Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekomstige structuur van uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GPV

Keywords: militaire,Kosovo

Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Bijdrage van RPF- en GPV-fractie Tweede Kamer
21 maart 2000
L.C. van Dijke

26 448, nr 7

Voorzitter, het is goed dat het aftreden van een minister van Binnenlandse Zaken het Kamerdebat over de toekomst van de uitvoering werk en inkomen niet doorkruist. Er is, op weg naar een nieuwe uitvoeringsstructuur, al te veel vertraging opgelopen. Daardoor blijft het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering groter dan noodzakelijk en blijven de uitvoerders zelf langer in het ongewisse over de toekomst dan goed is. Vorige week nog ontving de Kamer een aantal CWI-managers, die pleitten voor voortvarendheid en duidelijkheid. Wat mogen we nu wel in een Centrum voor Werk en Inkomen doen en wat niet, was hun prangende vraag. Ze hebben recht op meer duidelijkheid en ik hoop dat die er deze week zal komen.

Het debat over de eerste SUWI-nota, negen maanden geleden, heeft geleid tot een ingrijpende wijziging van de kabinetsvoorstellen. De regering heeft de inzichten van de Kamer willen verwerken. Dat is positief, al vragen we ons af of ze een andere keus had. Bovendien doet het gemak waarmee van inzicht wordt gewisseld wel het ergste vrezen voor de onderbouwing van de voorstellen. Vooral de minister moet zich onderhand een kameleon voelen, nu hij voor de derde keer in drie jaar tijd zijn handtekening heeft gezet onder een andere opzet van de uitvoering. Je vraagt je af waar de grenzen liggen van de flexibiliteit van deze minister.

Voorzitter, het CTSV noemde in zijn commentaar de vijf modellen waaruit de regering zei te kunnen kiezen tijdelijke stollingen in een proces van continue verandering. Het college verwacht dat verschuivingen naar geheel andere modellen en varianten in de toekomst zeker zullen optreden. Nu hoef je geen helderziende te zijn om dat laatste te voorspellen, maar de vraag is in welk tempo wijzigingen zich zullen blijven voordoen. De fracties van RPF en GPV hebben al vaak aangedrongen op rust in de uitvoeringswereld. Voortdurende wijzigingen vormen een grote belemmering voor de voortgang van de uitvoering en voor de motivatie van ongeveer 30.000 mensen die in deze sector werkzaam zijn. Daarom vraag ik de minister hoe solide de nu gekozen structuur in zijn ogen is. Is het nu gepresenteerde model een tussenstation of kunnen we hiermee een behoorlijk aantal jaren uit de voeten?

Voorzitter, het nader kabinetsstandpunt van 24 januari komt in belangrijke mate tegemoet aan de bezwaren die wij in juni vorig jaar hebben ingebracht. De keuze voor het zogenaamde publieke ZBO-model is op zich verdedigbaar. Wat ik in dit debat wel wil horen is waarom de regering niet gekozen heeft voor een directie van het eigen ministerie, zodat de ministeriele verantwoordelijkheid voor zon vitaal onderdeel van de sociale zekerheid sterk wordt benadrukt. Wat is in het nu voorgestelde model precies de verantwoordelijkheidspositie van de minister?

Drie klassieke uitvoeringstaken, te weten de claimbeoordeling, de uitkeringsverstrekking en de premie-inning, komen in publieke handen. Hiermee wordt voorkomen dat we worden opgezadeld met een hybride verdeling van verantwoordelijkheden en met onnodig veel momenten waarop dossiers moeten worden overgedragen. Ook het toezicht kan over de hele linie beter worden ingericht. Dat neemt niet weg dat er nog veel open einden zijn én wat minstens zo belangrijk is dat ook het publieke ZBO-model verschillende nadelen kent. De bewindslieden spreken in hun nota eufemistisch over aandachtspunten. Bij één grote publieke uitvoeringsinstelling, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), wordt de doelmatigheid niet bevorderd door concurrentieprikkels. Sommigen vrezen voor bureaucratie. Zeker is dat een omvangrijke reorganisatie onvermijdelijk is. Ook worden kleinere spelers in het veld in de verdrukking geduwd als hun grote broer het UWV bovenwettelijke taken mag verrichten. Misschien zijn de problemen te overzien. Ik verzoek de bewindslieden in dit debat nader aan te geven welke uitwerkingen de regering voor ogen heeft op deze aandachtspunten. Met name die laatste twee punten vragen om een adequate oplossing.

Onze fracties maken zich over het ontbreken van concurrentieprikkels en het ontstaan van meer bureaucratie niet al te grote zorgen. De Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank zijn ook grote naar tevredenheid functionerende overheidsdiensten. Bovendien toonde het onderzoeksinstituut IOO eind vorig jaar aan dat het absoluut niet vaststaat dat de tot dan toe bepleite marktwerking in de uitvoering ook tot voldoende concurrentie zou hebben geleid. Een argument dat juist pleit voor het samengaan van de huidige uvis in het UWV is dat hierdoor de vorming van Centra voor Werk en Inkomen (CWIs) wordt vereenvoudigd. En om die CWIs en de daarbij behorende één-loket-gedachte was het toch allemaal begonnen.

Voorzitter, een groot deel van de wettelijke taken komt dus in publieke handen. Dat geldt niet voor de reïntegratie. Die taak komt exclusief op het bordje van private reïntegratiebedrijven. De regering lijkt dit een haast onvermijdelijke keus te vinden, omdat er al zoveel in het publieke domein wordt ondergebracht. Aan de reïntegratiebedrijven zullen uiteraard kwaliteitseisen worden gesteld. Dit is één van die nog bestaande open einden. Ik realiseer me dat de privatisering van de reïntegratie voor de sociale partners een belangrijke voorwaarde was om tot overeenstemming te komen. Toch hebben wij zorgen op dit punt. De regering stelt terecht expliciet dat het om een groot publiek belang gaat. Ik vraag de minister dan ook waarom hij hier zo zwart wit wil redeneren. Waarom zou de uitvoering van deze taak het best en exclusief in private handen moeten worden gelegd? Dreigen nu bepaalde groepen, bijvoorbeeld Wajong-gerechtigden, niet buiten de boot te vallen? Welke rechtsmogelijkheden hebben belanghebbenden als onverhoopt geen (passend) traject wordt aangeboden? Kan onomstotelijk worden aangetoond dat privatisering van de reïntegratie leidt tot een doelmatiger en doeltreffender besteding van de publieke middelen? Ik heb mijn aarzelingen, maar als dat wél het geval is, waarom gaat die redenering dan niet op als het gaat om premie-inning en uitkeringsverstrekking?

Welke gevolgen heeft de nieuwe opzet voor allerlei reïntegratietaken die momenteel bij de lokale overheid liggen? De afspraken tussen de gemeenten en het rijk over de invulling van het Fonds Werk en Inkomen komen er toch op neer dat gemeenten naar eigen inzicht invulling kunnen geven aan de reïntegratietaak? Ik ga ervan uit dat die ruimte ook zal blijven bestaan. De VNG wijst er in dit kader op dat voor een deel van de arbeidsmarkt nooit een echte markt zal kunnen ontstaan. Denk aan trajecten binnen de WSW en WIW die niet beogen te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Kan duidelijk worden aangegeven of, en zo ja in welke mate, de uitvoering van deze taken een verantwoordelijkheid van de gemeenten blijft?

Vanuit de GAK-groep werd ons overigens de suggestie gedaan reïntegratiebedrijven alleen te belonen ingeval van daadwerkelijke herplaatsing dan wel als bij arbeidsongeschiktheid herplaatsing ook nog leidt tot een indeling in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse. Vindt de regering dit een zaak voor de contracterende partijen of wil zij hierin sturen?

Voorzitter, de trage voortgang in dit dossier heeft gevolgen voor het enthousiasme bij de CWIs. Ik begon mijn bijdrage met vraag vanuit de CWIs wat men nu precies binnen CWI-verband mag doen en wat niet meer. Men wil meer dan een administratieve intake verzorgen. Uiteraard willen de centra werkzoekenden zover mogelijk in het proces blijven begeleiden. Uit de nota blijkt echter niet ondubbelzinnig hoever de bevoegdheden van de CWIs strekken. Wil de minister aangeven tot welk moment het CWI een fase-1-klant kan vasthouden en op welk moment fase-2-tot-en-met-4-klanten moeten worden doorgestuurd naar gemeenten of UWV? Streeft de regering naar een zo groot mogelijke uniformiteit bij de CWIs of blijft er ruimte bestaan voor een wat afwijkende invulling? Wij zouden dat laatste niet willen uitsluiten, als in de wet maar volstrekt helder wordt neergelegd waar de grenzen liggen. Belangrijk ijkpunt daarbij is ook de democratische controle. Als de gemeente uitvoerder blijft van verschillende relevante wetten, waaronder de bijstandswet en de WIW, moet de gemeenteraad zijn controlefunctie kunnen waarmaken. Blijft die mogelijkheid geloofwaardig - bestaan? Ik heb nog een vraag over de investeringen die worden gemaakt voor nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen. In welke mate draagt het rijk daarin bij en wat gebeurt er concreet om kapitaalvernietiging te voorkomen?

Voorzitter, er bestaat nog erg veel onduidelijkheid over de toekomst van Arbeidsvoorziening. Drie vragen hierover. Vindt de minister dat Arbeidsvoorziening zich met name moet blijven richten op moeilijk plaatsbaren en zo ja, welke toekomst ziet hij voor de Centra voor Vakopleidingen? Wat doet de minister met de extra kosten van de ontvlechting, die door Arbeidsvoorziening zelf op 2,5 miljard worden geschat? En hoe staat het met het sociale plan?

Voorzitter, de nieuwe organisatiestructuur moet ook leiden tot een beter antwoord op de WAO-problematiek. Is de staatssecretaris ervan overtuigd dat SUWI de basis biedt voor een beter poortwachtersmodel? Ik heb bij vorig jaar bij de behandeling van de begroting via een motie gevraagd zo snel mogelijk een verbeterd poortwachtersmodel in te voeren. De staatssecretaris reageerde niet afwijzend, maar wilde een en ander zien in het licht van dit debat. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe structuur niet vóór 2002 zal worden ingevoerd. Wij vinden het onverantwoord in de tussenliggende periode verbeteringen in de poortwachtersfunctie achterwege te laten, zeker als daarvoor slechts een marginale wijziging van de wetgeving nodig is. Ik heb begrepen dat ook vanuit de Stichting van de Arbeid wordt aangedrongen op actie en vraag de staatssecretaris om daartoe op korte termijn over te gaan.

Voorzitter, één van de nieuwe organen in uitvoeringsland is de Raad voor Werk en Inkomen. De exacte status en juridische vormgeving daarvan is nog onbekend. Ook hier een belangrijk open eind. Ik ga ervan uit dat de sociale partners hebben bedongen dat de raad een zeer zware adviserende functie krijgt. Wil de minister daar wat meer over zeggen? Zijn de adviezen in bepaalde gevallen bindend? We kunnen nu wel ja zeggen tegen dit instituut, maar het is natuurlijk vreemd dat we dan niet precies weten welke consequenties dat heeft. Het voorstel om de raad te laten adviseren over alle reïntegratiegelden lijkt moeilijk verenigbaar met het voorstel de raad de bevoegdheid te geven subsidies te verstrekken. Hoe verhoudt de extra geldstroom zich overigens tot die van het Fonds Werk en Inkomen? Ik zou ook graag horen waarom het kabinet is teruggekomen van het voornemen om ook kroonleden zitting te laten nemen in dit orgaan.

Voorzitter, tot slot het invoeringstraject. De nieuwe organisatiestructuur moet voortvarend maar uiteraard ook weloverwogen tot stand worden gebracht. Misschien wil de minister meer duidelijkheid geven over de planning en over de wijze waarop de Kamer in het vervolgtraject zal worden geïnformeerd.

Voorzitter, ik rond af. De kabinetsvoorstellen voor de nieuwe structuur hebben in belangrijke mate onze sympathie. Wij hebben wel kritische vragen over de plannen rond de reïntegratie en over een aantal losse einden. Ik wacht het antwoord van de bewindslieden met belangstelling af.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...