Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS besluit regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs het besluit regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Gemaakt: 23-3-2000 tijd: 11:41

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2000

onderwerp:

besluit tot wijziging van de regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Met mijn brief van 1 maart 2000, kenmerk GMV/P 2049090, heb ik u ter kennisneming een besluit tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen met toelichting doen toekomen. Abusievelijk is daarin vermeld dat dit besluit met ingang van 1 april 1999 in werking zal treden. Dit dient natuurlijk 1 april 2000 te zijn.

Voor de goede orde doe ik u hierbij een kopie met de juiste tekst toekomen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Toelichting

Inleiding

Met de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 juli 1999, Stcrt. 1999,143) zijn, per hoeveelheid en far-maceutische vorm, maximum-apo-theekinkooppprijzen vastgesteld voor het te koop aanbieden, verkopen of krach-tens verkoop leveren van geneesmiddelen.

Ingevolge artikel 3 van de Wet geneesmiddelenprijzen wordt tenminste twee maal per jaar onderzocht of er aanleiding is de reeds vastgestelde maximumprijzen voor geneesmiddelen al dan niet ongewijzigd te handhaven. Uit het terzake ingestelde onderzoek is gebleken dat actua-lisering noodzakelijk is.

Met de onderhavige wijziging worden de maximumprijzen voor de zevende maal geactualiseerd.

Tevens heb ik, gezien de sterke prijsstijgingen in de afgelopen tijd, aanleiding gezien met de onderhavige regeling maximumprijzen vast te stellen voor de niet-gefractioneerde Heparine producten.

De wijzigingsregeling zal om «millenniumproblemen» te ondervangen en mede op verzoek van de farmaceutische industrie in werking treden met ingang van 1 april 1999.

Maximumprijzen, referentieprijs-lijsten en valutadata

De maximumprijzen zijn vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de prijzen in de vier referentielanden, overeenkomstig artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen.

Bij de vaststelling van de maximumprijzen is gebruik gemaakt van de algemeen aanvaar-de prijs-lijsten in de referentielanden zoals aangewezen bij de Regeling referentieprijslijsten ge-neesmid-delen (Stcrt. 1996, 62). Bij de onderhavige vaststelling zijn de prijslijsten gebruikt van res-pectie-velijk de Algemene Pharmaceutische Bond te Brussel die op 7 oktober 1999 gold; de In-formationsstelle für Artzneispezialitäten GmbH te Frankfurt am Main die op 1 oktober 1999 gold; de Société d'Éditions Medico-pharmaceutiques S.A. te Parijs van 1 september 1999 en de prijslijst van Chemist and Druggist, Miller Freeman Professional Ltd. te Tonbridge die op 11 november 1999 gold. De in de Engelse en Belgische prijslijsten opgenomen af-fa-brieksprijzen en apo-theekverkoopprijzen heb ik, overeenkomstig artikel 2 van de Wet genees-middelenprijzen, omge-rekend tot apotheekinkoopprijzen. Daarbij zijn de Engelse prijzen verme-nigvuldigd met de omre-keningsfactor
1,125 (rekening houdend met een vastgestelde groothan-delsmarge in het Ver-enigd Koninkrijk van 12,5 %). De Belgische prijzen zijn teruggere-kend, rekening houdend met 6 % omzetbelasting en een wettelijke (maximum-) marge van 31% (geli-miteerd tot ten hoogste 300 Belgische franken) voor de apotheker. Voor de omrekening van de buitenlandse prijzen naar guldens heb ik de navolgende wisselkoersen gehanteerd.

Duitse mark: koers 1.12670 per 1

Belgische frank: koers 5.46290 per 100

Franse franc: koers 0.33595 per 1

Engelse pond: koers 3,43580 per 1

Berekeningsmethode

Bij de berekening van maximumprijzen voor Nederlandse geneesmiddelen wordt per referentie-land in de lokale valuta het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmid-delen vastgesteld die in de prijslijsten van de referentielanden zijn vermeld.

Hiertoe worden voor ieder referentieland de vergelijkbare geneesmiddelen in een productgroep ingedeeld. Vervolgens wordt per referentieland op basis van de naam van de vergelijkbare ge-neesmiddelen de verpakkingsgrootte met de laagste prijs per eenheid product geselecteerd.

Indien bij een aldus geselecteerd geneesmiddel de desbetreffende verpakkingsgrootte meermalen met verschillende prijzen in de prijslijst is opgenomen, wordt niet de laagste prijs meegenomen doch het gemiddelde van de bij die verpakkingsgrootte vermelde prijzen.

Daarna wordt per referentieland het totaal van de aldus in de productgroep opgenomen prijzen gemiddeld en omgerekend in guldens. De maximumprijs wordt vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de omgerekende referentieland gemiddelden.

Voorhang ontwerp-wijzigingsregeling

De ontwerp-wijzigingsregeling is gedurende vier weken na de dag van publicatie in de Staats-courant (14 januari 2000 nr.10) 'voorgehan-gen'. Gedurende deze periode zijn belang-hebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze, al dan niet mondeling, kenbaar te maken. Voorts lagen de relevan-te stukken ter inzage voor hen. Op daartoe strekkend verzoek is informatie verstrekt over de voorgehangen concept maximumprijzen en de berekening daarvan.

Bij de vaststelling van de wijzigingsregeling is n.a.v. de ingediende zienswijzen de maximumprijs van een aantal productgroepen herberekend.

Tot slot meld ik nog dat de ontwerpregeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen aan beide Kamers der Staten-Generaal is gezonden.

Beroep en bezwaar

Volledigheidshalve merk ik op dat beroep openstaat bij de rechtbank in Den Haag tegen een besluit tot vaststelling van een maximumprijs. Voordat evenwel beroep kan worden ingesteld moet op grond van artikel
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht eerst bezwaar daartegen worden gemaakt. Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit tot vaststelling van een maximumprijs kan daartegen binnen zes weken na de dag waarop deze wijziging is bekend gemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.
De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Gelet op artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen;

BESLUIT

Artikel I

De Bijlage van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie