Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS besluit regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Datum nieuwsfeit: 21-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs het besluit regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Gemaakt: 23-3-2000 tijd: 11:41

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2000

onderwerp:

besluit tot wijziging van de regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Met mijn brief van 1 maart 2000, kenmerk GMV/P 2049090, heb ik u ter kennisneming een besluit tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen met toelichting doen toekomen. Abusievelijk is daarin vermeld dat dit besluit met ingang van 1 april 1999 in werking zal treden. Dit dient natuurlijk 1 april 2000 te zijn.

Voor de goede orde doe ik u hierbij een kopie met de juiste tekst toekomen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Toelichting

Inleiding

Met de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 juli 1999, Stcrt. 1999,143) zijn, per hoeveelheid en far-maceutische vorm, maximum-apo-theekinkooppprijzen vastgesteld voor het te koop aanbieden, verkopen of krach-tens verkoop leveren van geneesmiddelen.

Ingevolge artikel 3 van de Wet geneesmiddelenprijzen wordt tenminste twee maal per jaar onderzocht of er aanleiding is de reeds vastgestelde maximumprijzen voor geneesmiddelen al dan niet ongewijzigd te handhaven. Uit het terzake ingestelde onderzoek is gebleken dat actua-lisering noodzakelijk is.

Met de onderhavige wijziging worden de maximumprijzen voor de zevende maal geactualiseerd.

Tevens heb ik, gezien de sterke prijsstijgingen in de afgelopen tijd, aanleiding gezien met de onderhavige regeling maximumprijzen vast te stellen voor de niet-gefractioneerde Heparine producten.

De wijzigingsregeling zal om «millenniumproblemen» te ondervangen en mede op verzoek van de farmaceutische industrie in werking treden met ingang van 1 april 1999.

Maximumprijzen, referentieprijs-lijsten en valutadata

De maximumprijzen zijn vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de prijzen in de vier referentielanden, overeenkomstig artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen.

Bij de vaststelling van de maximumprijzen is gebruik gemaakt van de algemeen aanvaar-de prijs-lijsten in de referentielanden zoals aangewezen bij de Regeling referentieprijslijsten ge-neesmid-delen (Stcrt. 1996, 62). Bij de onderhavige vaststelling zijn de prijslijsten gebruikt van res-pectie-velijk de Algemene Pharmaceutische Bond te Brussel die op 7 oktober 1999 gold; de In-formationsstelle für Artzneispezialitäten GmbH te Frankfurt am Main die op 1 oktober 1999 gold; de Société d'Éditions Medico-pharmaceutiques S.A. te Parijs van 1 september 1999 en de prijslijst van Chemist and Druggist, Miller Freeman Professional Ltd. te Tonbridge die op 11 november 1999 gold. De in de Engelse en Belgische prijslijsten opgenomen af-fa-brieksprijzen en apo-theekverkoopprijzen heb ik, overeenkomstig artikel 2 van de Wet genees-middelenprijzen, omge-rekend tot apotheekinkoopprijzen. Daarbij zijn de Engelse prijzen verme-nigvuldigd met de omre-keningsfactor
1,125 (rekening houdend met een vastgestelde groothan-delsmarge in het Ver-enigd Koninkrijk van 12,5 %). De Belgische prijzen zijn teruggere-kend, rekening houdend met 6 % omzetbelasting en een wettelijke (maximum-) marge van 31% (geli-miteerd tot ten hoogste 300 Belgische franken) voor de apotheker. Voor de omrekening van de buitenlandse prijzen naar guldens heb ik de navolgende wisselkoersen gehanteerd.

Duitse mark: koers 1.12670 per 1

Belgische frank: koers 5.46290 per 100

Franse franc: koers 0.33595 per 1

Engelse pond: koers 3,43580 per 1

Berekeningsmethode

Bij de berekening van maximumprijzen voor Nederlandse geneesmiddelen wordt per referentie-land in de lokale valuta het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmid-delen vastgesteld die in de prijslijsten van de referentielanden zijn vermeld.

Hiertoe worden voor ieder referentieland de vergelijkbare geneesmiddelen in een productgroep ingedeeld. Vervolgens wordt per referentieland op basis van de naam van de vergelijkbare ge-neesmiddelen de verpakkingsgrootte met de laagste prijs per eenheid product geselecteerd.

Indien bij een aldus geselecteerd geneesmiddel de desbetreffende verpakkingsgrootte meermalen met verschillende prijzen in de prijslijst is opgenomen, wordt niet de laagste prijs meegenomen doch het gemiddelde van de bij die verpakkingsgrootte vermelde prijzen.

Daarna wordt per referentieland het totaal van de aldus in de productgroep opgenomen prijzen gemiddeld en omgerekend in guldens. De maximumprijs wordt vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de omgerekende referentieland gemiddelden.

Voorhang ontwerp-wijzigingsregeling

De ontwerp-wijzigingsregeling is gedurende vier weken na de dag van publicatie in de Staats-courant (14 januari 2000 nr.10) 'voorgehan-gen'. Gedurende deze periode zijn belang-hebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze, al dan niet mondeling, kenbaar te maken. Voorts lagen de relevan-te stukken ter inzage voor hen. Op daartoe strekkend verzoek is informatie verstrekt over de voorgehangen concept maximumprijzen en de berekening daarvan.

Bij de vaststelling van de wijzigingsregeling is n.a.v. de ingediende zienswijzen de maximumprijs van een aantal productgroepen herberekend.

Tot slot meld ik nog dat de ontwerpregeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen aan beide Kamers der Staten-Generaal is gezonden.

Beroep en bezwaar

Volledigheidshalve merk ik op dat beroep openstaat bij de rechtbank in Den Haag tegen een besluit tot vaststelling van een maximumprijs. Voordat evenwel beroep kan worden ingesteld moet op grond van artikel
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht eerst bezwaar daartegen worden gemaakt. Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit tot vaststelling van een maximumprijs kan daartegen binnen zes weken na de dag waarop deze wijziging is bekend gemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.
De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Gelet op artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen;

BESLUIT

Artikel I

De Bijlage van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...