiten te verplaatsen of verder te verminderen. Verplaatsing naar het buitenland is geen optie. We doen al heel veel dingen in het buitenland die in Nederland niet kunnen. Daar moet wat tegenover staan. Export van milieubelasting past niet in het Nederlandse beleid en dus moeten we ook geen defensieactiviteiten naar het buitenland willen verplaatsen. Bij verplaatsing binnen Nederland lopen we vooralsnog voortdurend NIMBY en TINA tegen het lijf. Dat is geen komisch duo. Deze termen staan voor de twee belangrijkste problemen bij het invullen van de ruimtebehoefte van Defensie: 'Not in my backyard' en 'There is no alternative'. Vermindering van het militair ruimtebeslag is door de al gerealiseerde afstotingen en de vergroting van het aantal parate militairen op grond van de Defensienota nauwelijks nog mogelijk. De rek is er zo langzamerhand uit.

In verschillende rijksdocumenten die dit jaar nog moeten verschijnen, zoals de Vijfde Nota Ruimtelijk Ordening, het Structuurschema Militaire terreinen, de PKB Waddenzee en de Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21ste eeuw komen de botsende ruimtelijke wensen aan de orde. Het gaat dan naast weg- en spoorverbindingen, woningbouwlocaties, toenemende recreatieve druk, oprukkende bedrijfsterreinen, windmolens, overlooppolders voor water, ook over Defensie. Deze documenten moeten oplossingen, of op z'n minst openingen, bieden voor de belangrijkste knelpunten. Het denken over de inrichting van Nederland stopt echter niet met het zetten van een handtekening onder zo'n document. Geen enkele nota of PKB is voor de eeuwigheid. Ook tijdens de geldigheidsduur van bijvoorbeeld het Structuurschema Militaire Terreinen zal nagedacht worden over het bereiken van verdere synergie tussen Defensie, natuur en recreatie.

Defensie en natuur zijn beide onmisbaar voor onze samenleving. Defensie staat voor vrede en veiligheid, nationaal en internationaal. De uitspraken hierover van parlement en regering zijn op dit punt glashelder. De inspanningen die voor het uitvoeren van de defensietaken nodig zijn, gaan, net als de andere zaken die ik net noemde, soms ten koste van rust en soms ten koste van ruimte. Wat van belang is, is de maatvoering. Defensie neemt als grote terreinbeherende organisatie haar verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Defensie en natuur zijn hierdoor over het algemeen zeer goed verenigbaar. Ik kan dan ook de opmerking van mevrouw Faber van harte beamen toen zij vorige maand in de Eerste Kamer, sprekend over de Vogelrichtlijn, opmerkte dat vogels het plezierig vinden op defensieterreinen. Ik wil daaraan toevoegen dat dit ook geldt voor de rest van de flora en fauna en voor een belangrijk deel van de recreanten.

Defensie is een belangrijke partij bij het beheer van natuur en landschap in Nederland. In het programma heet mijn inleiding Defensie Natuurlijk, gevolgd door een vraagteken. Ik hoop dat deze middag u duidelijk maakt dat dat vraagteken daar niet hoort, want eigenlijk is het ministerie van Defensie toch ook het ministerie van Milieudefensie.

20 mrt 00 14:44

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...