Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenWs over nieuwe hartcentra

Datum nieuwsfeit: 20-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake nieuwe hartcentra

Gemaakt: 22-3-2000 tijd: 11:3


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2000

Onderwerp:

afschrift van reactie op standpunt NVT inzake nieruwe hartcentra

Hierbij ontvangt u - in antwoord op uw verzoek - een afschrift van mijn reactie op de brief van 3 en 16 februari 2000 aan de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Geachte heer Laphor,

Uw brieven van 3 en 16 februari jl. met daarbij gevoegd het rapport « Hartcentra in evenwicht» waarin u de bevindingen en het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie uiteenzet over de oprichting van twee nieuwe hartcentra, heb ik in goede orde ontvangen.

In uw rapport stelt u vast dat de ontwikkeling van het aantal jaarlijks gerealiseerde hartoperaties lager uitvalt dan de prognoses zoals opgenomen in het «Plan van aanpak uitbreiding aantal hartcentra» van 1997. Het plan van aanpak heb ik destijds op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld naar aanleiding van de lange wachttijden voor hartchirurgie en dotteren.

U adviseert vervolgens de uitvoering van het besluit om twee nieuwe hartcentra op te richten, op te schorten. Verder adviseert u onder meer om intensiever gebruik te maken van de aanwezige capaciteit in de bestaande hartcentra, ook indien daarmee wordt uitgegaan boven de gestelde maximumcapaciteit. Ook bepleit u dat - bij een eventueel besluit tot het oprichten van nieuwe hartcentra - garanties worden ingebouwd om een minimale grootte van deze nieuwe centra, maar ook die van de bestaande hartcentra, te waarborgen.

Ik beschouw uw rapport als waardevol en zal uw rapport betrekken bij mijn verdere besluitvorming omtrent de aanvragen om vergunning voor de functie hartchirurgie door het Medisch Spectrum Twente en het Leyenburg Ziekenhuis te Den Haag. In dat verband wijs ik u ook op het volgende .

Inmiddels heb ik ook kennis genomen van het standpunt van de Begeleidingscommissie Hartchirurgie Nederland (BHN). In deze commissie hebben alle partijen zitting die betrokken zijn bij hartchirurgie, waaronder uw vereniging en ook de verzekeraars. Ook de BHN stelt vast dat de aantallen jaarlijks gerealiseerde hartoperaties en dotteringrepen lager uitvallen dan de prognoses als genoemd in het plan van aanpak uit 1997. De BHN is gelet hierop van oordeel dat de oprichting van nieuwe hartcentra vooralsnog beperkt dient te blijven tot uitsluitend één hartcentrum.

Ik heb inmiddels met zorgverzekeraars uit de regio Twente en Den Haag overleg gevoerd over de plannen tot oprichting van de beide hartchirurgische centra. De verzekeraars uit Twente hebben hun zorg uitgesproken over de mogelijke structurele financiële risico's verbonden aan de start van een nieuw centrum nu uit de berekeningen van de BHN en uw vereniging blijkt dat de groei van het aantal interventies aan het hart bij de verwachtingen achterblijft.

Voor mij is het van wezenlijk belang om zekerheid te hebben dat aan de exploitatie van (beide) nieuwe hartcentra geen financiële en kwalitatieve risico's verbonden zijn. Ik heb dan ook aan de zorgverzekeraars uit Den Haag en Twente verzocht om samen met de betrokken ziekenhuizen mij hierover uitsluitsel te geven.

Eerst na ontvangst van die zekerheden zal ik overgaan tot definitieve besluitvorming over de beide aanvragen tot het oprichten van een nieuw hartcentrum.

Ik vertrouw er op u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

namens deze:

de Directeur Curatieve Somatische Zorg

drs. N.C. Oudendijk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie