Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 14 maart 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 14 maart 2000, vastgesteld op 21 maart 2000.

Verzoek tot schorsing cq vernietiging van dhr Van Zutphen tot statenbesluit
17/12/99 inzake streekplanherziening.
Gedeputeerde Staten hebben met instemming kennisgenomen van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- relaties tot afwijzing van het verzoek van de heer Van Zutphen tot schorsing en vernietiging van het statenbesluit.

Auditrapport ROM Mergelland.

GS hebben kennis genomen van een auditrapport van de controller over de effecten van ROM Mergelland en de aanbevelingen overgenomen.

Landinrichting Grensmaas.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de werkzaamheden op het gebied van land- inrichting binnen het Grensmaasproject op te schorten tot het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de Uitvoeringsovereenkomst en de mogelijke consequenties hiervan voor landinrichting.

ISV-discussienota inzake beleidsprioritering programmagemeenten.

Gedeputeerde Staten hebben de Vaste Commissie voor Ruimte en Groen uit Provinciale Staten om hun mening gevraagd over de ISV-discussienota "systematiek voor toekenning van middelen uit de beleidsmarge ten behoeve van beleidsprioritering in de Limburgse programmagemeenten" (verdeling bijna f 11 miljoen voor de periode 2000 tot 2005).

Provinciaal Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds. Verdeling deel budget
2000 over twee projecten.
Gedeputeerde Staten hebben aan de gemeenten Tegelen en Venray subsidie verleend uit het provinciale Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds ten laste van het budget 2000.

Reactie Gedeputeerde Staten op ontwerp- Gebietsentwicklungsplan regio Aachen.

GS hebben kennis genomen van het ontwerp- Gebietsentwicklungsplan voor de deelregio Aachen. Dit plan bevat voor het provinciaal beleid geen tegenstrijdige punten. Wel is behoefte aan intensivering van het overleg met instanties aan Duitse zijde om tot uitvoeringsafstemming te komen. Dit zal plaatsvinden aan de hand van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Aan gemeenten en instanties in Limburg is de gelegenheid gegeven op het GEP Aachen te reageren.

Uitwerking van de regeling voor het aanvragen van ontheffing van de verplich- ting tot aanleg van riolering in het buitengebied.

Door gedeputeerde staten is een nadere uitwerking gegeven van de regeling voor het aanvragen van een ontheffing van de verplichting voor het aanleggen van riolering in het buitengebied.

Subsidiebeschikking "Mineralen Marketing Concept Limburg".

Gedeputeerde Staten geven de LLTB een subsidie van f.168.000,- voor de uitvoering van het project "Mineralen Marketing Concept Limburg"in 2000.

Verslag inzake het budget voor welzijn, zorg en cultuur 1999.

GS hebben het verslag ter kennis- neming aangeboden aan Provinciale Staten.

Jaarprogramma Zorg 2000.

Gedeputeerde Staten hebben het jaarprogramma Zorg 2000 definitief vastgesteld.

Vervolgtraject 'Herpositionering bibliotheekwerk Limburg!'.

GS hebben de Staten een voorstel hierover voorgelegd.

Het verzamelen van zwerf- vuil op alle provinciale wegen in de Provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in afwijking van het aanbesteding- reglement in te stemmen met enkelvou- dige prijsopgave voor het verzamelen van zwerfvuil op alle provinciale wegen. Daarvoor worden de NLW bedrijven te Venray uitgenodigd.

Sociaal jaarverslag provincie Limburg 1999.

Gedeputeerde Staten hebben het sociaal jaarverslag provincie Limburg 1999 vastgesteld en het ter kennisneming aangeboden aan Provinciale Staten.

Financieel verslag 1999 en begroting 2000 van de stichting Kasteel Groot Buggenum.

GS hebben besloten het financieel verslag 1999 en de begroting 2000 van de stichting goed te keuren en de provinciale vergoeding 1999 en 2000 vast te stellen op f 118.700,-- (definitief) resp. f 129.000,-- (voorlopig).

Bestuursovereenkomst Verbindingsweg-Noord (gem. Venlo en Tegelen) en Verbindingsweg-Zuid (Belfeld).

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de bestuurlijke afspraken en de concept-bestuursovereenkomst LB-6220 over nieuwe infrastructuur in Noord- en Midden-Limburg (Verbindingsweg- Noord in de gem. Venlo en Tegelen en de Verbindingsweg-Zuid in de gem. Belfeld).

Verzoek van de heer Wagemans o.g.v. Wob tot inzage in het dossier Parkbos Millen BV.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met openbaarmaking van de stukken inzake Parkbos Millen BV.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over de verantwoordelijkheden naar aanleiding van de brand in tunnel Mont Blanc en over metselaarseczeem, van de heer IJff (PvdA) over Haven Stein, van de heer Bus (SP) over geuroverlast ENCI, van mevrouw Pelzer en de heer Hoedemakers (CDA) over de milieuzorg in de Provincie en haar voorbeeldfunctie in deze en van de heer Van Kleef (PNL) over spoorlijn Born-Sittard.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie